سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

سم الله الرحمن الرحیم-اسلام درغرب-

چهل سال پیش- فلیسوف اخلاق وجامعه شناس فرانسوی-اقای –اللول--که اسلام خودرامحدود ومعیوب میدانست متوجه این قضیه شدکه مطبوعات بایک تصمیم سازمان یافته کهنتجه ان- این است- سیلی از اطلاعات درباره اسلام نوشته میشود- که حقایق های مجزاازهم هستندکه بر حقایق متن های اسلامی-پوششی راایجاد میکنند- ودانشگاه هیچگاه بهتارخ فرقه های اسلامی نمیپردازند- حتی اقای اوباما کهبخوبی از تازیخ داعش مطالع است- که از سلفی درعراق تبدیل به پیش القاعده میشود- وسپس به پیش از داعش میشود وبعد داعش میگردد اشاره نمیکند- فقط بخش زمان حاضررا موردگنکاش قرارمیدهد-بحث اساسی این است- میابیست فرق اسلامی رادسته بندی کرد- واین دسته بندی به این صورت است- کدام مذهب اصل است وکدام مذهب فرقه است به معنا ی یک قرائت جدید-دریهود کدام اصل است مشخص نیست- کلی انهارامیتوان-فرقه نامید لی درمسیحیت کاتولیک اصل است ومابقیه فرقه هستند-نظریات شخصی است- بنا برا اصول ایشان دومذهب اصل خودرا میداند- یکی مذهب سنی ودیگری مذهب شیعه درمذهب سنی میبایست نظریات جناب اقای ابوبکر را اصل گرفت ومابقیه عقاید واصول چناچه دراستای اصول ایشان باشد اصل هستند وچناچه تغیرات داشته باشند-فرق هستند- درشیعه هم بهمین ترتیب استکه حضرت علی علیه السلام اصل هستند انان که اصل هستند میبایست بنیاد گراباشند وتغیرات در انهانمیتواند بر خلاف اصول بنیادگرائی باشدولی درفرقه میتواند تغیرات فاحشی مداوم رخ دهد-نکته دیگر که تمام-فرق اسلامی واردمعرکه شدند-امروزه یک پدیده جدیدای رخ داده است که فرق دراینترنت دارای سایت شدند وکتب ای کهغرب درباره اسلام مینویسد براساس فرقه خود نقد میکنند وگاهی به رقبای خودهم میتازنندودرنتجه وضعیت بسیاردشواری برایدرکوفهم اسلام درغرب ایجاد شده است-از طرفی یک مفتی سلفی عربستانی داعش را تکذیب میکند ودیگری تایئد میکند-بدون انکه یک تجزیه وتحلیل مقایسه ای وتطبیقی وجود داشته باشد-هنوز معنای سلفی گری که بازگشت بهقرون وسطا است مشخص نیست درشاخ افریقا اسلام قرون وسطا دیگر وجونداشت وافرادی که به غرب میامدندهیچگونه تمایلی به قرون وسطا نداشتند ومصری ها اسلام مدرن ناصری که سوسیالیست اسلامی نامیده میشد داشتند واخوان المسلمین اسلام سنتی عصری راداشتند وهیچکس بحثی از خلافت نداشت-جریان اسلامدرچهل سال پیش شدیدابه سمت اصول واخلاق غرب گرائی میرفت وسعی میشدبا علم وفلسفه غرب تطابق داشته باشد-روشنفکری  غربی ملاک بود وهرچه انگلیس ها به مراکشی هامیگفتند که پنجاه درصد روشنفکری غربمتعلق به اسلام مراکش است ولی انها نمیپذیرفتند یکدانشجوی دکتری ایران بهمن میگفت زمانی من حضرت شیخ مرتضی انصاریرحمت الله را قبول میکنم- که انگلیسی ها ایشانرا تائید کند وتیمم را یاامام زمان عیه السلام درازمایشگاهی درانگلستان بی خطربودن ومفیدبودنش را اثبات کند ویاانگلیسی چنین کنند—چگونه میشودکه افرادیدرغرب درسطح عالی مثلا کامپیتردرس بخوانند وجزو داعش شوند- که اعمالی که مسلمانا انهارا ارتجاع وفناتیک وعقب افتاده میدانند کهمال قرون وسطا بوده است-مانندتجاوز به زنان کشتاراقلیتهائی ها کهدرعراق وسوریه وافغانستان اصلامطرح نبودند  .