سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرجیم-یک کلیپ خود داعش در سوریه ساخته است- یک تریلی که سه جوان سوری انرا هدایت میکردند متوقف میکند که کاملا نشان میدهد کمین زده است وانهارا از ماشین پایین میاورد ودرکنار ماشین قرار میدهد- از انها نماز صبح چند رکعت است- جوان میدهند پنج رکعت است؟؟!! ونماز ظهر چند رکعت است میگویند سه رکعت است؟؟!! ونماز عشا چند رکعت است ؟ جواب میدهند دورکعت است؟؟ وسپس دستور کشتن انها را صادر میکند- این تبلیغات مسمومی استکه برای انکه مردم عربستان متقاعد کند که حکومت جناب اقای بشار اسدهیچگونه دلسوزی برای دین ندارد چون دین ندارد وحکم جهاد؟؟ درانجا الزام اورکند؟؟ کهخ یکدروغ فاحش است وغیرمسلمانان درکشورهای اسلامی میدانند که نماز صبح دورکعت است- واین نوع تبلیغات تهمت زدن که مجازات سنگین دارد وبایدان افراد را حتما پیدا کرد ومجازات کرد در ارتش ها دروغ گفتن یکی از اساسی ترین رکن بوده استدرجنگ های جهانی دوم به میزان زیادی دروغ گفتن وپس از مطالعات علت بعضی شکستهای فاحش تشخیص دادن مال ان دروغ ها بوده است- اگر راست میگفتند ولی چاره راه هم نشان میدادند پیروز میشدند نود وپنچ درصد راست باید راست گفت وفقط پنچ درصدبیاددروغ حساب شده گفت که پس از مدتی راست انرابیان کرد- امام صادق علیه السلام وصلواته الله علیه واله والسلم به بعضی شاگران ایشان که دوره فقه کامل دیده بودند وبحث ها بحث های حاشیه ای بود-فرمودند درمسجد بنشنید وفتوا دهید شاگردان سئوال کردند اگر حکم راندانستیم چه کنیم- امام علیه السلام فرمودند استنباط کنید که حضرت استاد عظمت مرحوم ایت الله زبرجد رحمت الله علیه فرمودند منظور این استکه نزدیکترین حکم ویاحدیث رادستکاری کنید تا اندازه ای دقیق باشد گفتند چنین نمی کنیم امام علیه السلام پس انجام دهید ولی شرط بگذارید که چنان که حکم امام علیه السلام اختلاف داشت امادگی جبران داشته باشید من وارد بحث پیچیده استنباط نمیشوم ولی فرض کنیم یازده سرفصل دارد که اولی ان عقل استکه اینفصول انتهاندارند دوم شناخت دقیق قران است ودیگر اقلام- وچناچه از حوزه استباط شرعی خارج شد- امامعلیه السلام میفرمودند بر شماوحی نازل شده است سید باب درنماز جمعه خود را برای یک بیان مذهبی به حاکم شرعی تحمیل کرددرضمن سخنرای گفت خداوندمنان دوملک بر من فرستاد وفرمود قران رابه هراعرابی میتوانی بخواین وهرطور تشخیص دادی حکم کنی از بالای منبر پائین کشیدند وگفتند حکم پیامبری به تودادند وسیدباب تائید کرد چون چاره ای نداشت این امر خارج از استنباط است شلاق خورد وتوبه کرد واخراج شد وامروزه احکام داعش خارج از استباط اسلامی است وازدین اسلام خروج کرده است وبا چنین دیدی باید به اونگریست


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است تجربه من نشان میدهد که وقت انسان بدرستیبه یک شفگتی از خداوندمنان رسید خداوند جل وجلاله الشریف وارد حوزه ان فرد میشودتا زمانیکه دانشجو است وصل است همینکه استادشد روبه تاریکی میگذارد- جوانی شیرازی به مکه مکرمه مشرف میشود-مداوم از امام زمان صلواته الله علیه واله والسلم- میخواسته است یک نگاهی به من بکنید بعداز انکه مایوس میشود- باخوداش فکر میکند که برای امام صلواته اللهعلیه والسلم شایدرجمعخودرا ظاهر کند خطرناک باشد وارد کوچه ها میشود درضمن یک لیستی داشته است که چیزی هارابخرددرکوچه از بچه ها سئوال می کند- که فلان مغازه دراین کوچه ها هست- من برایمسائل امنیتی اسم نمی برم بچه ها ادرس میدهند میرودپیش ان مغازه صاحب مغازه میفرماید این کالا کمیاب شده است ومن تمام کردم ولی ادرس میدهم ورمزی میگویم که به توفلان مقدار میدهد ومابقه هم مانند ان بوده است که گاهی مغازه داریک عدد داشته است مقداری خرید میکند باخوداش میگوید اینهارا به خبرگان در هتل ان گروه نشان دهند ونظر انهارا بپرسدناگهان فردی میگوید تواینهاراچگونه بدست اوردی من از زمان قبل برای خرید مداوم به مکه امدم وپس از انقلاب سیزده سال است که پشت سرهم امدم همه سورا خ وسنبله این شهررامیدانمولی انها را نتوانستم بدست بیاورم؟