سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خداوند منان- درحدیث است- پسران نعمت هستند- یعنی رزق وامنیت ومانند ان به خانه میاورند- وچون تبدیل به پول کارانها میشود- یک ارزش خاصی پیدا میکنند-- دختران رحمت هتند یعنی مهرانی ودلسوزی وترحم واخلاق نیکو را جوهراش در افرادخوانده وبخصوص بچه ها رشد میدهند وانرا جاری وساری میکنند ترسوبودن وشجاع بودن وجسوربودن بدست مادران است- این خصلت تبدیل به پول نمیشود- لذا ارزش مند درجاهلیت نبود وچون درجاهلیت معنویت ورحمت نبود وقانون فراگیرنداشتند تخاصم درانها زیادبود بدنبال افراد جسوری بودن- که درتخاصم ها قبیله یاری کنند- طبق تحقیقات شیر مانند شبیه به انسان اخم میکند زمانی که میخواهند درندگی کند برای این فیگور و چهره- وشکل هفتادلغت اعراب ساختند- ماندحیدر –عباس- عبوس وغیره یعنی مردی جذاب است که مانندشیر درنده واخم کننده باشد- حضرت امام صادق علیه السلام ئرجریانمقدادیکی از صحابه معروف شیعی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام- میفرماید به تعبیر من فرد کم جنبه وکم حوصله درقبیله خوداش هرکس یخواست اورادست بی اندازد کشت- به سمت قبیله دیگر رفت از انها پناهندگی خواست- که به ان مالی میگویند ویعنی ولی دیگر پیدا کرد- باز همین اتفاق انجا افتاد به قبیله دیگری رفت باز ان اتفاق افتاد وسرانجام از انجا به سمت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امد از لحاظ اخلاق زیر ورو شد ودیگر هیچگونه خلافی انجام نداد – حالا فرض کنیم که روز پدر تنگ باشد میتوان با توکل وتوجهبه خداوندمنان تحمل کرد ودراینده بچه ها مکن است وضعیت به مراتب بهتری پیدا کنند- اما اگرمادر ان رحمت را جاری وساری نکند درغرب تحقیقت کردند این فرد مداوم بدنبال ان است که دیگران به اومحبت کنند واونمیتواند- به دیگران محبت کند ولوبخواهد چون جوهر راندارد غالیا زن هابه سمت فحشا میروندوبه سمت هم جنسی گرا ومردان هم همین طور ومعتادمیشود ومنفعل میگردند واهل عصیان میشوند- تربیت انهابسیارسخت است وانها بیادخودرا مداوم حتی درحدغلو به دیگران حبت کنند وبلدنسیتندکه چگونه بایدمحبت جاری شود- حداکثر به هشتاد درصد میبرسند وانهم باسختی زیاد ومتاسفانه غرب راه جاهلیت بیشتر پیموده است انرابه جهان سوم تزریق کرده است ایمداست دراینباره فکری اساسی شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-یا جمیل-منا جات ره روان راه روشنائی- چکامه از دکتر جمشید شفیعی نیا- که دریک مجمع بین المللی خوانده شده است- الهی تنها تو شایسته دوست داشتن وستایش هستی زیرا:دانائی – توانائی – حقیقت مطلق- و-جاودانه ای –مانند یک عاشق- که- خود را به معشوق تسلیم می نماید- وهمه ناخالصی های خویش –را مبدل به خلوص –می گرداند—مانیز به یاری تو – همه-نا پاکیهای نفس عماره را کنار گذاشته- شعر به افتاب رسیدن رامی سرائیم- وموسیقی – شگفتن- روئیدن- و- بالیدن- و- باهم بودند را درگوش اله عشق- زمزمه میکنیم -هدیه ما ساز-هزار – زیر وبم- باد—رقص – هزار پیج- وخم بید—اواز شادمانه خورشید-ما قاصدان بهشتیم- که-در سمائی دائم- رهرو راه روشنائی – هستیم- میدانیم—(ره روی را روشنائی) –ارزو یش کوتاه-لغزشش- اندک-دلش- خاشع- جانش قانع—کارش اسان---خشمش فرو خورده است—همه- از او ارزوی خیر دارند- و-از شرش درامانند—گفتار ش نرم – زشتیهاییش پنهان- وزیبایش- اشکار است—خیرش رو