سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-ابطال پذیری- اقای کارل پوپر- نظریات شخصی است – بهنظرمیرسدکه نئو پوزتیویسم برای رد مقولات عقلانی متافیزیک خواستند که دلائل علمی بیاورنند-متوجه شدن دربحث های مادی هم مسائل متافیزیکی وجودارد لذا میخواهندان بحث هاراتبدیل به بحثهای غیر متافیزیکی کنند- بعنوان مثال -اتم همشه ثابت است- یک بحث متافیزیکی است- بایدزمان مند باشد فرض کنیم هر هزارمیلیاردسال یک تغیر غیرمحسوس کند ویابقول ایان یک بیابان هر میلیون سال یکبارباران بزند درعلم انرا علم نمائی بیان میکنیم- میگویئم اتم ثابت است وان بیابان باران نمیزند- این امر مشکلی درست نمیکند وتحقیق ه درست از درمیاید خداوندمنان زمان ندارد ایاقابل شناخت نیست؟؟ بله مسئله بوسیله علم شناخته نمیشودوکسی ادعا نکرده-توسط علم شناخه میشود  ولی شناخت زیادماتوسط علوم عقلانی وحیانی بدست میاوریم که صد درصد دقیق درست است ولی ان دانش میبایست از سرچشمه خوداش سیراب شود تادقیق باشد وبهشت وجهنم وملائکه وشیطان بوجوداکه مخلوق هستندتوسط عقب ووحی شناخته میشوند ومشکل اقایان درهمین جا است-چون قران مجید به هیچوجه ابطال نمیشود- پس یک مقوله متافیزیکی است وقابل بحث علمی نیست-ایشانتحت تاثیر پوزتیویسم وجناب اقای ":ولفگنگ-پولی ": قرار گرفتند که درمسائل متافیزیک جدل علمی نمیشود پس نمیتوان گفت صدرصددرست است ویاصدرغلط است-کهامروزه سخت مخالف طرفداران هردو اقا شده است- بحث ابطال پذیری یک بحث ساده وتاحدودی قابل قبول است- امروزه درعلم بعلت سنگین بودن مخارج علمی ومیبایست طرح هزینه سنگینی را ایجادنکند- قبلا یکفرضیه ازمایش میشد-چنانه رد میشد یک فرضیه دیگری بود تا به نتجه برسد حال اینعمل مستلزم مخارج عظیم است- یک پیش فرض  برای یکفرض درنظر میگیرند بهاین میگویند پایلوت- لغت پایلوت- درقدیم متعلق به کسانی بوده است که تشخیص میدادندکه فلانجا دربارندگی ابگیر میشود راه خروج را تهیه میکردند یا ابگیر شده است راه خروج نشان میدادند- بعدا برای کشتی های بزرگ جگونه وارد بندرشوند راهنمائی میکردند بعد برای هواپیما خلبان ها هممهندس تعمیر بودند وهم هواپیمارا هدایت میکردندبه انها پیلوت گفتند کهامروزه تغیر کرده است دروسائل گازی  شمعک رادرست کردند که مشخص کنند که گاز است یانیست-حالا پیش فرض پیلوت است یعنی با مقداری کم از ازمایشها مشخص شود به تضاد بر میخورد ویانمیخورد واینرا پیلوت میگویند ابطال پذیری یعنی معیاری تعین میکندبه تضاد بر میخورد ویانمیخورد ومیزان بایداندک باشد چون میزان اندک است- ایشان برای انکه مخارج کم شود میفرماید ابطال پذیر های جهان رادراینموردموردلحاظ قرار-چناچه یک ابطال پذیری رد نکند ولی ما اکثرجهان رد کند مال جهان درست است-ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نام پهباد –ار-کیو 170 را"هدهدامام راحل:"رحمت الله علیه نام گذاری کردم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سایت کلمه- میگوید برادران اهل تسنن نمتیوانددرسینه زنی؟؟ شرکت کنند-گرچه نه درقران امده است ونه رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم انرنهی کردهاست بلکبرعکس چه از لحاظ احادیث شیعه وچه از طریق استنباط روشن برادران سنی جایز است بلکه موکد است- هرفرقه ای که بوجودامدفرمود گذشته گان باطل اینده گان به همچنین؟؟!!درحالیکه انسان فرزندعقل زمانه است-وهیجکس حق تحمیل عقیده بر دیگران ندارد جز بیان مطالب-"ابلاغ": برادران اهل تسنن در لارستان هم درعزادری شرکت میکنند وهم پخت دارند وهرکس پخت نداشته باشد در روز قیامت از لقمه غذای امام حسین علیه السلام صلواته الله علیه اله والسلم نوش جان نمیکند نیم قرن پیش درکویت عکس شاه را سرش را عکس یک سگ گذاشتند ومیفروختند زمانه گشت  منهم گشتم وفرمودندما انزمان سگ بودهایم؟؟!!شاهکار فقاهت!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم--تجدیدنظری به سیمای عاشورا- بخش-چهارم- جناب اقای": هانس مییر": معتقداست که سیاست بطورکلی زمانی اهمیت پیئدا میکند که یک نوع رقابت استراتژیک مطرح است و این امردرمذهب شدیدتر است زرا زمانی رقابت درمذهب رخ میدهدذکه یکمذهب ادعا کند مذهب دیگری – دارای کاربرد دیگر نیست- لا امام حسین علیه السلام-نها برای این نیامد که یکنظم وتمشیت به ک.فع بدهد وکوفه راازخطرات نجات دهد امام ناچاربود ایدولوژی خودرابکارببرد ومذهب فعلی کوفه رامنحط میدانست این امر برای انهائی که مگیوند چطورامامزمان علیه السلم که میایند مذهب جدیدی رامطرح میکنند بیادهمین مطلبرا گفت کهمذهب اهل بیت مکرم صلواتهالله علیه واله والسلم برایددیگران یکمذهب جدیدتلقی میشد-لذا امام علی السلام بخوبی وبصورت فشرده واجمال مذهب خودرا درکربلا مطرح کردند وبخصوص ا ز چه چیزی رنج میبرد که تا امروزیک شاهکار است-جناب اقای": ربرت بللا"معتقداست که مذهب با سمبول های مختلفدرقبائل وشهرها منطقه ها شناخته ومعرفی میشدکمتر به محتوای ان توجه میشود که البته زمان ارام ارام به سمت محتوا حرکت میکند-مثلا یک حزب به افراد ان شناخته میشود ویا یک شهر به اثارباستانی ان شناخته میشود-در زمان امام حسین علیه السلام همه جا  بخصوص مکه هیچابرای تعلیم مذهب وجودندارد وهیچگونه کتب مدون وجودندارد=- افراد درقبلئل تسط افرادی شفاها تعلیم میگرفتند وهرقبیله- استنتاجات خوداش راداشت واحادیث خوداش راقبولداشت تحریف فراوان بود باوجوداین همان اندازه اخلاقی که از اسلام باقی مانده بودجوانان را رنج میداد که چرادرکوفه مصداقی ندارد- وبزرگان میفرمودند ناراحت نباشید به زودی اجرا خواهد شد؟؟!!ولی همین که پابسن میگذاشتندتغیر رویه ومنش میدادند- مذهب بیشتر به شخصیت های مذهبی ویابه شهرها شهرت داشت کهتاحدودی هم امروزه چنین است-لذا امام میخواستند مذهب راستین را مطح شود وکوفه امالقرای اسلامی گردد- حال امامعلیهالسلام متعلق به بنی  هاشم-مدینه درمقابل کوفه –اموی قرار میگرفت-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نبرد نهائی باغرب-امریکا وغرب نشان دادند- که نه تنها جنگ سرد پایان نگرفته است بلکه جنگ گرم شروع شده است واین ار تا اضمحلال تمدن شرق واسلام ادامه خواهد یافت- لذا حس ناسیونالیستی