سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای پوپر فلیسوف اطریشی چونئوپوزتویسیم-نتوانست به یقین برسد حدی غیر یقینی برایعلم درنظر گرفت بقول امروزی ها معیار غیر استاندارد- بایدپرسید که غربیان اهل استقامت هستند معیارهارا به سمت معیار استاندارد باکمک عقل هدایت میکردید- انسان عملگرا یا پراگماتیسم که امروزه درجهان اسلام دوباره سرزبانها افتاده است نتجه ای که دلخواه میداندومیخواهد هدف است وزمانی که به هدف رسید چناچه ان نته نتجه مضر از اب درامد-دوباره بفکرتغیر هدف بر میاید-خود بخود این امر ادامه دارد تا به یقین یاهمان معیاراستانداردبرسد وباان معیار هدف راتشخیص دهد وعجیب است خیلی جاها معیاراسلام راهنمائی میکند-نکته حائز اهمیت این است که علم برای معلومات نیست برای عمل ونتجه عمل طابق باواقع است نه تصورات ما مگر انکه مابه یقین رسیده باشیم معیارهای عقلانی انگاه میتواند فلسفه ها ومتون های عقلانی رانیز محک زند-اما اخیرا معتقد هستندچناچه مادرقران بتوانیم گروه ای نقشه راه متدولوژیکشف کنیم وموضوعی درقران کار کنیم وموضوعات قران که سیستمی است ارتباط انهارا کشف کنیم میتوانیم به معیاراستاندارد رابدست اوریم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی-به کتاب": اصحاب صحاح سته":تالیف استادماموستا-جناباقای محبی الدین صالحی": اساتید عظام میپذریندعلم درموضوع باید یک محور باشد- ودر طریقت چند گزینه باشد-مثال حج در اسلام هست یانیست ئلی از چند راه طریق میتوانبه حج رفت ویانماز ساعت معین دارد ولی از چند طریق میتوان ان ساعت رابدست اورد- چند محور بودن دریک موضوع قابل قبول نیست- اینهم یک اصل قرانی استکهدراصوا فقه هم کاربرد داردتضاد درقران نیست پس تضاد درفقه هم نبایدباشد-درمانیفست هم نبایدباشدلذا درغرب پول نجومیدر این باره به همین علت هزینه کردند-برهمین اساس است که ایشان هم فرمودند-که حدیث مشهور حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ": لا تجمع امتی علی خطا :" یعنی امت من نه گروهی از امت من بر خطا اجتماع نمیکند- پس معیارامت شد نه نتجه چند گروه- این مقدمه اول-امابعد فرمودیدجناب ابوبکر اعلم صحابه اثبات نکردید بر اساس رای صائب حضرت ایت الله العظمی مرحوم جناب اقای خوئی هر بیانی دراین زمان بایداثبات اش باشدیعنی دلیل اش روشن باشد-نه انکه بصورت نقل قول باشد-حالا برفرض میپذیریم-بعد میفرمائیدجناب خلیفه دوم ": اجله فقها"| باز میپذیریم- ادامه میدهید-جناب عثمان- ":کبار فقها":باز میپذیریم- حضرت علی علیه السلام-از فقهابزرگ وعالیقدر  بسیارخوب-بعدعبدالله ابن مسعود-معاذ بن جبل-  زیدبن ثابت-ابودردا-عبئاللهابن عباس- عبداللهب ن عمر-عبدالله بن زبیر-عبدالله بن عمروبن عاص سپس –ابوسعیدخدری-ابوهریره دوسی-جابربن عبدالله انصاریهمینطور ادامه دارد میرسیم- بهجناب طلحه- جناب ربیر- سعدابن ابی وقاص- میرسیم ده یاربهشتی-ابوبکر- عمر- علی عثمان –طلحه-زبیر –ابوعبیدسعد- سعید وعبدالرحمان- درمیان انها نبایداختلاف باشد واگر اختلاف بود بایدتلقی کردکه خطائی رخ داده است درحالیکه شمامعتقدهستیدخطائی رخ نداده است چگونه اجتهادمیکنید؟؟