سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به سایت کلمه- اقایان ساعت ها میشینند فکر میکنند که نقطه ضعفی بای شیعه پیدا کنند- واسمان وریسمان میبافند بسیار شبهات بچگانه پیدا میکند- اگر این زمانرابفکر پیدا کردن معیارصحیحبودند امروزه به حق نائل میشدند- بحثی رامطرح کردن که شکر گذاری مخصوص خداوندمنان است-درحالیکه قران چهارمورد ذکر میکند کهخداوندمنان شاکر وشکور است یعنی اقایان کهبرای تقویت اهل تسنن وهابیت کوشش میکند اهل وهابیت نبیاداز انهاتشکر کند –کاری نکردند-از خداوندمنان بایدتشکرکرد- پس معلوم میشود اعوذ بالله خداوندهم مشرک است- تشکرخداوندمنانبقول علما فعلی است ودرچندبعداست – یک بعدان تشکر از فرد درمقابل فرشتگان عرشی است- انبیا اعظام علیهم السلام اجمعین واولیا الله اعظام علیهم السلم اجمعین  بالاترین خدمت را به انسانیت کرده اند- که قابل درک وفهم نیست-چگونه است که نباید شکرانرا بجا اورد ؟؟.چه تضادی باتوحید دارددرحالیکه توحیدناب ازانها نشات گرفته است-هنوز بر خر شیطان سوار هستید- ونمیدانید حقیقت کجا است- ایا اگر شما درزمان ام المومنین عایشه بودیدوبه شمادستور میداد برجسدمبارک امام حسن علیه اللسلام تیراندازی کنیدچه میکردید؟درهردوصورت ازنظر فقه شما اهل جهنم هستید؟؟-پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هرگاه یادحضرت خدیجه علیه السلام می افتادند گریه میکردند ومداوم یادایشان میکردند- وموارد دیگری هم وجود دارد حضرت ادم علیه السلام بریا شهادت حضرت هابیل علیه السلام ششصدسا ل گریه کردکه احتمالا اخر ایشان بوده است حرضرت یعقوب علیه السلام برای حضرت یوسف علیه السلام وحضرت مسیح علیه السلام برای مادر بزرگوارشان حضرت فاطمه سلام الله علیها برای پدرشانحضرت رسول اکرم صلواتهاللهعلیه واله والسلم برای شهدا شبها مخفیانه-چرا- ثابت شده است که بعضی ها بایدصبر وطمانیه وتحمل زیادیداشته باشنداز جمله رهبران سیاسی-بالترین تحمل طبق تحقیقات غرب متعلق به پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم است- که بعضی دانشمندان بودعلت یک این تحمل ودیگری علم ایشان راپیامبر میدانند-درجلسه اول یوم الدار بزرگان قریش از کوره درفتندکه بیش از همه ابوالهب بودکهجناب ابوطالب علیه السلام فرمودندکه ازشمابعیداست که باین سن از کروه دررویددرحالیکه پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم درحالی که میدانست که شیوخ قبائل مثل مار بخودمیپچدند وعنالقریب جنگ راه میاندازدخونسرد وباطمانیه وخندان درجلسات شرکت میکردند همه فکر میکردند کارها ازنظر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بخوبی پیش میرود- تا ایه امد پیامبر اکرم صلولاته الله علیه واله والسلم این همه جوش نخور-ایمان اوردن وایمان بالاتر اوردن به اراده من است-انگاه مومنین فهمیدند که میبایست خودراجمع وجور کنند وکوشش بیشتر کنند-حضرت فاطمه سلام اللهعلیها بریا رحلت جانسوز پیامبر ااکرم تا دم مرگ گریه کردندچناچه صحیح نبودچنین میکردند وتمام اطهاربخصصوامام سجادعلیه السلام مداومبرا امام حسین علیه السلام