سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الر حضرت فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها حمن الرحیم-بخش پنجم- موضوع لذت های جنسی یکی از قویترین لذت های بشری است که فشار ورنج روانی دارد وهم فشار ورنج فیزیکی دارد- که هم درضمیر خود اگاه وهم درضمیر ناخود اگاه جایگاه خاصی دارد ودر خارج هم عوامل زیادی موجود است که بهمحص ارتباط باروان انسان انرافعال میکند بطوریکه درشخصیت واخلاق ومنش ورفتار انسان دارای نقش است این دوجنس نسبت به هم دارا ی تمایلات وکشش وکنش همیشگی هستند- روانشناسان همگی به صورت وسیع واجمالی به تمایلات که ریشه درغریزه دارد بخصوص لذت های جنسی را که ایجاد کننده انگیزه های بسیار قوی وعمیق وریشه دار درانسان معتقد هستند- و از اقلامی که درشناخت مسائل ومشکلات انسان به ان توجه عمیق ودقیق میشود همین تمایلات است- هم درسیر طبیعی ان وهم زمانی که ایجاد مشکل میکنند – حتی امروزه تمایلات عقلانی واحساساتی- اخلاقی وایدولوژیکی هم به ان اضافه شده است- این تمایلات چه در ضمیر ناخود اگاه مچه درضمیر خوداگاه ":گره:": بخورد ویا مانع برای ان ایجاد شود فرد دارای " عقده:" میشود حا ل ممکن است که حالات مشخص واشکار ورفتارهای بیین از خود نشان دهد که به ان رفتار های مستقیم میگویند ویا دارای رفتارهای غیر مستقیم که ناشی ازهمین موضوع است ظهور کند که تشخیص ان به صورت یک معما است ونیازمند تخصص است تا ریشه های انرا کشف کند- جامعه از بدو خلقت تا کنون با درک این تمایلات درمقابل ان تسلیم شده است وهمیشه سعی کرده است که راه حل طبیعی انرابدست اورد ولی بعلل فراوانی به خطا رفته است که از دلائل وجود شیاطین سیاسی واقتصادی بوده است راه غلط بقول روانشناسان از جهتی ارضائ بدل است واز جهتی زخمی شدید بر روان است یکی ار بهترین دلیل ها خدایانی که همیشه جوان میمانند همیشه در جریانهائی جنسی قراردارند- تمام ادیان سعی کرده اند که هم به تمایلات غریزی را پاسخ مناسب بدهند وانرا به خوبی مدیریت کنند وهم به اعتقادات وعلوم عقلانی واخلاقی واحساسات انسان یاسخ مناسب بدهند وانرا به خوبی مدیریت کنند ولی همانطور که روانشناسان کشف کردند فرد باید ازجهتی مقداری از ازادی خود را ازدست بدهد- تاا زجهتی دیگر به ارامش وکمال ونجات دست پیدا کند واز رنجهائیکه میبرد نجات پیدا کند ولی شیاطین چون میدانند که انسان دراین رابطه هم باید دارای مسئولیت مناسبی باشد وهم هزینه مناسبی کند یکرا میان بر ایجاد میکنند که با کمترین مسئولیت وکم ترین هرینه بالاترین لذت وارضا را ببرند باز روانشناسان اثبات کردهاند که انسانها چندوجهی هستند ممکناست فردی سریع متوجه شود که این نوع ارضا ارامش وکمال ونجات درپی ندارد وبدنبال اخته کردن خود برونند وعدهای مداوم خود را گول بزنند ول. به نتایج بدتری هم برسند همچنان معتاد این روش شوند وحتی درک نکنند که بعضی بحرانهای روحی انان ازهمین موضوع سرچشمه میگیرد ولی مسلم است درطول زمان من کم وبیش به نتاجی خواهند رسید جناب یونگ بر خلاف استاداش جناب فروید معتقد است که تعلیم وتربیت نقش سازندهای دارد تا ان حد که ممکن است که فرد به عقده همدچارنشود جبری انچنان که جناب فروید بیان میکند نیست- دوم نقش زنان- روانشناسان معتقد هستند که بعضی تمایلات درانسانها به ساخت ضمیر خود اگاه وناخوداگاه هرفرد وابسته است که این استعداد بدنبال ظهور وبروز خود هستند وچناچه مانعی بر سر روانشدن انها بوجود اید عقده ابوجود میاید دغدغه ها ووسواسها از همین جا وبه همین علت بوجو میاید این تمایلات برای فرد انگیزه وارزش وعلاقه ایجاد میکند ومسیر فرد را مشخص میسازد ولذا در طول تاریخ جامعه متوجه این موضوع شده است واز این استعدادها خواسته است برای برطرف کردن نیازها ومشگلات خود بهره بگیرد وسپس درهمان جهت انها را تربیت کند ولی متاسفانه دیدگاه بسیار سطحی وساده وبدون دقت داشته است وبیتر به مسائل محسوس مانند خصوصیات قیزیکی وبعضی خصوصیات روانی بسنده کرده است وهمیشه ترس داشته است که چناچه برخلاف این قوانین عمل کند باعث شکست وناکامی ولوث کردن مسئولیت گردد وبرهمان اساس انسانها طبقه بندی وارزش گذاری کرده است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99