-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله استادمعززجناب حجته الاسلام دکترمحود حسن مظفری- ایشان یک مقاله جانسوز درباره شیعیان هندو ودرکل مسلمانان هند به نگارش دراوردند- من اصلا تعجبی نکردماگر بخلاف نوشته های ایشان بود من تعجب میکردم-امام صادق علیه السلام فرمودند هرکس که زمان رانشناسد نه تنهاراه به جائی نمیبردبلکه خودرا به هلاکت میاندازد- عصر امروز بازمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلمدراین است-که سواد به ظاهر بیشتر شده است ولی گرگان سیاسی پدرجد زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم است اگر زمان پیایمبر اکرم بقول انگلیسی ها کشتی در دریا تصور کنیم تبعض نژادی وفشاراقتصادی تبهعیض شغل وپیشرفت اقتصادی تبعیض زبان ومذهب موجی بطول یکمتر داشت امروزه موجی بطول پنچاه متردارد- یک مثال بزنم شهرلکنوکه مشهور به نجف هندوستان بوده است یکی از مراکز قطب اسلامی هندوستان است هرساله 34% جمعیت ان اضافه میشود که از دهات اطراف به شهرروی میاورند هندوستان تنها پانزده زبان رارسمی کرده است دراین شهربه 34 زبان صحبت میشود-چنین کس بابدبختی  زیادی دست وپنچه نرم کند که نگفتنی استتا گلیم خودرا از اب بیرون بکشد یک از دوستان که متخصص عالی رتبه پژشکی است به دعوت همکلاسی اشکه استادپزشکی دردانشگاه هنداست به هند رفته بوده است درمعیت ایشان به دانشگاه میرودکه این دانشگاه درنرم افزاری وسخت افزاری پزشکی بسیارجلو بوده است از یکی از استاد ان ایشان سئوال میکندکه شما به کدام حزب رای میدهید ایشان فرموده است که فلان حزب  دلیل اش پرسیده است فرموده است که میخواهد دومیلیون دست شوئی عمومی درهند بسازد دراین شرایط در امروز اولین کاری باید کرد همان کاری است که غرب وشرق کردند وبرنده غرب بحصوص امریکاشد فراهم اوردن یک قانون اساسی که اول جهان مادی بقول اقای بودا تامین کند وسپس به معرفت  بپردازد-جناب اقای بودا فرمودند اول نعمتی که خداوند در اطراف تو قرارداده است ببین وسپس استعدادهای درونی خودات منجمله عقل تا به خدائی برسی یک مانیفیست جامع نگر بخصوص ئحوایج دنیائی در مرحله اول درهندوستان پنچ هزاراندی حزب محلی است که همه بدنبال مسائل گفته شئده هستند-که بتعیضات رابر طرف کنند وما بایئیمدربلندگومداوم خلفای سنی رالعن کنیم وانهاهم دربلندگو ما شییعیان رالعن کنند اینچهدردی از مردم رابرطرف میکند چرامذهب احمدیه درحال رشد وسیعی  است برای انکه فهمیده است سکولارامریکائی را بومی کرده است ومتعدل شده است حرفی میزند که بیشتربه دردمردم یخورد- یک پرفسور پاکستانی کهدرجهان غرب واسیای جنوب شرقی اسلام تدریس میفرماینددرمقاله اخیر فرمودندکه اسلام جزو دین تقدس گرا هست وهیچگونه مکتب سکولارندارد وازاین نقص خلفای تا امروز سواستفاده کردند واولین فردکهمتوجهاین قضیه شدشحص جناب اتاترک است ویکفردبحق انقلابی است زیرا فرموده است اسلام یک دین تقدس گراست وزمانیکه احمقائی بنام خلیفه هرنوع سکولاری اجرا کنند کسی نمیتواندبه انها ایراد بگیرد لذا بر حفظ اسلام سکولارباید ازدین جدا شود وبهترین سکولاردنیا درترکیه پیاده شود وجهان اسلام بایدراه اتاتر ک رابرودنکته میفرماید که فقط پس ازمدتی پنچ ائمه مسملین کها مام جعفر اسلام صلواته الله علیه واله والسلمجزو انان است اندکی فقط درباره عدالت صحبت کردند؟؟ انشالله ما میبایست قانون اساسی اسلام به همه زبان هامنتشر کنیم تا تمام راحزاب دنیاماستهای خودشان کیسه کنند انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- تناسخ که امروزه به صورت های دیگری درجهاندرحال احیاشدن است قدمتی بیش از هزار سالقبل از میلاد مسیح علیه السلام دارد- ومکوشدمسئله تولد ومرگ ودنیای بعداز مرگ را تبین کند- بهنظرمیرسد که ااثارمذهبی راباتجربیات بشری وتفسیر بشری که ازتجربیات این دنیائی بوده است ترکیب کرده است وحوادث سهمگین اینجهان وهرچه دراین جهان برای اوعجیب بوده است بدینوسیله توجیه کند- این نکته که انسان کپی حضرت ادم وحضرت حوا است تصور کرده است تناسخ رخ داده است- یادوران رشد گیاه رادرنظر گرفته است که فلان میزانمرحله است ویاجناب بودا دوران زندگانی انسان رابه پنچ ویاشش مرحله تقسیم –تصور میکرده است- گروهی قبلی تصور میکرده است انسان هم مانندگیاه رشد میکند وبعداز مرگ هم بههمان سبک رشد میکند وجسم درگیاه میمیرد وجسم جدیدی بوجود میاید وروح گیاه درجسم جدید است واساس عوالم مادی جدید گیاه مال روح است که ازکائنات به روح افاضه میشود ولی جناب بودا به یک روح معتقدنیست درهرمرحله روح معلومات خودرابه روح جدید میدهد که با تصفیه روح وباریاضاتهای مشکلی بعدا بصورت یوگا درامد روح فعلی با روح قبلی میتواند تماس بر قرار کند  وتشبیه ایشان ان است شمع راملاک روح بگیریماز یک شمع شعله میگیرد این چرخه تا زمانی ادامه دارد که روح بالغ شود وبه سمت پدران خود رود ودربعضی ادیان هندی  به درخواست پدران وخداوندان واسطه از خداوندمنان برای ونورابدی طلب میشود-متن- خداوندا کمی انرا روشن ساز تمام مشتعل ونورانی نساز- جسم انرازیادپراکنده نکن خداوندا تابلوغ کامل انراانجام دهد- وسپس انرابهسمت پدران خودبفرس- به اواتش ترسناک رانشان دهد- ونوراجاودان ابدی خودرا به او نشان دهد-همراه با قسم ابدی خودت- وصبراین مرددر احترام بتو ومذهب تو راشاهدباش-بارها- واورا دوباره به سمت پدران اش بفرس-کسانیکه از شما طلب کردند-که همراه با پیشکشی است-زندگانی جدیدی به اوبدهید ونسل اورا زیاد کنید-اجازه دهید به بدن جدیدی دراید-شاید جمله اخربدن برزخی خاصی باشد-به نظرمیرسدطوفان ها- زلزله ها طوفانی شدنامواج دریاها-یاحرکت دستجمعی پرندگان-هرامری درانسان یا درطبیعت که  عجیب باشدعلت ان از کائنات است ویک حیات جدیدی است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحن الرحیم—سایت کلمه-اقایان میفرمایند-که شفاعت کفر است-دلیل انکه اوالاایه درباره شفاعتبت مطرح شده است وقرانفرموده است که شفاعت مخصوص خداوند منان است- چندی قبل میفرمودند قران میفرماید مژده به کسانیکه اقوال  اندیشه های مختلف میشنود وبهترین را انتخاب میکنند- پس شماباید دین وهابی بشونید وسپس انتخاب کنید