کسی باانهاکاری نداشت وبسیاری از انها قبلاز اسلام درمنطقه حضورداشتند باانمشکلات ربرو شوند وبنام اسلام ناب مطرح شود- حقیر علت بیان میکنم هیچگونه استبعادی وغیرممکن نیست- درکشورهای جهان سوم افرادتحصیل کرده ورحانیت دربهترین شرایط روشنفکری حداقل بیست وپنج درصد فراماسون هستندوهرچه عقب افتاده تر باشند میزان بیشتر است تاهفتادوپنج درصد وافرادنادان بیشمارکه برای پول وشهرت واذت به هرکاری دست میزنند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-این کشته ی فتاده به هامونحسین توست- اینصید دست وپانزده درخون- حسین تواست-خواهران گرامی که باارایش تمام عیار گرانقیمت که درجائی تجمع میکنند میبایست به حرمت ماه زجر وازار اتش بست بدهند- وگرنه مدارک انان درعرش الهی-موقتا باطل میشود-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی با برادران-سایت کلمه-در رابطه با امام حسین علیه السلام فرمودیدکهدر دوجا امام حسین علیه السلام- یکی با اقای ابن عمرودیگری جناب حضرت :"حر:" علیه السلام-که امام فرمودند-من برای نجات شیعیان ام به کوفه میروم- پس  شیعیان علت وجود ای شان به خاطر اهلبیت مکرم صلواته الله علیه واله والسلم است-نه فردی موهوم بنام عبدالله بن سبا یهودیکه بعضی کارشناسان ازروی خصوصیاتی که بیانشده است انراجناب عماریاسر میدانندکه خیلی خود تحریف شده است-امام علیهالسلام وصلواته اللهعلیه واله والسلم شیعیانی که مطابق خواست ایشان نباشد- شیعیان من نمیگوید اینرادرتاریخ تصحیح کنید- دوم –فرمودید-که امام علیه السلام صلواته الله علیه واله والسلم پس از شنیدن شهادت مسلم سلام الله علیه- فرمودندزندگانی پس از مسلم علیهالسلام برای من معنی ندارد-پس زندگانی با طاغوت حربیمعناندارد مگرانکه انسان باان مبارزه کند- ایاصهیونیست طاغوت حربی هست یانیست؟؟- دربحث گذشته فرمودیدامامحسن علیهالسلام هفتادهزارنفر راگشت؟؟ وفرمودندکه مندرمحشر این خوف دارم؟؟راکه انهامعترض شوند-درکل چنگهای مسلمان حتی تاامروز وهیچوگنه شک وشبهه اینبوده است حتی داعش- زیرامعتقدهستندعالمی حکم داده است-اولا پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بهحضرتعلی علیه السلامفرمودندباهسه گروه می جنگیکهاز جاده حق جداشدند براساس تاویل قران- یعنی استباط عقلانی از قران- هیجکس در حکم حضرت علی علیه السلام شک ندارد وهرکس شک کند اهل جهنم است- وامام حسن وحسین علهیم السلام- بفتوا ودررکاب حضرت علی علیه السلام جنگیدندتنهاتاریخ اسلام یک جنگ راانهم جنگ جمل را افراد امالمونین عایشه متوجه خطا خودشدند وقسم خوردند کهدیگر فتوا ام ا لمونین نپذیرنند وحتی کسانی افراد راترغیب به جنگ کردند بعضی از انهاراگشتند وخودهم گشته شدند-دلیل ان این است اولا فکر میکردند محدبن ابوبکر باام المومنین عایشه است بعد متوجه شدنداشتباه کردند دوم- سخنرای برجسته امام حسنعلیه السلام صلواته الله علیه واله والسلم است وسوم حضرت علی علیه السلام به کجاوه نزدیک شدند وبه ام المونین که حاضرنبودند از کجاوه بیرون بیایند دلیل انهم این است دلیل بر اشتباه کردن ایشان است نه ترس از سربازان طرفین وایشان بسیارمضطرب وترسان بودند وسرانجام پذیرفتند- وسپس فرمودید امام حسن علیه السلام هفتادهزارنفر  کشته است-جنگ جمل حضرت فقط افرادکنار شتر را کشت وکل سربازان درحدودهشت هزار نفربودند-جنگ صفین-حضرت علی فرمودند که امام حسن وامامحسین علیه السلام- را ازمداخله درجنگ پرهیز دهید وپس از جنگ برای تشویق هرکس چه میزانی که کشته است اندازه گیری شد بالاترین رقم مال حضرت علی علیهالسلام وحضرت مالک اشتررحمتالله علیه  بودکه هرکدام هزارنفر را کشته بودند وجنگ نهروان درکل چهار هزارنفر بودند ابن عباس صحبت کرد ودوهزارنفر باز گشتندکه از دوهزارنفر فقط ده نفرنجات پیدا کردند- بدنیست که راجع به تاکیتک ان صحبت کنم- جنگ کنار یک رودخانه بود این عظمت علی علیه السلام زیراجای مناسبی نیست وبخصوص حضرت علی علیه السلام کنار ردوخانه نیرونگذاشتکهبتواننداز رودخانه فرارکنند-دوم نزدیک غروب جنگ شروع شدکه بهتاریکی کشید باز برای انکه بتواند فرار کنند ان ده نفر از رودخانه فرارکردند- سوم حضرت به اندازه عرض لازم-نیرواوردمابقیه نیرو را مخفی کرد جنگ که درگیر شد مقداری از نیرو راازراه دور فرستاد که جایگاهی همیشه رسم بوداسبان رامخفی میکنند واردوگاه است تصاحب کنند کهراه فرارنداشته9 نداشته باشند وسپس انهارامحاصره کرد- بهترین عذر برای تسلیم شدند ولی احمق ها جنگدیدند صبح بعد تمام افرادشناسائی کردند واسم ان ده نفرپیدا کردند حضرت فرمودند هرجا اینده نفرا پیدا کردید بکشید که هرکدام شری خواهندشد- دونفرانها یکی به کرمان رفت ویکی به یمن رفت دومرکزتمدن بزرگ- هردو تواستند مردم رابدورخودجمع کنند ودرکرمان یکصوپنجاه سال حکومت کردندتا بوسیله یعقوب لیث شکست خوردند موردتوجه برادران زرذدشتی باشدکه کمی تامل کند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به حادثه کشتارشیعیان در عربستان-  سه فردی که درکشتاردست داشتند مجهز به مسلسل بودند-شورشیان احتمالا این مرکز رابه خاطر- پشتیبانی از یمن وبحرین مورد توجه وکشتارقراردادند—تاکتیکی که انجام گرفته یک تاکتیک امریکائی است که دراوکرائین درحال انجام است شورش هائی بوجود میاید وکشتاری صورت میگیردکه بتواندبعضی شکست هاراسرپوش به گذارد- وافراد وادار به عقب نشینی وبتوان درداخل انها نفوذ کرد وتقسیم ایجاد کرد که اسرائیل مکرر این کاررا انجام داده است از جناب اقای شکسپیربه بعد دراین مورد فیلمهای زیادی ساخته شده است- وشاه ناشیانه انر اعمل کرد-چه در اسلام وچه درجهان مسیحیت غرب نشان از جبربوده است وتحلیل میکردند درمذهب ازادی نیست- ویک جامعه بسته است ؟؟ به همین دلیل امام حسین علیه السلام یکی از اهدافش ":حربودن :" است که بهترین تعریف فوق مدرن انمتعلق به امام صادق علیه السلام-صلواته الله علیه واله والسلم استکه حریعنی کسی ازادنه به احکام ناب الهی که سرچشمه از جوانمردیدارد اعتقادپیدامیکند-رژیم پهلوی درضمن بیان ازادی هرکس غیرازنظر شاهاگر اعتقادی داشت باعث نابودی مملکت میشد- شهید زمانیکه برای اولین بار به ملائکه برخوردمیکند- به اونشان میدهند اینده چگونه خواهد شد-ولی امام حسین علیه السلام برای دلداری حضرت زینب علیها السلام اینده کربلا مشخص کردند گرچه عقول میگفتند امکان ان صفر است راه عقلانه حل عاقلانه است- یک امریکائی درباره حوداثی که اسرائیل ایجادکرده بود-گفته بودامکان فراراز کره زمین نیست؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-برگرفته از سایت":تابناک:" عبرت تاریخ-قاتلان امام حسین(ع) و چگونگی مرگ آن‌ها