گریان بودند- عزاداری از زمان شهادت توسط اهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم شروع شدودرخرابه شام شب وروزصدای گریه بگوش یزیدلعین میرسید واورامتوحش میکرد وعزادری دست جمعی از ابتکارات شخص امام سجادعلیه السلام است ومن نمیدانم چرابعضی براداران اهل تسنن از احادیث شیه مانندجن وبسم الله فراری هستند- اگر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم مصلحت هائ رادرنظرگرفته است که موقتی است دلیل نمیشودکه انرایک اصل بدانیم بعنوان مثال حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلام شایدمهمان رابه اب خنک فقط دعوت کرده است ویافقط باخرما پذیرائی کرده است وحال ما بگویم که پذیرائی فقط با اب وخرما باشد؟؟ -ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-انکارا علی الرغم شکست در انتخاب برای مجمع عمومی ملتها با خبرهای خوش ایندی هم روبروشد—بلافاصله بیانیه ای از سازمان ملل صادرشد که که ترکیه برای شورای امنیت انتخاب شده است- شما کم سینه نزدید؟؟! تا امروزدرتمام موارد ترکیه یک همکاری سازنده باساختاری کامل تاثیر گذارهدفمنددرجهت حفظ صلح جهانیدر راستای اصول اساسی سازمان ملل متحدگام برداشته است وبه هدف های اینده هم همچنان خواهد بود- کناب وزیر امور خارجه بیان کردند-ترکیه در گروه نیوزلند واسپانیا که در گروه اروپای غربی ودیگران قراردارد-( طبقه بندی راباید از غربی ها یاد گرفت؟)-": کشور مابعنوان ریاست گردشی سالن جهانی مهاجرت وتو سعه از ماه جولای هم خواهدشد": وهچنین تصور میشودبه ریاست گردشی –جی بیست نائل شود- واضافه بر ان- برای اولین بارمیزبان رهبران جهانی انسان دوستاندرماه می 2016 گردد- بیانه وزیر  امور خارجه اضافه کردند-": کشور ما دراینده همچنان سعی وتلاش خودرابرای تاثیر گذاری در راه ای که اثربخشی ممتاز وبر جسته وپر اعتباربرای نشان دادن چهره مسولیت های که وظیفه جهانی اژانس شورای امنیت سازمان ملل متحد است بکار خواهد برد-که در بیانیه واقع شده بود-درحالیکه ترکیه زیر فشار فزایندهای بودکه درجنگ سوریه بیشتر کار کند درحالیکه مرزهای فشاروپرس زیادی وجود داشت-ترکیه باکار سیاسی شدیدتوسط لابی خوداش که رمجمع یک صندلی بدست اورد-که وزیر امور خارجه با ترتیب دادن پارتی درهتل":ایکونیک-والدراوف- استوریا-":در شب قبل از رای گیری-کنکور سه مرحله ای بوده است اول بایدجزو 109 نفر باشند-درمرحله بعد جزو 73 نفر باشندودرمرحله اخر جزو 60 نفر باشند وبا کما شگفت انگیز ترکیه نشان داد کهیک رقیب قوی است- پنج نفراز اول ژانویه تا سال 2016-خدمت خواهند کرد- بعنوان اعضای بدون حق وتو- شما بفرمائید مابرای حق –وتو- خلق شده ایم- وجایگزین پنج کشور- ارژانتین-استرالیا-لوکزامبورگ-کره جنوبی ورواندا خواهند شد

 


ارسال شده در توسط علی

-بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای کسینجر-درفهرست اینترنتی شما یک مقاله باعنوان شیعیان لبنان دارید ولی درسایت شمانیست– لطفا انرادرسایت بگذارید-وبگوئید-ما شیعاین وحزب الله لبنان راتقویت کردیمولی اشتباه کردیم  شما مسئله بزرگی راحل کردید- شما یزید هستید- یزید به حکومت که رسید به کوفه گفت من از کلب هستم نه از بنی امیه وشما شامیان را کشتید درحالیکه معاویه میگفت من از بنی امیه هستم نماینده شمادر شام هستم واینها به معاویه افتخار میکردند بحث تطور شخصیت هادرست است  بیچاره کوفیان- فکر میکردند که این شخصیت ها همان خصوصیات سابق رادارند ومداوم فریب میخوردند  ودیگر نمیدانستند که نان رابه نرخ روز میخورند-کوفه ازتمام قبائل اعراب ودیگر نژادها  بود حالت پارک داشت نه مسجد درمسجدهمه یک رای دارند درپارک هرگوشه اش سازی میزند –به کوفه گفت مادرنبردها باعراق شکسته خور دیم وپیروزی ها بدست اوردیم که باعث افتخار کلب استپ پرچم هئی کهمزین به ارم روم میباشدکه بعنوان افتخار به مادادند ومن شما رامحاصره میکنمتا میوه های کال بخورید .سپستسلیم شوید وبعنوان عبد وکنیز به شما بیائید واین مات ومبهوت شدند که بنی امیه هستند درجنگ با شام اینها شرکت نداشتند وحشت کردند همگی از امام حسین علیه السلام دعوت کردند بهمحض انکه یزید فهمید گفت من از بنی امیه هستم واین خاندان امام حسین علیه السلام به دروغ گفته است که من پیامبر هستم واز خادان من قهرمان زیادی را کشته است من انتقام میگیریم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-پاسخی به اباطیل- سایت کلمه جناب اقای سجودی- وهمچنین راه کارگر- روزه عاشورا که از قول پیامبر اکرم  صلواته الله علیه واله والسلم- بیان شده است که که یک سال گناه فرد را میبخشد جعلی بودن ان اثبات جعلی بودن کاری بسیار اسان است-اولا روزهای خاص مناسبت میخواهد-   هیچگونه مناسبتی برای ان نقل نشده است ومسلم است که اصحاب مناسبت انرا سئوال میکردند بسیار روزها داریم که مناسبت داردولی روزه ندارد مانند روزمعراج رفتن پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-فتح مکه وغیره روزدهم با روزنهم چه فرقی دارد؟؟ بنی امیه برای انکه پیروزی به امام حسین علیه السلام رایک عنایت الهی قلمداد کنند- کهدروغ های زیادی ساختند ازجمله طوفان شن به نفع انها خنک شدن هوا درشام –انروز راهم به این خاطر برای تشکر از خداوندمنان که نه زلزله امد وغیره چشن گرفتند وروزه گرفتن- بعداز ائمه اطهارعلیه السلام کفر انها از همین راه اثبات کردند- کهروز کشته شدن ولی الهی را چشن میگیرند به خاطرانکه خداوندمنان بر ولی خودغضب کرده است وبر انها پیروز ی عنایت کرده است-پس انها بر حق هستند واهلبیت مکرم صلواته الله علیه واله والسلم بر باطل بودند لذا فرمودندهرکس این روز راروزه بگیرد وچشن بگیردخداوندمنان انها رابه جهنم واصل میکند کم کم عقل مردم باور شد لذا بنی امیه مجبور شدند که انرا از قول پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله السلم تغیر دهند- اما فرمودند در روز عاشوراسورچرانی است- ایا برای افرادی فوت کردند دعوت به غذا میشود انهم سور چرانی است- پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم از حضرت جبرائل سئوال کردند شما اگر درروی زمین چه کاری را مداوم انجام  میدائید که با ارزشترین کاربود- حضرت جبرائل علیه السلام