ایا این ایه فقط مخصوص غیر وهابی است ویا وهابی هم بایدچنین کنندمقداری دردورغ درباره شیعه تهیه کردند ودردانشگاه با استدلال پوشالی انرا رد میکنند یکی از مراجع معززکه مدتی هم درقم تحصیل کرده است بعداز نامه نوشتن زیاد درخواست دردانشگا انها درباره وهابیت مطالعه کند همین موضوع بخوبی نشان میدهد کهریگی درکفش انها است سرانجام برای یک ترم ششماه موافقت کردند- ایشان درتمام بحث هانوار گرفته است وتمام جزوات که نوشته است به امضا استادرسانده است- وتمام مطالبی به اسم شیعه گفته شده است درانجارد کرده است- درسایتی انترنتی جزبه جزمطلب بیان کرده است ورد کرده است وفرموده است نوارها حاضر است کوچکترین تماسی کسی نگرفته است فقط دودانشجوی شیعی عربستان بیان کردند مامطالب شمارا بابرادران وهابی بحث کردیم جوابی نداشتند- شفاعت میفرمایند یعنی خداوندمنان خبر ندارد وتوسط پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به خداوند خبر میدهد؟ درحالیکه این معنی شفاعت نیست- پس کسی دعا نکند چون خداوندمنان مطلع است دستور دادشده است شخصی نزد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امدواصرار کردکه از خداوند منان بخواهید درجنگ بعدی من شهید شومچون کسی تاب جنگیدن بااورانداشت حضرت صلواته علیه وال السلم مندعا میکنم زنده باشی ولی اجر شهیدببری ولی ایشان اصرار کر دوپیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم دعا کردند وفرمودند خداوندمنان اجابت کرد کارخودرا درست کند درجنگ بعدی شهید خواهیشد ودرجنگ بعدی ناگهان دهنفر به اوحمله کردن شایدبرنامه الهی اینبودکه حکمت اقتضا میکرد که ایشان زنده باشد ولی خواست پیامبر ارکم صلوالتهاللهعلیه واله والسلم باعث شدبرنامه تغیر کند کسیدرجلسه ای فرمود پس ان حکمت زنده بودن چه میشد-جواب این است که خداوندمنانبه طریقی دیگری انراجبران میکند- بت چیزی نیست که شفاعت جاهلین از خودشان دراوردندبت شفاعت میکننددرست مانند مسیحیت ویهودیت وشیطان پرستاندوم دم از اصحاب میزنید اینمدت کهمن سایت شمارادیدیم حتی یکنمونه از اهلبیت مکرم رسول اللهصلواته اللهعلیه واله والسلم یک حدیث نقل نکردیدمعلوم است یک دین سیاسی است ازجناب حسن بصری که موردایشان این است شرابی علمای سنی برای حکومت حلا دانستند ایشان هم تائید کرد ومداوم در پای سایت میفرمائیذ امام رافضیان یعنی برای امام ارزش قائل هستید به جای انکه بفرمائید ابن رسول الله گرچه مابه رافضی بودن خودمان افتخار میکنیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای دکترمنصورفرهنگ چندی پیشدریک سخنرانی که بسیارمیتن ودقیق درباره ایران وغرب صحبت کردند که من سعی میکنم- انرا باز کنم فقط یک نکته من با ایشان اختلاف دارم که این نکته درسخنرانی ایشان هم ایجادتضاد میکرد ایشان بدرستی فرمودند که غرب بال وپر اسلامی ایرانی درامریکا میچیند ولی درمنطقه خاورمیانه به ایران بها میدهد ومیدان میدهد-میخواهم اثابت کنم چنین نیست ایران بسختی انهارابدست اورده است –دالائی لاما به مراتب عظیم تر ازایران موقعیت بدست اورده است-متفکران برجسته