سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای سناتور": لیندسی- گراهام": ایشان بخوبی نشان دهند ان هستند که سیاست امریکا درحال سقوط است ودرست ماند کشتی که درحال پهلو به پهلو شدن است ولی درواقع درحال غرق شدن است- ایشان تمایل داردکه خودرا قهرمان نشان دهد- ازطرفی با دوسناتور دیگر جمهوری خواه سه تفنگدار سنا هستند- برعلیه قانون بهداشتی وبیمه اقای اوباما مخالفت کردند وبه ان هو افتخار کردند واز طرفی هرچه زودتر دولت سرکاربیاید وشهر دیترویت سقوط نکند- بازی سخت مخالف  عقب نشینی امریکا از عراق است که میابیست تروریست تا سرکوب نهائی ادامه پیدا کند ولی ژنرال نظامی به انهاگفته است چه درلیبی وجای دیگر امریکا درمقابل حمله گسترده کاری از پیش نمیبرد ومداوم خانم سوزان مطبوعات سرزنش میکند حملات سازمان یافته نیست درحالی ریس حمهور لیبی انهارا سازمان یافته وکارالقاعده است ودلیل اش عدم کمک امریکا است- اخیرا ورقبر گشته ایشان طرفدار ازدواج سنتی شده است- جالب انکه زمان انتخاب حضرت دکتر روحانی رحمت اله علیه ایشان یک نامه یبه ریس جمهور نوشته است که این انتخابات نشان دادمردم از حکومت ناراضی هستند باید به حکومت اقای دکتر روحانی رحمت اله علی بایدکمک کرد ولی اخیر فرموده است تست حقیقت یابی شود وایران سی وپنج سال بدنبال ساخت اتمی است وایشان طرح مالیات بیشتر داده است بنام ": مالیات دهنده قهرمان:" ولی در سنا مخالفباگرفتن مالیات از ثروتمندان شده است وجالبانکه اخیر دلیل انکه سازمانهای حقیقت یاب برج های دوقلو بامانع ربرو شدن درخواست هرچه سریعتر رفع مانع شود کهدرزمان اقای بوش رخ داده است وباز ایران باعث گسترش تروریست درمنطقه میداند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله دالرحمن الرحیم-نیم نگاهی به خصوصیات حلقه ها-نظریات-شخصی است دو روش وجود دارد -  روش اول روش شعاری است –که فردمیبایست درانتخاب استاد دقت کامل کند وبیشترشنوده است- وفرد فقط میتواند نظریات استاد رامنتقل کند ونباید واردچالش باشخص دیگری دارای معلومات خاصی است بشود بیشتر شخصی است ورفع مشکل هم نمیتواندبکند مگرانکه بگویدمعلومات من این است- ومطالبی که یاد میگرد باید خوب به ان مسلط شود به این معناکه ان مطلبرا خوب فهمیده باشید نه انکه عرض وطول وعمق انرا درک-کرده باشید-روش دوم روش تحقیقی است-که دران دوبخش عمده دارد- یکی منبع ودوم روش تحقیق- امروزه در روش تحقیق چالش عظیمی است- ودرک ان اعتماد ساز میشود- عظمت مسلمانان دراین دوبخش اخیر بوده است- یک عامل دیگر عظمت مسلمانان- دانشجو دومرحله دارد- یکی دانش اموز است ودوم وردست است- به نظرحقیرامام زمان علیه السلام313 را ازدانش اموزی به وردست میرساندتا اخرعمر وردست هستند وجنابان افراددیگررا از دانشجوئی به وردست خودمیرسانند وهمچنان این هرم ادامه داردگرچه باامام زمان علیه السلام درارتباط هم باشند وتعلیمات قدم به قدم است ونظارت کامل لحظه به لحظه است-در اروپا هرکسی ک تحقیقی شخصی روی یکمسئله مانند فیزیک