سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نکات سیاسی-حکمتی معنوی-جهان دواصل را دارد –تجربه میکند-ا-چون یهودیان که امرحضرت موسی علیه السلام درصحرای سینا برای گرفتن اورشیلم گوش نکردندمدامر سرزمین طی هر

فکر میکردند- به همان جای اول میرسیدند فقط فرق اش دراین است که میخواهند همه جارا  بگیرند -به  پیامبری جناب شیطان- دوم داستان کنیزیک -اه است ولی هنوز تعبیر رویا رانمیدانند- امروز همه کارشناسان فرموده اندهمه گول شیطان بزرگ رابارها خورده اند حتی روسیه  بجز ایران بریاهمه غرب بخصوص امریکا براساس حقوق بشر ازاطلاعات محرمانه خودرا فاش میکرده است بجز ایران- ورویه وسیاست اش بشدت تغیر کرده است زیرا میتوانسته فریب دهد واز ان کشور را ضعیف کند همچنانکه شوروی راکرد ودوازده کشور ازاان جدا کرد که اخرین انها-اوکراین است ولی از ایران میترسید که اوکشورهارا ا زاوجدا کند-اسرار لانه جاسوسی امریکادرایران-اول برای ما مهم بود-دوم برای امریکا وسپس برای جهان-امریکا اطلاعات خودرا درباره شوروی مداوم چاپمیکرد واطلاعاتی شوروی از امریکا رابدست میاوردانهم راچاپ میکرد ولی این اطلاعات سفارت امریکا رایران را تکذیب کرد واجازه ورودهم نداد ومداوم میخواست نسخ ها انرا درذایران وجهان نابودکنندچون میدانست یک مرحله حساسی است که طرح ریزی شده برای اقدامات بعدیکه سیاست جمهری اسلامی ومذهب اسلام حرکت بجلو راداشته باشددرست تاکتیک ائمه اطهار علیم السلام اجمعینکه سیاست انها راازاین زاویه باید دید- غرب میخواست در شوروی دمکراسی ومذهب را برای اهداف خوداش-احیا کند وایرا همین رامیخواست حقوق اسلامی ومذهب اسلامدرجهان مطرح کندبخصوص درغرب-که به تاکتیک گرب _ بچنگ اوردن) مشهور است وامروز بلندترین پرچم متعلق به اسلام ناب محمدی صلواته الله علیه واله والسلم –هردوحزب امریکا ا زحالت مدرن  نیمه رادیکال بر اساس محققین به دوحزب محافظه کار مرتجع تبدیل شدند- ایران تبلبیغات اش از حالت شناسی استراتژیک درونی برای درون کم کم وارد رقابت با تبلیغاتغربی شدکهدر دومرحله است برای غرب وبرای جهان وایران هم این مسیررا طی میکند وروسها همین مسیر راطی میکنند ولی ایران چالش علانی ووحیانی  راباهم ترکیب کرده کهانشاالله مسائل روزرجهان ا زاین دیدگاه به انتن بدهد وامام راحل علیه السلام بارها فرمودند غرب یک خلجان دارد –چیزی ندارد وبقول حدیت جولان دارد- وبقول قران تارعنکبوت است که باوراش سخت بود ومیبایست غرب به اندازهای کهاطلاعات مفیددارد پای اش ازگلیم اش درازتر نکند تا حرمتاش حفظ شود درحقیت امام راحل رحمتالله علیه کهغرب واردگود شود وحقیقت این موضوع اشکارشود-درنتجه غرب به ضعف کشیده شدهمچنان کارشنان غربی حتی انالیزکننده های سازمان سیا فرمودندامروز جوانان امریکا روزنامه هارا": له شده:" میداننددرحالیکه مجله واشنگتن پست ماموریت داشت روسیه را بکوبد وتعداد بیشتری ایران رابکوبندنبرد ایران وروسیه امریکا وغرب را واردار کرد که تغییر اساسی کندومداوم این شعاررا دوحزب دادندکوچکترین تغیری ر ا ایجادنکردند بلکه به سنت گذشته بیشترمنجمد شدند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-داستان