- ایشان بلافاصله میرودنزد صاحب مغازه اول ومیگوید منرانصیحت کند نصایح جالبی میکند که بعضی از انهامایه تعجب ایشان میشود ومیفرماید اگر ذهن درست بیاد اورد کتاب تنبه الامم رابخوان ودیگران هم مینطور


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بعداز مدتی من اخیرا سری به سیات استادمعزز جناب دکترحدادعادل رحمت الله علیه زدم درسهائی از مثنوی مولانا بوددرس اول را گوش کردم- یک جرقه ای درمن زده شد-که مطلب بایدچگونه باشد که بعضی مطالب کهتوسط اصستاد معزز ردمیشود درست است ولی به نحو دیگری است-ریشه این سماع از مسیحیت است- مسجد سیستین که شاهرکارهای میکالانژ است درک عرفانی وموضوعاتی است که در میکالنژ تاثیر شدیدیداشته است موضوعاتی هستند مانند حضرت موسی علیه السلام وفر عون داشته استکه جدال حق وباطل است واز طرفی هم عرفانی است اینهارا کشیده است بعد مردم رادعوت کرده است که بصورت سنت گالری کهمین عنوان هم روی ان مانده است دور ان بگردند وسرانجام تاثیرات خودرا درروی یک صندلی کنار یک میزباکاغذی که دراختیار انها میگذاشتندبنویسند بعضی ها زمانی که به نقاشی جهنم میرسیدند غش میکردند وحلات عجیبی به انها دست میداد وذکر الهی راتکرار میکردند کهحضرت مسیح علیه الشسلام به پطروس یادداد وفرمودند کلید های بهشت هستندکهدراسلام هم ذکر این اسما مفاتیح جنت هستند واسم اعظم تمام قفل هارا اززمین تا عرش باز میکند افرادی که این نقاشی ها دیدند وسپس ایات انجیل رادراین باره خواندند شعر گفتند نقاشی کردندمجسمه ساختند وبحث ها ی عرفانی وغیره انجام دادند این سنت واردکلیساهای کاتولیک در اورپا شد که دور ستونها ووسط دیوار این نقاشی وایات انجیل نوشته میشدبعدا برای انکه افرادخسته نشوند عدهای ترانه هائی دروصف خداوند وحضرت مسیح علیه السلام میخواندند زمانی که مولانا به ترکیه رفت احتمال دارد مریدان هم چنین چیزی را طلب میکردند که ایشان فرموده استکهمن درقران سیر میکنم وموضوعاتی را انتخاب میکرده است که جدال حق بر باطل باشد ویاجنبه عرفانی داشته باشد ومریدان این اشعاررا دور ستون ودرروی دیوارها روی پارچه ای شی مینوشتندواویزان میکردند وجناب مولانا انهارا میخواند وتعلیم میدادکه کاشکی نقاشی هم داشت- وسپس محفل شروع میکرد سئوال کردن وتاثیرات انرا برخود گفتن کم کم ذکر الهی دم گرفته میشد عده ای که بوجد اماده بودنددوره محفل میگشتندودیگرانهم ذکر میگفتندودم میگرفتند تا همگی به صحنه می امدند مانند عزداری امام حسین علیه السلام ما وممکنبوداز خودهم بیخودشوند بعد به صورت امروزی نمادین انرا نمایش میدهند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-پاپ فرانسیس که عنوان فرانسیس راازنام کشیش معروف ایتالیا که درسالهای قبل بهفقر علاقمندی زیادی داشت اقتباس کرده است- بهنظ رمیر سد که شخصیت پیچیده ای دارد- در زمانی که رهبریت مذهب یسوعی شرقی کاتولیک در ارژانتین داشت چنانچه کشیشان مذهب ایشان بر ای فقرااقدام زیادی میکردند وعقایدچپ رادیکال داشتند احتمالا با سازمانهای چپ دراینموارد هم فکری میکردند که خوش ایند رهبریت کودتا نبودند ربوده