کشتی میکرد بلافاصله انراچاپ میکردند ومیگفتند دراین موردکارتمام شد وبعداز مدتی ایشان درباره اب اقیانوس  ایشا کتاب چاپکار میکرد باز میگفتند که این مسئله تمام شد ایشان کتاب چاپ میکرد وتدریس میشد-دوم تحقیقات شبکه ای است که هم دراندلس وهم دراصفهان بعنوان مثال درفرش بوده است یک مسئله گروه زیادی روثی ان کار میکردند مثلا صفت رحمان الهی ودراندلس از ابن رشد ووردست های ایشان مسئله تدوین میشود وچهارچوبش مشخص میشود وبه حوزه ها میرفت حوزه بر اساس منابعی واساتید روی بخشی از ان که میتوانست به نتجه برسند کار میکردند وچناچه شخص ابن رشد تشخیص میداد حوزه ای قدرت بیشتری داردولی امکانات کم داردفوراانراتدارک میکرد ویا اساتیدی رابه ان ملحق میکرد واین مقالات دربخش توحیدتبدیل به کتاب میشد چگونگی این مقالات متاسفانه گردش کارنوشته نشده است فقط یک فرانسوی که به درجه وردست ابن رشد رسیده است مقاله ای دارد لذا انگستان که متوجه شد رشد اندلس وحشتناک است دانشگاه لندن را گسترش دادند وگفتند تاهرجا که این دانشگاه بخواهد اطاق بسازدزمین رابیاددراختیاران دانشگاه ساخت ومداوم اطاق میساختند وفیزیک 101 وشیمی 101تا روش تحقیق101 را بوجود اوردند وعدهای استاد درنظر گرفتند وبرای فیزیک 101چهل فصل در نظر گرفتند وگفتند تا خر عمر دراین مطالب تحقیق میکنید وبرای هر درس ده کلاس درست کردند که شبکه ای شود .پیشرفت زیادی کردندتا رسیدنبه درجه ای که فیزیک اندلس رامیتوانستند درککنندوباکمک مسلمان جلو افتادند- هواپیما کنکوردعلت شکست از قبل معلوم بود که شبکه ای نبود درتمام موارد دیگر بجز موتور شبکه ای سنگین داشت واین زیر دریائی اتمی به همچنین درمجلس انگلستان همین مضوع مطرح شد که خاتمه پیدا کند ر ای مخالفت خیلی نزدیک بود- این موتور تجربه سابقی نداشت وبا ششگروه مختلف شروع کرد درحالیکه میباست حداقل 45 گر وه باشد- وافراد ان مهندسین هواپیما های جنگی وهلی کوپتر جنگی .زیر دریائی بود وقتیکه به نتایجی میرسید افراد به سازمانهای خودباز  میگشتند ودرموتور فقط شانزده نفر میماند که ریس یک جوان نابغه عجبیبی که سرانجام خسته شد ورها کرد وبخاطرفشار مردم هواپیما را راه انداختند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی به کتاب – نماز وعبادت حضرت علی علیه السلام-بخش هفتم-استراتژی امیر المومنین علیه السلام واله والسلم میتوان به سه قست تقسیم کرد حفظ اخرت ملکوتی- حفظ ارزش ها واخلاق کریمه- حفظ دنیای ممدوح- ودرهرسه بخش دراوجی است که فرشتگان اورا دراین راه ها حمایت میکنند بخصوص درجهادکه دشمنان ناجوانمرد سعی درخدشه دار کردن ان بودند—در حدیثی از رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم---حضرت جبرائیل علیه السلام- فرمود- ای محمد-سوگند به انکه تورابه حق به پیامبری  برانگیخته- همانا اهل اسمانها بیشتر از اهل زمین به اومعرفت دارند- اودرهیثچ جنگی تکبیر نگفت جز انکه مانیز با اوتکبیر گفتیم وحمله ای نبرد جز انکه باوحمله بردیم وشمشیری نزد جر انکه باو شمشیر