سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-در سه مورد است- که شیطان برای گمراه کردن- انسانها از زندگانی  رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- سوؤ ی استفاده کرده است- اول از همه  مسئله انفال  وخمس است- مسئله دوم انتخاب خلیفه منحصرا از خاندان- خوداش میباشد- سوم زنانیکه  انتخاب کردند  بعضی از انها هم جوان وه زیبا بودند وبیشتراز دختران شیوخ بودند- درک عقلانی وعلمی ایجاب مکینند اولا بدنبال علت ان باشند وتثایا کل زندگانی حضرت رسول اکرم صلواته الله  علیه واله والسلم لحاظ کنند-درطول زندگانی حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- اول هیچ اثاری از بدست امدن این ثروت مشاهده نمیشود مثلا حضرت بفرماید خاری کنید فلان مقدار سهم انفال است از جنگ استفاه کردی فلان مقدار سهم انفال است الی اخر- در حالیکه حق رسول اکرم صلواته الله علیه اله والسلم است ودرجنگ بنی نظیر بای اولین بار حضرت صاحب یک ثروت قابل ملاحظه شد-به- عناون خمس وانفال- خانم زینب- که شخصا عاشق پیامبر اکرم  واله والسلم شد ومهرا ش راهبه کرد یعنی  بخشید وهرزنی که حضرت اش انتخاب کرداز روی علم غیب میدانست که تحمل یک رسالت سنگین رادارند همین خانم زینب زنان تاقبلاز جنگ بنی نظیر تشویق میکرد که تحمل سنگنیی داشته باشید- اما بعداز جنگ بنی نظیر ایشان به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم گفتند  حال شماثروت قابل ملاحظه دارید یک مقداری معیشت رابهتری کنید- ظاهرا عقلانی است- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم شما درای یک رسالت بزرگی هستید ما بایدبقدری فقیر باشیم تافقرا دلشان برای ما بسوزد تا جلب وجذب اسلام شوند اییشان نپذیرفت وایه قران همین مطلب را فرمود- ایه چنین میفرماید- اگربقای نزد رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم  وهمسری اورا ختیار کردید برتنگی  زندگانی صبر کنید-خداوندمنان برایتان اجری عظیم  اماده کرده است اما به شرطی نیکوکارباشید- این شرط اخیرا که نیکوکارباشید همه بای پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم نیکو کارباشید  وهم برای مردم نیکوکارباشید-در حدیثی از پایمبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- که لذت های دنیائی هیچده درصد باشد ومابقیه یعنی هشتاد ودو درصد لذت های اخروی  باشد- یک هم نیکوکاری است- اهلبیت مکرم اش  صلواته الله علیهم اجمعین هم چنین بودند- کل ان  ان ثروت ازقبل قبیله بنی نظیر  به مردم رسید وحتی به خاندان  خوداش هم نرسید- در مورد انتخاب  اهلبیت مکرم اش یک انتخاب الهی بود که ایات زیاد  درحدد یک چهارم قران واحادیث فراوان دراین باره امده است دراعراب وحتی انسانهای دیگر میگفتندنزد طبیبی برویدکه خاندانش طبیب بوده است-چون از بچگی درس طب خوانده است واز تجارب خاندانش برخوردار است- اما زنان پییامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم با انتخاب دختران شیوخ درحقیق یک ازدواج سیاسی بود که راه مسلمان شدن ان قابل را تسهیل میکرد حال اگرزیبا نبودند-در حدیثی  است که زمانی تنها درنزد پیامبر اکرم صلواته الله بودند به زیبائی حورالعین مشهور صلواته الله  پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دربهشت مبدل میشدند وانطور جلوه میکردند-  ایه میفرماید ما به شما دوبار اجر میدهیم وبعضی از علمامیفرمایند مرتب اش مشخص نیست دوباره یتا بی نهایت بایدترجمه کرد اضافه میشود چقدراش مشخص نیست- واینهم بعلت همین سختی زندگانی است- درایه تطهیر که ما رجس وپلیدی را از اهلبیت برداشتیم وانها را به مقام یطهرکم تطهیرا رسانیدیم  چون اسوه بشریت هستند ولی دیگران هم به این مقام بایدنزدیک شوند وبیش  از همه زنان پیامبر اکرم  صلواته اللهعلیه واله والسم هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بینات اقای نوام جامسکی هشتمین نابغه علمی علوم انسانی جهان- - باعلاقمند شدن به کاندیدهای دوحزب قدرتنمد امریکا - .