سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-منافقین وتحریف تاریخ- منافقین بعدازانکه وضعیت زمان محمد رضا پهلوی راترسیم – میکنند که مردم به یاس رسیده اند شخصیتی بنام محمد حنیف نژاد که سازنده سازمان مجاهدین بود تز ودکترین ایشان این بود که شعله رامداوم روشن نگاه دارند- که انگیزه رخوت وسستی بکناربرود وماهیت شاه بهتر روشن شود وتصور نکند که مردم مرعوب شدند وبخوبی میدانست بر خلاف گفته شما نمیتواند ارتش وپلیس وساواک را خنثی کند ارتش عراق به مراتب از ارتش ایران ضعیف تر بود وکردها ی انقلابی بشدت از طرف ایران وامریکا والمان حمایت میشد وروسها ساکت بودند- تمام رمزارتش عراق راامریکائی ها اشکار میکردند وحتی به ارتش عراق به فلان واحددستور عقب نشینی تا پانزده کیلومتر میدادند وارتش عراق یک رمز به واحد دست راستی وواحد دست چپی به پلیس شهر نزدیک وبه وزطرات کشور مید اد ودیگر واحدها باز نمیتواست جلوی رمز اشتباه رابگیرد بهترین اسلحه درروز ودرشب با دوربین های مجهز به کردها داده بودند- هرنوع سند وگواهی نامه را بخوبی جعل میکردند که عراق نمیتواست تشخیص دهد وبعد برای ما کردند بطریکه یکواحداز عراق باقطار به شهری میامد کردهای انقلابی کارت سازمان های مخفی داشتند به ایستگاه قطار میرفتند واطلاعات لازم را میگرفتند وبعدخوش امد میگفتند واظهار میداشتند تا مقر خیابانها امن است ولی کردهادرخانه روبه خیابان با اسلحه منتظربودند به محض رسیدن به جلوی انها صدنفر حتی بیشتر را میکشتند  وباهمان قطار انها بر میگشتند- اثبات شده است هواپیماهای ضد رادار اوج پر واز مانداستلیت وفانتوم ها پیشرفته که رادار عراق هم کور میکردند هواپیماهای عراق را درنزدیکی ایران که کوه ها مقر انقلابیون کر دموردهدف قرارمیداد میزدندکه از ایران بوده است وبسیارمطالب دیگر ولی باوجودان موفق به پیروزی نشدند- اثبات شده است تا انقلابیون پایگاه های مجهز روی زمینی با تجهیزات نزدیک به دشمن نداشته باشند پیروزی  امکان پذیر نیست-جمله از محمد حنیف نژاد گفته اندکه من بعید میدانمکه ایشان از نهج البلا غه به نکته رسیده است که به اینتجه رسیده که مرز انقلابی بین خداپرستان وکفارنیست بین استعمارگران واستثمار شدگان است- ولی درباره دیالکتیک از قول ایشان چیزی نگفتند- این استنباط غلط استمسصئله مصلحت یک مسئله فوق العاده پیجیده است-جناب خروشچف انقلابی بودن جناب استالین احمقانه دانست که دلیل روشنی دارد- وماوئیستبعدها متوجه شد که انقلابی شدن مراحل پیچیده  بایدطی کند تنها انقلاب کوبا است که مردمی اماده- وشرایطی بسیار ممتاز داشته است- دوحدیث از حضرت علی علیه السلام درنهج البلاغه است- اول- میوه کال رانچیندکه بجای فربهی دل درد میاورد-دوم درمزرعه دیگری رنج نکشیدکه عاقبت سودهمه بر ای اوباشد-حال تاریخ اسلام رامرور میکنیم- پیامبر اکر م صلواته الله علیه واله والسلم که انقلابی ترین فر د است چرابرای افراد سقیفه یک دستور انقلابی صادرنکرد- چراحضرت علی علیه السلام دران شرایط به ظاهرمطلوب شکست خورد وهمان طورامام حسن وهمچنین امام حسین علیه