سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی باسفیر محترم کشر معزز لهستان- پس از عرض سلام وتهیت- منسری به سایت سفارت محترم لهستان درتهران زدم- بسیارفقیرانه بود بسیارتعجب کردم-جناب وزیر محترم خارجه محترم لهستان درسفرخودشان به اصفهاندسته گلی بروی مزارلهستانی هائیکه درقبرستان مسیحیان انجاگذاشتند کهخوب است که کشورلهستان درباره سرگذشت انان کتابی رابنویسد که به قبلاز زمان جنگ جهانی دومرخ داده است-  وایشان درقربستان فرمودند-": اینجاافرادی ارمیده اندکه ازمحبت کشوری بی عاطفه خودشان مجوبر به ترک ان شدند- واز این مسافت به خاطر ضعف جسمانی که بعلت فقرنمی تواستند بهجای دیگری بروند ولی انها توسط ملت ایران خوش امد گفته شدکه ماهمیشه ان محبت رابیاد خواهیم داشت-ودراصفهان برای انها بیست مدرسه درست شدهبود که دوهزاوپانصد دانش اموز راتعلیم میدادندکه عمده انها تیم(لتیم- بدون والدین) بود وبعضی یکی از والدین رادارا بودند انها برای انکه از شوروی به جای امنی بروند همراه ارتش لهستان بفرماندهی ": ژنرال اندرس": به ایران امدند—جناب وزیر لهستان از این که این موفقیتدوباره پس از ده سال دوری ؟؟در سطح ممتاز بوجودامد انرا یک موفقیت بیان کردند-جناب وزیر بخوبی میدانند کهدرزمان جنگ ایاران وعراق شماطرفدار امریکابودید واز اهداف انان پشتیبانی میکردید وروزنامه های ایران-مداوم این هشدارمیدادندکه شما دم خودرا به دوم روباه وصل کردید وسرانجام این روباه سرنگون خواهد شد بسیارتعجب اور است که یک کشوری ما نندلهستان  با انهمه تجارب-  نتواند مستقل واگاهانه تصمیم بگیرد-بحث گفتگو درباره پیشرفتکلی منطقه ودور نمای وطرح اتمی ایران بود-که با گروه پنج بعلاوه یک به ضعف کشیده شد؟؟ این ضعف مولود نامبارکی بود که غرب ایجاد کرد وشماحتما مطلع هستید که اهداف ایارن حقیقی وصادقانه ومنطقی وبر اساس قوانین بینالملل بوده است- امروزه طرح جدید یک طرح استحاله شده نیست بلکههمچنان که رهبرمعزز وباعظمت ایران فرمودند –یمنرمش قهرمانه است که باز هم امیدزیادی نیست؟؟!! وایجاد جوادامه بحث علت ان بخوبی درا انتخابات جدیدامریکاهویدا شد-منطقه هنوز پنج درصدرشد نکرده است- بحث دیگر درباره اطاعت ایران از حقوق بشر است-اولا بقول حضرت معمار  انقلاب رحمت الله علیه-ما ازاول بااین حقوق مشکل داشتیم وتا اخرهم مشکل خواهیم داشت-شخص خدمت علی علیه السلام رسید وگفت شما فرمودید کهمن فلانتعداد طرفدار دارم عددی گفتدرحالیکه شمابه مراتب بیشتردارید؟؟حضرت علی علیه السلام قریب به این مضمون فرمودند به الله قسم خدا وندمنان این مشک را بقدری میزند که دوغ  تبدیل به کره ودوغاب شود- واین قانون برای همه زمان ها است وبرای شماهم است-حضرت فرمودند کهمن از خداوندمنان قسم خواستم حال که من معیار هستم مثلا سبک باشد وهدایت کامل باشد پس ایران نمیتواند خودرا جهنمی کند؟؟