در قیام عاشورا افراد بسیار زیادی در جبهه باطل و دشمن بودند که هیچ کدام از آن‌ها هرگز عاقبت‌بخیر نشدند و هیچ‌گاه در زندگی روز خوش ندیدند.

کد خبر: 446880

تاریخ انتشار: 13 آبان 1393 - 12:59 - 04 November 2014

در قیام عاشورا افراد بسیار زیادی در جبهه باطل و دشمن بودند که هیچ کدام از آن‌ها هرگز عاقبت‌بخیر نشدند و هیچ‌گاه در زندگی روز خوش ندیدند.

 

متاسفانه این افراد به قدری در زندگی خود حرام خورده بودند که در روز عاشورا ندای "هل من ناصر ینصرنی" را نشنیدند و تمام هستی خود را فدای دنیای فانی کردند و شکست خوردند و در مقابل بزرگانی بودند و در یاری امام زمان خویش بر یکدیگر سبقت ‌گرفته، عاشقانه از حریم ولایت و حرمت فرزند رسول خدا (ص) دفاع و حمایت کردند.

 

به گزارش ایسنا، دهم محرم سال 61 هجری، حادثه‌ عظیم عاشورا، شهادت امام حسین علیه‌ السلام و 72 تن از یاران از جان گذشته ایشان رقم خورد. قیامی که حضرت اباعبدالله حسین (ع) برای برپایی و اقامه دین مبین اسلام، همراه خانواده خویش، حج خود را نیمه‌ تمام رها کرد و برای ادای رسالت مهمی به سوی کربلا حرکت کردند.

 

افراد بسیاری در واقعه عظیم عاشورا به ایفای نقش در جبهه حق و باطل پرداختند. آن‌هایی که دل در گروی محبوب حقیقی نهاده بودند، در یاری امام زمان خویش بر یکدیگر سبقت ‌گرفته، عاشقانه از حریم ولایت و حرمت فرزند رسول خدا (ص) دفاع و حمایت کردند.

 

اما گروهی که فریفته مال و مقام دنیوی شده بودند و پاداش دنیای فانی را به آخرت جاودان ترجیح دادند در جبهه مقابل حق ایستادند و سرنوشتی ذلت‌ بار را برای خود در دنیا و آخرت رقم زدند و به پاداش دنیوی هم نرسیدند.

 

با استناد به دانشنامه 14 جلدی امام حسین(ع)، فهرستی از اصلی‌ترین دشمنان امام حسین (ع) و چگونگی مرگ آنان تهیه شده است که در جدول زیر ارائه می‌شود:

 

 

نام

نقش وی در کربلا

سرانجام و چگونگی مرگ

شمر بن ذی‌الجوشن

نقش‌آفرین اصلی جنایات کربلا، صدور دستور یورش همه جانبه به امام حسین(ع) و یارانش

دستگیری توسط مختار ثقفی، گردن زدن او و انداختن وی در روغن داغ

محمد بن اشعث بن قیس

نقش‌آفرین و فراهم کننده حوادث روز عاشورا، فرمانده نیرویی بود که مسلم را دستگیر کردند

