سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به پیش گفتار دانشمند معظم حضرت ایت الله العظمی حضرت مستطاب جناب اقای جعفر سبحانی رحمت الله علیه برکتاب": سیره پیشوایان":که نگرشی بر زندگانی اجتماعی- سیاسی- وفرهنگی امامان معصوم علیهم والسلام است- درچنین کتبی – عامال زور واختناق و وحشی گری- دوم نادانی زیاد افراد- سوم مشکلات ارتباط ات بسیار جائز اهمیت است- درجائی اختناق وزور است کلام ان افراد ارزشی ندارد- درچنین شرایطی ابهامات همان طور که معظم له فرمودند زیاد میشود- قدرت نشر جنایت کاران بیش از قدرت راستگویان است ولو در مرکز علم زیاد بوده است در انگلستان یک ازمایشی میکنند- یک واقعیت  که همگان میدانستند  به سازمانای مختلفی حتی سازمانهای اطلاعاتی دستور میدهند که درباره ان دروغ پراکنی کنند باتوان هرچه دارند وپس از مدتی باوجودانکهد بعضی نیروها درجهت حقیقت گوئی گام زده بودند میزان راستگوئی دوبرابر دروغ گوئی بوده است- ویک میزان بسیار مهمی  است که در زمان ائمه اطهار علیم السلام چون خواستند مقام امامت رالوث کنندمواجه با احادیث فراوان شدند که قابل ردکردن انها بسیار دشواربود وسعی کردن به ان اشاره ای نکند ودیگران برای انها مقامات ملکوتی بسازنند ومدتی گفتند ائمه اطهار علیم السلام  چنین نگفتند وشیعی کشی رابه همین بهانه باب کردند ولی پس از مدتی مجبور شدند که اعتراف کننذ که امام صادق علیه السلام از منبع موثق فرموده است من معصوم هستم ولی مطلب را دنبال نکردند- والان هم میزان که ائمه اطهار عیلهم اسلام معصوم وامام هستند چندین برابر مخالفین ان است- حال بعضی میفرمایند این امر نمیتواند ملاک باشد بعنوان مثال مدتها بشر میفرمود که زمین ثابت است وخورشید میچرخد این مثال ناقص است بریان انطور که میددیه است این چنین است ونمیدانسته که هرچه میبنید همیشه همانطور نیست- ودرضمن استدلال انکه زمین میچرخد را پیدا نکرده بوده است ولی زمین درک شد ومسلمانان دراین موضوع پیش قدم بودند مبارزه زیادی ایجاد شد که مشهورترین انها متعلق به اقای گالیله است ورنسانس رابوجود اورد- متاسفانه در مسائل ذهنی وعقلانی محض بشر تا دقیق درک کند راه طولانی را درک کرد وحتی درمسائل تجربی است- درمسائل ذهنی امروزه بخوبی اشکار شده است یک روش تحقیقاتی پاسخگو نیست وبیشتر ایرانشناسان سابق به همین دلیل به اشتباه رفتند تا دانشگاه هاروارد تا انجا که من مطلع هستم شروع به فراهم اوردند روش های تحقیقاتی مختلفی کرد که متاسفانه هنوز درایران ناشناخته است- حتی علائم اختصار ی انها وشناخت اندکی ازانها نداریم- واز چند روش نتجه گرفتن کاری سخت است وبهمین دلیل تا تاریخ معاصر کسی جرئت نمیکرد بیش ازیکی عامل تشخیص دهد وروی ان کار کند دوعامل رانمیتوانستند از در ازمایشگاه  از هم تفکیک کنندونقش هر کذام ونقش ترکیبی انها رامشخص سازند—با وجود ان  دانشگاه هاروارد در مو رد ایران بخشی ازتمدن یک عصر که فوق العاده برجسته بود ویا درحضیص ذلت بوده است کنکاش کرده است وبه همین علت توسط رژیم ترجمه نشده است -ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- مهندسین دانشگاه لندن مداوم به دانشجویان مهندسی فلیپینی دراین دانشگاه میگفتند شما کنار اقیانوس پر تلاطم هستید وبایدساختمانها- بتون ارمه باشد وحداقل اساس وطبقه اول بتون ارمه باشد ورودخانه های شما باید شیر یک طرفه داشته باشد ودانشجوی مهندسی فلیپپنی به من گفت از بس گفتم زخم معده گرفتم بجهنم هراتفاقی میخواهد بیفتد حال دوباره خواهند گفت تا صدسال دیگر اتفاقی نمیافتد- عربستان بایدبداند اسلحه فرانسوی جز نفر بر وموشک اندازه ها سیزده سال دیگر باید اوراق شوند