ودر دانشکه علوم میکانیک دریانوردی شکنجه وزندانی میشوند چناچه حکم انها سطحی بود ایاشن اقدام به کمک میکرد به این بهانه که انها ازدستورات کلیسا پیروی کردند ولی چناچه حکم اعدام صادر میشودااشن نظر اش اینبود که انها بر خلاف دستور مذهب عمل کرده اندگرچه خودایشان انرا رد میکند- ایاشان جزو محافظه کاران بااقتدارهستند که مخالف تفسیر ازاد از مذهب هستندکه درحال رشد است-ولی تصورمیشود که مانند سرکه در سالهای متمادی درحال بهتر شدن میباشند ومعتقد هستند که کلیسا بیادبیشتر به نوع دوستی ومنش محترمانهروی بیاورد- وتقاضا از مردم دنیا کرده است که بر ای تبریک به نزدایشان نیایند وپول انرا صرف فقرا کنند ودریک اپارتمان محقر درواتیکان زندگانی میکند- بیشتر مواقع درسخنرانی برای افراد فی البدیعه وبدونامادگی قبلی صحبت میکنند وبقل سخنگوی ایشان بالبخند فرمودند همه چیز دران پیدا میشود- درنوجوانی عاشق یک دختر خانم دوازده سال شد واز وخواست برای ایشان بماندولی بعلت مخالفت خانوادهدختر فرمود که پس کشیش میشوم-چه فانتزی-؟؟!! وهرگز ازدواج نکرد!!؟؟خواهر ایشان میفرمایدکه برادراش همیشه میگفت که نمیخواهد که پاپ شود وقتیکه ما میگفیتم که دستی برای ایشان بالابزنیم – ایشان میفرمودند": نه خواهشان نه:"خوب اگر ایشان ازدواج میکردن میتوانستند نیمه از انسانهای جهان رابهتر درک کنند والگوی مناسبتری برا ی خانواده طرح ریزیکنند یک عمرتنهائیراکه واقعا کشنده هست-خلاص یابند- ایشان فرزند پذیری رابرای هم جنس بازان- غیرمناسب برای تربیت فرزندان میداند ولی اجازه استعمال ":کاندم ":که درایران با کاپوت معروف است لوله پلاستیکی برای مسائل مقاربتی برا ی جلوگیری از عفونت جایز شمرد ه اند-در نوشتن کتاب( دردنیا ودربهشت) مشارکت داشتند- وبا کلیسهای بسیارمتعصب وهم چنین کشیشانکه نوزاد مادر را غسل تعمید نمیدهند انتقاد سختی کرده است

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-از ظاهر به باطن- خداوندمنان وجل وجلاله ا لشریف- بعلت انکه ظاهر نمیشوند واین امر کمی شاخت را مشکل میکند- توجه به عقل وعلوم عقلانیارجی عظیم نهادند- وهم ظاهر اشیارا پیچیده کر دند ولی هرچه به باطن اشیابرویم پیچیده گی بیشتر وعجیبتر میشودتا درک خداوندمنان راحت تر باشد وپیامبران پیپجیده انسانها وموجودات هستند که فرمودند باطن هستی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است- وارزشض علم را به حدنهایت با برده اند- در روایت است حضرت ابی ذر سلام الله علیه به خدمت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلمدر زیر چادری رسید که جمعی دران بودندبه نظر میردعابدی رحلت کرده بودکه کدامعمل بیشتر ثواب دارد خدمت رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم برودویا درکفن ودفن وتشیع ان عابد شرکت کند این سئوال به این نحو مطرح کرد که ای رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم تشیع عابدی ثواب بیشتر دارد یادرمحضر یک عالم باشدباشد حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودن یک لحظه درمحضر عالم ثواب ان بیشتر از تشیع هزار شهید است کمی تامل کردند وسپس فرمودند حتی بیشتراز هزاربار ختم قران( وعمل به ان)- چرا برای انکه غربیان تحقق کردند انسان بر اساس علم ودرک وفهم خوداش عمل میکندولو ریسک کندبه یک انسان علم ریسک کردن اموخته شودبا انسانی که انرا بلد نیست یکسان نخواهد بود- لذا پیامبران از دوخصلت علم وقدرت فیزیکی بدنبرخوردار هستند ورهبر میبایست از لحاظ علم برترین ومتخصص باشد واینهم درغرب تحقیق مفصل شده است اما علم بدوقسمت کلی تقسیم