روز عاشورا در پی نفرین امام حسین(ع) عقرب سیاهی او را نیش زد و با خواری تمام مُرد

عبید الله بن زیاد

در حادثه کربلا، همه جنایت‌ها به دستور مستقیم عبیدالله تحقق یافت و بعد از یزید بیشترین نقش را در فاجعه عاشورا داشت

چکیدن قطره خونی از سر مبارک امام حسین(ع) بر ران او و باقی ماندن آن زخم تا آخر عمر، جسدش توسط ابراهیم بن مالک اشتر به آتش کشیده شد

یزید بن معاویه

چوب زدن بر دندان‌های مبارک امام حسین(ع)

هنگام رقص و مستی به زمین خورد و مغزش متلاشی شد و صورتش همچون قیر، سیاه شد

سنان بن انس

نقش مؤثری در کشتن اباعبدالله الحسین(ع) داشت

زبانش گرفت، عقلش زائل شد و با وضع ناگواری از دنیا رفت

عمر بن سعد

مجرم شماره سوم فاجعه کربلا و فرماندهی عملیات کربلا را بر عهده داشت

به دستور مختار ثقفی به قتل رسید و سرش از تن جدا شد

حرملة بن کاهل

پرتاب تیر بر گلوی علی‌اصغر(ع)

مختار ثقفی دستور داد تا بدنش را تیرباران کنند

حصین بن نُمیر

فرمانده تیراندازان لشکر عمر بن سعد و تیراندازی به امام حسین(ع)

ابراهیم بن اشتر جسد او را سوزاند و سرش را برای مختار به کوفه فرستاد، سر او در مکه و مدینه آویزان ماند تا درس عبرتی برای دیگران باشد

مالک بن نُسیر کِندی

فرود آوردن ضربه بر فرق مبارک سیدالشهدا(ع)

قطع دستانش توسط همسرش و تا آخر عمر فقیر ماند

زرعه دامی

از قاتلان امام(ع)

هنگام مرگ از گرمای شکم و سردی پشتش صیحه می‌زد و می‌گفت به من آب دهید

محمد بن اشعث

هتک حرمت امام حسین(ع)

توسط نیش عقرب در هنگام قضای حاجت مُرد

عبدالله بن حَوزه

تیراندازی به سوی لشکر ابا عبدالله(ع)

قطع پای راست او توسط مسلم بن عوسجه، اسب با حرکت تند، سر او را به هر سنگ و کلوخی کوبید تا به دوزخ رفت

شبث بن ربعی

با شمشیر به صورت مبارک امام حسین(ع) زد

ابراهیم بن مالک اشتر آنقدر ران‌هایش را برید تا مرد. سپس سرش را جدا و جسدش را سوزاند

ابحر بن کعب

برداشتن مقنعه حضرت زینب(س) و کشیدن گوشواره از گوش ایشان

ابراهیم بن مالک اشتر، دست و پاهایش را قطع کرد، چشم‌هایش را از حدقه درآورد

شرحبیل

از پشت بر صورت امام حسین(ع) زد

مختار او را با آتش سوزاند

عمروبن حجاج

در روز عاشورا آب را بر روی اباعبدالله الحسین(ع) و یارانش بست، امام(ع) را خارج شده از دین نامید و از جمله حاملان سرهای شهداء به کوفه بود

به نفرین امام حسین(ع) گرفتار و از شدت تشنگی در بیابان هلاک شد

احبش بن مرثد(اخنس)

با اسب بر بدن مبارک امام حسین(ع) تاخت و عمامه حضرت را به غارت برد

پس از واقعه عاشورا وقتی در صحنه جنگ ایستاده بود، تیری از کمان، رها و به قلبش اصابت کرد و مرد

عبدالله بن ابی حُصین

آب را بر سیدالشهداء(ع) بست و با بی‌شرمی به امام گفت: ای حسین! به خدا سوگند، جرعه‌ای از آب نخواهی چشید تا از تشنگی بمیری

به نفرین امام حسین(ع) مبتلا و به بیماری استسقاء گرفتار شد، هرچه آب می‌نوشید تشنگی‌اش برطرف نمی‌شد تا اینکه هلاک شد

