سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-  به بهانه مقاله": مایای": ویشنو:" از کتاب – بت های  وذهنی وخاطره ازلی—بخش دوم- چند مقدمه- سنت الهی از دوقسمت تشکیل میشود- بخش ثابت وبخش متغیر- بخش ثابت همیشه استحکام دارد وتغیر نمی پذیرد وکلیت  بسیار بالائی دارد این به معنای ایستائی نیست- به معنای ستون های ساختمان  اندیشه ای سنت است- تغیرات  که اصطلاحا جزو احکام اقتضائی است تغیر پذیر است- پویائی دارد ولی تغیرات انها هم بر اساس قوانین ثابتی است که این قوانین ثابت از قوانین کلی تر  تبعیت دمیکند وتضادی با انها ندارد بعنوان مثال دارو وشناخت اتم- سلول یکسری قوانین ثابت دارد ودارو هم یکسری قوانیبن ثابت دارد  واین دارو بیادباقوانین ثابت سلول هماهنگ باشد وبر خلاف ان نباشد داور میتواند متغیر شود شود ولی نمیتواند برخلاف قوانین سلول باشد  وعم چنین قوانین ثابت دارو باشد- ما هرنوع دستگاه اتم شناسی بسازیم نمیتواند قوانین شناخت اتم را لحاظ نکند وخود این دستگاه ها به یکسری قوانین ثابت میرسند—همانطور که استادوعلامه دهر حضرت ایت الله مرحوم محمد حسین طباطابئ رحمت اله علیه فرمودند ایدولوژی بیادمانند لباسی باشد درست مانند پوست بدن که انسان هیچگونه احساس تغیر انرا ندارد- احساس تنگی نمیکند این یک اصل بسیارمهم وکلیدی است- هرگاه روح حس کرد درقالبی زندانی شده است ومانند وپوست برای بدن نیست- بدنبال رهائی از این وضع بر میاید که کار مهم مذهب   هم همین است- و ورزش یوگا هم برای همین موضوع است لذا گروهی از هندوان معتقد هستند که درمعبد باید ورزش یوگا را کرد تا ز رنج ها فارغ شد تا انوار معبد را بتوان درک وجذب کرد وبهترین این افراد سیک ها هستند که ترکیب هندو واسلام راترکیب کردند – این رنج ها انواع واقسام زیادی دارند که  برای نجات از ان راه های مختلفی رفتند –  تعدادی به زمان وابسته کردند که در برههای از زمان از رنج ها نجات پیدا میکند وبریا بعضی فلسفه بافی کردند میشود بعنوان چون خداوند  - برهمن مطلق_ -هرکاری میتواند با انسان واین هستی انجام دهد حقیقت این جهان هم هست وهم نیست تا زمانی که مایای دارد هست وانزمانی است که حقیقت مشخص نشده است وبه محض مایا تمام شد وحقیقت مشخص شد- رنج ها میرود- درفلسفه عرفانی دراسلام همانطور که امام راحل عظیم الشان رحمت الله علیه والسلم فرمودند- عارف زمانی دریک نقب تاریک میرود البته این امر مخصوص عارف نیست درتمام ابعاد زندگانی چنین رخ میدهد درعلوم هم این چنین است زمانی که عارف بر اساس فرضیه نه چندان واستنباط نه چندان قوی درحال درک وتجرب هسا وممکن است که کم رخ دهد واقعا در تاریکی مطلق باشد ولی عقل کار میکند این مرحله همانطور امام راحل عظیم الشان فرمودند مقدمه عرفان نیست خود عرفان است وناگهان خداوند منان اندک نوری میفرستد وکم کم عارف متوجه حقایقی مشود تا به کمک الهی از نقب خارج شود وبه نور برسد وشاید امام راحل علیهالسلام درجواب کسانی که ما راه گم کردهایم این مطلب رافرموده است واین که هندوان معتقد است در زمان مشکل ایجاد میشود ودز مان خاصی مشکل حل میشود واز زمان مشکل ساز نجات پیدا میکنند اقایان متوجه بعضی حقایق نشدند وتصور میکنند که این امر از خصوصیات زمان است وزمانی که به راحتی رسیدند ودیگر از زمان رهائی یافتند؟؟ جناب اقای پوشکین در چله گاه شکایت از سختی راه به خداوند منان میکنند که هدایت خودر برای طی طریق انزال فرماید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-امریکا وغربدر نطقه خاور میانه با برخوردسیاسی اغاز کردند وسعی کردند که افکار عمومی منطقه را بدستاورنند وکنترول ومدیریت کنند تا بتوانند بر مسائل سیاسی منطقه سلطه داشته باشند ونفت را در حدمعینی قیمت انرا نگه دارند ولی چون افکار عمومی بشدت تغیر کرد وبه سمت لابی ایرانی ها چرخید جنبه سیاسی به جنبه نظامی تبدیل کردند وتصور میکردند که منطقه قدرت هزینه مالی انراندارد ولی منطقه نشان دادماند مصر سریع افکار عمو می از کنترول غرب خارج شده است وکنترول ان دیگر دراخیتار غرب نیست بعدا تبلیغات زیادی کردندکه مسیحیت  سوریه لبنان به نفع غرب عمل میکند وحتی نامی از احزاب وگروه های مسیحی سوری هم بودند که وجود خارجی ندارند ویا دروغ میگفتند وتنها سمیر جع جع بود درلبنان که چون حس کرد مسیحیت ماورنی سوریه با ایشان مخالف است وثیک وحدت مسیحیت فلسطین سوریه بر خلاف غرب تشکیل شده است کم کم به محاق رفت وحزب الله بودن انکه هزینه سنگینی کند که درحقیقت هم نمیتوانست بر اوضاع لبنان حاکم شد وتاثیر گذار درسوریه گردید  وضعیت لیبی هم زیاد خوش ایند نیست- امریکا حتی در داخل هم کنترول افکارعمومی را مثل سابق دراختیار ندارد کشوری درمدت  پانصد سال اقتصاد سرمایه داری خود را مداوم بهبود میبخشید ومداوم اصلاحات پیشرو رانجام میداد در زملن کمونیست کوشش زیادی کرد که مستحکم باشد جا پای خودرا درجای پای اروپا گذاست ودربیرون به استعمار قلدرمابانه دست زد ودر داخل هم به استثمار دست زد که تنها لابی های خاصی بهره هاراجمع کردند وتا پای سقوط دولت که بالاترین ضعف یک کشور است پیش رفت وامیدی به بهوبدی های مانند گذشته نداردگرچه میکرد که از دور خارج شدن شوروی به نفع اوخواهد بود ولی خیلی زود کشورهای باج هائیکه بخاطر ترس از شوروی به انها میپرداختند را  شروع به قطع کردن کردند وامریکا مجبور ایت که بدتر از شوروی عمل کند بعنوان مثال القاعده درعراق وسوریه دستش راباز گذاشتند که هرکار که میخواهد بکند ولی با وجودانکه مجهر به پیشرفته ترین سلاح کردند ضعف  انها درکاربرد گیر ی ازانها بخصوص در سوریه مشخص است وضعف های شدیدی رادارند نشان میدهند وجهان حرکت مذبوحانه عربستان وقطر را رصد میکند دنیا تنها رهبران غرب وچند رهبر منطقه نیست ومملو از روشنفکران فهمیم است که دارند کم کم ندای خودرا بگوش ملتهای بی خبر میرسانند وسرانجام انها سوار اسب برنده خواهند بود-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله ارحمن الرحیم-به بهانه مقاله:"مایای": ویشنو:" از کتاب – بت های ذهنی وخاطره ازلی—بت ذهنی درحقیقت نمادی از خداوندمنان است خاطره ازلی درحقیقت اثراتی است که خداوند درهستی بخصوص این جهانی قرارداده است-  ومسئله زمان- قبل تصور میکردند