السلام کاربه جائی رسید کهدر زمان امام سجادعلیه السلام بیست ودونفر باقی نماندند وانهم یاران امام صادق علیه السلام چرا دسست به انقلاب نزدند ومداوم فیلتر شدند ئوفقط زمان امام موسی بن کاظم علیه السلام گروهی اندک کارانقلابی کردند که امام رضا علیه السلام دستور توقف دادند وبعدهم ائمه اطهارعلیم السلام دستور اکیدمبارزه راندادند- دیالکتیک جناب اقای رجوی اوردند وسپس میفرمایند روحانیت باستعمار کاری نداشت ودیالکتیک قبول نداشت که جهان انقلابی ان روز زیربرق دیالکتیک بود اولا جهان انروز چه ربطی به اسلام داردمگرمسلمان بودند علمای اسلام دیاکتیک راازنوع کمونیستی انراباکتاب های گرانسنگ  کردند وان تهمتی که علما کاری به استعمارنداشتند  به مجله مکتب اسلام انروز مراجعه کنید وکتبی علمای اسلام درسرتاسر جهان اسلام نوشته بودند وبعضا مانندتفسیر  سیدقطب ودیگران ترجمه شده بود- حتی روزنامه های زرد رژیم مطالب زیادی درباره استعمار چاپ میکردند- بیان کردند که منافقین سرانجام تصمیم گرفتنداز تجربیات سازمان انقلابی الفتح بهره  بگیرندکه ریاست ان باجناب اقای یاسرعرفات بود ومن فقط یک جمله از ایشان میگویم بعدازانکه به ایران امد وخدمت معمارانقلاب رحمت الله علیه رسید:" هرکس حرف امام الخمینی قبول کند حتی الفتح پنچاه سال عقب میرود:"


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-با سلام وتهنیت الهی برشمس طوس که مدینه فاضله بشری را ترسیم ومعرفی کرد- امام علیه السلام دارای علم غیب است که کاربردهای وسیعیدر رابطه باهدایت انسان هادارد- ودرموردی هدایت هالزوم پیدا میکند-امام علیه السلام از ان استفاده میکندکهدر احادیث نمونه های ان ذکر شده استدرباره ازدواج موقت هم حضرت معزز استادبزرگوارجناب مر حوم ایت الله زبرجدعلیه السلام رحمت الله علیه میفرمودندکه اگرازدواج موقت حرام بود وایجادنسل حرام زاده میکردامام علکس العمل خوداش را ظاهر میکردولوبر اساس علم غیب-درطول تاریخ بر اساس گفته ایشان ارتباط شیعیان درعالم اسلامی با امام علیه السلام بیش از ارتباط برادران اهل تسنن باعلمای خودشان بوده است ومداوم مسافرت به محضر امام علیه السلام میکردند واخرین اطلاعات را داشتد حوزه شهر ری وحوزه .قم کاروانهای زیادی داشتند که مداوم با امام درارتباط بودند-حتی شخصیت عظیم الشان حضرت فیض کاشانیرحمت الله علیه وحضرت اهوازی رحمت الله علیه کاروان داشتند کهبرادران اهل تسنن از این کاروان بریا مقاصدعلمی خودشان سود میجوستند- امام صادق علیه السلام اصحاب خاص راخواست وفرمودند هرچه حدیث از پدربزرگوارشان میدانید بگوئید وایشان تصحیح میکردند که این حدیث جعلی است وفرد جاعل راهم که یک خوارجی بودمعرفی میکردندویا این حدیث اینمقدارافتاده است- در زمان امام موسی کاظم علیه السلام کتب حدیت امام صادق علیه السلام خدمت ایشان بردند  وباز امام علیه السلام انهارا تصحیح کرد-نمونه هائی داریم که امام بهفلان شخص کاری نداشته باشیدوازاری به اونداشته باشید که بزودی شیعه میشود واقسام دیگر اما داستان امام رضا علیه السلام کاخ مامونازدوقسمت اندرونی