میشود- علم ایمان وعلوم دیگر که علم ایمان هدایت گر علوم دیگر است خداوندمنان تسخیر هستی را بر ای کسانی اسان میکند که اول ایمان عالی تری دارند-مانند انبیا اعظام رحمت الله علیهماجمعین- وبالا ترین صنف دربهشت علماهستندحضرت علی علیه السلام فرمودند انسان ها سه گروه هستند- یا دانشمندی که تدریس میکند ویا دانشجوئی که یادمیگیرد ویا انسانهائی که کف اب هستند یعنی ارزشی ندارند علم را اب ونور اب حیات وروشنائی که تاریکی نداردتعبیر شده است ودرحدود هفتصد واژه علم ومشتقات اندر قران امنده است وایات فراوانی که اشاره بهان دارد که درموردی تحقیق کنید انسانهای زیادی فقر تاریخ انگاری دارند- مکتبی ندارند که از ظاهر تاریخ به باطن ان برود وبقول حضرت ایت الله مرحوم اقای کرامت الله ملک الحسینی رحمت الله علیه نان اهلبیت همراه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درنماز برای اثبات امامت انان کافی است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بحثی درباره قسط وعدل-نظریات شخص است- هر جماعتی به ابعاد های اسلامی درهر موضوعی نزدیک شدن سود جستند واز ان دور شدن ضرر کردن این نشانه ان است که اسلام از یک منبع عظیمی که کمالات زیادی راداردصادر ونزول کرده است- بعد از رنسانس بعلت انکه پاپ ها انسانها رادراقتصادخفه کرده بودند-ازادی ثروت اندوزی رادادند- ومودبانه فرمودند قانون جنگل درست است درحالی که قانون جنگل راهم بخوبی درک نکرده بودند که هر حیوانی فقط سهم خودرا میطلبد نه بیشتر(قسط)بعنان مثال درماهیگریگفتند هرکس کشتی بزرگتری ومجهزتری  رابجود اورد به هراندازه که بتواندمیتواند ماهی بگیرد دلیلی بر ای رحم کردن هم وجودندارددرحالیکه چندین قرن قبل درمراکش ماهی گیری درساحل سهمی بود وسهم جوانانی که تازه وارد ماهگیری میشدند بیشتر از پیش کسوتها بودمگر به عمق دریا برود (عدل) انجا هم نباید اسراف کند وبه اندازه ایکه تعین میکردند که متعادل باشد ونیاز باشد میتواند ماهی بگیرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای سبحانی-شما کهدم از برابری تمام عیار باخانم ها میزنید یک مدل لباس مشترک ویکنوع ژشتهای مشترک همدرست کنید که خدای نکرده بالا وپائین نشود وزمانی که باخانم کارمند هم قطار صحبت میفرمائید-نت موسیقی روح شماتغیر شگرف انگیزی که مایه تعجب ولختی شما میشود نشود- اگر رهاش بلد هستید لطفااز ": ار یتان":تعلیم دهید که درکنکور زندگانی برنده شوند-مخصوصا برای جوان کم روحیه- بچه نه نه اب پرتقالی!!!اما بهائیت زمانی انها مار بشدت کنترول میکردند درزیر لوای عدم دخالت در سیاست نوبت ما است باسیاست حکیمانه- زمانی حضرت ایت لله مرحوم عظمتایت الله ملک حسینی رحمت الله علیه به من میفرمودند اگر ده نفر رانماز خوان کنی معجزه ای رخ داده است وحضرت عظمت ایت الله جمی رحمت الله علیه که خانم مدیر مدرسه میفرمودند زبانش شمشیر ذوالفقار است ومالک اشتراقای خمینی رحمت الله علی در ابادان استبهمن فرمودند جمله رهبر انقلاب است که سه نسل دیگر انقلاب رخ خواهد داد- بهائیت هرروز تعدای زیادی شاگرد ازمایشی داشت وپس از چهار سال میامدند ومیگفتند یک مدیریت پلیسی- نظامی انگلیسی- امریکائی بر انها مسلط اسن نه تنها برا ی ما بلکه برای خودشان- چقدرردروغ میگویند بریا همین است که بدرد غرب میخورندپاپ فرموده است درجوانی باخانم ها تانگو میرقصیدم وفوتبال باز ی میکردم ودرارتش کار میکردم- به انها بگویئدمانند مسلمانان اهل صافی باشند موریانه نامرئی نباشند وبرای پیشرفت کمی هم جری لوئیز باشند


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0