ودرضمن فریب غرب رانخورید- گویا ایاشن یک وب سایت بنام وبسیایت لهستان کهمن شخصا مترصد همین بودم دراصفهان راه ادختند که گویا سازمان اطلاعات انرا بسته است وایشان سفرخودرا درایران کوتاه کردندووبه ورشورفتند تادرباره کریمه تصمیم بگیرنند واهداف از   سایت ازادی بیان بوده است قانون سیاسی این است اولا به اهداف مشترک پرداخته شود- ایران درجهان اسلام وجهان بهنظرحقیر متاسفانه بجز چندکشور دیگر مانند عراق ولبنان حرفی درتمدن درخشان ومعنویت وشناخت اسلام عزیز بافاصله از زمین تااسمان دارد- یک کشور لج باز وعنود وامپریالیستی وبیسواد نیست-درغرب یک حسنی است-که دانشگاه نحوتحقیقات ونحوچرخش اکادمیک تک تکدانشگا ها ومراکز تحقیقاتی خودرا بهیکدیگر اطلاع میدهند .واگرندهند موردشماتت واقع میشوند وهمین رابطه بایدبین ایران ولهستان باشد وهمچنین بایدفیلم هامعنادارکه امروزه به راحتی میتواند زیر نویس شودبین دوکشورتبادل شود وبیش از این ها استعداد وامکانات دوکشور است نه تنها تعارف درایران بسیار جالب وقوی وچشمگیر است ویاخط قرانی چگونه است؟؟البته دست دستنکاران دردنکند واجرهم الی الله-امیداست باعث کدورت جناب عالی نگشته باشدوالسلام

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خانم ":مروه سب نب ارک":که سردبیر دو روزنامه شهیر ترکیه- بنام ": دیلی صباح":-ودوم ":ینی سفاک": میباشد مله سختی به اقای اوباما کرده است- تعاریف قیقا معنای –دجال- دراخر زمان است –دوروغ گو – بحران ساز فریب دهند وباهرج ومرج پیشربنده وجنگ افروز میباشد-واز همه مهم دینداران احمق علاوه باسوکولارسیم کور -یهودیت ومسیحیت وهندو واسلام که اتش افروز هستندباخوداش متحد میکند- روز ی درلندن به کلاس زبانی رفتمدراخر کاس جای من بود- بغل دستی دوزن وشوهر بسیارجوان یونانی بود- زنگ تفریح درکلاس میماندیم چون محوطه ای نداشت دربلوک بود تنهایک چهارگوش کوچکی که دفتر درانجا بودچیزی دیگر نداشت- وساختمان هم قدیمی بود- ازمن ملیت سئوال کردند وقتیکه فهمیدندمن ایرانی هستم- دفعه بعد خانم فرمودند سلام بر رقیب شگفت انگیز ودشمن غدار سابق ودوستان فعلی- من گرفتم باتمام وجود من یوناینان بخصوص هردوت رابسیار دوستدارم کهدراشاعه فرهنگ سابق ایران نقش زیادی داشته است- ومیباست زبان یونانی ما یادبگیریم- بایادمتاسفانه – گفت درگذشته مترجمین ما ما مثل امروز غرب غول بودند- وحتی امروزرغرب مترجمین بازرگانی ماغول بودند وکتب کشور دیگرا ازمنبع ترجمه میخواندند که عالی ترا زمتن ترجمه اصلی  بیان میکرد- مرحوم عباس یمنی شریف-فردی دروسیه میدانست که شاعر کودکان است وبسیارمشهور است وکتاب ایشان به جنابی دادکه درایران ترجمه کند- اینترجمه چنگی بدل نمیزد- ایشان یادگیر یزبان روسی را شروع کرد وپس از مدتی با کمکاستداش انرا ترجمه کرد که بسیار دل انگیز است یکنوع سحر خاصی از او است که از خاطرات خودا مضمون بدست داورده است درغرب دوران کودکی ومدرسه بسیار شیرین است- زیرا والدین به هرنکته ای بچه ها رسیدند پاداش