وبیرونی تشکیل یافته بود در داخل اندرونی غیر از حرمسرا چنداطاق کوچک بر ای مهمانهای فامیلی داشت ویک سالن کوچک برای گفتگو ولی دربیرونی که چسبیده به اندرونی بود هلالی شکل بود ودوطبقه بود وبالکن داشت که اشپزخانه- وسالن بزرگ برا ی گرداوری جمعیت واطاق هایاداری بر اخریدن ویا پیک فرستادن وغیره- وسط این هلالیک خیابان عریض که امتداداش به خیابان شهر میشد قرار داشت اطراف این خیابان اب نماهای کوچک وباغچه های کوچک بود سمت است خانه های کوچک بر یا کینزان وندیمان وکارگران کاخ وسربازان گارد بودوسمت چپ خانه های شیکی که مخصوص مهمانی که مدتی مهمان کاخ بودندکه اولین خانه- خانه امام رضا علیه السلام وصلواته الله علیه واله والسلم بوده است ودربالکن هروقت امرای ارتش برای برنامه ای مامون احضار میکرد ازانجابرای انها سخنرانی میکرد-جلسه گفتمان امام علیه السلام بارهبران دینی جهان اسلام راین سالن کنفرانس قرار داشت که دربیرونی بود- شخصیتر جسته این گفتمان یک فرد مسیحی سریانی بودکه دراصل سریانینبود پدر ایشان  از نژاد سریانی نبود به شام مهاجرت کرده بود وباوجودانکه غول مسیحیت بودمردم شام برای اوارزشی قائل نشدند چون میبایست سریانی باشد- پسرش که باز غول مسیحیت بود حقه ای زد که پدرمن سریانی بوده است نامی که داشت انتخاب رهبر انجا بوده است اصل اسم اوفلان است که یک اسم سریانی بوده است مردم شام قبول کردند ایشان را به رهبری انتخاب کردند- وکسی ماجر ا نمیدانست- امام علیه السلام به نوبت پاسخ میدادند وکشاف هم پاسخ میدادند چند بار اینفرد سریانی تصور میکرد بحث تمام شده است دست خودرا بالا میبرد ولی متوجه میشد که امام علیه السلام ادامه میدهد دست اخر دست اش را پائین اورد امام رضا علیه السلام روکردن به ایشان وفرمودندفلانی پس فلانی باهمان اسم اصلی پدراش سئوالت رابپرس نوشتند چنددقیقه هاج واج به اطراف نگاه کردبه مامون نگاه کردکه ایا کسی متوجه شدیانشد- متوجه شد کسی چیزی نفهمید باز امام علیه السلام فرمودندفلانی سئوالت رابکن این جا یک نکته ظریفی موجود است چون این فردلیاقت داردامام علیه السلام از علم غیب  استفاه میکند ه سئوال نظری داشت سئوالت نظری زیادی مطرح شد زمانی که سئوالت نظری سئوال میشود محققا سئوالت عملی زیادی هم هست ونشان میدهد دین باچه ضعفی ربرو است بعد از پایان جلسه همه به خیابان رفتندودرباره جلسه بحث کردند وهمان جناب سریانی خدمت امام رسیدند وگفت یا امام شمااز طریقی اطلاع پیدا کردید ویاانکهاز علم غیب است وامام علیه السلم فرموداز علم غیب است وایاشن علت انرا بریا امام شرح داد وامام علیه السلام انرا تصدیق کر د وایشان شیعه شد وبیرون امد گروه سریانی که دویهودی وسه نفردیگر مسیحی بودند صدا کرد که به خدمت امام برسید وشیعه شویدورفتند و.شیعه شدند ودربیرون بحث درگرفت وجاسوسان مامون متوجه جریان به صورت مبهم شدند مامون این فرد سریانی خواست وگفت مادرشام مبلغ داریم شما انجا مسلمان نشدید چطور شدکهدراینجا شیعه شدید ایشان جریان راشرح دادوفرمودمن توصیه میکنم که شما بهنزد امام علیه السلام روید وشیع شویدوتابع ایشان گردید به نفع شما است