بَجدل بن سُلیم

انگشت مبارک امام(ع) را برای در آوردن انگشتر برید

مختار او را دستگیر، دست و پاهایش را برید آنقدر در خون غلتید تا هلاک شد

اسحاق بن حَیوه حضرمی

داوطلبانه بر پیکر امام حسین(ع) تاخت و پیراهن حضرت را به غارت برد

با پوشیدن پیراهن اباعبدالله(ع) به مرض پیسی مبتلا شد و موهایش ریخت، توسط مختار دستگیر شد و دستور داد بر بدنش تاختند تا به هلاکت رسید

 

بازگشت به ابتدای صفحه

Bookmark and Share

نظر شما

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-طلسم شکن- حرمله لعین درحال ورودبه روستا خوداش بود برخورد کرد به شیخ منطقه وروستا اش-شیخ از اوپرسید کربلا بودی –حرمله گفت بودم-اگرد رکربلا اسب دوانی میکردند ویا سودانی ها اتش بازی میکردندجمعیت از کیلومترها میامدند اینان که سری به مدینه نمیزدند که احوال امام صلواته اللهعلیه وال والسلم را بپرسند اگر میرفتند قدرتی نبود که جلوی انهارابتواند بگیرد-پرسید امام حسین علیه السلام چه گفتمقداری بیان کرد وسپس پرسید شما چه کردیدگفت ما-هو-زدیم- باز پرسید امام رحمت الله علیه واله والسلم چه کردگفت امامرفت ولباس پیامبر صلواته الله علیه واله والسلم وسصوار بر ناقه پیامبر ارکگم صلواته الله علیه واله والسلم شد(فرزند ان ناقه)درحالیکه قران در دستش بود-پرسید توچه میکردی- گفت من تیری رابه سمت امام رحمت الله علیه واله والسلم فرستادم- باخشم واظطراب گفت به لباس خورد گفت بله خورد باخشم بیشتری گفت پاره هم کرد گفت پاره کرد وخونین هم شدوتیری هم به شتر زدم-گفت احمق  اجدادما برای لمس این لباس ولمس شتر جانفشانی میکردند وزیردست وپا له میشدندتنها افتخار همین بود ماباچه روئی وارد محشر شویم وبه چهره اجدادنگاه کنیم بالگدمارا به جهنم میفرستند- این احمق ها که ریاست قبائل کوفه رادارند مگر گیچ ومنگ بودند از جلوی چشم من دور شو به شتاب به کوفه رفت وسران راشماتتکر د گفتندما گول خوردیم وکنترول از دست ما خارج شد وما جبران میکینم-گفت من حاضر هستم هم پول بدهم وهم نیروبدهم- ریس گروه من به من ادرسی داد کهکوچه بود ربروی قبرستان دارالسلام درجنوب شهرکه یکحصیرباف علیلی است که درخانه حصیرمیبافد ولی از بزرگان محل هست وفرزنداش اخیراازندان خارج شده است هم دلجوئی کن وهم اطلاعاتی بدست بیاور-من رفتمخانه بسیارقدیمی بود دوپله بزرگ پایئن میرفت وسه پله کوچک بالا میامدیم- یک کسی نظیراش از لاغری درهندوستان پیدا میشود-دار حصیر پهن بود ونشسته میبافت-بیان کرد پسرم رابخاطرپخش اعالمیهامام رحمت الله علیه وتشویق جوان به امدن بهمسجد وصلوات دادن برای امام زراحل رحمتالله علیه گرفتند-ومن گفتم قدغن است کسی به سرلغ ایشان بروئد- پلیس وساواک منراخواستندباهرزحمتی بودرفتم- به من گفتندشمادرتربیت فرزندات کوتاهی کردی وما شکنجهای که کردیم اسماش را شکنجه نمیگوئیم ودفعه بعد به زبان دیگری صحبت میکنیم-من گفتم اگر چشم اوردرمیاوردید وبینی اورا میبریدید-من به ایشان بیشترافتخار میکردم- یکقبض زندان برای هردوما نوشت ویک هفته زندان بودیم-تصور میکردند که من فوت میکنم مارا