خوداش علت است ودارای تاثیرات است وبعد فکر میکردند که به منازلی که میرسد اثاری را از خوداش بروز میدهد- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند لحاظی است که نفخات ملکوتی تابیدن میگرد وخودر ا درمسیر ان قرار دهید-درحقیت دریکسری جریانات وعلت هاکه رخ میدهد جریان طبیعی است ودریک جائی علت کار خداوند منان است- درخدمت حضرت استادمرحوم ایت الله جناب ملک حسینی رحمت الله علیه بالای خانه مدرسه خان بودیم که ایان معتقد بود  که مناجات ودعا های جناب ملاصدرا رحمت الله علیه که از خداوندمنان برای حل مسائل کرده است دعای خاص نکرده است دعای عام کرده است وهرکس اهل باشد ودراین مکان باشد تا قیامت شامل اش اطاق پر از اقایان بودند ویک طلبه نابینائی داشت وایشان زبانکی انداخت وفرمود شنیدم  که تجدید فراش کردید وماراهم خبر نکردید علت اش چه بود وایشان فرمودند همسر قبلی من توسط خانواده ایشان وخانواده من تعین شد وبلائی سرمن اورد که هرچه تحمل نشد وسرانجام کار به طلاق کشیده شد ودیگر بفکر تاهل نبودم وجریانی رخداد که گویا اراده الهی وایشان جریان را تعریف کرد  تا بصورت پیچیده به این ازدواج منجر شد که من ائمه اطهار علیهم السلام شفیع وسیله قرار دادم که خودم مات ومبهوت هستم والحمد الله درست کار برعکس است ایشان فرمودند تافلانجا طبیعی بوده است ان نقطه جریان کمک الهی است- در ض1من یک طلبه دم در ظاهرشد وفرمود که جناب استاد  مثلی که شما ازمن گله دارید درحالیکه من بافلانی فلان موضوع تحقیق کردم ویک مقاله نوشتیم- ایشان فرمودند شما طلبه بی انگیزه وکم کار وجدی نیستید وعلاقه ای ندارید وان فرد که باشما کار کرد ومنابع به شما داد کار خداوندمنان بود ایان فرمودند من از این پس جدی تر کار خواهم کرد- - اقایان هندی خداوند منان بریا انکه معصومیت نشان دهند طفل حساب کردند وچون طفل همیشه درحال بازی است تصور کردند خداوند منان هم درحال بازی است؟؟!!- یک انگلیسی برای من تعریف کردکه درهند بودم ومیخواستم با یک مرتاض ربرو شوم واز مردم سئوال کردمکه مرتاض هستندوپارکی که کمی دور بود نشان دادند ومن به انجا رفتم وکسی نبود شخصی نشسته درحال تفکر دیدم از ایشان پرسیدم که شما مرتاض هستید گفت بله بایداضافه کنم که ایشان از نوع مرتاض هئیکه درایران شهرت دارند نیست درحقیقت ایشان توسط خداوند میخواهد به اسرار موجودات پی ببرد ومن به ایشان گفتم من یک مسئله لاینحل دارم شما میتوانید انراحل کنید  ایشان گفت بله میتوانم- وبه منفرمود ازفلان درخت فلان شاخه تراشه بگیر واز فلان گل نمونه ای وفلان سنگ بیاوردوبعد بهمن گفت کمربندات اینجا بگذار وعینکت  رانجا بگذار ودستمالت فلان نقطه بگذاری وکارهائی روی ان کرد وجواب داد ودرست بود ومن به ایشان گفتم شماخداوند را قبول دارید فرمود بله وما یک گروه بسیار کوچکی هستیم که معبد ما فلان جا است ومن به انجا رفتم افراد خیلی تعجب کردند وگفتند شما چگونه مارا پیدا کردیدما رسم واسمیث نداریم وما درسال گذشته فقط بیست خانواده بودیم والان صدنفر شدیم ومن هم بها نه  اوردم ومدتی که درهند بودم بدنبال کشف ان بودم-ادامه دارد