وحسمقاومت را تحقیر خواهند کرد وما بایادما نندامام راحل عهلیهاسلام فرهنگ منحط انهارا تحقیر کنیم- وممکن است ضعفای ملت های اسلامی تاب تحمل نداشته  باشند وفریب غرب را بخورند- جنگ نرم بشد درخاورمیانه رایج است جساسون غربی درشناخت نقاط ضعف نظام وفرهنگ منطقه کوشا خواهندبود- ودراینده از ان سودخواهندجست-  کارشناسان معتقدهستند همه چیز بادقت زیادی  گزینش میشود-تاکتیک روانشاسی داعش دقیقا الگ برداری از تاکتیکهای هارون الرشیدکه کاملا درهمه چیز از کاخ سازی وکاربرد گرفتن از زنان رومی بوده است- وزندگان رابرای مخالفین خوداش به جهنمی تبدیل میکرده است واخبار ابولائی را برعلیه مخالفین خوداشمنتشر میکرده است- نبردنهائی باغرب درحال شکل گرفتن است- کارشناسان معتقدهستند- بمب گذاری ها ی لندن ومادرید مقدمه ایجاد داعش است- انتخاب عربستان وقطر بدقت صورت گرفته است- عربستان سی درصدنیروی ها جنگ راتامین میکندکه بسیارخوب میجنگند- افراد عقب افتادهای هستند که بسیارمطیع وتحت فرمان رهبران سیاسی ومذهبی هستند واینان اخیرا عاشق زندگانی اشرافی شدهاند که حتی بلدنیستند دریک رستوران چگونه بایدعمل کنند کهدراینده تحول زندگانی غربی رادرعربستان بوجوداورند که این نقطه ضعف رادرعربستان بر طرف کنندوعربستان بشدت غربی شود تاکتیک القاعده تاکتیک واحدهای کوچک وپرتعداد درشاریط نیاز فرانسوی است ولی تاکتیک های داعش نیروی ها عظیم بسبک  انگلیسی است که -مدیریت سنگینی را می طلبد- وسرطانی حمله ور میشود- واز موشک وتوپخانه کاربر زیاد میگردد ولذا باید خطمقدم بصورت منحی سپری باشد وزاویه حاده اصلا نباید گرفت ومراکز توپخانه وموشکی باید درانتخاب مقدم باشد- نزدیک کوه وتقسیم درارتفاعات وپخش در بیابان وپرچم با  نام امام حسین علیهالسلام وقران وگردنبدهائی چنین تهیه شود وسمبل ها ی امام حسین علیه اسلام  وقران وحضرت مهدی علیه السلام با قران همه جا به چشم بخورد- نابودی تسهیلات شهری در دستور کار است- میبایست تمام اقدامات لازم رابیادانجام داد وزندگانی زیر زمینی وزندگانی شبهادرکانال رامدنظر قررداد واز جلسات مداحی وتاترئ سود جست وهمه جا اسلحه پخش کرد وقهرمانان جنگ رابرجسته کرد واحساس=-ناسونالیستی – اسلامی ر ا اوج دادواز تنوع اسلحه استفاده گکرد .مواظبت از جاسوسان متخص غربی درتمام موارد بیادجلوگیری کرد وکینه ها یودر نسبت به انها اشکار کرد- سعی میکنند که رهبری اسلامی رافاقدمهارت های لازم نشان دهند وطبلهای خودرا به نفع داعش به صدا دراورند وانها را دارای قدرت عجیب وغریب وانمود کنند که دراثرمقاومت شدیدمضمحل میشوند واین ضعفمسلم تاکتیک های انگلیسی است ولی همیشه بایدچدین ما شما برخلاف انچیز یباشد که انها تصور میکنند-احزاب باید مسئولیت زیادی را تقبل کنند وبر علیه ادامات غرب اهداف ارامانهای انهارامسخره کند وازارمانهای ملی –میهنی –اسلامی بشدت حمایت کنند- وتحلیل های سیاسی زیادرا مداوم نشر دهند- وپیروزی رابرجسته واشکار سازنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—تحلیلی از علائم ازاخرالزمان- نظریات شخصی است-مقدمه اول-که