کشته شدن جناب عثمان وغالیان شیعه-فیلم سرتاپا سیاسی- امام حسن وامام حسین علیهم السلام- اقایان چه از روی عمد ویاجهل درست برخلاف حقایق تاریخ است- قران میفرماید- منافقین حیله ای که میزنندکوه ها را جابجا میکند  خداوندمنان که اهل غلونیست اهل صداقت است- قران نفرموده استکه چنین میجنگند بلکه برعکس فرموده است درجنگ پایداری ندارنند وفرموده است دین ثابتی هم ندارنند ودین انها اساسی ندارد- وزود تغیرات در انها ایجاد میشود- به جان هم میافتند تا ریشه هم را نکنند دستبردارنیستند ولی درمقابل منطق  شماشوکه  میشوندزیاد نمیتوانند پایداری کنندبخصوص که من جواب انهاراخواهم داد- وبه همین دلیل است که تا امروزنتوانستند – ریشه شیعه دراورند وشیعه درمیان عقلادرحال پیشرفت است جناب عثمان  درمراحل اول حکومت خودخوب عمل کرد-چهره هائی مانندابوهریره وچپاول گران دیگر افشا وباانهابرخورد کرد وفردی دراینموردافراطی وبسیارسخت گیرمشهورشد- ولی کم کم تحت تاثیرحقه بازان- که مهمترین انها مروان بن حکم است  ومیزانی هم جناب عمروبن عاص ومعاویه- راه چپاول واجحاف را درپیش گرفت درزمان جناب خلیفه دوم مسائل اقتصادی حاد شد بخصوص برای زمینهای کشاورزی ومراتع دامپروی وخلیفه دوم با شوراکه به صاحب نظری علی علیه السلام تصمیماتی گرفته شد وهمان الگوی کوفه هم شد جناب عثمان انرا بنفع دوستان وبنی امیه تغیردارد بازور  وقلدری ان را به پایان برد هم درمدینه وهم درکوفه این امر اتفاق افتاد -درکوفه فحاشی برعلیه جناب عثمان رایج شد معصومین علیه السلام عمق تاریخ رامیدانند وبعلم غیب اگاه هستند- اصحاب معاویه به خدمت ایشان امدندوگفتند حضرت علی علیه السلام اثبات شده است علم غیب دارد- ایشان فرمودند که اینعلم غیب ایشان دونوع است اولی از رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم رسیده است- که من توسط جاسوس خودم حضرت ام حبییه علیها السلام همه رابدست اوردم وفاش کردن  ان موجب مجازات الهی است که کمترین ان ازدست دادن حکومت است مگرزمانی خاص بیان شود ودومی الهام است که من هم به همان شدت دارم- یک جوانی تیز هوش رادریکی ازتجارت خانه ها ی معاویه هم درس تجارت میخواند وحساب رسی وهم معاون حساب داربود به ایشان گفت شما روزی بعداز نماز جمعه یقه منرامیگیری طبق دستور عمل میکنی- این جریان رخ داد اصحاب خواستندجوانرابکشندایشان گفت خیرمن باید بفهم جریان چیست-جوان گفت جناب خلیفه شما چهارصد زن دارید ولی من یکی راه هم ندارم وحتی قدرت مالی اش هم  ندارم این چه حکومتی است واین چه اسلامی است- ایشان فرمودند من سعی وکوشش کردم مجانی به این ثروت نرسیدم- شماهنوز کاری نکر دی ولی من درشمافراست عجیبی میبینم که خودخبر نداری- شما استعداد بازرگانی وحساب رسی داری وبه یک شرکت –من-مراجعه کن روز ی میتوانی باهوش وعلم خود-چهار زن بگیری که همین اندازه برای شما کافی است- اصحاب به ایشان گفتند اگر این الهام درست از اب نیاید  شما ممکن است باز نده باشید وایشان فرمودنداین علم غیب است- همین طورهم شد- برای انکه تاریخ راخوب درک کنید  این روند به کجا رسید!! درزمان امام صادق علیه السلام غالیان بوجودامدندکه مانند ایرانیان داش مسلک سر مانند ان میزنندکه از وسط یک راه درست میکردند حرکت داشی بود وسه نفرباهم حرکت میکرد-و میگفتند علی خدا است هرکس ی به انها پرخاش میکرد ویازباله بر سرانها میریخت بلافاصله جواب دادنشکن .