زدیم- یعنی خونی ناحق نریخت  وجهاد ایشان موردرضایت الهی بوده است وعلاقه ایشان به خداوند منان قابل وصف نیست- باوجودانکه میدانست کوفه به اوجفا خواهند کرددرحق انهاایثار کرد انچه میتوانست برای انان انجام داد-ولذتی که از عبادت میبرد وصف ناپذیر است- وخداوندمنان دوستدار شدید عبادت اهلبیت صلواته الله علیهم اجمعین بود-جناب  ابودردا- نقل میکند- انگاه کهوقت نماز فرا میرسید-امیرالمومنین رنگ چهره اش دگر  گون شده ومضطرب میشد به حضرت می گفتند: شماراچه میشود؟ پاسخ میداد: وقت دانجام امانتی رسیده است که خدای بزرگ انرا به اسمانها وزمین وکوه ها عرضه کرد وانها نتوانستند انرا  بپذیرنندوانسان انرا پذیرفت درحالی که از همه ناتوان تر بود: پس من نمیدانم ایا این امانت سنگین را نیکو برداشتم یانه؟ دغدغه وجودی حضرت- وبدیهی است که این دغدغه جاری درتمام ابعاد ایمانی وتقوائی حضرت میشودباتمام وجود توجه خودرا به مبدا حقیقت معطوف میداشت- وایشان عرفان رامعنی کرد-حضرت علی علیه السلام فرمود-:"ای خدای من!من این نماز خودرا درپیشگاه تو انجام دادم: اما این رامیدانم- که تونه نیازی بدان داری  ونه چشم ورغبتی به ان دوخته ای:"بلکه من نماز- برای اطاعت تو ومحبت واحترام  به فرمان تو انجام میدهم-که تنها عشق لفظی وصوری نیست- محبتی است کهانطور که محبوب میخواهد عمل میکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله  الرحمن الرحیم—جنگ ادبیات ها – بخش دوم-شبهاتی درباره جناب حافظ رحمت الله علیه-جناب حافظ در درسن کم وارد حوزه علمی اهل تسنن شد ودرسن بیست دوسالگی مجتهد مسلم بوده است امروزه در حوزه های اهل تسنن افرادباهوش درهفت سال مجتهد میشوند چه برسد در زمان جناب حافظ-موزیک وترانه سازیدر نزد اهل تسنن ایرادی ندارد- حتی عرفای اهل تسنن قران را غنائی درنزداش میخواندند- من یک دوست لیبائی درانگلستان داشتم ایشان میفرمودند که علمای شما ایاخواندن قفران به سبک غنائی قبول دارند یاندارند ومن گفتم مابسبک حجاز حزین بایدخواند وایشان فرمودند من تحقیقات مفصلی کردن که نمیشود قران غنائی خواند وبایدبسبک حجاز خواند وحال عرفا درجمع حجازی میخوانند ودرجمع خاص غنائی میخواند درزمان حافظ مانندامروزه ترانه هائی که درباره عشق وعاشقی خوانده میشده است ومنعی هم نداشته است- ولی درعرفان حدی قائل بودند که بیشتر ازان رابی ادبی میدانستند- به نظرحقیر فقه اهل تسنن یک فقه بسیارخشک است به نظر حقیر نوری ندارد وبرای انکه کمی نشاط اورده شود از اشعار وموزیک وسماع ومانندان استفاده میشده است وهرجا انسان به مسائل عقلانی ویاعلمی ویاحیانی ناب نرسد وخیال بافی کند ماند بهادیت  وهابیت وسلمان رشدی یک چیزی نچسب وخشک وناگوار فراهم میاید- جناب حافظ بدستور فقیه برجسته زمان به درباره رفت دونظر هست یکی رامشگری که  چنین  است دلیل داشت که عالم شهیر شهر ایشان رابه دربار توصیه کند- دوم قران خوان بسیار سحر انگیز وفردی مطمن است- دران زمان زمان تحول شگرف ایران است از مذهب سنی به مذهب شیعه وعامل