میکند—شرش پشت مینامید-در سختیها وناگواری ها- با وقار—در شکستها- شکیبا—در شادی هاسپاسگذار-به دشمن- ستم روا نمیدارد- در دوستی – به گناه نمی افتد- مردم –ر ابه نام های زشت- نمی خواند—همسایه را ازار- نمی رساند—بلا دیده را شماتت نمی کند—به سبب تکبر- وخودپرستی - از مردم دور نمی شود—وازروی ریا- وسالوس – به انها نزدیک نمی گردد—خود را شاخ نبات- اب حیات—و- شعله شمع رهروان راه روشنائی – می سازد—تا قفس را بشکنند—وچون همای عشق- درهوای قدس پرواز کنند—با امال صااح- خود را بیارانند—وبه اقوال اکتفا ننمایند- امید که به اتکال به خداوند بحان- وتوجهات خاصه- حضرت ولی الله الاعظم صلواته اله به یادیا درکنار کسانی – راکه -دوست میدارید- هروز تان نوروز باشد – انشااالله- نروز 1392- خجسته باد- جمشید شفیعی – ایشان فرمودند من هروز با خداوند منان صحبت میکنم- و- میگویم – خدای من نه – خدای حسین علیه السلام--- اگربه کربلا با دیالکتیک –عشق- نگاه کنیم از طرف انعکا س ظلم های عظیمی به رهبرومقتدا ی عرشی الهی واصحاب او فرو افتاده است که هستی رابشدت نالان وگریان وخون چکان کرده است کمر شکن بوده است ولی از طرفی رابطه انها باخداوندمنان دراوج عرفانی درشکوه وجمال وجلالی بی نظیر است که چون مرغ سبک بال- عاشقانه امانت الهی هرلحظه بخشی از ان رابه خداوندمنان تحویل میدهند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-عالم الست- ربغاره عالم الست کمی درک ا مشکلاتی دارد-ولی چنین عالمی وجود داشته است- یک مثال من بزنم پ

دری به بجه مثلا چهار سال میگوید که بزودی کودکستان میروی وتوضیح که این کودکستان چگونه است ویا به نزد دکترمیروی وی ا استخر میروی یک اگاهی از قبل دارد بچه فراموش میکند تا زمانی که مواجه میشود- اگر دقت کنیم متوجه میشویم یک مقداری اطلاعات ویا سرباز ی- یک مقدار قبلا اطلاعات است وان فراموش میشود تا زمانی که فرد وارد محیط نظامی میشود- مسلله روز الست هم به همین ترتیب است-خداوندمنان روح ها را خلق کرد- دریک سرزمین خالی شایدهمین زمین باشد- اینکه میگویند جسم انها درحد یک مورچه کوچک بود این متعلق به خواب حضرت ادم علیه السلام که درخواب دید از پشت کمراش مورچگان زیادی خارج شد وزمین را پوشش داد وتعبیر انرا از خداوند منان خواست وخذاوندمنان فرمودند نسل تو است که این سرزمین را پوشش میدهداما درعالم الست اگر روح جسم نداشته باشد بسیار کوچک میشود ویا جسم کوچکی داشته است ولی دارای عقل وفطرت بودن وشاید هم جسم برزخی داشتند ومتوجه شدند که خداوندمنان انهارخلق کرده است وراه دیگیر نداشتند وعده ای خودرا قبول کردن که خالق انان است وخداوندفرمودند شما بدنیا باز میگردید وسیر حرکت راهم مشخص کردندوهرکس اطاعت از فرمان الهی کند به بهشت یرود وهرکس اطاعت الهی نکند بجهنم میرود عداهی انجا گفتند که اطاعت میکینم وعدهای گفتند اگر دستورات مطابق میل ما نبود اطاعات نمیکنم وعدهای درانجا باهم دوست شدند وعداهای از هم دورشدن ان روح تبدیل به روح نطفه وان سیر گذاراند تا تدبیل شد به روح حقیقی فرد ان عالم الست در روح ذخیره است ولی به یاداش نمی اید تا بااینجهان مواجه شود- امام صادق علیه تا انجا که من میدانم- دودلیل می اورد گاهی انسان درمسافرت در یک رستوران میان راهی به فردی برخورد میکند نمیداند که ایشان مجا دیده است ولی قیافه بسیار اشنا است گاهی دوست سابق است وگاهی شبیه یک دوست