فرمودند- به تشنگان –اب- به گرسنگان غذا- به کسانی برهنه هستند لباس وهمچنان ادامه داد لذا اطعام کردندرفرهنگ اسلامی ارزشی بس والا دارد- خوش ی وناخوشی وغیره مطرح نیست--- اما راه کارگر- ایشان فرمودند که جمهوری اسلامی  از راه حل مسالمت امیز با امریکا وحشت دارد زیرا عامل مبارزه با امریکا بنفع رژیم استدرحالیکه به نفع امریکا وکشورهای عربی منطقه هم هست- غنی سازی که موردنیاز ایران نیست- حربه ای است به ضرر ایران ومردم ایران وبه نفع امریکا-البته ایاشن بایدموشک وغیره هم وارد کند- خدمتان عرض کنم- اگر میگفت که جمهوری اسلامی میخواهد قدرت الهی رابه رخ امریکا بکشد محلی از اعراب داشت- امریکا خیالش از کشورهای منطقه عربی خلیج فارس راحت است- ولی از احساسات مردم منطقه وحشت دارد وحکام منطقه از موقعیت خودشان وحشت دارند- واین سبب بوجود امدن داعش است- این داعش با موتور عقیده وعدالت-جلو امد انقلابیون منطقه موتور انها سیاست ضد  امریکا وضد اسرائیل بودولی زمان بخوبی نشان دادکه موتور ضدامریکا واسرائیل برنده است نمونه مشکل ان لبنان است که باند امریکا کهپیروزی مطلق درقبل داشت امروز یکوچکترین اثری ازان قدرت دیده نمیشود ولبنان روه به ارامش میرفت که اخیرا یمنی ها وسوریه ها هجوم جدید خودرا بدون کمک مردم شروع کردند درعراق وسوریهحرکت مردمی شدت زیادی به خود گرفته است اخیرا درشهر انبار پایگاه مسلم داعش تعدادزیادی راازجوانان کشتند زیرا تاثیرحرکت مردم بر ضدامریکا واسرائیل تاثیر مسلم بر انها گذاشته است هرکس درسیاست ببازد باقدرت اسلحه مدت کمی میتواند پایداری کند-


ارسال شده در توسط علی

- بسمالله الرحمن الرحیم-تجدیدنظری به سیمای عاشورا- بخش-سوم- مذهب های موازی باشیعه بوجود امدندکه بسیارقدرتمند شدند- ورژیم امویان کاری به انهانداشتند بلکه انهارا هم تقویت میکردند-در زمان عثمان- معاویه علیه العنت فهمیدکه اصول دین اسلام وشیعه بسیارمستحکم است- سعی زیادیکرد که جریان امامت رالوث کند لذا پول زیادی دادکه بگویند هدف غدیرخم مطالب زیادی بود ولی کوچکترین بحثی راجع به جانشینی نداشت- ولی درفروعات واحکام پول زیادی راهزینه کردکه از وضو گرفته تا اخر تغیر پیدا کند ومیدانستچناچه جا بیفتد وعادت شود ودیگر قابل باز گشن به این سادگی نیست .لذا مسیر  امت با بنی هاشم برخوردپیدا میکند واین عمل توسط صحابه انجام گرفت-دوتا اینهازیردرختی باهم صحبت میکردند یکی از انها گفت وامصیبت برای ایندگان ماچیزی را سالم نگذاشتیم رفیق اش گفت درست است وراه پیداکردن هم سخت نیست منظوراش اهل بیت مکرم صلواته الله علیه واله والسلام است- نفر اول گفت من از این پس توبه میکنم وجبران میکنم- ایشان از پولی که از معاویه گرفته بود کاخی درکوفه داشت حضرت علی علیه السلام بهحکومت رسید جوانان روزی به حضرت گفتند اگر جریان غدیرخم درست باشد شما یک ندا میدادید کارتمام بود- حضرت صلواته اللهعلیه واله والسلم چهل صحابه را کهدرغدیر خم احضار کرد وهم بیانات امام علیه السلام تائید کردند وگفتند از ترس سکوت کردیم- این معاویه درعرفات هم ترور میکرد از ترس او درعرفات هم جرئت