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-عاشورا- یک تریبون ازاد بیان اندیشه امام حسین علیه السلام است که سالها میابیست باتقیه صحبت کرد-زمان رابایدخوب شناخت جناب حر فرمانده ارتشی هست که اسوه ایشان میفرماید حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام با مردم بازی کرد ونه خبری بوده است ونه وحی امده است- بعضی کارشناسان معتقد هستند که این خبر به مردم حجاز وعراق نرسید وگرنه عکس العمل بخرج میدادند درحالیکه اینطور نیست مردم کوفه به دغل وحقه مشهور بودند یعنی سکولاربودند وبرای دنیا جان میدادند ولی دین را بقول امام حسین علیه السلام لقلقه زبان کرده بودند سپری بوده استکه برای انها منافع داشته است تاقیام امام حسین علیه السلام شیوخ هرکاری میخواستند کردند وبرای دنیا همدیگر کشتند وبه جاهلیت بودن بت باز گشتند وازترس کشورهای فتح شده خودرا مسلمان دواتیشه نشان دادند درهمین عصر درجریانی من متوجه شدم که رهبران بهائی ایمانی به خداوند نداشتند ولی خوب رل بازی کردند بی جهت نیست که خوارج بوجود میاید وهمین خوارج راهم سیاست به بازی گرفت قیام امام حسین علیه السلام زمانی رخ میدهد که بخصوص جوانان از این همه پلیدی خسته شدند وجامعه راحجاز را گوسفندانی  احمق میدیدند- شخصی پاکستانی که از رهبران مذهبی بوده است ومیگفته است اروپائیان کلانجس هستند وقابل گر دن زدن تصور میکنم یک امر پزشکی که حاظرنبوده است به انگلستان بیاید به زور انگلستان اورده بودند بعد از سه ماه فرمودهاست که بنده میخواهم بمانم- بچه ها مطلب را گفتند من ایشان سرخیابان اکسفورد دیدم باایشان واردبحثی شدم البته بااحوال پرسی ایشان یک عبای بلند شیکی پوشیده بود وبر سرش کلاه جناب نهرو گذاشته بود باکمی خشم  روی منرابرگرداند وفرمودند خیابانهارا خوب ببین ومغازه راهم همینطور شیک وپیک هستند تمام نرده کشی وجدول سازی مهندسی است این عبای من میبینی شق ورق است اطو لازم ندارد وقداری از پشم مرینویس کشمیر است وچه است وچه است باران که بیاید من خیس نمیشوم- من به فلان حزب پاکستان پیوستم ریس حزب اسوه من است ومن تمام مقالاتی که بدرد میخورد برای ایشان میفرستم ودرخانه یک اطاق کنفرانس دارم وانگلیسی ه ودانشجویان پاکستانی به انجا می ایند وانگلیسی ها خیلی  باهوش هستند وسئوالات جالبی از اسلام میکنند- جنگ امام حسین علیه السلام یک چنگ نمادین وسمبولیک بود یک مشعل بود که همه مشعل را روشن کرد وجهان را روشن کرد زیرا حقایقی تا انروز پنهان بود فاش شد و ونقاب ها کنار رفت وان جنگ وان خون صداقت وخلوص وحقیقت گوئی را امضا کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- در گتفتگویئ که جناب استادشیخ اسلامی بحث کرده بودند نامی از گروه بیست بردند که برای من زیاد شناخته شده نیست دربین انها نامی از کشور نیوز لند بود یاداین ضرب المثل قدیمی افتادم که همه رابرق میگرد ومارا چراغ نفتی- خواستم سری به روزنامه های انها بزنم متوجه شدم که ایران همه رافیلتر کرده