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خداوند منان وجل وجلاله الشریف چون در طرفی که پیامبر ان اعظام اش صلواته الله  علیهم اجمعین باشند ان طرف حق است ومخالفین بر باطل هستند دفاع از حق میکند ودر شرایطی که باطل تروریست هست دستور منکوب کردنش را  صادر کرده است واین امر زمانی که این گنبد مینا میکذد درکتب جهان بینی نازل کرد مسطور است واگر کسی سئوال اش این است چرا اسلام بیاید گفتمان شود- دقیقا بحث های سیاسی وجهادی نشات گرفته از یک جهان بینی وایدلوژی است که بوکالت ان انجام میشود- وبحث های سکولاریسم افقی محدود دارد قدرت عقلانی ودرک افقهای ماورای ماده را بقول اقای پوشکین ندارد- وبایدبدانند ممکن است که درتفسیر قران وحدیث سرش کلاه بگذارند ولی بقول اقای پوشکین سر عقل نمیتواند کلاه شرعی بگذارند ولی میتوان گفت قدرت عقلانی افراد گاهی کشش بعضی درک ها را ندارد وگرنه لجاجت از پیشسازمان یافته شده است که بقول جناب حافظ رحمت الله علیه برای دراز کردن دم افرادی خاصی است- اقایان امردند بعضی ایات قران که دستور جهاد صادر کرده است بنام ایات شمشیر؟؟!! نامیدند بودن انکه دلیل جهاد اسلام چه میداند تبین کند از عمق  اللهی ورحمانی ورحیمی در میاید بعنوان انکه اسلام یک جهاد کور رامطرح میکند که نشات گرفته از قدرت خواهی بیحد است توجیه میکنند که دقیقا انعکاس کار خوداقایان است ولی شعورش راندارند امیداست درمعالجات عقل وروحیات خود اقدام عاجل کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شعری از استاد معزز جناب دکترغلام علی حدادعادل-": من گل دشت نور بارانم":