ضربه مهلک میخورد ومیگفتند علی علیه السلام امروزه کمترین وجه ای برخورد دار نیست وشما حضرت عیسی علیه السلام بیش از حضرت علی علیه السلام احترام میکنید وبحثی از شرک نیست وعلی علیه السلام هم خداوندمنان روح الهی-به ایشان- داده است ولی جناب معاویه ازعظمتی برخوردار است کم کم تعداد طرفداران  انها زیاد شدند- حتی از طرفداران امام صادق علیه السلام هم بیشتر شدند- دراوائل امام صادق علیه السلام صلواته الله علیه اله والسلم اینان رابنام شیعه راه به منزل نمیداد ولی بنام محبین راه میداند که درانهاشوک ایجادکنند انها بعد باشیعیان درگیر شدند وانهارا نفهم وساده لوح واحمق صدا میکردند واما علیه السلام به ستوه امد ودستور داد همان القاب رابه انها بگویئد وبا غالیان چون ناصبین عمل کنید وچالش های سنگنینی بین غالیان وناصبین درگیر میشد که بنفع حکومت بود وناصبیان اندک بودند وکم کم نهضت  غالیان هم فروکش کرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب برادران- سایت کلمه-مابرای اثبات حقایق از کتب اهل سنت استفاده میکنیم- حال شماقبولدارید مسئله دیگر است درحالیکهاحادیث یا صحیح است ویاحسن است(مراتب صحت حدیث ) وشماهم دربارازدواج موقت بیاداز کتب شیعه بیاورید زیراما همه احادیث شماراقبول نداریم-دراحادیث شماهست که اامام حسین علیه السلام سگ باز ی میکرده است؟؟ ونمیشودبا شمابحث کرد زیرابه راحتی شمااحادیث  خودرا قبولندارید واحادیث جعلی انواع واقسام دارید- ولی جناب عبدالله بن زبیرمشهور است مادراش ضیغه ای بوده است دلیل ان باشما استکه بر اساس کدام ایه ویاحدیث این امردر زمان جناب ابوبکر حلال بوده است—درمورد امالمونین ها قران معصومبودن انها را بیان نکرده است بلکه برعکس فرموده است کارمثبت اجر مضاعف دارد وگناه شما مجازات مضاعف دارد پس میتواند اهل گناه هم باشند- ایا زمانی که ام المومنین عایشه درحال جنگ  سربازان علی علیه السلام است مادرایشانهم هست ویانیست ایا مادری فرزندان خودرا میکشد ایا ان افراد بخون ایشا تشنه بودندویانبودند- ایاخانواده شهدا ایشان رتمجید میکردند ویالعنت میکردند- زن حضرت لوط علیه السلام ایشان هم ام المونین است- به به دین حضرت لوط علیه السلام ایمان داشته وگرنه حضرت لوط علیه السلام ایشان را طلاق میداده است به دلائل ناشناخته کهبعضی گفتنذدازترس بوده وبعضی گفته اند بعلت پول بوده است ویاامردیگری درامر فسادشریک میشودنه حضرت لوط علیه السلام رامیخواسته بکشدویا کسی رانکشته است ونه جعل حدیث کرده است ونه جعل گتاب کرده است  اهل جهنم شد عدالت الهی درباره ام المونین عایشه چه بایدباشد-والسلام