سنگین میدهند وبسیارلانهاراتمجید میکنندوهدای گرانقیمت ورستورانهای گران قیمت میبرند- واین دستورروانشناسان فرهنگی هست- ایشان فرمودند-که درگذشته ما یونانیان محو تماشای تمدن ایران بودیم واین جنگها تاثیری نداشت وبسیارهم تقلید کردیم ولی زمانیکه شما مسلمان شدید وعربیزه شدید بنام جهاد جهان خوار شدید-ما اوائل فکر نمیکردیم که اعراب چشم طمع به ماداشته باشند- ولی زمانیکه فهمیدیم میخواند باقایق به کشورحمله شوند-نفرت ما از اعراب وایرانیان زیادشد وهیچ چاره ای نداشتیم که مسیحی شویم که دست از سرمابردارند- البته جنگ ها داخلی ملاک بود- حال میبایست از دست این دجال عجیب وغریب همه مسلمان ناب شوند که اتش اهورائی درنزد انان است وحلقه وصل وعصای موسائی- اب وبادوخاک هم بنبال خواهدامد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بحث توحید دردین زردتشتی-مقدمه اول تمام پیامبران صلواته الله علیه واله والسلم ب براساس خداوندمنان بوده است- تمام پیامبران ایرانی هم بر همین اساس بودند- وتمام پایمبران یونانی همین بر همین اساس بوده اند وتمام پایمبران چینی بر همین اساس بوده اند ولی مورد پذیرش مردم نشدند- هم درتوحید وهم دراخلاق- وهم دراحکام دراین سه مورد- باپیامبران اختلاف پیداشد تحقیقات جدید دربرای توحیددریونان حاکی ازان است کهعدهای به خدای واحد معتقدبودند-ولی میگفتندنمیتواینم انراتوصیف واثبات کنیم- این خداوند بسیارنیک است ونیک مطلق است وباز نمیتوانیم انرا اثبات کنیم—ولی بینش مردمان جهان انروز بدودسته تقسیم میشد- یک تکخدائی توام باشرک- یعنی یک خدای واحدچندین خدای واسطه خلق کرده است که جهان را اداره کنند-دوم چندخدائی  این چندخدائی هم بدودسته تقسیم میشود 1-خدایان از هم جدا ومستقل هستند-2- خدای مرد باخدای زن ازدواج میکند وخدای فرزند پسر میافریند که به ان سیستم گنئوسی گفته میشود ویک نظریه این است که ین سیستم وارد دین مسیحیت میشود- اعراب عربستان دردسته تکخدای –شرک بودند- ولی ایرانیان دوخدائی بودند-دلیل اول اعراب حیره که درعراق بودند وجزوقلمروی ایران بودند- بسیاری از انها زردشتی متعصب تر از ایرانیان بودند وتعدادی از اعراب مکه هم زردشتی متعصب بودند- اینها به ثنویت شهرت داشتندیونانی هم به چند خدائی شهرت داشتند-2تا زمان امام صادق علیه السلام زمانی که ایرانیان به مدینه میامدند انهاربعی نجس وثنوی میدانستند- -3- زمالن حضرت علی علیه السلام عده ای از ایرانیان نزدایشان رفتد وگفتند ما باید جزو اهل کتاب محسوب شویم مسلمانان فکر میکردندامام علی علیه السلام انهارا تکذیب خواهد کرد-درحالکه امام علیه السلام انهارا تائید کرد وجریان حضرت اشو علیهالسلام بیان کرد که شتری انجنان داشت وکتابی در دوازده هزار پوست گاو کهاینعددرا فقط حضرت علی علیه السلام فرمودند وخیلی زود بعلت انکه ازدواج خواهر بابرادر حرام است وانزمان برای حفظ نژاد پادشاهان برای خفظ خون چنین میکردند