ازاد کردندبه پسرم گفتم- ما غافل بودیم ولی انراجبران میکنیم-هرچه شرع مبین وعلما میفرماید انجام بده ونترس ولی خواهر دوازده ساله ات بکار نگیر- ما چائی امام حسینخوردیم وناهار امام حسین خوردیم وبرای اوسینه زدیم-اعجازاورادیدیم- اینجا به یک مسجد نیاز ضروری داشت از این محلتا محلات اطراف حضرت شاه چراغ علیه السلامپول جمع کردیم فقط توانستیم یکخانه بخریم ودیگر پول ی نداشتیم سهنفر مسئول بودیم کهاندونفر منرا ریس خود کردند وحساب وکتاب دست من بود- منیکدفعه دیدم صدا میاید وخاک بلند شده است به بچه ها گفتم برویدببینید-چه خبراست امدندگفتنددارندخانه راخراب میکنند-مامداوم میگفتیم امام حسین علیه السلام ساخت مسجدباشما-من رفتم دیدم باددستگاه درحال تخریب بودندگفتم پول شمارا چه کسی تقبل کرده است راننده گفت شماکاری نداشته باشید پولش داده شده است-همینطور تیراهن ومابقه مصالح امد وفقط پیرزنی درمحل پول یکروز یک کارگرداد که مااضافه یکی بگیریم من تامروز مات ومبهوت هستم چگونه این مسجد ساخته شد—حال اگر تحقیق شودمقداری اعتقاد به امام حسین علیهالسلام ودین دارند-عدهای میگویند حق دارندکه مسجد داشته باشندوکمک میکنند عده ای بخاطر عمل کرد ساواک عده ای به خاطراعلامیه های کمونیستی- عدهای بهخطار برخوردخشن باجوانان دانشجوئی- وسرانجام بیش از همه بخاطراعلامیه های امام راحل علیه السلام-رمز این اعلامیه دراین است –من دریک کوچه ای بودم کهنصف انها تحصیلات بالای درغرب داشتند- بایکی ازانها بحث شدمن بحث فساد ودزدی هارامطرح کردم ایشان فرمود اینمهمنیست سراسردنیا فساددزدی است بیش ازهمه درامریکا است مافیا علنا چپاول میکند وفسادهم زیاداست اساس طرح وبرنامه است که دردست چه کسی است- فاسد ویا صالح اینمهم است باورکنشاه گفته است هرچه سفارت خانه ها طرح میدهد عمل کنید وخوداش هم طرح هاراندیده است وانهادلسوزمانیستند ومذهب هم بهبازی گرفته شده است کمترین اعتباری برای طرح ها حتی مراجع اعظام رحمت الله اجمعین  نیستند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به سایت کلمه-بخش–دوم-برادران- سیاست کلمه-بیان میکنند-که-شیعه جز عزاداری ماه محرم- چیزی دیگرندارد؟؟درحقیقت چنین نیست- اما- عزاداری امام حسین علیه السلام عظمت اش دراحیا دین است-خداوندمنان سیاست اش بر ان است- کمترین نوری رامشاهده کند انرا ابیاری میکند وپروش میدهد-دقیقا غرب هم اخیرا همین کار میکند شیطان هم همین کاررا میکند-چون امادگی در عربستان ومنطقه بود پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مبعوث شد وحضور وظهور پیدا کرد- علی علیه السلام بعد جریان جناب عثمان- دلیل پذیرش حکومت  را دواصل دانست- یک -تعادل اقتصادی ودوم تعادل طبقاتی واجتماعی- زیرا جامعه فقط همین دو اصل رامیخواست-تقسیم جامعه  امروزه به سه گروه میکنند- گروه طرف دارحکومت که شیعه ناب باشد- دوم مخالف سرسخت که ان زمان ناصبی است وسوم طرفداران نسبی دو طرفکه درشیعه به محبین تفسیر شده است اینان تمام برنامه دوطرف قبول ندارند وخودشان درمواردی درای تز ودکترین هستند این گروه امروزه