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اروپاامروزه خبر های خوشی ندارد-روسها دیگر قراردادامنیت اتمی در  2017 تمدید نمیکنند-ریس جمهوراوکراین-ازادی های داده شده رایکی بعد از دیگری پس میگیرد-لهستان مایل است به پول خوداش برگردد- اقای کامرون نخست وزیر  انگلستان درتحت فشارخزب استقلال ضد وحدت انگلستان-با اروپا-دوشنبه فرمودند به یک اینده احتمالی نمیشوددر اروپا بود-ایشان فرمودند –همه پرسی برای عضویتدربلوک اروپا بودند بریا تجارت بی نظمی وعدم اطمینان ایجامیکند؟؟ رازاش را ایشان میدادند!!-ایشان برای حق سکوت دادن به نمایندگان خود وبدستاوردن دوباره رای افرادی که با حزب استقلا ناشیانه عمل کرده است-ایشان قسم خوردن دوباره بحث های حزبی برای وحدت با پیشنهاددادن دوباره عضو اروپا شدن رادرقبل ازهمه پرسی 2017راترتیب دهد- اگر ایاشن سال دیگر انتخاب شود- اقای اد میلیبند-فرموده اند جاذبه ضعیف خرید داخلی باکشیدن انگلستان خارج از اروپا با از دست دادنیک بازار پانصدمیلیونی یعنی شغل های زیادی ازدست میرود وتولیدان شغل ها هم غیرمحتمل است- بخوبی انهائیکه ادعا دارند بشر میتواند راه خوداش رابخوبی تعین کند مشخص میسازد که نه علم غیب دارد-نه علم که بخوبی همهچیز رابروشنی مشخص و هویدا سازد وسرانجام به چند دستگی مبتلا میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب برادران سایت کلمه – شمابخوبی منطق َشیعه میفهمید خودتان را به کوچه علی چپ میزنید—شماقدرت الهی بخوبی درک نمیکنید- اراده الهی مدیریت الهی رادرک نمیکند- شما بیادهزران حدیث موثق راقبول کنید ولو با عقل ساده وضعیف شما سازگارنباشد- طبق گفته شما حوت یانهنگ مگرمیتواند حرف الهی رادرک کند؟/ وحضرت یونس بخورد وولی نبلعد واین امکان پذیرنیست دروغ است؟؟ ولو قران گفته باشد ویاحدیث گفته باَشد ویاپیراهن حضرت یوسف علیه السلام میتواند شفای چشم حضرت یعقوبعلیه السلام   باشد- دست حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بیادکمتر از پیراهن حضرت یوسف علیه السلام باشد؟/ مگر حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمدرجنگ خیبر چشمان حضرت علی علیه السلام با انگشت مبارک واب دهانش شفا نداد ومعجزات زیادی انجام داد- از پیامبر اکرم میخواستند درفلان مورد دعا کند وایشان دعا میکرد ومستجاب میشد- اگر شما تمام اینموارد تضاد باتوحیدمیدانید خوب یک مسئله دیگر استکه پایمبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فقط وحی را انتقال داده اند وکاری دیگر نکردند- مدیرت مرگ دردست حضرت عزرائیل علیه السلام- مدیریت رزق در دست حضرت میکائیل علیه  است از نظرشما  این مطالب شرک است چون دون الله است؟؟ یعنی بغیر الله است ایا دحضرت اسرافیل باشیپور همی ذی روح را حتی بغیرخوداش موت نمیدهد پس چراخداوندمنان نمی کند؟؟ چراحضرت سلیمان علیه السلام از طرف خداوندمنان از وضعیت یمن مطلع نمیشودکه بیادهدهد به ایشان اطلاع دهدتمام ملائکهخدمت رسول اکرم صلواته الله رسیدندوپس از بیان مطالب الهی فرموددچه دستور میدهید – حضرت سئوال کردندکه شمااز نزد الی امدیده اید؟ فرمودندخداوندمنان بااینمطالب مارابه نزد شما فرستادندولی دستورات دراختیار شما است- ائمه اطهار علیهم السلام دراین مقام هستند همانطور که سخنرانی ان جناب طلبه فاضل عراقی راترجمه کردیدهمین منظور میخواستند بگویند- وهمانطورکه ایشان بیان کردند اول عبادهستند ودوم مدیریت باانها است مگر حضرت فاطمه سلام الله علیها الهه هستندکه رضایت ایشان رضایت الله است وغضب ایشان غضب الهی است این را شما الهه مینامید پس این حدیث معتبر چه میشود؟؟ عظمت الهی دراین است که دیگران درهدایت امور شریک خود کرده است وفرمودند که از خداوندمنان یادبگیرید همهچیز ر ابرای خودنخواهید-اما بت که اولاوجوندارددر ثانی ئاینطور تلقین کرده بودندهرجه بت بخواهدمیتواند انجام دهد وخداوندمنان حق دخالت ندارد- خداوندمنان باز نشسته است ولی چنین امری درمعصمومین علیهم السلامنیست شخصی در مدینه خدمت مکه خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رسیدوگفت شما بسیارسخی وبخشنه ومردم دوست هستید لذا این سئوال رامن میتوانم از شما بکنم زن من سیاه است وزن شما بسیارسفید است مدتی جای انها عوض شود حضرت فرمودند خداوندمنان اجازه نمیدهد- مشکل اقایان برخوردسطحی به احادیث وایات قران است وقبول بعضی احادیث بعلل سیاسی برای شما مشکل است- والسلام


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بحث ظرفیت ها- یک عامل مهم غرب مسئله ظرفیت است هراندیشه درغرب مخالفین زیاد تنها بانظریه حکومت  گاهی درگیری است ودرمابیقع باخونسری ولبخند مواجه میشوند- حتی مخالفین انسان هائی فهمیم ودانشمندمیدانندولی اندیشه  ان هارا قبول میکنند وحاضربه مباحثه هستند- باچشم باز مطلبی قبول میکنند-برخلاف جهان سوم دربین انهاایران یااول بود ویادوم بود وتصور میکرد انسانیت یعنی اینکه به دکسی کاری نداشته باشی وسئوالی نکنی که ناراحت شود واگر یکفردمذهبی به یکسبزی فروش اعتراض میکد اینقدر باخانم نامحرم کلل نکن ونخند وجوک نگو فردا فرد سرشناس ان محل میگفتندفلان  به فلان مذهب ان فرد- لذا همه خودسانسوری ومحافظه کاری شدیدداشتند  بخصوص روحانیت واستاد دانشگاه وغیره واین امر باعث عقب ماندگی شدیدما شده بودضرب امثل –": اهسته برو واهسته بیا که گربه شاخات نزند": این بیشتر برای خودمردم ساخته شده بود ودر جائی فردی کار پیدا میکرد دنصیحت اول این بود برای خودات دشمن نتراش با نصایح تو کاردرست نمیشود ولی دوداش به چشمت خواهد رفت باهمه صمیمی باش وسیاست مدارباش- وهرلچه رسانه ها وکتاب هانوشته میشودقبول کن که انه مغزایران هستند توکه سهل هستی پدرت باانها نمیتواند مباحثه کند-هیچکس نمیتوانست که باور کند به این زودی ها ایران امده انقلاب است جز امام راحل علیه السلام- سیاست اینبود که اگر وضع یکنواخت پیش میرفت وراضی بودن صدای کسی درنمیامد واگر فروکش داشت نارحت میشدند دربعضی ها گفتگو بحثهائی میکردند واگر کمی شیب ملایم به بالاداشت قانع میشدند واصلا بحثی نبود-من از انگلستان که باز گشتم مدتی درمنزل مرحوم دکترعباس یمین شریف بودم-ومداوم بحث پیشرفت غرب بود وسیاست مملکت بخصو خصوصیات فرح پهلوی جناب اقای هویدا وتاحدودی درلندن از خصوصیات فرح پهلوی از یک خانم ئفرانسوی که دوست پسرش یک جوان ایرانی بود اینخانم در دانشگاه عاشق این جون ایرانی شده بود  وهزینه زندگانی ایشان رامیداد وخوداش درروی یکنوع مسیحیت تحقیق میکرد هزینه تحقیق مقدارزیادی یک دانشگاه درفرانسه