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- سایت کلمه- جناب اقای هاشمی-ایه بیست ودو سوره فاطر- را از تفسیر قران نمونه حضرت والامقام ایت الله العظمی جناب مستطاب ناصرمکارم ایدکم الله انشاالله-که میفرماید":زندگان ومردگان یکسان نیستند-خدا است که هر که خواهد شنوا(رام میکند)میگرداند-تو کسانی کهرا کهدر گور ها هیند نمیتوانی شنوا سازی-توجز هشدار دهنده ای بیش نیستی:" ایشان فرمودند این ترجمه درست است؟ من خیلی تعجب کردم ومدتی سکوت کر دندکه متوجه ترجمه شدید- مراجعه کردم تقربیا همه همین رامیگویند ومعنا واضح است- اول فکردم ایشان نکند اینقدر نادان باشد که مثالراحقیقی تصور کرده باشد ولی ایشان ترجمه نکرد پس ترجمه درست است ازپس وپیش جملات ایشان- این نتجهحاصل میشود که ایرانیان وشیعیان مشرک هستند ومانند مردگان درقبور هیچگونه شنوائی نسبت به حق ندارند واز جناب اقای کریمی مداح که خدای من حسین است همه چیز من حسین است از معصوم روایت شده سعادتمند کسی است که به گناهان خودتوجه میکند واز گناهان دیگران غافل است اینهمه بحث میشودکه وهابیت متشابهات قران رامحکمات گرفته است وبرای خداوندجسم ومانند انسان دست وپا وغیره کهدرروی تخت نشسته ولی بقول علما بایدبگوید اعوذ بالالله ایستاده است گوش شما مانندمردگان درقبر شنوا نیست باز درحدیث است از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کهفرد درختچه رادرچشم خودببیند وبعد خاری رادرچشم دیگران مشاهده کند خودشما نمونه از مصداق این ایه هستید- نکته دوم-شما این دنیای مادی بخوبی در ک نمیکنید نظریات شمادرباره این دنیا بسیاری ان غلط است-چگونه میتوانید درباره برزخ صحبت کند برزخ جزو علوم غیبی است ومسلم است با این دنیا فرق اساسی دارد شما درست مانند جاهلین که میگفتند که مازمانی که مردیم وپودر شدیم چگونه دوباره زنده میشویم- هرچه از معصوم علیه السلام بیایدوحدیث درست باشد باید پذیرفت ولونتوانیم انرا حسی درک کنیم- خداوندمنان میفرماید من برای پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم صلوات میفرستم نادانی هم بگویدپس چرا ماصدای انر نمیشنویم دیگر نمیداند که منظورفعل خداوندمنان است امام علیه السلام همینطور هستنددرانجهان هرکس سلامی به انهاکند برای ایشان فعلی را انجام میدهند-من مشهدمقدس مشرف بودم-میخواستیم به شیراز برگردیم ماشین نبود مابارها رابسته بودیم وچون یکبار کیف پولی جا گذاشته بودیم همسرمن کیف پولی خیلی زود درچمدان گذاشته بود ما لیست دوازدهم اگر ماشین امددرترمینال منتطربودیم که اعلام بکنند تا یازده رفت همه مسافرین درخواب بودن که اعلام شد کهماشین دوازدهم نزدیک مشهد است وبیائید بلیط تهیه کنید منهرچه دنبال کیف پولی گشتم پیداکردم تصورکردم یا گم شده است ویادرهتل است فردی کناردست من که تهرانی بود فوری پولی دراورزد وبه زورگفت بایدبگیرید من گفتم احتمال یکفرد اشنا پیدا میکنم- ایشان فرمودند این پول نذری است بگیرید وداستانی داردهمسرفکری کرد وچمدان باز کردیم وکیف پولی پیدا شد ومن رفتم بلیط