انگلستاندرلندن به من میگفتند ما دلمان برای ایر ان میسوزد شایستگی شما ازتمام بلوک شرق بیشتر است چپاولی که شما میشویدبی نظیر است ومادرک نمیکینمکه شماهم پیمان غرب هستید وچنین سرنوشتی دارید- یک سایت مسیحی در امر یکانوشته است که مامدتها به اخبارشما درباره ایران اعتماد داشتیم تازگی فهمیدیم همه انها دروغ بوده است ودیگر تاخودمان تحقیق نکنیم نخواهیم نوشت- ودرباره انرژی هسته ای ظلم زیادی به ایران کردیدهیچکشور اروپائی وغیره در باره تحقیقات اتمی به اژانس نمیدهد حتی کوچگترین انها مانند دانمارک نکته ای میخواهدکهدرست است که همین دانمارک ضرورت ایجادشودبمب اتمی خودرا میساز د- غیره از چند کشوری انرژی اتمی دارندانهم برای  ایجادبرق که ازطریق یاغرب ویاشرق کنترول میشوند ونیازی به تحقیق نیست وبندرت باز دید میشوند تنها ایران است که اجازه داده است کنترول شود امریکاسعی میکند به کره شمالی امیتازبدهد ولی از ایران سعی میکند باج وامیتاز بگیرد که درست برعکس باید باشدمذهب اسلام ایران مداوم میکوبد وهراس ایجاد میکند وما هم میترسیم بعد نوبت ماشود نمونه ان قران سوزی است قبل از انفجار برج های دوقلو اسلام هراسی شدت پیدا کرد دلیل ان بر خورد قاطع معمارانقلاب بود که مسلمان میگفتندمابخاطرشما ایرانیان چوب میخوریم و وبه ایرانیان میگفتندما به شما پول میدهیم ار بلوک خارج شویم ومااز شمامیترسیم وشمابروید یک خانه تکی اجاره کنید بعد دیند خیلی این موثرواقع شد برای کنترول اعراب ودیگر مسلمانان برج های دوقلو را اتش زدند که بتواندتاثیر ات ایران را درانجا کنترول کنند- یک مقایسه این مطلب بخوبی روشن میکند هزینه برای کوبیدن کمونیست انجام دادند با هزینه برای کوبیدن اسلام بخصوص اسلام ایران انجام دادند مقایسه شودبعنوان مثال درفیلم سازی هالیوود- سیاست ابر قدرت های اروپا مانندانگلستان که من ازان مطلع هستم چیزی پنهان نیست گوشمالی دادن به جهان سوم که ازفرمان انها رانادیده بگیرد حتی امروز  به ایران سابق برگردیم بدنبال فرمان حضرت عظمت ایت الله العظمی شیرازی رحمت الله علیه  افرادی سرکا ر امدندکه روحانیت خفیف کنند- نعلبکی هاکه از خارج میامدعکس زنان بی حجاب داشت لباس های مد بر هنه وارد شد و.یک خفقان درایران بوجودامد کمک به قاجارمنوط به سرکوب کردن انقلابیون بودکه ناصرادین شاه دست شاهزادگان رادراینموردباز گذاشت وغرب کوچگترین اخباری دراین مورد بیان نکرد وچون احمد شاه حاضربه سرکوب انقلابیون نبود ودر موردنفت حاضربقول عقد قراردادنبود رضا شاه اوردنکه اول مدتی به مردم امتیاز بده وسپس گوشمالی بده بخصوص روحانیت مجبور شدن رضا شاه بیاورنند محمد رضا امد باز همین برنامه تکرارشد امامراحل علیه اسلام فرمودند هوشیارباشید ازما سیلی خوردند ونگذارید سیلی بزنند- کسانی درغرب بودند ویا به روزنامه انجا دسترسی داشتند میداند یک دیپلمات افریقائی که عاشق انگلستان است بیان میکندشیرخشک مدتی تاخیر شده است انچنان بلائی سرا میاورند که سیزده بار به انگلستان میایدوعذرخواهی میکندکه میگویند دفعه اخر باشد حالا مقایسه کنیدباجملات امام علیه السلام که مسلسل صحبت میشود وکمترین ان مرگ بر  انگلستان است—اما یک نکته دراین جا وجود دارد- کمونیست درخاور میانه با رشد فزایندهروبرو بود بخصوص درکشورهای اسلامی اخرین ترفندصدام بود که ترکیبی التقاطی از سوسیالیسم وکمونیست واندکی بخش خصوصی بود ولی بعات چپاول غرب وتاحدودی چپاول شرق کمونیست درحال رشدبود و.