اساسی ضعف وحماقت علمای سنی بود ودربعضی نقاط ایران حکمرانان مغول شیعه بود که دراقلیت بودند وبسیارجاها مغول های سنی بودند که مداوم جنگ افروزی میکردند حافظ بعنوان یک مشاور مذهبی رفت- حاکم مغول یک سیستمدار بر جسته انگلیسی منش بود مانندجناب اقای شاپور راسخ- اول خوداش را بدرویشی زد وطرفدار مردم ودراوائل حرف های خوبی میزد وکم کم چهره واقعی خوداش رانشان داد جناب حافظ ان نظریات ردکرد وایشان فرمودند من چاره ای ندارم علما  ومردم نمی پذیرنند ایشان جواب داده است که من مطمناهستم درپنج مورد علما ایرادی ندارند ودر پنج مورد دیگر من جواب انان من خواهم داد- باز ایشان نپذیرفته استجناب حافظ فهمیده است کرم از خوددرخت است-  ومداوم ایشان دعوت میکرذده است تغیر عقیده دهد وسرانجام فرموده است اب ما دریک جوی نمیرود وجناب حافظ قهر میکند واز دربار بیرون میاید با مینجگری علمای درباری که ان زمان تا امروز اکثریت هستند به دربار بزا میگردد ولی اینبار به وضعیت دشواری ربرومیشود وبیرون میادی واعتراض علما انقلابی درپی دارد که منجر به تعطیل شدن کلیه حوزه ها اغم از صوفی ودرویش وعلمیه میگردد وپس از مدتی پسرش بریا حفظ حکومت پدر راخلع میکند وحوزه ها باز میشود ودوباره حافظ به دربار میرود وباز تاد حدودی این مسئله تکرار میشود وحافظ به یزد فرار میکند که بخوبی نشان میدهد که ایشان یک قران خوان ساده نیست وارامشگر هم نیست جناب حافظ باعلوم اسلامی شیعه اشنا میشود وکتب انهارا بدست میاورد در برادران سنی نسبت به امام زمان علیه السلام چهار فرقه هستند- فرقه اکثریتکسانی هستند که میگویند امام زمان علیه السلام از نسل امام حسن عسگری علیه السلام است که درنزدیکی ظهور متولد میشوند.ودرجوانی قیام میکنند- گروهی معتقد هستند که امام زمان علیه السلام الان هستند ولی هیچگونه مسئولیتی ندارند تاقیام کنند وگروهی ماند شیعه معتقد هستند وگروهی اصلاانکار وجود ایشان میکنند که این گروه عباسیان بوجود اوردندپس از غیبکبری ومیرفت که همه گیر شودولی علما با سعی فراوان وجودایشان اثبات کردند که امروزه بسیارقلیل هستند- جناب حافظ معتقد میشود اول که امام واسطه فیض بایدوجوداشته باشد واشراق توسط ایشان خواهدبود ودراین دنیا اشراق از خداوندمنان کسیرا داری ان لیاقت نیست- وبعدا کم کم متوجه میشود درکل زمام میبا بیست باشد ایشان مطالب ناب ائمه المطهرین  بسیار ساده وقابلا فهم وعقلانی میشناسد وان اباطیل واوهام ساخته شده را نمیپذیرد-دقیقا اقا پوشکین  باهمین مجراروبرو شده است  وایشان نکته جالبی میفرماید که اشراق اگر تحلیل عقلانی نداشته باشد  اشراق نیست  وعقل از مذهب هرچه فهمید همان درست  است – البته دستورات دین بتدریج باموازین صحی ح عمق های جدیدی پیدا میکند-ادامه دارد

ا