شهید شد پس تا زمانی که پاشاهان باخواهرشان ازدواج میکنند به دین زردشت نیستند- در قران اسمی از پیامبرمجوس امده است که امام صادق علیه السلام ایشان را پیامبر ایرانی میدانند  از قران میشودفهمید که غیراز حضرت اشوعلیه السلام است-1- عمرایشان طولانی بوده-است-دوم ایشان کتابت رایادداده است ویاتولیدکتاب را یاد داده است وکتاب های زیادی را ایشان نوشته است-توسط شاگردانش نسخه بر داری رایاد داده است وتولیدکتاب زیادکرده است ومجوس یعنی دانشمند علامه- ولی پیروان ایشان مجوسیان بهنظرمیرسد با پیروان زردتشتیان فرق داشته باشد ولی متاسفانه انهاهم ثنوی بودند-عدهای اعراب مجوسی بودند ولی باوجودانکه مسلمان شده بودند به بعضی احکام مجوس عمل میکردند-امام صادق علیه السلام انهارا مجوس امت نامید-نکته میفرمایند-": جالب اینکه درمعانی ( صفات الهی)حتی یکبارهم دیده نمیشود-که از او به عنوان تنبیه کننده- مجازات کننده-ازبین برنده وکلنا منفی؟؟نام برده شده باشد-او دوست داشتنی است- پس جهنم معنای ان چیست- پس ارتش وپلیس دوست داشتنی نیستند؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نکاتی از دین زردتشتی-میفرمایندح-"ک کتاب دینی ما زرتشتیان-اوستا نام داردکه از قسمت های گوناگون به وجودامده است-افسوس قسمت بیش تر ا این کتاب بزرگ بر اثرگذشت زمان وبروزحوادث گوناگون از بین رفته  واوستای امروز تنها قسمت کوچکی از اوستا اصلی است که با فداکاری بیش ازحدنیاکان مان به دست ما رسیده است- -اولین سئوال این است! اگر این کتاب تمام از پیامبر اشو رحمت الله علیه واله والسلم بوده است تمام مطالب این کتاب موردلزوم میباشد-زردتشت به معنای شتر زرد ویاطلائی است- نسبت دادن شترزرد به حضرت اشو رحمت الله علیه واله والسلمجهت خاصی نداشته باشدبی معنا است!! زیرا بسیاری شترزرد داشته اند- ولی چنین مستفادمیشود کهاین شترجنبه اعجاز داشته است- نیازی به خورک نداشته  وخسته نمیشده است!درثانی خداوندمنان عقل کل وحکمت مطلق دارد میبایست درتکمیل دیندرطول زمانی که کتاب از درس مردمان خارج شده باشد انراتدارک کند کهنحوی تدارک ان مشخص نیست چگونه رخ میداده است- متاسفانه دربسیاری از کشورها- یک ناسیونالسیم منفی وجود دارد که خودرا عقل کل میدانند وانسانهای پاک وبی نقص وغرض معرفی میکنند وحاضرنیستند کوچکترین ایرادی به انها واردشود- وزمانی فرانسویان چنین بودند-جناب مرحوم دکترمژده رحمت الله علیه وهمچنین استاد مرحوم رجائی میفرمودند فرانسویان زمانی عیب های جناب ناپئلون را میگرفتند مردم میگفتند علت ان قضا وقدرالهی است-درحالی که ائمه اطهارعلیم السلام کهمعتقدهستیم معصوم هستند مداوم ازخداوندمنان برای بخشش ازگناهان طلب امرزش میکنند کهانجنابان معتقدبودندبرا ی تعلیم انسان از این خطربزرگ است- بزرگان زردتشی وحکمران اریائی که بعدا سندانراخواهم اوردمداوم میفرمودند خداوندمنان این مرزبوم را از قحطی ودروغ حفظ کند- این دروغ کاربرداساسی اشدرباره حکومت ومذهب ورواج خرافات استتجربه نشان داده است خرافات قدرتی بیش از حقایق دارند زیرا بعضی خرافات نبوغ میسازنند که بعدادرباره معاویه علیه العنت خواهم گفت که نمیتوان باهزاردلیل انرا ردکرد- شخصی خدمت امام صادق علیه السلام امد وگفت من در مطالعات اسلامی خودم به تمام قوانینی که احکام بر ان اساس ساخته وپرداخته میشود دست یافتم ومیتوان قوانین واحکام هرمسئله پیدا وحل کنم وشماهم به طریقی دیگردست یاقتید هردودرست هستیم-اجازه دهید من هم بیان احکام کنم؟؟ امامعلیه السلام وصلواته الهعلیه واله والسلم کمی خشمگین شدند وفرمودن اگر عقل تو به اندازه همه کوه هاباشد نمیتوانی بهقوانیثن دست پیداکنی مگر انکه خداوندمنان تورا  اگاه کند-دوم اصحاباز ایاشن پرسیدند چگونه درمذهب عمل کنیم کهدر روز محشرنجات پیدا کینم-حضرت صلواته اله علیه واله والسلم فرمودند- قریب به این مضمون -همچنان کهدرمسائل زندگانی خودتان عقل رابکار میبرید وکنکاش میکنید وتلاش میکنید درامر کشف دین هم  چناچه اگر نکنید وخداوندمنان در روز قیامت همین سئوال رااز شمابپرسد چه جوابی دارید؟؟ ولی اگر سعی خودتان رابکنید اطمینان داشته باشید به هرچه رسید به شمااجرداده خواهد شد_ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سایت کلمه-جناب اقای سجودی-جنابعالی شیعیان به افراطدرباره امام حسین علیه اللام متهم میکنیدوشما هم به افراط درباره خداوندمنان متهم هستید- منقسم میخورم که اگر یک وهابی بگوید به خداوندمناندعا کردم ومستجاب الدعوهشدم راست است؟من میگویم دروغ میگوئی- البته خواب صادقه درست است- مگردعا کندکهخداوندمنان حق رابه من نشان بده- ویا درستی مذهب شیعه یا من اثبات کن-ولی اگر یکهندی بهمن بگوید ازشیوادرخواستی کردم انا درست شدمن قبول میکنم- یکمتخصص برجسته جراحی قلب هندی- بامن صحبت میکردبحث به توحیدرسید ودرخواست از خداوندمنان ایشان گفت درهندوستان شیعیان متعقدبهخداوندبرای من تعریف کندمسائل انهاتوسط خداوندمنان حل شده است-من گفتمدر دین شماهم هست گفتندبله هست- من پس از اتمام تحصیلات درامریکا به هند باز گشتم- درجراحی چهارم یک امپول اشتباهی زدم- قلب ایستاد من بیرون امدم کنارپنچره روبه خروشید گفتم شیوا من اشتباه کردم ابروی من راحفظ کن- برگشتم روی صندلی نشستم یکدفعه قلب کار کرد-دومی فرمودند چائی درهندستان داردکه پیست اسکی ان بسیارمعروف است- یک تله سیژ دارد-اطاقکهائی که بروی سیم حرکت میکند که باسرعت حرکت میکند واز کنار دره چندصدمتری عبور  میکند کنار کوه یخبندان عجیبی است هرکس انجابرودسرانجام سرمیخورد وداخل دره میشود- خواهرمن سوار تله بود دم دره پرتاب شدبه بیرون-همانلحظه مادرم من گفت شیوا یک گوسفند-وما امین گفتیم ایاشن غلط خوردنزدیک چجندسانتی دره ایستادمدتی خوابیدمن گفتم زانوی ایشان خراب شد ونمیتواندبلند شودتمام اینجمعیت دربهت ونگرانی بودند یکدفعه دیدیم بلند شد واشره