است وگاهی اصلا ایشان دردنیا ندیده ات وهرگز امکان دیدن ه فراهم نمیشده است ولی خیلی اشنا است وخلی زودهم باهم انس میگیرند امام صادق علیه السلام میفرماید اینان در عالم الست باهم دوست بودن- ودیگری بدون استدلال وبدون توجه به فطرت خداوندمنان را میشناسند ومیگویند دردل ما خدا است ارجکله قبلیه پیگمن ها- یک المانی به انجا میرود ومتوجه میشود که انهامعتقد هستندخداوند قبلا درمیان چنگل بود وحال به اسمان عروج کرده است وهرچه سعی میکند که دلیل ان کدام است دلیلی نمیاورند میگویند انچنین است وا فرادی زود شیفته الهی میشوند که همه تعجب میکند مثل انکه از قبل میدانستند-

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- مسدله اقای جمال قاشقچی بسیار پیچیده است- به نظر میرسدیک صحنه ساز ی بوده است برای ازمایش اقای بن سلمان-اولا اقای قاشقچی تبعید به امریکا نده بود خود ایشان متوجه بعضی مسائل شد که غلط است وبه امریکا رفت ودرانجا ماند- دراین مدت که یشان درامریکا قلم میزد- اقای بن سلمان ساکت بود- وهیچکدام را مورد ارزیابی قرارنداد- احتمالا از راه فری ب وارد شد ونفاق درپیش گرفت وتاحدی ایشان راتائیدکرد- بنظر میرسد که میخواستند اقای بن سلمان راازمایش کنند- اگر فرض کنیم که ایشان گول وفریب خورد مستقیما به عربستان میرفت- ویا ازسفارت اعربستان درامریکا اقدام میکرد-چر ان امر درترکیه رخ داد معلوم میشود یک باز ی بوده است من زمانی که در مرکز زرهی بودم یک افسرجوان که در رشته جاسوسی وضد جاسوسی درامریکا دوره دیده بود که چنین صحنهای بسیار پیچیده تر برای ایشان تهیه شده بود علت ان بود که درمرکزی درامریکا درس میخوانده است وخوابگاه انجا بوده است گفته بودند تلفنها شنود نمیشود- ایشان با ساز مان اپوسیسیون تماس تلفنی میگیرد که ممقالات خودرا بفرستید وبا تلفن بعضی مطالب نهارا تائید میمند وبعضی را اصلاح میکند وبعضی هم برخلاف انهااثبات میکند امریکا تلفن های ایشا رابه تهران میفرستد ودر شیراز صحنه ساز یعجیبی میکندکه باماشین یکخانم بیوه بسیار زیبا وبسیار ثروت مند تصادف کند وبعد ایشان میفهمد که یک طمعه بوده است وحقایق به ارتش میگوید وانهامیگویند حق نداشتی که مخالف خوانی کنی – بنظر میرسد درامریکا- کت شاه را شب عوض میکنندیبک میکروفن به اندازه دوبرابر یک عدس درته جیب او جای ساز ی میکنند وهمن چنین در کیف فرح گفتگوی این دورنفر را ثبت کرده بودند- امروزه ارتش های جهان سوم بخوبی میفهمند که همه کاره امریکا است وکس نیمتواند برخلاف انها کاری کند وانها به مراتب بهتر افرادخودی هستند لذا امریکا بر افرادخودی ترجیه میدهند کسی که ذرعربستان تصادفی باماشین کشته شد- اطلاعات داده بود-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-قران مجید میفرماید- درقیامت- همان اعمال اصلی شما به شما نشان داده میشود- درک واقعیت وحقیقت این امر- کمی مشکل است- برای تقریب به ذهن- یعنی ذهن تا حدی نزدیک شود- بیان میشد خاطرات دقیقا در ذهن اورده میشود بقوا حجت اسلامی درصحن مبارک ا مام رضا- علیه السلام که امروز تکنولوژی تاحدی کارساده تر کرده است مثلا سی دی گذاشته میشود دقیقا یک عکسی از واقع نشان داده یشود باز قران میفرماید بالتر است حضرت علی علیه السلام میفرماید- که من اعمال خودرا مانند طبق که روی ان شش طبق است ومثلا هفت دنمونه است که همه انها دربرگیرنده گل هستند به مردم نشان میدهم