حق گوئی نداشتند-حضرت علی علیه السلام فرمودند اگرفلانی بیاید وحقایق بگوید میپذیرید گفتندبلی یا علی علیه السلام- ایشان امد نمیدانست جریان چیست- حضرت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودندمطلبی از شما سئوال میکنم حواس ات خوب جمع باشداگر جواب درست راندادی- صورت بدجورپیس میشود که مانند سامری روی خود میپوشانی واز مردم فراری میشوی ایشان گفت اماده ام امام پرسیدند که ایا غدیرخم راجع به جانشینی من بود یانبود ایاشن رنگ از چهره پرید وچون درشام گفتهبود که غدیرخمراجع جمشینی حضرت علی علیه السلام نبوده است اگر بگوید موردلعنت ونفرت امویان بخصوص معاویه میشودمدتی درنگ کرد وگفت من بادوگوش شنیدم خطبه غدیرخم رادرباره همه چیز بود بجزجانشنینی شمارامن درک نکردم- حضرت علیهالسلام فرمودند:" پیس باش": ناگهان این چهره بقدری کریه شد که همه سرا پائین انداختند وشروع به اخ اخ گفتن کردند ایاشن سریع بهخانه رفت وخودرا دراینه دید وسرانجام انکاخ رافروخت درحاشیه شهرخانه ساخت وکم بیرون میامد وچهره خود را تمام میپوشاند کس ی اورا میدید وبااوصحبت میکرد ومیگفت چهرهات رانشانبده تا تورابشناسم امتناع میکرد وان اقامیفرمود نکندتوهمان هستی وچهره اوراباز میکرد ومیگفت ازمن دور شو-وجوانان گفتند حضرت علی علیه السلام حقایق برای ما روشن شد ولیدشمنان لحظه ای ساکت نبودند مداوم شیطنت میکردند ومعاویه گفت کتابهائی رابنویسید ودرزیر خاک کنید وپس ازمدت مدیدی از زیر خاک بیرون اورید-مذهب خصوصیاتش مقدس میشود وکم کم در سنتها اخلاق واحکام ومعنیتها وایئن ها یک ملت جا باز میکند- ومراسم های عمومی ومراسم های تاریخی پیدا میکند که درتقویم ملتها بخشی رابه متعلق  خود میکند-که در زمان هیتلر به همان اندازه حزب نازی قدرتمند بود-وجزو هویت فرهنگی جامعه میشود- ولو هیچ سازمانی انرا کنترول کندوسرانجام حکومت هارابه اسارت خود درمیاورد وبهترین حمایت گر برای حکومت ها میشود- وچناچه مدتی پاین کشیده شود باز شروع به ایستادن میکند—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بحثی که درایران درگذشته درمحافل اکادمیکی مطرح بودکه ایا سبک اروپا مطرح شود ویاسبک امریکا- اروپائی ها عمومی میخواندند وامریکائی تخصصی میخواندند وحتی این بحث راهم میخواستند به حوزه  بکشانند یکدفعه اروپائی متوجه شدند که بقدری از  امریکائی هاعقب هستند که نزدیک به جهان سوم میشوند-لذا به تخصص توجه شد باز متوجه شدند برای یک مسئله ساده بایدبه چند تخصص مراجعه کنند- لذا امروزه در علمی مثلا بیست وهفت سطح مختلف است- امروزه برای مقوله ازادی تعدادکتاب ومقاله میتواند به اندازه دوره کره زمین راچید-موجود است-بعنان مثال درنیروی دریائی- اگر درطول نبرد تاکیتک دشمن عوض شود درایران سابق بیست روزمداوم بامتخصصین برجسته زمان لازم داشت درحالیکه درامریکا پنج دقیقه است به کامپیتر ارقام مشخص میدهند کامپیتور یکعدد میدهدمثلا سه میدهند انوقت میفهمند کدام تاکیتک بایدلحاظ کنند تازه  این کامپیتر میخواستند به ایران بفروشند مال خودشان قویتر ازاین است یکی از کشورذهای نبوغ پرور لهستان است که قبلا جزو پنج کشور اول بوده است امروزه ضعیفترین کشوربسیار پیشرفته جهان است-نباید تخصص را دست کم گرفت بیادراه چاره مناسب انرا پیدا کرد

 