را گرفتم ایشان گفتند چند پیش همین اتفاق همین جا افتاد که کیف پولی منرا زدند وومن واردخیابان شدم روکردم به امام رضا علیه السلام وگفتم راه چاره من رادرست بفرمائید یکدفعه دیدم فردی منرابغل کرده است انفرد چندقدم بالاتر کهجایش نشان داد درحال خواب بود بهمن گفت شماخواسته از امام رضاعلیه السلامداشنید ویادعا کردید من درخواب چیزی شنیدم جریان گفتم ایشان تبریزی بودفرمودند من چهل هزارتومان نذر کردم امتمعلیه السلام هرکس واقعا مستاصل است به من نشانبده تا این پول رابه ایشان بدهم گکسی پیدا نشد که الان درخواب بیداری صدائی شنیدم- شما این چهل هزارتومان بگیر من گفتم جرقه درمن زد چون صاحب هتل بامن اشنا هست به هتلبر میگردم واز پسرم میخواهم بهحساب هتل پول واریز کند ایشان گفت حتما دراین ماجراحکمتی است- شما این چها هزارتومان بگیر من گفتم زیاد است ایشان گفت شایدکماشین درطول راه خراب شودومن گفتم ادرسی بدهید تام پول راواریز کنم ایشصان یکشماره تلفن درتبریز داد-من به تهران امدم وبعداز مدتی زنگ زدم وایشان فردی از اشنایان خودرا درتهران معرفی کرد ومن پول رابه ایشان دادم- پسرمن هم کشاورزی میکرد وهم کاربنائی درحدقرار داد- یکروز پیش من امد وگفت من ازکاربنائی خسته شدم دنبالیک کار راحت تر ولوبا پول کمترباشد تصور میگفت شرکت وسایل چرخ خیاطی وارد میکرددتی سوزن چرخ خیاطی کمیاب شد تجار هم قیمترا زیاد کردند وهم میزان فروش را کم کردندایشان از شرکت بهخانه امد که از شرکت زنگ زدند اقئی امرده است والتماس میکند که من بیست هزارتومان میدهم وشمابه اندازه چهل هزارتومان سوزن وغیره بدهید ومن چندروز دیگر مابقی پول رامیدهم من ازتجار اینموادرا گرفتم ولی پول انرا جائی دیگر خرج کردم وحال اقایان جنس میخواهند ایشان گفت شما میدانیدما زیادنداریم ولی ناگهان گفت فامیلی ایشان چیست- فامیلی راکه گفت پسرمن گفت ایشان اشنای ان فردتبریزی است وایشان تصدیق کرد وپس من گفتشرکت مال ایشان است من الان امدم وبه ایشان گفت هرچه میخواهی از انباربردار وچندروز ان فردتبریزی فرمودند حکمت اش این بود ومن هم چنین نذری کردم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سایت کلمه هراز چندی مبارزه باازدواج موقت راکوک میکند وبرچسب نارواکه ازدواج موقت توهین به زنان وناموس مردان است من هرچه فکر کردم چراتوهین است دلیل انرا پیدا نکردم- چگونه ممکن است که ایه ای درباره ازدواج موقت بیاید وان امر توهین به زنان باشد؟؟ جالب انکه در زمانپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اینامر به کرات رخ داده شده است واگر دستور الهی نبوده است که امکان رخ دادنمحال بود که بدون عکس العمل قران وپیایمبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باشد-ووبعضی هاایه طلاق نشانه نسخ ان میدانند بایدبه نبوغ اقایان صدمرحبا گفت- ایه طلاق اگر نسخ باشد که نیست ایه حذف است- نسخ یعنی یک امری راکه بهتر است جایگزین یک امر قبلی که از جهاتی مشکلتر است قرارمیگریدبقول علما تخفیف داده میشود-درثانی فرض کنیم که اگرقراربود ازدواج موقت حذف شود یعنی