این سمبول است حضرت علی علیه السلام خود-اعمال رانشان میدهد چگونه- بقول عالمی سلول مارا از بدو تولد – شماره گذاری کنید مثلا سلول یک میمیرد- سلول دو جای انرا میگرد- درقیامت همه درسن35 سالگی هستند- خداوندمنان درصحنه قیامتسلول های قبلی وبعدی ایشانرا احیامیکندکه ان واقعا ما هستیم ما درسن خاص همه صحنه را خداوندمنان احیا میکند وما طبق همان نقشه عمل میکنم که انجام دادیم- انجنان امروز یک سلول فریز یعنی منجمد میکنندووبعد دوباره احیا میکنندتا سالهای اثر کارما نشان داده میشود وکار حضرت علی علیه السلام دقیقا اینطور نشان داده میشود که همه تشخیص میدهند که چون گل است- تاتئر زنده است فیلم وعکس نیست در ثانی فرشتکان کاتب که به اصطلاح بر دوش هستند- بعضی علما بیان میکنند اینهم سمبول است این فرشتگان درعرش هستند به قدری نزدیک هستمیتوانند باشند که مانندان است که بردوش هستند که هردونفر مثلا دوازده ساعت کارمیکنند از طلوع خورشید تا غروب یک دونفر هستن که شیفت روز هستند ومابقه ساعات شیفت شب هستند ایشان میفرماید فرشته خسته نمیشود اداشتن شیفت درسی به ما است که به اندازه طاقت فرد- فرد باید کار کند ودثانی فرشته ای که می اید اطلاعات فرشته قبلی راندارد با یک ذهن باز میاید وقبلا رسم بود بچه ای که دریک مدرسه- نابهجاری داشت به یکمدرسه دیگر میفرستادند مدتی تا اشنا شود ساکت بود وافرادهم خالی ذهن بود با اورفیق میشدد وکم کم شیطنت میکرد ومیگفتند دفعه سوم تمام شود از شیفت روزانه اخراج میشوی ومتفرقه بایدامتحان


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادری در فضای مجازی نوشته است که قبلا پیامبر اکرم حکم متعه را بیان کردن یعنی یک دیثی فرمودند که میتوانید متعه کنید- ولی ایه ای نیامد- این ایه چیزی دیگری میکوید- فرموده است که متعه قبلا در عصر جاهلیت وجود داشته است-که هیچ سندی دراین باره وجودندارد- دراین ایه متعه دو کلمه مورد توجه قرارداده است-مستعتم ویکی اجورهن- خود ایشان فرموده است ترجمه خوش گذارنی غلط است فرزندی که دران خانواده بوجود بیاید منحرف میشود وغیره وتعبیر کرده است متعه به معنای کاری است که خانم موظف نیست که انجام دهد مثلا درشالیزارکار کرده است باعث سرخوشی مردان شده است وباید اجرت بگیرد- درترجمه لغت متعه مند د

لغت نامه   فارسی عربی – درلغت تمتع- می نویسد لذت بردن- وانتفاعی از چیزی گرفتن- درگوگل در ترجمه لغت تمتع به انگلیسی مینویسد =انجوی- یعنی صرف لذت بردن- من در لندن گاهی چند کلاس زبان انگلیسی دریک سالن سن وصحنه داشت جمع میکردند- یکخانم هنرمند که مجری قوی بود روصحنه بود یک تست میگرفت لغات ی برای روزمره مهم بود ومثلا مقرات اتوبوس تغیر کرده بد ویا مترو همچنین وغیره صحبت میکرد وبیشتر ادبیات تشریفاتی درباری یاد میداد که – شل و –وو- در حالت احترام زیاداست- ومیخواست دانشجویان بخصوص در دانشگاه بسیارمودبانه صحبت کنند- ودرمسائل از طنز گزنده استفاده کنند- به اتوبوس شهری میگفتند- شتر- .