روسیه ازانها حمایت میکر دتا انجا حتی به صدام گفتند که بگوید کمونیست هم پیمان استراتژیک ما است کمونیست دردوصورت محاکمه وحتی اعدام میشدند ودرموارد دیگر ازادی زیادی برخورد داربودند وباشوروی ارتباط علمی واندیشه ای قوی داشتند یکی درارتش که افرادکمونیست نبایدباشند وچناچه بخواهند کمونیست شوند قبلا میبایست از ارتش خارج شوند واگر کشف میشدند اعدام میکردند ودوم کسانی نقشه بر اندازی داشتند کردستان مرکز تولید کمونیست بود تاا نجاصدام دستور داد تمرکزی قوی برنجف وکربلا بشود ومعلمین برجسته طرفدارحزب بعث وکمونیستهای قوی درانجا روی دانش اموزان وطلبه ها کار کنند که کارشان موثرواقع شد وحضرا ایت الله العظمی عظمت حکیم رحمت الله علیه به صدام گفت دست ازاین دوشهربکش وایشان گفت اتفاقا این دوشهر مهم است بدستور حضرت ایت الله العظمی حکیم رحمت الله علیه بردردویوار نوشتند که اشتراکی کفر  است واگر ائامه پیدا کندجهاد خواهد شد ایشان را سیگار گشتند وبدنبال علمای زیادی بعنوان جاسوس ایران وامریکاوبه زندان انداختند وگشتندتا انکه مریکافهمید کلاف ازدست اش درحال خارج شدن است وخود را مادرخوانده کردها کردفقط درایران انهم بعلت مبارزه علما اینحالت رخ ندادلذا بنا بگفته استادمعزز حضرت ایت الله شهید دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه فرمودند مارا مانند یک واکسن که میکرب ضعیف میخواهند که جلوی کمونیست رابگیریم وهمین که خرشان از پل گذشت بایک انتی بیتویک مارانابودکنند- البته نمیتوانند مارا بکی نابودکنندولی برای ماهم مثل واتیکان یک محوطه ای میسازند انقلاب اسلامی کمونیست درمنطقه ذوب کرد یعنی خودکمونیست مثلا پاکستان فرمودندکه کمونیست چنین هنری ندارد نبرد با ایران به نفع ایران تمام شد-لذا جناب کسینجر همین موضوع میگوید که راه حل نبرد مذهب با مذهب است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-گرداب در اقیانوس-مهمترین حوزه اسلامی هندوستان حوزه دیوبندیه(دیوبند اسم مکان است به معنای سدبزرگ)-شبه قاره هند توسط غزنویان فتح شد ولی اسلام از اوایل قرن اول موردشناخت شبه قاره هند واقع شد-مسعودغزنوی از فقه حنفی حمایت میکردوبه ابومحد نصاحیدستور دادکهدرتائید مکتب حنفی کتابی بنویسد- بنابراین فقه حنفی درقرن پنچموششم دربین مسلمانان شبه قاره گسترش  یافت ودر دورهحکومت سلسله شاه تغلق مجموعه قوانین اداری انها بر اساس فقهحنفی تنظیم گردید وبانام های فتاوی عالمگیری ویافتاویهندیه به دست25تن از علمانوشته شد همزمان باورود فقه حنفی بههند تصوف نیز به هند واردشد- صوفیه درهندرسالت خودراسعادت معنوی مردم میدانستند وصوفیانمی پنداشتند حکومت معنوی جامعه به انها تفویض(واگذار)شده است- صوفیاندر خانقاه ها وجماعت خانه ها وزاویه