دیگر مصلحت نیست دلیل انراروشن میکردند ولی شرایطی هم عقل نمیشناسدکه تغیر کرده باشدکه باعث تعطیلی ازدواج متعه باشد- قضیه روشن است که احکام اسلامی هرکدام که موردعلاقه افرادی نبوده است میخواستند انرا تغیر دهند ویکی از انها هم ازدواج موقت بوده است-درهرموردی که اقایان تغیر حکم اسلام ناب راصادر کردند ائمه اطهارعلیهم السلام یک مبارزه فرهنگی وعملی رابوجوداوردند شیعیان راتشویق کردند تا زمانی که مسئله جا افتاد واگر سکوت میکردند ویابه چندحدیث قناعت میکردند- ممکن بودحتی خودشیعیان دچار تزلزل شوند- درکتابی خواندم جوانی نزدامامحسن عسگری صلواته الله علیه والهوالسلم امد واز امام کمک مالی خواست وگفت من برای خریدمثلا فرش به تبریز میروم وایا باز ابه انجابروم ویاشغلم راعوض کنم امام فرمودنددیگر به تبریزنرو وبهفلاشهربرو وهمان کاربکن- ایشان گفت من زن دارم ولثی ثبرای اینمسافرت چون بایدسلیقهمن ملاک باشد وشاهدبافت باشم مدتی درانجا میمانم ویک زن صیغه ای همراه خود میبر م ویاازانجا میگریم حضرت فرمودند دران شهرتعدادی شیعه هستندتنهاباشیعیان معامله که اتفاقادراین سفر بایکی ازانها اشنا میشوی وبادخترایشان ازدواج کن وهرگا بله شهری رفته بازنان غیر شیعه رابطه نداشته باش وزن صیغه های باخودنبر که توهین است به زنان صیغه انجا- ایاامام حسن علیه السلام اسلام بهتررا می  شناسد یادیگران امام مسلم است به دلال فراوان بیش ازچهار زن داشته است وان خانم مسلما صیغه بوده است- پس ازدواج موقت نسخ نشده است اما اقایان چه دلیل دارند برای خلفائی بیش از چهارزن داشتند انهمزن ازاد چگونهاعمال انها توهین به زن نیست وجناب اقای فهد تعدادزنانش بیش ازچهازن بوده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی برسیاست منافقین-یک فرد روستائی خواست مهمانی بدهدکه مهمانی باجناق شهری تاحدودی بر ابری کند- خوداش پولی نداشت وشروع به قرض کردن کرد وپول زیادی بدست نیاورد- یک مهمانی مختصری داد همینکه مهمان سیر شدند خودا راب عجله به نزد انان امدکه مهمان عزیز غذا زیادنخورید این پیش غذا من دستور دادم اهوبزنند در راه است الان کباب میشود وماشین از شهرفلان غذاهارامیاورد-مهمان ها گفتند نوش جان خودتان ماسیر شدیم ورفتند خانم ایشان گفت این دروغ چه بود که گفتی- گفت برای انکه ابروی داری کنم- باز خانم ایاشن فرمودند پس چرا فلان غذا ها ودسرها را نگفتی ایشان جواب دهد هرچه به ذهن رسید گفتم وانهارابلدنبودم- اقایان تصور میکنند که یک ازادی ایده ال که هیچ جای دنیا وجودندارد ودیگر هم بوجودنخواهد امد مطرح کنند که به اندازه کهمشت نمونه خراوراست هم که خودشان پیاده نکردند- میتوانند جوامع را فریب دهند از اول تا امروز کوچکترین اشتباه ای نکردند جای پای خداوندمنان وانبیا اعظام گذاشتند مداربسته ترین سازمان هستند هیچگونه اطلاعاتی که دربحث ها با اسرائیل وامریکا وفرانسه ودیگر کشورها داشتندبروز ندادند چگونه مردم به اینها میتوانند اعتماد کنند که نقشه چی هست- از قول جناب اقای مسعود رجوی میفرماید که استراتژی عراق باایران یکی است واین خطرناک