بعهده داشت-دانشگاه پس ازمدتی دیگر پول نداد ایاشن برای ادامه تحقیق به انگلستان که پول انرا تهیه کند دانشگاه هاکمک نکردندیک شعبه این مذهب درلندن که یکروحانی بود بسیارثروتمند اتاد دانشگاه وکتب معتددی دراین باره مذهب مسیحیت نوشت بودحاضربه کمک شد این کلیسا چندخانه برای کشیشی هاداشت یکخانه دراختیارایاشن گذاشت سازمانخیره داشت وفروشگاه مجانی داشت هم از کمک خیریه وهم ازپول خوداش با انها کمک میکرد اینخانم علاقه داشت به فرح پهلوی تمام فیلم های ایشان راتهیه کرد-از طرق من جمله همن جوان اطلاعات زیادیدرباره فرح پهلوی بدست اورده بودولی میدانست ایرانیان کمی مغرور هستند ضعف ایاشن از طریق زن ملک حسین که ایش ن هم الگوی اش فرح بود انخانم بااین خانم فرانسوی ارتباط داشت بیان میکرد ومن اطلاعات زیادی بدست اوردم ومقداری مرحوم اقای دکتریمینی شریف گفت-  باجناب اقای یمینی شریف همین بحث را کردیم کهایشان میفرمودهرچقدرفردبیسوادتر باشدحرف دیگران بهتر میفهمد حتی بهتر از روشنفکران میفهمدواین خیلیعجیب است ودراین رابطه نکاتی درباره امریکا گفت-منهم داستان یکدانش اموز کمونیست در دبیرستان گفتم وان دانش اموزنکای درباره ایدولوژی کمونیست گفت ومنهم پاسخی به اودادم – ایاشن از جمله ان دانش اموز خیلی تعجب کرد وگفت بسیاربکر بودوپرمغز بودومن زمانی که به امریکابرای دیدن بچه  هامیروم سری به دانشگا کلمبیاز میزنم که انجا تحصیل کرده بود ومقلات که ان دانش اموز مطالعه است انجا پیدا میکنم وسری هم قرار به شوروی بزنم در دتنشگاه اموز بازان مقلات را پیدا میکنم بعدپرسید شماچه جوابی دادهایدمن گفتم چه گفتم فرمودندمال شماهم خوب بودوشما کتبی که مطالعه کردید واز ان دریان باره استفاده کردیدلیست انرا به من بدهید- ایشان سردبیر روزنامه کیهان بودنددو وسه روز گذشت-  رسم ایشان مانند گذشته ایران تاحدودی وضع فعلی غربزنگ میزنند من عازم خانه هستم چه چیزی بخرم وبه فلانی بگوئیئدچه میوه ای دوست داردالان هندوانه وانگورعنقاخوب است ومن سرمیز غذا بودیم ایشان امد- بایک دستاش روزنامه کیهان بودودردست دیگر میوه هابودولی خنده از لب ایشان کنار نمیرفت خانم ایشان متوحش شد وگفتند چه اتفاقی افتاده است- ایشان روزنامه رابه من دادند ومقاله سردبیر رابخوان که خودشان نوشته بودند-مقدمه اول چیزی ساده وسطحی بود وجهتی خاص داشت جمله ان جون انگلیسی رانوشته بودند ویک تحلیل روانشناسی –جامعه شناسی بکری بسیارخلاق از ایران بادیدی ایرانی تااخر نوشته بودند این یک تاکیتک کلاسیک غرب استفریب دادن مقدمه اول برای فریب مقدمه دوم است ویکجمله درمقدمه دوم من فهمیدم به روشنفکران بخصوص به فرح دیبا زده است-کمی سرخ شدم برای انکه خانم اش نفهمدکهتاحدودی فهمید وگفت مایه ای داردگفتم بیار اسان نوشته اایشان روکردبه من وگفت فهمیدی ومن گفتم بله فهمیدم-نکته این است کهفرمودندتلفن کیهاندوروز است قفل کرده است تلفن زیادی داشتدوخانم مسئول تلفن هستند ظرف دوروز یکصدهزار نفر تماس گرفتند از وزیر –استادانشگاه –ساواک وغیره که معنی این جمله چیست ومن میخواهم یک مقاله بنویسم-مگر من به زبان ترکی نوشتم من که شرح زیادی