ها(مکانی خلوت برای عبادت وریاضت)زندگی میکردند—زندگی خانقاهی گرد شیخ وعبادات مرسوم وریاضتهای عارفانه که از جانب وی مقررمیشد دور میزد-دونشان عمده پیوستنبه یک فرقه تصوف- پوشیدن خرقه(عبای ارزان) وتراشیدن موی سر بوده است- شیخ خرقه –سجاده نعلین وتسبیح وعصای خودرا به جانشین اش یعنی خلیفه میداد-دوسلسله عمده صوفیهدر زمان سلاطین دوره دهلی(1526-1206) عبارت بودند از – چشتیه- سهروردیه) این دوسلسلهطی قرون هشت ونه روبه انحطاط نهادند؟؟!! ودو سلسله دیگر یعنی نقشبندیه و قادریه درخلال عصر مغول اهمیت یافتند-تجدیدحیات فکری مسلمانان هند توسط دونفرصورت گرفت- یکی از انان شیخ احمدسر(بزرگ به زبان انگلیسی)هندی معروف به مجدد( احیا کننده)الف ثانی—عارف متکلم(کلام علمی عقلانی است که مسائل عقلانی قران را از طریق عقل اثبات میکند) موسس طریقه(روش) نقشبندیه-ودوم اکبر شاه موسسمذهب وطریقه:" دین الهی:"بودند دین الهی اکبر شاهکه التقاطی(ترکیب یافته)- از اسلام صوفی وائیین هندوبود(جنبه سیاسی داشت) با مخالفت شخ احمد روبرو شد- شخ احمدهمچون صوفیان دیگر-برای خودمقامات خاصی قائل بود وگاه خودرابرترازخلفای راشدین(چهارخلیفه بعداز رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم)میدانست-وی با اراواعمال مخالف سنت همچون چله نشنی( غالبا چهل روز است  ومانند اعتکاف میماند وبرخلاف اسلام نیست) ذکر باجهر( یعنی اشکار وبلند متضاد ان خفی است شیعه معتقد است بسم الله الرحمن الرحیم درنماز ها بایدبلند خواند واهل تسنن بعضی معتقد هستند بایدخفی خواند که باید خفی خواند وبعضی ها اصلا بسم الله الرحمن الرحیم رانمیخوانند؟؟)- احترام به قبور(مرده مسلمان مانند زنده او دراحترام میباشد)- سجده تعظیمی به مرشد( سجده مخصوص خداوندمنان است ولی تعظیم اشکالی ندارد) بوسیدن پا- انالحق گفتن( یعنی من خدا هستم اگر منظور ظاهر کلمه است شرک وغلط است واگر منظور به حدی عارف ترقی کرده استکه وسیله حق شده است هرچه میگوید وانجام میدهد وغیره عینا خواست الهی استدرست است ولی به این نوع نباید بیان کند) وسماع (حالت جذبه که ممکن است فرد به رقص دراید) واحوال وجدامیزان مخالف بود- وی کسانی که بهرسم روزگاران روز درمقابل شاهان سجده میکردند شدیدانکوهش میکردند- واو وحدت وجود ابن عربی(همان انا الحق)را به وحدت شهود تعبیر میکرد کهیعنی هرچه اشراق ویاجلوه میکند اشراق وجلوه الهی است-وقائل بود هنگامی که سالک(کسی که طی طریق عرفان ویاتصوف میکنند)بهمقام شهود وفنا(خودنبودن)میرسد وماسوی الله(غیرخداوند)را نمیبیند- قائلبه وحدت وجود میشود وحال انکه این کشف(اشکارشدن)وحدت شهود سالک است نه وحدت وجود واقعی(که کفر است) او همچنین با تسامح(اسان گرفتن یعنی مذهب دیگران هم مذهب درست گرفتن) ابن عربی درباره ادیان دیگر مخالف بود ومبنای(اساس) ابن عربیراکه همه ادیان جلوهگاه یک حقیقت اند قبول نداشت وحقیقت راهمان حققت شریعت(اسلام) معنا میکرد وی مخالف شیعه بود وکتابیبر رد روافض(رفض مقداری پارچه که از کل پارچه جدا شود)نوشته است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0