است- درست میگوید زیرا دیگر جائی بر ای منافقین درعراق باقی نمیاند باید استراتژی ایندوکشور متخاصم باشد تا منافقین درعراق جائی داشته باشند- حتی اقای رجوی شکست جنگاش راقبولندارد سرتاسرپیروزی بوده است وبیش از انتظار هم جلو رفتند ولی فکر نمی کردند که ایرانهمه مردم ایارن به جبهه بیاورد- گر چه بخش های زیادی از فیلم جنگ باز سازی شده است وسعی کردند ول نمادین بعضی حماقت ها راتاحدی بر طرف کنند- تمام ستون روی جاده اسفالت است وهرگز گسترش نگرفته است- ایشان یک کتاب نظامیویا یک جنگی که رخ داده است ویا یک مانوری که دران کسترش نباشد نشان دهند- وظیفه نیروی نوک- یک وظیفه کارشناسی است باید پانزده کیلومتر جلو باشد که بگوید چه گسترشی عمده قوا بگیرد انهم برای ارتشی است که هیچگونه اطلاعاتی نداردوگرنه گسترش راازاول میگیرد واین نشان میدهد عراق درعمق ایران اطلاعاتی درستی نداشت- هوانیروز شایع بودکه شخصا  از اقایان شنیدم وهردو خندیم- فرمودند مادرعمقف وزمانی که نیروی عقب میکشد منطقه برزخ وحائل مین پرتاب میکنم واینها ترسیده بودند منتظربودند که نیروی نوک- که هیچگاه حداگثر نبایدبیش از چهار ساعت باشددرحال جنگ بوده است تا راه باز شود که باضربات هولناکی روبرومیشوند تمام کارهائی ماندانکه حق ازدواج نباشد کنترول شدید وغیره اگر مصلحت بود الول ازهمه امریکائی ها انجام میدادند وهیچ دنیا چنین سنتی راعاقلانه نمیداند—دراحادیث داریم- که کفر یک دست بر ایمان است یعنی ممکن است بین کفاراختلافات باشد که هست ولی بر علیه ایمان متحد هستندکه درجنگ عراق برعلیه ایران دیدیم وایمان بر علیه کفر هم یکدست هست ومنظور از ایمان- ایمان تمام عیارنیست مثلا کشور هائی با امریکا تضاد دارند- با ما وحدت دارند- لذا امریکاهرگروه ای درتضادبا ایران باشد باانها وحدت میکند واین ها خیال میکنندکه ایدلوژِی انها پذیرفته وتحسین میکنند- کمی خداوندمنان به اینها عقل دهد انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دیروز رژه سلحشوران لشگر مرتضی علی علیه السلام درنجف اشرف سازننده مرجعیت العظمی اسلامی - با بخش هائی بنام امام حسین علیه السلام وحضرت موسی بن جعفر علیه السلام حضرت قاسم علیه السلام حضرت علی اکبر علی السلام تا شخصیتهایئ چون حضرت میثم تمار علیه السلام وحضرت جبیربن سعید علیه السلام وحضرت ابراهیم ئبن مالک اشتر علیه السلام ودیگران روانه جبهه حق علیه باطل شدندتا نورالهی تابیده بر کوه طور ومکه بر سیاه دلان ابی لهبی وابوجهلی نشان دهند وبدانند که فرشتگان الهی همراه انان هستند تاهم فتح الفتوح کنند وهمچنین احیا معنویت عظیم کهکشانی اسلام رامژده دهند وبدانند که به مرزهای تمدن سترک اسلامی درحال  نزدیک شدن هستیم انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب استاد کلهردرسایت کلمه فرمودندکه خداوندمنان درقران فرمودند –بت شفاعت اش قابل قبول نیست از این ایه نتجه گرفتندکه هرکس ادعای شفاعت کند بت است؟؟