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به موادمخدر- درغرب پلیس توانی برابر صد برابر مافیای مواد مخدر دارد ولی قدرت انرا ندارد ودرحدود 99درصد مردم مطلع شوند به پلیس گزارش میدهند هرنوع نابهجاری را گزارش میدهند وبسیاری از فروشندگان خرده پا متنبه میشودگزارش میدهند وهمچنین افرادی که خودشان مواد استفاده میکردند- یک فردی درلندن تعدادی لیوان میخرد نزدیک ظرف زباله(تانک) یکی ر امحکم به زمین میزند وبعد با پا خرده شیشه بروی چمن وزیربوته شمشاد میگذارد یک خانم پیرزن انجا بوده است میپرسد این چه کاری بود که کردی ان مردمیگوید خواستم ازمایش کنم ایشان مگویدباخرده انرا درظرغ زباله بی اندازی ایشان جواب میدهد به همین علت نزدیک ظرف زباله زمین زدم به کمک هم با یک تیکه مقوا خرده شیشه درظرف ز باله میاندازد وبلافاصله جریان به پلیس گزارش میکند درهمان منطقه فردی درایستگاه اتوبوس یک روزنامه لوله میکند ومدتی از درون ان به اطراف نگاه میکند وسپس بافندک مقداری را اتش میزند وانراخاموش میکند وباز دلیلش را میپرسند جوابی میدهد باز بلافاصله به پلیس خبر میدهند ونسبت به موادمخدر بشدت حساس هستند درامریکا این چنین است وانها بقول خانم استاد انگلیسی دلائل پوچی دارند- یک دلیل این است نوجوان درامریکا تاسه بار تجربه کنند بسیاری ازانها انرا رها خواهند کرد واین بهتر است دریک کشور خارجی بخواهند این تجربه رابکنند بین سه تاهفت بار امادگی برای معتادشدن است واز ده بار به بعدنشانه معتاد شدن است بیش از سی وپنج سال قبل پلیس امریکا به سازمانهائی تحقیقات میکردند ویاحساس بودن ویا ":های تک": اطلاعات میداد که فلان فرد خرده فروش به ماگذارش داده است وایشان را اخراج کنید وانها زیربار نمیرفتند ومیگفتند موادمخدر مانندمشروب است تاز مانی که ما متوجه مسائلی نشویم کاری انجام نمیدهیم ودلیل انکه تولید موادمخدر میکردند میگوفتند ماتولید نکنیم سوئیس برنده میشود وپول نجومی به جیب انها خواهد رفت- امادرجهان سوم مسئله سیاسی حرف اول رامیزند وقدرت پلیس ضعیفتر از قدرت مافیا است وبا اینهمه مواد که مثلادرایران بچنگ میاید هیچگونه صرف اقتصادی بریا تولید کننده نیست ولی چون غرب پشتیبانی میکند وتکنولوژی اسان دراختیار انها میگذارد ومسائل دیگر این کار میتواند ادامه پیدا کند چون فردمعتاد ازدست رفته است- اخیر اروی شیطان پرست ها رادارندروی ان علمی کار میکنند همانطورروی بهائیت وهابیت کار کردند به درجه مقبول جهانی برسد واخیرا در روسیه داردباب میشود به محض انکه به حدکمال رسید انرا واردجهان سوم میکنند این نوع اندیشه به یک سری قطب نیرومند نیاز دارد درنتجه سرنخ در دست انهاست که مداوم انر نو به نو کنند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- شعری از جناب اقای پوشکین- خوش وقتی برای شاعری که--- خوشوقتی برای شاعری که هنرش رادر اطاق اصلی کاخ ازان استفاده میبرد- اشک هایش وخندهایش  مانند کاساب کار دورگرد است- مقداری حقیقت درمیان خروارها دروغ قاطی کرده است- تمام هنرش رابرای قلقلک دادن شاهان برای خنداندن وکیف دادن است که پاداش بیشتری رابدست اورد- وبه چشن انها یک روح شاداب تری بدهد ویک تمجیدهوشمندانه که حقوق کاملی رابدنبالش دریافت کند- دم در که میرسد مغرور ومحکم بادکرده است- اما انطرف درحیاط خلوت کاخ در کنار اصطبل ها مردم چون ارواح درمحاصره گارد هستند ودرجماعت زیادی به شعر اقا گوش میدادند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی بابرادران وهابی- اقایان فرموده اند که امامت یک بحث استقلالی عقلانی نیست؟؟!! وحدیثی وروایتی است- درحالیکه جنابان درباره اموات وبقبر ستان رفتن بحث استقلال عقلانی کردند وانرامعادله شرک دانستند؟؟