دراخرالزمان تقریبا-اکثریت حکام جهان دجال وطاغوت هستند وطرفداران زیادی دارنندکه نزدیک ظهورکم کم مردمان بسیاری از انها بیزار میشوند وتنها راه نجات در ظهورامام زمان صلواته الله علیه واله والسلم میدانند-که دراحادیث بخوبی اینمطلب- بیان شده است- بطوریکه درنامه امام زمان علیه السلام- به شیخ مفید رحمت الله علیه از انزمان اینحالت بوده است تا نزدکی های ظهور که مداوم بیشتر میشودکه اگر لطف امام زمانعلیه السلام نباشد بدان بر خوبان تسلط پیدا میکنند- ئوبلاهای الهی همبدنبال انهاخواهدامد وشیعیان بهضعف شدیدی دچار میشوند وزیبامیفرمایندکه فقط راهحل امربهمعروف ونهی از منکر است که از بین میرود ویادامام زمان علی السلم میباشد- درباره غرب از زیبا میفرمایدکهدر زمانی که الان است به بعد براساس بیانات استادانگلیسی من- غرب دیگر مانند سابق نمیتواند مستقیم ملتی را استثمار ویا مستعمره کند ودم از اازدای ودمکراسی وضد دیکتاوری میزند وطرفدارحقوق بشر است- ولی سری طرفدارنی رادرکشوری فراهم میکند وانهاراتعلیم میدهد- سپس به بهانه ازادی ودمکراسی وغیره واردان کشور میشود وبزرکترین خطربرای انهااست-ان است که اسرار این مسائل فاش شود وهرنوع ظلمی میکند –مانندمذهب سازی وحزب سازی وغیره که امام علیه السلام درنامه ه شیخ مفیدمیفرمیاند- باانها سری نداشته باشند-چنانچه قوی باشند تقیه کند تازمان خاص هکهمردم اگاه میشوند وتغیراتی بهالاجباررخ میدهد وخاورمیانه- ایرانی هم بهتر از همه هستند ویمنی ها سرانجام به سمت بهبودی میرونند ولی دیگران نیروهای دوپادشاه غربی انگلیس وامریکادرعراق شام طرفردران زیادیدارنند ویاکشورهای خاورمیانه کلا طرفدارغربهستندویانیر وهای زیادی ازانها طرفدار غرب -.انها فتنه های زیادی  ایجاد میکند تا انکه بین انها جنگ در گیر  میشود وخداوندمنان بلاهای زیادی برانها ارسال میکند که به ضرر انها است وبه نفع شیعیان درنتچه قدرت غرب داین کشورها روبه ضعف میگذارد کهحتی انهاواردنبرد بااین فتنه ها میشوند- یک عامل سیا-گفته است زمانی که روس هادر گرجستان-کم کم طرفدارانی پیدا کردند وزیرخارجه محترم رسویه به غرب گفت حال نوبت شمااست که از گرجستان خارج  شوید- تا گرجستان به تعادل برسد- یعنی دخالت نکنید-   بلافاصله بانداشراف به ریس جمهور امریکا گفتند همه بایدبه ما بلهبگویند ونه :"نه": بله خوبی طاغوت بودن رانشان میدهد-حال روسی رافریب دهید واوکراین از دست اش خارج کنید وارام ارام برگرجستان مسلط شوید یعنی":دجال:" وهمین باز ی  درخاور میانه است- دراحادیث به کرات گفته شده است- سفیانی- چهر های گلگون- چشمهایش زاغ وموی اش زرد میباشدوبانگ میزند-اول-انتقام  ودوم اتش- کاملا تعدادزیادی از فرزندان شاهزادگان سعودی از زنان غربی هستند-که زبان خرجی بهتر اززبان عربی صحبت میکند ونگارنده درمکه معظمه بایکی ازانها کهمادراش فرانسوی بود صحبت کردم  ودرست مانند داعش بحث از دمکراسی ودین انزمان که منحط است راه میداندازد واینکه بهانه اش حمله بلهعراق بهخاط گشته شدن پسر شیخ است این پسر یا از فامیل اواست ویا از شیخی است-که مقام زیادی درمنطقه