به مترو میگفتند فیل—درس تمام میشد ومیفرمود حالا نوبت -انجوی – به انگلیسی – لذت صرف است- میفرمود هرکسی اواز ی بلد است وموسیقی میداند که قبلا گفتند هرکس موسیقی بلد است وسیله اش باخود بیاورد رقص بلد است جوک است بلد بیاد روی صحنه ومیفرمود زمانی که کمپینگ مسافرت تفریحی میگذاریم هیچگونه بحث ی که غیرلذت باشدنباید باشد همه اش تفریح است- ومیفرمود دونفذ انگلیسی به پاپ یا میکده میروند- دیگر بیاداز فضا وموزیک وغیره لذت ببرند وکاری دیگرنمی کنند- اولا لذت درحقیقت دو طرفه است نه یک طرفه ولی دراسلام سیاستی است که لذت خانم ها مطرح نمی کنند اخیرا من دراینترنت دیدم حتی درجلساتی که برای معرفی دختران وپسران درحقیقت تشکیل میشود به خانم ها توصیه میکرد لباس شاهزادگان تقلید کنید وخودتان رابگیرید وهیچ گونه توجه ای زیادنشان ندهید کهمردان سرمیخورند بگذارید انها سعی کنند با شما اترباط بگیرند کاملا معمولی باشید درضمن که اعتنانی ندارید همه جا خوب دقت کنید ورفتار بسیار ملاک مهمی است که قبلااینطورنبوده است-اما مقدمه دوم- ازدواج دائم- از احادیث بخوبی روشن است- که هدف اصلی بچه اوردن است درحدیث است- ارمردی ازدواج دائم کند مثلاباخانمی عقیم درمرحله اول ویا باخانمی که نخواهدبچه بیاورد هردو میفرمایدصلواته الله علیه واله والسلم- این دوتبدیل میشود بهبوریا ویا حصیری کهدراطاقی که نم زیاد داشته است وروطبت زیادبوده است ولی کمی تاریک وخنک بوده است فقطبرای مدتی درانجا باشند استفاده میشده است استفاده دیگرداشته است مثلا ما بگوم خرسکی دم در میاندازند وچون بافت ضخیم داشت مانند بدن خرس است اما اگر زن اول زایا باشد اشکالندارد که زن دوم عقیم باشدمعلول باشد وکور باشد غیره وباز فرمودند ثروت که افرادمتاهل خداوند زیادمیدهد بای بچه دار شدن است وگرنه چنین ثروتی را نمیدهد-اما درمتعه بچه ملاک نیست گرجه باشد مثلا بهتر است ولی به محض بچه بدنبا امد وانخانم میتواندبجه رابه اقا بدهد ودنبال کارخودبرود اگر برای کار بود قران بایدکلمه ای دیگر انتخاب میکرد از فصاحت وبلاغت قران میافتد که مثلا خانم درشالیزار لذت میبرد ومردهم لذت از کارخانم لذت میبرد درحالیکه اینطور نیست

.


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- با الهام از دواستاد ارجمند که داوم از باده رحمت درشکوفائی باشند انشا الله-انسلن را خداوند منان برای فکر کردن افریده است وبه اوعقل داده است که فکر منطقی باشد واحساس داده است که روان شود- فکر اگرعقلانی نباشد- استرس ایجاد میکند- هدف های این دنیائی بسیارکوچک هستند- این کوچکی استرس ایجاد میکنئد- غفلت های انسان- یا به جسم ضربه میزند ویا به روح انهم استرس ایجاد- میکند گذشته انعطاف ناپذیر است- فکر کردن مداوم استرس را زیاد- میکند بایدانرا فراموش کرد واینده هم چون معلوم نیست چگونه خواهد بود انهم استرس – ایجاد میکند- استرس انرژی مثبت را نابود میکند وانسان به انرژی مثبت نیاز دارد که عرفا باده عشق را مطرح میکنند علما به توکل ومحبت الهی مطرح میکنند واین اصل که خداوند منان درقلب وکنار شما است وشمارامیبیند- انسان را از ترس واسترس نجات میدهد- ارزش ها ان کمالاتی هستند که جاودانه هستند ومیل به بینهایت دارند- وان هدف های کوچک را درشکم خود قرارمیدهند- واین کمالات پر انرژی مثبت هستند- به شرط انکه بعمل درایند-اما هدف نهائی ذات الهی است-که محیط بر این ارزشها است وانسان جاذب به سمت خداوندمنان است وبقول جناب حافظ اولین رفیق بهشتی است ویک رفیق بهشتی دیگر ی هم در زمین میخواهد تا بهشتی شود- نماز تمام کلمات اش درای انرژی مثبت ودر داخل ارزش ها است به شرطی درک شود وعمل شود- انگاه کم و.زیاد ومصیبت وبلا وسیله روان شدن است- وسیر دادن است- نه رنج ودرد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0