دادم-من همانجا فهمیدم ایارن بطورکلی عوض شده است وامامراحل علیه السلام باچه فراستی فهمیده است-خانمیدارای دکتری بافرح کار میکرد  ایاشن به خانه اقای یمنیشریف زنگ زده بود که دران مقاله فلان جملهکه فلان کلمه شروع میوشد وبافلان کلمه ختم میشودبه فرح دیبا نزده است اینرابه خانم اش گفته بود ایاشن گفت دکتر چیزی نخواهدگفت من از فردی دیگر سئوال خواهم کرد انخانم قسم وایه خورده بودکه چیزی به کسی نخواهد گفت- انمطلب بامن درمیان گذاشت ومن گفتم فرح هزارویک کارنکرد ورژیم همیثنطور حال بگویئم مردم نماز نمیخواندفوری خواهند گفت ایا فرح مقصر است؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی بابرادران سایت کلمه-من دراخرین لحظات بحث رسیدم-جناب درست برعکس حقیقت موجود صحبت کردند- صدای اذان از نیم کیلومتریمیرسد وامروزه صدای طبلی موجود نیست که باعث ناراحتی مردم شود وعموما جز شبهای ماه محرم که سینه زن عبور میکند غالبا مساجد صدای عزادری زیادنیست ایشان میفرمایندمانند صدای اذان امام حسین علیه السلام که درکربلاطنین انداز شدباید طنین انداز شود درکربلا که بلندگونبود- بعضی علمای مضی مخالف بلندگوبودند ولی امروزه میفرمایند اذان شعار اسلامی است بایدبا بلندگو هم شنیده شود- اینجا این سئوال مطرح میشود کهخوب بوداقایان به ان میپرداختندکه پیروان یزید علیه العنت گفتند که نماز امام حسین علیه السلام قبول نیست وپیروان امامحسین فرمودندنماز شماقابل قبول است؟؟ واین بحث را روشن میکردند- اقایان هرگاه هم حدیث از نظر شیعیان موثق باشد وازنظرخودشان هم موثق باشد انرارد نمیکنندولی انتخاب نمیکنند درست مخالف انراانتخاب میکنند  بعنوان مثال ازداوج موقت شیعه انرا موثق میداند-جناب عبدالله بن عمر خلیفه دوم هم انرا موثق میداند حتی گفتهاست طرد این ازداوج از طرف پدرمن  صحیح نیست چون دستور قران وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است وایاشن بشدت مورد توجه اهل تسنن وبسیارهم موثق هستند ولی اقایان  نظرخلیفه دوم رااتخاب میکنند درحالیکه چنین اتفاقی درشیعه باشد رای جمع مطرح است نمونه زیاددارد- اخباری یعنی خبر موثق راقبول دارد- وچهارمنبع یعنی چهارکتاب رادر شیعه وشش کتاب دراهل سنت که دربین برادران اهل سنت درجه بندی است اول بخاری وسپس مسلم است وغیره اگر دریک موردخاص دوحدیث موثق ولی متضاد باشد هردو رادرست میداند ومیفرماید عقل نمیتوانددراین مورد داوری کند حکم واقعی با امام زمان علیه السلام است تا ایشان مشخص نکرده است هردو درست است تشخیص ان باخودفرد است که کدام به نفع اواست-ودلیل میاورد که در روزمره یکمتخصص حاذق پزشکی میگوید جراحی درست نیست ودیگری درهمان حد واندازه میگوید- میفرماید جراحی واجب است تشخیص باخود فرد بیمار است- باکمی دقت درفقه برادران اهل سنت بسیارجاها اخباری هستند دربعضی جاها استباطی با اصول من دراوردیوبعضا درست ودربسیارجاها علم کلام من دراوریاست که تبدیل به حکم میشودجناب عبدالله بن عمر هم معاویه میپذیرد وهم یزیدوهم حجج بنیوسف ثقفی وهم امام حسین علیه السلام را-والسلام


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99