کردجلو نیائید ارام ارام به سمت ماامد مردم مرتب درگردن اوگل میانداختند ومن گفتم حتما بایددکتر شماراچک اپ کن گفت نه هیچ چیزم نیست ومن گفتم بایدزانو های شما چک شودگفتنه زانوی من مسئله ندارد- خوب است امریکائی درانتخاب همسربه مسئله جلوه های الهی هم توجه کنند-اما امام حسین علیه السلام تمام ائمه ماعلیهم السلام- یک کوچکی وعنایت خاصی به امام حسین علیه السلم داشتند-وهمهتوجه را به ایشان معطوف کردند ونیاز های خودرا از جناب ایشان از خداوندمنان خواستند- زیرا بالاترین کاربردراحضرت اش صلواته الله علیه والسلم دارد- قمه زدن چندعلت دارد-اول –خوداین افراد میفرمایند اگرقمه نزنیم کهالبته نبایدضررداشته باشدان حس بالارا پیدا نمیکنیم ظریفی درباره قمه زدن درایران تحقیق مفصل کرده بود-بهنتجه رسیده بودکه در زمان مغول هاکه انها سنی شده بودند برادران سنی مداوبه مغول ها میگفتند که شیعیان راپراکنده کنید وجلوی مراسم های انهارابگیرید وتنها امری باقی ماندبود قمه زدن بود کم کم فهمیدند که مغولها ازانها میترسند واین خودیک عاملی شد-


ارسال شده در توسط علی

 -بسمالله الرحمن الرحیم–نظریات شخصی است-درلندن بچه ها گفتند که از یک محله عبور کن هنرهای ساختمانی وغیره را ببین وهرکس درایران گفت هنر درنزد ما است بگو:"  زکی":-من رفتم واقعا چشم گیر بود- یک خانم امریکائی داشت از ساختمان فیلم داری میکرد- کنارنرده یک قاب نوشته سیاهرنگ که یک صفحهزرو متمایل بهاجری خیلی زیبا نام صاحب خانه رانوشته بود- من فکر کردم که این خانه یک فرد مشهور است- از خانم پرسیدم- گفت نه من بخاطر زیبائی درنرده وباغچه ونمای ساختمان بکاررفته است فیلم بر داری میکنم گفتم شما فیلمبرداری خواندید گفت نه تصور کنید سلول شناس است ولی دردانشگاه به بخش هنری خیلی علاقمندبودم- اینفیلم اول به فامیل ودوستان نشان میدهم ویکنسخه به هالیوود میرفستم ویکنسخه به دانشگاه ونسخ دیگر به مجلات ومراکز هنری میفرستم- دانشجویان دانشگاه لندن انها میگفتند فیلم وعکاس خود وسناریوه وغیرع برای هالیوودمیفرستیم تنهامرکزهنری دنیا است وانها ویرایش میکنند وبه ما اطلاع میدهند- من درشیرازپس از بازگشت علاقمند به عکاسی هنری شدم- وکتاب میخواندم وبا دوستان بحث میکردم وعکس میگرفتمروزی به عکاسی نزدیک منزل رفتم  یک جوان شیرازی دیگری هم بود یک عکاس ضدنور منکهدر بیابان زرقان گرفته بودم موردپسند جناب صاحب عکاسی بود- جناب جوان داشت فنی باجناب عکاس صحبت میکرد واصطلاحات انگلیسی بود ولی بیان فارسی بود وعکس های جالبی گرفته بود من از ایشان پرسیدم شماعکاسی درایران یادگرفته اید گفت نه درامریکا یادگرفته ام من پرسیدم چقدر زمان میخواهد جناب عکاس چندترم میخواهد-ایشان فرمودندددرامریکا هرعکاسی بیاددوربینی کهمیفروشدبه افراد تعیلمات کامل رابدهدتا حد سطزحی مشتری خواست اورا راهنمائی کند-ومن از انجا شروع کردم وجایزه ان عکاسی رابردم ودرنزدیک خانه ام یکخانی