وجزو یاران بزرگ غرب است بین اردن وسوریه وحدت پیدا میشود فقط نیروهای پراکنده مبارزه میکنند که انهاسرکوب میشوند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کلامی چند با جناب اقای هاشمی از سایت کلمه-شمادرموضع ومقام دانشمندان قرارگرفته اید گرفته اید شرط اول علم که  ان است که به تضادبرنخورد واگربه تضاد برخورد کردان علم نیست وشرط دوم علم شجاعت میخواهد- قدرت عقلانی باید بهحدی باشد که فردراشجاعت علمی دهد- ازاخربحث شما شروع میکنم- شما دراخربحث فرمودید این حدیث قدسی راهم گوش کنید-کهخداوندمنان میفرمایدمن دست ودوستم رادوست دارم پس علم میفرماید دشمن دوستم را یابی تفاوت هستم ویادوست ندارم- امام حسن علیه السلام دوست خداوندمنان هست یانیست اگر هست بدستور  ام المومنین تیراندازی بجسدمبارک اش کردند ثابت کنید  دشمنی نبوده است؟؟!! ویامطلب از بیخ وبن درست نیست واگر چنین بوده است ما ان یکحدیث مجعول راکه اصحاب همگی بهشتی هستندبایدبه دیواربزنید وگر نه انسان عامی درسطح ضعیفی هستید-امامسئله دوم –فرمودید همه کارخداوندمنان است موردقبول همگی است هرچه انسان میخواهداز خداوندمنان بخواهد- اینهم درست است- ارتباط باخداوند منان یک اثرخاص داردکه نگفتنی است!!ولی شمامیفرمائید-وسیله میخواهد- این وسیله  هم عمل صالح است- اینکه شرک شد زیرا مادن الله به میانامد عمل صالح –عمل صالح غیراز خدواندمنان است- عمل کردنفس انسانی است نفس انسان لازم میاید-حال بنگریدچقدرمادن الله وارد میشود شما دربیابان به سگی تشنه اب دهید بهشت برشما واجب میشود- اگر چهل نفر بفرمایبندکهخداوند ما از این میت چیزی جز خوبی ندیدم-خداوندمنان حیا میکندکه اوراعذاب کنند- صله رحم کنید خداوندمنانب رکات اش  دردنیا واخرت زیادمیکندوالی مشا الالله شما بیادتمام این احادیث یاباید رد کنید ویابحوی تفسیر کنید که شرط مادن الله نداشته باشد- شما حتماداستان فردی که یکدرخت نخل داشت ومزاحم همسایه میشد وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به انمردخبیث رمودندپولش رابگیر وانرابه ایشان بفروش انجا که  فرمودند ازانخل صرفنظر کن  من ده نخل بهشتیی را برای توضمانت میکنم ایشان که مادون الله است-جواب این است که پیامبران ومومنین وفرشتگان وبلعضی افرادخاص جزو سپاه خداوندمنان هستندور دعا جمع توحید ونبوت وامامت شده است-هردوجداگانه هم میتواندباشد انبیا واولیا درباره افراد یاعلم غیب ندارند ویاعلم غیب انان به ضرر فرد استولی جزو عبادخاص هستند  یک حساب ویژه دارند وازان حساب ویژه بهره برداری میکنندکه انهم موردرضایت الهی است-ولی بقول علما علیهالسلام الله اجمعین فرمودندچون اهلبیت مکرم صلواته اللعلیه واله والسلم درباره ام المونین سکوت کردند ماهم سکوت میکنیم وعوام شایددررویائی دیده باشندحسم ایشان دربدن سگی فرومیرود و.ان سگ به جهنم میرود ویک جسم حورالعینی برای ایاشن بفرمان رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم تهیه میشود کهروح اینشان دران حلول میکند-الله اعلم


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99