است تصور نمیکنم کاری درست باشد ویک روزنامه نیوزلندی که درانگلستان چاپ میشود را توانستم باز کنم نیوزلند درقبل مشکل پزشکی داشت وهرکس به انجا میرفت از شهر دور میشد مانند شمال ایران احتمال انکه بیماری وجود داشت علت انرا حدس میزنند جنگلها وابرفتی های زیادی وجود دارد- ولی کوه های جالبی دارد که توریست های کوه رود از جمله جاهائی است که به انجا میروند یک مقاله درباره پزشکی بود که دکترهائی که از غیرمحل غرب میاند که تخصص کوتاه مدت ببینند انهارا اخراج کنند چون متخصصینی که از اسیا وخاورمیانه وافریقای جنوبی باببیست سال تجربه بیکار هستند و313 نفر امسال میخواهند از خودی ها استخدام کنند که هنوز وضع انها روشن نیست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای کری شرئع بع بلئف های صدمن یک غاز کرده است درحالیکه میفرمایدمانه کور هستم- نه کودن- اگر شما نه کور بودید نه کودن این همه انقلاب برعلیه شما بوجود نمیاید شمادرک نمیکنید منطقه درچه حالی پنج سال دیگر  متوجه میشوید فراکانس  لبنان – عراق- ایران درحال افزایش است- باشرق دریک تضاد منافع دائمی شدید وقدرت مالی شما سه ماه دیگر مشخص میشود- میفرماید مابر ای ایران زنگ استراحتی ایجاد نمیکنیم – ایر ان بر ای شما زنگ استراحت ایجادنکرده است درپیشانی استعمار گر مانند یک الماس میدرخشد وایرا بعوان پیش اهنگ ضداستعمار پرچم خود را داردبرافراشته میکند – انقلابیون راستین درمنطقه جای القاعده احمق وغرب ساخته راخواهد گرفت وبا جمعیتی ربرو خواهید ضشد که تمام بمب های اتمی ر ا از  کار خواهد انداخت-  هنوز درایران غنی شدن اورانیوم بیش ازبیست درصد نیست غرور اتمی شما بخاک مالیده است جهان سرانجام با اسلام انقلابی ویاغرب تصمیم خواهد گرفت- درست تشخیص دادید که ملت ازمنافع خوداش دست بر نمیدارد وجناب اقای دکتر روحانی عزیز را بیش رفتن ترغیب میکند شما متوجه نستید که شیپور پیروزی رابرای ما بصدا دراوردند واین را دراینده نزدیک حس خواهید کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—علی علیه السلام که از کربلا گذشت شایدچنین فرمود- لا الرجل الا حسین-انجا که فلک هرچه جور بیداد داشت فرو ریخت- عیش بنیاد شد گلستان  هار ا تیره کرد-درنیستان ها اتشی افکند تا نیستان عشق برپا شد- اتشی روشن شد که که خورشید را تیره کرد خنده ای بر  مرگ زد که مرگ به استصیال شد خون او گنج مخزن اسرار شد-نام او فلک را شیفته کرد عرشیان تا دم مرگ رهسپار شد-رمز پراسرار حق اشکار شد- عشق درهرکوی وبرزن با  درد ورنج- معنا ومحبوب شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دنیای فضول-سرکلاس در دانشگاه لندن این بحث شد-خام استاد میفرمودند- ماهوارهای که روی شوروی کانون داده بود- نشان یک خیابان بطورمعمول بسیارترافیک کمی دارد- انزمان ماشین شخصی در شوروی خیلیکم بودولی بعضی مواقع ترافیک خیلی زیاد- در این خیابان یک ساختمان بسیار عریض چند صد اطاق وجود داشت ولی ماشینها انجا نمیرفتند  شکی به این ساختمان هم نمیکنند درواقع این ساختمان متعلق به سازمان جاسوسی شوروی بود جاسوسان خودشان درشوروی وادار میکند رمز این کار درک کنند بعدمتوجه میشود این ساختمان متعلق به سازمان جاسوسی شوروی است واین ماشین درحقیقت به انجا میروند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99