بودکه حتما اسم ایشان راشنیدید گفت کی – ایشان گفت همان خانمی گربه ای سیاه تعلیم داده است کنار دیوارحرکت میکندمواردخانه میشودومیپرد روی صندلی چراغ خاموش میشود واویک صدا میکند ایشان گفت انخانم کارگردان برجسته ای هم است از همان عکاسی من درامریکاشروع کردبه یادگرفتندوهرگز دانشگاه نرفت وباان عکاس ومطالعه به ایننتایج رسید ولی فقط برای کارالکترونی چراغها وپرده بهم بخورد ودرب –باز وبسته شود چندواحد الکترونیک خواندوبایک متخصص الکترونیک ومطالعت زیادی درمعماری وساختمانهای قدیمی ثروتمندان کهانخانه خیلی زیبا به نحو ساخت ومن مدتی باایشان کار کردم وگربه ایشانراهالیوودکرایه میکند یکفیلم اش بسیارخوب از ابدرامد ودومی جالب نبود ولی ایشان مشاورهالیوود است-جناب عکاس فرمودندایشان درست میگوید-منهم عکاسی را درامریکاخواندم- به ایران امدم- این عکاسی راه انداختم که بسیارشیک وبزرگ بود وطبقه بالا برای تعلیم گذاشتم وپرده میکشیدمکه باعث حواس پرتی نشوداز شانس بدمن بیشتردخترخان هابودمداوم کمیته بهمن گیردادپرده نکش پسر ودختر باهمنباشد واخرفرمودنشمامجوز ندارید ومن هم قیداش رازدم یکدخترخانم بسیاربااستعدادبودجوان شیراز  چندفیلم من برنده جایزه ازدانشگاه شد- دانشگاه چند کپی بر داشت وفیلم من رابه من دادروزی از هالیوود نامه ای برای منامد که فیلم شماتوسطدانشگاه به ما رسیده است- وشمادر رده سوم پذیرفته شدید- سهروزمهمان ماهستید وبرایمن بلیط همه چیز فراهم شد ومن رفتم- درانجا من فهمیدم که پنجاه گروه؟؟ فیلم هارا نگاه میکنند وفقط میگویند هنری است ویا نیست وانها که نیستند-تحلیل میکنندبرای افراد میفرستند ومابقیه گروهای تخصصی روی ان کار میکنند وانهارابه سه رده تقسیم میکنندچندگروه حدس هائی میزنند وسپس فرد را تخلیه اطلاعاتی میکنند وهمچیز رادرمیاوزرنند وسپس فیلمهای برجسته که مطابق ذوق وسلیقه فرد نشان میدهند وراهنمای میکنند- بایک داستاندیگر شمابخوبی متوجه میشویدکه هالیووود این پول وحشتناک ندارد بی شک کمک دولت است حتی دانشگاه-جز انگشت شمارمابقیه هم چنین پولی هم -ندارند

 


ارسال شده در توسط علی

بسمالرحیم الله الرحمن -دولت انگلستان-میبایست تعریف اش از سوسیالیسم-ومسیحیت تغیر دهد- به سرمایه داری مثبت حرکت کند-ارتقا فرد وجمع به سمت بی نهایت ودراختیار قراردادن امکانات به سمت بی نهایت ازادی معقول نه انکه فرد موش ازمایشی شود وسپس دانشمندان بفکر نجات او کار کنند- وبئنبال یک اعتقادومعنویت راستین که مسائل دنیایی- واخرتی را دریک ریل منطقی قرار دهدوروان کندوزیر بنای حرکت انسان یک فرهنگ عمیق باشدنه سکولار- برای انکه خیال اقای چالنگی راحت شود-اقای اوباما باهرکس مخالفت وچالش دارد- حتی خانم شان بگوید-": کارجمهوری اسلامی نیست"- ودرب سازمان ملل راتخته کنند که بهانه ای بدست جمهوری اسلامی ندهد که تز های ایشان درست از اب دراید-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99