- یعنی خیاط هر جا پارچه که خواست دلبخواه قیچی میزند؟؟ وقیچی  هم فقط در دست شما است؟؟!! نبوت یک بحث اصولی وعقلانی است ودر قران مجید ایاتی که دال بر علت عقلانی ارسال پیامبران وجود دارد ودراحادیث هم به همین ترتیب البته هربحث اصولی بحثهای  فقه ای هم دارد مانند اسامی پیامبران اعظام وزمان ظهور ومانندان امامت دنباله نبوت است لاجرم بحث اصولی ان مقدم است- در اعراب جاهلی شیخ که مقتدا وزعیم بود هرگاه بعلتی دچار مسئله میشد حال به مسافرات میرفت ویا جائی یک نماینده بنام خلیفه جای خود میگذاشت که گاهی ان فردیک جوان بیست وچند سال بود ودر مسائل انجا که کمیتش لنگ میشد از مشاور  مانند عمروبن عاص- اشعث بن قیس کندی استفاده میبرد که نقش امام را داشتند وبسیار مواقع شخص شیخ هم از مشاور کمک میگرفت ولی انبیا برخلاف بشر هستند درمسائل خاص فقط از خداوند منان کمک میگیرند ومتاسفانه بعداز رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم به رسم جاهلیت باز گشتند- دربعضی کتب اهل سنت ذکر میکنند مانند تفتازی که ولی المسلمین باید قریشی باشد اینجا بحث حاد میشود عام درست است ویاخاص درست است به تاریخ باز گردیم متوجه میشویم خاص درست است وسپس از حضرت رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم سئوال کردند کل قریش فرمودند-خیر- بنی هاشم- نباید دشمنان شیعه دست کم گرفت تاریخ نشان میدهد هرکار میتوانستند کردند ومسئله بنی هاشم در کتب محو کردند- دلیل ان این است که عباسیان نگفتند ما قریشی هسیتم گفتندما بنی هاشمی هستیم وما بنی هاشمی اصیل هستیم زیرا حضرت عباس رحمت اله علیه واله والسلم برتر علی علیه السلام بوده است وچون با مشکل ربرو شدند ابومنصور دوانقی علیه العنت الله گفت نه من ونه اما صادق علیه السلام واله والسلم یک سیدی علم کرد ولی امام صادق علیه السلم نپذیرفتد بعد نابودی امویان شامیان گفتند مانمیدانستیم از معاویه نزدیک تربه رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم وجود داشته است- اینکه داخل دانشگاه های محصور خودتان ببرید وبدوزید ومداوم ماند بهائیان الواح چاپ کنید وبه هیچ اعتراضی ویابحثی اجازه دندهید این عمل کار صحیحی نیست  واگر مطالعه دقیق کنید غرب هنوز نتوانسته باتمام مخارج نجومی تحقیقاتی خوداش به یک نتایج دقیق درمسائل کمی پیچیده علوم انسانی برشد وهمه درشک وتردید هستند وتنها ائمه اطهارعلیم السلام است درانموارد حقایق رابیان کرده اند ونبایدمسلمانان وبشریت از این علوم بی بهره گذاشت-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99