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- --- نیم نگاه ای  به قول بزرگواری – شخصی از من پرسید فلان استاد از اینترت بدمیگوید - .استاددیگری فوق العاده تعریف میکند نظر شما چیست من گفتم هرکس که تخصی دارد هرچه گفت بپذیرید ولی اساس تجربه خود شما است- باعرض معذرت از ان استاد-که فرمودند-حکمت وبصیرت- یعنیسخنی ازدانش که به مروروتقوا وشهود ورفض دنیا بدست میاید-نه بادرس وکتاب ومدرسه- سئوال همان مطال حکمت وبصیرت اگر کتاب شد وتدریس شد باز حکمت وبصیرت راایجاد میکند ویانمی کند؟-اما مطلب ایشان دقیق است- مطلب باید بافردسنخیت داشته باشدهم چنین روش تدریس وهنر استاد وانحکمت ها وبصیرت ها رابخوبی درک کرده باشد وچشیده باشد ونحوی ارائه هم مناسب باشد دانشگاه ما مطالب اش مال غرب است- برای انها بصیرت وحکمت وسنخیت دارد اتفاقا همین مطلب رابه دانشجویان خارجی میگویند که این کتاب رابافرهنگ خودتان بنویسید ما سعی بلیغ کردیم درانتخاب مطالب ودیگر ابعاد ولی برای خودمان کردیم نه برای شما- جناب سرهنگ درامریکابوده است- فیلم های اموزش نظامی زیادی میبایست ببیند کهبخشی مال جنگهای واقعی بوده است بخصوص جنگهای معاصر وبعضی مال سالهای کهن بوده است جنگ ازبک ها باصفویه ویاباخودشان دراین نبردها مثلا سعی کرده بودندکه تکتیکهانی کشف کنند که المانهاباکمترین تلفات بر متفقین پیروز شوند وبالعکس ودرتما م جنگهای دوران های گذشته به ایشان گفته بودندما بادقت  وسعی زیاد اینهارا انتخاب کردیم وروی انها تلاش طاقت فرسا انجام دادیم ولی ممکن است به درد شمانخورد شماهرچه بنفع شما است یادبگیرید- یک دختر خانمی دردانشگاه لندن پیش من امد وگفت فلان شخصیت روحانی را درنجف میشناسید-گفتم نه- ایشان گفت من درس ادیان شناسی هم گرفته ام وخاورمیانه موردعلاقه من بوده است ودران کشورعراق- ودرعراق حوزه نجف- شخصی روحانی است که من متوجه شدم که اول توسط شخصی که فرانسه میدانسته است از مقلات فلسفی غرب برای ایشان ترجمه میکرده است وسپس خوداش فرانسه رایاد گرفته است درحدخوب ترجمه کرده است ونقد کرده است من متن فرانسوی انرا بدست اوردم وخیلی برای من جالب بود- کتاب های حوزه بسیارجالب است ولی برا ی  مبتدی دراوائل حکمت ها ساده به نظر میرسد اتفاقا غرب هم به همین نظر رسیده است- ولی خیلی زود متوجه میشود که راه اش بامردم جدا است دربحث حس میکند داردپرواز میکند که درعلوم انسانی غرب به این حدنیست-درهردومیرسدکه تعاریف راهرکس درست پیاده کند انگاه بایدسنجید که به کجا رسیده است وعظمت تعریف مشخص میشود بر میگردد به خصوصیات تعریف انگاه میفهمد موضوع چیست- اگر غیر از این باشد-همین مطلب یکه استادفرمودند میشودکه فرد از کتاب  ومدرسه چیزی زیادیاد نمیگیرد وبیشتر تفکر فرد است که از مطالبوبقول ایشان شهود-دوری از دنیا وتجربیات پی به حکمت ها وبصیرت میرسد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99