من گل آفتاب گردانم

غیر سیمای آسمانی تو

دست در آسمان و پا در خاک

ای تو آغاز و ای تو انجامم

جز تو یاری دگر نمی خواهم

گر نبینم تو را، نمی رویم

عطش من گواه آتش توست

میهمان سرای هر که شوم

تو گل و دشت و نور و بارانی

از رخت روی برنگردانم

قبله دیگری نمی دانم

پای کوبانم و سرافشانم

ای تو پیدا و ای تو پنهانم

جز تو نامی دگر نمی خوانم

گر نبینی مرا، نمی مانم

جرعه آتشی بنوشانم

به سراپرده تو مهمانم

من گل دشت نوربارانم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر شاعر معزز جناب استادفاضل نظری-نظریات شخص است- شاعر یا حکیم- یاعالم ویافیلسوف یاعارف واگر نقد جامعه ورحیات وشناخت خوداش را میکند ازبایدمعیارها از ان چهار مقوله خارج شود وگرنه از گردونه چرخش عرفانی خارج است گرچه شاعر نکاتی دارد تاحدودی در نقد استاد معزز دکتر حداد عادل بحث جالبی در باره ایشان دارند وشعرهای نسبتا خوبی از ایشان اورده اند ولی مه به سایت که مراجعه کردم بر خلاف تصورم بود وبیشتر ایشان رابدبین دیده ام تمام عرفای برجسته چهانی بخصوص مال شرق راه را بطور کلی تشخیص دادند ومشکل انها در اسوه است که بعنوانمثال جناب پوشکین اسوه را عقل انتخاب کرده است که رابط انسان باخداوند است وحرکت از دواج شروع میشود و به سمت اسوه میرود ودرانجا گنجیه عظیم معرفتی وشناختی عرفان توحیدی رابدست میاورد ودر هرسه هم ذوب میشود ومیتواند در زمانی که در نزد الهی انهاراهم منظور کند ویا انقطاع کامل داشته باشد واسوه همین طور است وخداوند منان هم همین طوراست گاهی ذات تنها لحاظ میکند وگاهی ذات را همرا مخلوق لحاظ میکند معشوقه ومشعوق رابطه دادوستدی دارند با سوه همین طور است وبا خداوند منان همین طور است گاهی مردعاشق زن است درهمان زمان هم زن عاشق مرداست ولی عرفا باکنایه عشق زن رابه مرد انهم بسیار نادر نشان میدهند زیرا قران چننین کرده است وانرا مخفی کرده است- جناب پوشکین همین ئکار را کرده است- زن ومرد جهان چند وجهی که دران واحد میتواند متضادباشد هم رابطه جنسی وهم رابطه محبتی وهم رابطه عبودیتی وغیره ونمیشودکه امروزه اصطلاح پاردوکسیکال میشود جند وجهی که بضی وجه او متضاد است- موجودات سحر انگیز هستند واسباب بازی ویادگیری بشر هستند ورابطه یک طرفه است ورابط های روحی وروانی انسان سیراب نمیکنند ونمیشودبی جهت پاردوکسیکال ساخت- این ازدواج درمرحله کمال مردمیشود قند عسل وزن میشود شاخ نبات وهردو نسبت بهم بقول اقا پوشکین گاهی حالت جمالی دارند وگاهی حالت جلالی دارند وگاهی را دو دارند وان غلو از معشوقه دیدن باطن معشوقه است بقول مرحوم دکتر شفیعیی رحمت الله لیلی بسیاز زشت بوده است- ولی باطن پر جاذبه بوده است ولی مجنون انرابسیار زیبا توصضیف کرده است وهمین کار را اقایث پوشکین کرده است که بخ.وبی مشخص میکند که سمبفل است معشوقه درگل سرخ متولد شد ورشدکرد وخودرا بلبل شرقی میخواند ودرخانه گارد دارد ودرپرقو میخوابد واز چشم معشوقه- به عین الله میرسد بشرطی در حوزه علمیه سیر کند وهمچنین از زبان معشوقه به لسان الله میرسد ولی اقای پویکن درجائی که نام میبرد که یک مرغزرا زبیائی بوده ودرکناران چنگی زبیا وبالای ت         په میرفته است وباخداوند ارتباط میگرفته است حتما به کشوالشهود میرسیده است که انرا واقعی میدانسته است گرچه چون رویا بوده است-بامدعی مگوئید اسرار عشق ومستی- ومیابیست سیر عرفان از جذبه شروع شود وبه جذبه ختم شود- کسانی که بحث معشوقه را حذف میکنند ویا حتی ماند وهابیت اسوه را –حذف میکنند به جائی نمیرسنتدا ویا اسوه را شتباه میگرینند وحداق چون جناب اقای پوشکین عقل ناب را اسوه قراردهند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اقای جان کری- یاد دانشکده نظام افتاده است که ازمون میداده است ودرگوشش هم میگفتند که اینجا کشور مافیا است هرکس میخواهد سری توسر ها دراورد باید مطیع مافیا باشد- بلوچستان مدتها انگلیسی ها میل بودن ان رامستقل کنند وبلوچستان ایران هم به ان متصل سازنند وهرکسی زبان انگلیسی یاد میگرفت ودرانگلستان درس میخواند روشنفکر بود ومابقیه یا مرتجع ویا کور بودند وانجا مرکز تصحیح دین سنی بود وشیعیان مرتجع ب.ودند وپاکستان کشور طراز دوم وایران طراز سوم- ولی ورق برگشت وشیعیان بلوچستان وحتی بسیاری از برادران سنی اگاه شدند وبرای مقابل با اینخطر امریکا واردمیدان شد مدتی منافقین درانجا سم پاشی میکردند وبساط ریگی راه انداختند که عامل درگیری موتور حرکت مردم بلوچستان متوقف کند تا امروز نه انگلستان ونه امریکا والقاعده بلوچستان مساحته یک کلام منطقی نگفتند ودرتمام شرارت های اشرار کافرعنود یک بارهم محکوم نکردند تا امروز حال ازما میخواهند امتحان بگیرنند شما رفوزه شدید چه امتحانی؟؟ وجبی هم برگه شما نمره بخواهند بدهند جز صفر چیزی دیگری نیمی گیرید ولی از شعارهای پوچ دست بر نمیدارید و حقایق را مسخره ومهمل میدانید وتخطه میکنید ودرحقیقت اتش عقل را روشن تر میسازید که دراینده اثرات خودرا اشکار خواهد کرد انشا الله


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99