درغرب بسیارخطرناک شدند ممکن است بگویند رابطه امریکا بااسرائیل قطع شود ویانظردیگری که امروزه به سرمایه داری امریکا ایراد میگیرند- باعث خروج امریکا از ویتنام شدند وغیره- شیعیان ناب بر اساس روایتی حضرت علی علیه السلام فرمودند 1600 نفر هستند ولی یک از علما فرمودند 16000 درست است- میبینیم عددی نیستولی طرح الهی ایجاب میکند که حضرت علی علیه السلام واردمعرکه شود- البته حضرت علی علیه السلام تک مضراب هائی میزدجامع امروز  به اصولهای اسلامی هم درک کند وهم عمل کنددوشهر کوفه وبصره بدستور علی علیه السلام ساخته شد- دلائل بسیار مستحکم دارد- اولین دلیل ان این است جماعت زاید درمدینه ومکه وحجاز وضع مالی خوبی ندارند بعلت درامد با مشقت وکم بودن تقاضا مانند دامدارانانها به مراکزی برونند که وضع دامداری انها بهتر باشد ومشتری بیشتری –وپول داری دلاشته باشند تا انهائی که در مدینه ومکه میمانند وضعیت بهتری داشته باشند وتولید ثروتی که درکوفه وبصره میکنند  بادادن مالیات به مدینه ومکه  وضعیت حقوقی انهارا بهتر کند ودر ضمن مهارت های تکنولوژی رادرانجا یادبگیرنند وکالاهای خودرا بهمدینه ومکه وحجاز باقیمت خوب بفرستند و ویک بازار عظیمی دربصره وکوفه بدست اورند که سرمایه دارانها اعرا ب عربستان باشند—واز ان ضعف که وجود داشت خارج شوند-متاسفانه- شام رقیب مدینه ومکه شد وسیاست ایندومتضاد باهم شد- معاویه سعی بران داشت که کهشام هرچقدرمیتواندثروتمند کند وسطح درامد افرادرابالا بیاوردتا ایجادانگیزه کاذب درمردم مدینه ومکه کند-محبین به حضرت علیه السلام گفتند که شماهم همین کاررابکنید-تادر شام کودتا شود وطرفدارشمادرانجا حاکم شود وپس ازمدتس کم کم به تعادل برسید  وشماهمیشه انجا طرفدارخواهید داشت ومشکلات شماهم کم خواهد شد- حضرت علی علیه السلام فرمودندکه پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم فرموده استکه اهلبیت من یادندهید بلکه از انان بیاموزید- مدینه چون باشام رابطه اقتصادی داشت مافیای مدینه همراه معاویه شدند وحرکت ضدعلی علیه السلام را کم کم تولید کردند ورابطه را بامعاویه مداوم محکم کردند وحضرت کوفه برمدینه ترجیح داد-تزمردم دران زمان- یک اصلی استکهامروزه شعار بسیاری از ملت هااست وایران سابق چنین بود-|"احمق نشو-گلیم خودرااز اب بیرون بکش ": چون بازار کوفه افرادزیادی محتاج ان بودند حضرت اجازه چپاول وزیاده خواهی نمیداد ولی انها مایل بودند دست انها باز باشد لذت بعداز شهادت علی علیه السلام دراین راه افتادند ودراین مسیر  حقه بازان غدری شدند-کم کم شهرت بدی پیدا کردند-خوبان مانند حضرت عماریاسر علیه السلام نمیتواست جز مدتی کوتاه درانجا باشد اشخاصی مانندموسی اشعری صوفیه دغل انهم پس از مدتی بیرون انداخته میشد هیچ کس دوام زیادی پیدا نمیکرد- همه دست به چپاول میز دند وهررهبری که انتخاب میشد خودپس از مدتی مافیا میشد سرانجام عثمان درغرب میگویندکهدرشرق هفت نفرثروتمند افسانهای هستند یکی از انها جناب عثمان است- رس کوفه وجاهای دیگر راکشید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99