سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها –بخش- هفتم- مذهب تاریخ اثبات کرده است که درک وپذیرش ان برای جامعه مقداری مشکل است- وشخصیت های مذهبی که عنوان رهبری الهی دارند که انهاهم چون در شرایط خاصی هستند ویا یک شبه صاحب علوم ودانش میشوند واز مرزهای جهانی گذشته به ماوراها وارتباط با ماورا دارند انهم دارای مشکلات خاص خوداش است وهمیشه مومنین افراد بودهاند که هوش وعقل زیادی داشتند وبه هوش وعقل خود اطمینان کامل دارند البته به این معنا نیست که مذهب تنها متعلق به افرادبسیار باهوش است ولی مسلما متغلق به افراد عاقلی هستند که به عقل خود اطمنیان کامل دارند- وعلاوه بر عقل داری تقوا کامل هستند که حاضر به معامله دراین مورد نیستند نکته حائز اهمیت دیگر این است که کسی فدرت هم وزن شدن با رهبران مذهبی را ندارد ونمیتواندوارد بحثهاشود باید تسلیم محض باشد وراهی برای اثبات شخصی ندارد که خوداش هم به همان تجربه برسد- ونکته دیگر حائز اهمیت این است دراوائل که مذهب افراد راهی متفاوت رفته اند وبه ان عادت کردهاند وان راه رابرای خود شیرین ومفید وکار امد ساخته اند وحال که باید برگردند به قوانین مذهبی جاده ومسیر مذهب برای انها چون مو باریک وچون شمشیر تیز است ولی اگر تازه وارد مسیر زندگانی شده باشند ویا به راه ادامه بدهند وراه هم گسترده میشود وهم بسیار فرحناک وشیرین خواهد شد- بعنوا ن مثال سه حکم قابل بحث اسلام یکی بریدن دست دزد در شرایط بسیار خاص- دوم رجم کردن وسوم قصاص وقتل برای قاتل- در دنیا عده ای هستند انسان دوست وحقوق بشر هم بیشتر خواسته است ژست انسان دوستی خالص بگیرد که سرپوش روی جنایتهائی که افتاده بود ویک ابی بروی انسانهای ماتم زده که زندگانی دیگر برای انها جهنم شده بود بریزد- ولی از یک سیاست مدار اروپادی سوائل کنید چرا شما دربلوک شرق جاسوسی میکنید مگویند چاره نداریم مجبورهستیم- چرا از بمب شیمیائی امریکا برروی ویتنام سکوت میکنید میگویند امریکا چاره ای دیگر نداشت- چرا در انگلستان شکنجه وجود دارد باز همین جواب را میدهند ومداوم جرم کسی که تکرارمیشود مجازات زیادتر میشود باز میگویند چاره ای نیست عدد ونرخ جنایت باید حداقل ثابت باشد-در باره دزدی اساتید دانشگاه معتقد هستند بهترین جا برای دزدی به دلائل مختلف عربستان است ولی دردی بسیار کم رخ میدهد وانهم بعلت دست بریدن است ودرانگلستان نبوغ هم وارد دزدی شده است به رتبه تبهکار حرفهای رسیده است وپس از شناخت که میداند دفعه بعد کار بسیار مشکل تر میشود مربی واستاد دزد سازی میشود وفرد بسیار مناسب را مدتها تعلیم میدهد و هرد وبعد تحقیقات بسیار زیاد وارد یک سوپر مارکت میشود بدون انکه ارتباط با هم داشته باشند وفرد مربی دراخر شب فروشنده که بیشتر خانم هستند گیچ میکند که مجبور میشود برود از رئیس بپرسد وفتیکه برمیگردد وجراین را میگوید وجناب مربی پشیمان میشود ازخریدن وجنس را روی میز میگدارد وبه سمت درمیرود ودزد همان موقع دزدی میکند وسریع برمیگرد ویک تنه هم به جناب مربی میزند ویک درگیری لفظی هم پیدا میشودوبعدا هم واقعا به کمک پلیس میاید چناچه ان فرد را درخیابان ببنید دستگیر میکند این افراد را نمیشود زندانی انفرادی کرد حتی کنار انها هم پلیس باشد که ناراحت زاید نشوند پلیسها را منحرف میکند وروانشانسان با زندان انفرادی زیاد موافق نیستند ودر زندان هم بعضی تاکتیک های خوداش را یاد میدهد که پلیس را مشغول کنند ودر دزدی هابعدی پلیس را مشکوک کند ودرجنایات راهمبه همین ترتیب تاکتیکهای بسیار پیچیده بکار میرودکه من از ان صرف نظرمیکنم واما تجاوز به عنف ریشهایش هنوز روشن مشئه است ولی نظر دانشمندان غرب بخصوص امریکا این است که ما به جوانان پسر علامت بدی دادهایم که با هردختری که خواستند باید ان دختر روابط جنسی بان فرد داشته باشد واگر قبول نکرد سرخورده میشود وبفکرانتقام میافتند- وچناچه بدام بیفتند البته انسان خطا کار است واگر قابل اصلاح باشد صرفنظر از قتل میتواند هم برای قاتل وهم برای مقتول مفید واقع شود ولی چناچه ترحم باعث ازدیاد جنایت شود وفرد اصلاح پذیر نیست اعدام تاثیرات خوداش راقطعا خواهد گذاشت- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99