-مانند ان میماند- که کسی بگوید-":که درخت چنار خوب نمیسوزد- وسپس مانتجه بگیریم هر درختی که خوب نمی سوزدحتما درخت چنار است-اولا بت وجود خارجی ندارد که دارای شفاعت باشد وخداوندمنان فرموده است بت رابدست خود میسازید وسپس انرا پرستش میکنیددرنتجه هرچه به بت نسبت داده شود باطل است وان تاثیراتی که بیان میشود القای است که افرادی انرابوجود اوردند وقدرت انهادرمقابل خدواندمنان چون تار عنکبوت است در روایت است- ابوسفیان باجمعی از تجاروبزرگان به یمن رفته بوددرباز گشتدرماه ای بسیار گرم بود به مکه باز گشت مثلا ساعت دوبعدازظهر به مکه رسیده بوددیدی فردی درحالیکه گریان است وبشدت عرق میکند پای بتی تشسته است وسربه زیر دارد- پیش ان فرد رفت وگفت جناب چرااین ساعت امدی میگذاشتی بعداز غروب یا بعداز تاریکی میامدی وچر ا گریانی گفت علت اش این است میخواستم بار شرمندگی خودرا کم کنم-ابوسفیان گفت التاجا میکردی ودستی بر روی میکشیدی ایشان گفت من کی باشم که دست بر روی بت بکشم- ابوسفیا ن بهدیگران گفت شما به خانه بروید من هم میخواهم مدتی دراینجا درنگ کنمگفتند هوا گرم است وشمابشدت عرق کردید صلاح نیست بهمنزل بروید ایشان گفت میمانم وانها رفتند به منزل ابوسفیان وگفتند مشکی از ابی که خنک باشدبردارید به ان دونفر بدهیدبخورند وسپس بر سر انها بریزید وابوسفیان به خانه ببرید وانها چنین کردند وهرچه اصرار کردند که ابوسفیان به خانه باز گردد ایشان گفت  تا این جناب هست منهم هستم به خانه بروید-جناب کلهرفرمودندخداوندمنان فر موده است-علم وهدایت همه باطل است جز علم وهدایت من  که باز خداوندمنان علم بت رارد کرده است پس بایدعلم وهد ایت پیامبر اکرم صلواته الله وعلیه واله والسلمرد شود؟؟ ومسئله سوم که بت نمیتواندافرینشی داشته باشد- پس پیامبران هم نمیتواند خلقتی داشته باشند-درحالیکه حضرت مسیح علیه السلام مرده رازنده کرده است وپیامبر ارکرم صلواته الله علیه واله والسلم کرده است وحضرت موسی علیه السلام چوب را مار کرد است البته همه به اذن الله است اگر پیامبران اعظام رحمتالله علیهم اجمعین هیچ نقش واسطه ای ندارند چطوردعا انها چه مثبت وچه منفی اجابت میشوداگر حضرت علی علیه السلام وسیله نیست چگونه قسیم جنت ونار میگردد-نکته فرمودند که امام زمان علیه السلام میگویند قران جدید میاورد؟؟!! ومیبایست اضافه میکردند که احیا سنت میکنند؟؟!! درروایت است همان قرانی که حضرت علی علیه السلام نوشتند وتفاسیر ان مشخص کردند واحکام انرا بیان کردندولی جناب عثمان نپذیرفت –قران موجود بعلت انکه جای ایات راتغیر دادند که بر اساس سیاست بودذتفاسیر کفر  امیزی ومنحرفی رامطرح کردند اشاعره بعضی ایات راکفر امیز کردند معتزله بعضی دیگر ایا ترا کفر امیز کردندتا میرسد به جناب ابن تیمیه وابن وهاب متشابهات محکمات گرفتند وانهارا کفر امیز کردند لذا قران امام زمان علیه السلام امروز اَشکارشود حکم به منحط وتحریف شده ان میدهند- جناب استادکلهر فرمودند قران روش مند اگر برخورد شودهمه مسائل راحل میکند وسپس ادامه دادند بیش از یکصدنوع مسلمانداریم که همه انها ادعا دارند که روشمند قرانرا تفسیرمیکنند کدام درست است؟؟


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0