تلاش برای انتخاب یکی از انان درجهت تغیر ات لازم- این امررا بجود نمیاورد وشرایط بدتر شده را تغیر نمیدهد مامجبور هستیم که دریک فضای سیاسی زندگانی کنیم باپنج دقیقه فکر کردن وحقایق را تجزیه وتحلیل کردن وپی به مسائل بردن انگاه باید وارد جوامع وگروه های سیاسی شویم تابتوانیم تغیرات لازم رابوجود اوریم                                 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-  دنیای اعتبار  ودنیای حقیقی—دریک جلسه بودم ظریفی هم نشسته بودند منتظر اعلام سفره اماده است بعداز نماز ایشان سئوال کردم ایا مسیحت وویهودیت اسلام را پذیرفته است برای  انس است مسلمانان خودرا تنها مذهبی حس نکنند وروحیه خود را ازدست بدهند جای این مطلب راخوانده بودم واز عالمی هم شنیده بودم تنهاان فرد علی علیه السلام است نه خداوند منان اگر همه کافر شودبر چهره ا ش یادامنش گردی نمی نشنید وهم نه  علیه السلام- اخمی به ابرو میاورد- واگر  همه به جنگ ایشان بیایند میدان نبرد را ترک نخواهد کرد وهم شنیده ام بر ای تساهل وتسامح- ایشان تسامح وتساهل بیشتر پسسندیند- فرمود مسلمانان با یهود ومسیحیت- زیاد مباشات ورفت امد داشتند لذا درشرایط ای میبایست غذای انها ورفت وامد با انها حلال و امکان پذیر باشد مشکلات زیاد پیدا نکند که مجبوربه ترک انها شوند- جوانی درمجل سبود فرمودند من در دوبی تجارت میکنم ودربلوک اطاق روبرو ئی من- یک مسیحی فلیپینی است- که میگوید-مافرقه ای از  مسیحیت هستیم که تثلیث معتقد نیستیم ومانند شماموحد هستیم ومن درباره امام حسین علیه السلام صحبت کردم بسیار گریان شد ودرماه رمضان هم تصمیم گرفت که روزه بگیرد ومن به ایشان گفتم دم سحر یکصد وده مرتیه یاعلی بگو- جناب اقی ظریف فرمود فایدهای ندارد توحید ایشان حقیقی نیست اعتباری است انها فکر مکینندخداوند به انه نزدیک نیست دراسمانها است ونمیفهمند کهخداوندمنان به انهاهم چسبیده است این ها  براسا تلقینات  تثلیث میکنند واینگرئوه در مجاورت مسلمانان مثلا کشورهای امارات خلیج فارس موحدمیشوند درک بهنظرحقیر فلسفی  از خداوند منان ندارند لذا فایده ندارد درثانی تنها خداوندمنان به تنهائی کافی نیست نسبت به ولایت درست مانندخداوندمنان بایددرک حقیقی داشته باشند  لحظهای بدون ولایت هیچ مخلوقی وجود پیدانمیکند- این امر شعاری نیست-درک حقیقی میخواهد- درباره اقای احمد کسروی بیان میکند امام صادق علیه السلام شیعه گری بوجود اورد دیگران معتقدهستند وایرانیان ویک جهود این شیعه پگری رابوجود اورده است یعنی شیعه گری مانندخلافت برادران سنی- اعتبای است یعنی قرادادی است ماندانکه چراغ قرمز یعنی توقف- دریک کشور دیگر بجای چراغ سبز چراغ ابی است این یعنی اعتباری میتوانست هصلا سیستم خلافتی نباشد وجمهوری  باشد ویا افراد دیگری خلیفه شوند- اقای کسرویمیگوید امام صادق نمی توانست بگوید من خلیفه هستم حساب اش رامیرسیدند که دوتا خلیفه نمیتواندباشد- لذا امام صادق علیه السلام فرمودند من ": امام:" هستم وانهم بر ای انکه حداقل ":خمس :" به جیب بزند لذا درک ایشان از امامت یک امر اعتباری است هرکس امام صلواته الله علیه واله والسلم اعتباری بپذیرد ونه حقیقی ارزشی هیچ ندارد-مانندان است که امام راامام نپذیرفته است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کانال بیست وچهار ساعت فرانسه- گزارش داد-جناب پادشاه سلمان عربستان هشتاد میلیون دلار برای کمپین انتخاباتی اقای نتانیاهو پرداخت کرده است؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-  بسیار جاها دیدگاه من با دیدگاه ای مرسوم است وجا افتاده است زمین تااسمان فرق دارد زیرا منبع درک مسائل متفاوت بوده است – مثلا جریان ستارخان وباقرخان من بنحوی دیگری میدانم من درانگلستان به این نتجه رسیدم- که بسیاری از اسنادملی را تغیر دادند وبه همین علت است در دسترس  افراد حتی  دانشجویان تاریخ نمیگذارند واین کارا بامهارت غرب کرده اند- تحلیل استاد من که از سوربون دباره ستارخان وباقر خوان داشت که ازمنابع فرانسوی گرفته بود- بامنابع انگلیسی هم یکی بود- وجریان چیزی دیگر است من بر اسا س منابع ایرانی درباره ایندوعظمت تحقیق کرده بودم اسنادملیراهم به من نداده بودند درحالیکه دانشجویان خارجی چه درانگلستان وچه درفرانتسه به ترجمه این اسناددست داشتند- ومنابع اصیل دیگری راهم دراختیار دارند – درتبریز دو کاروانسرای بزرگی مانند کروانسراهای عهد صفوی وجود داشت که به ان شتربان میگفتند-  در اصل شتران زیادی برا یحمل ونقل بار ومسافر  بود ولی همه حرف ومشاغل دران بود بقول حارجیان بازار مکاره ومانند یک قلعه بود وگارد داشت- وهردو انها متعلق به شاهزادگان قاجاری بود ستارخان یک انسان خودساخته است وپس کارهای زیاد سرانجام درشتربان جزو گارد یکی از این کاروانسراها میشود وسپس به درجه رهبری گارد میرسد وپس از مدتی  ریس کاروانسرا میشود تاقبل از  محدعلی شاه شاهزادگان روسی قدرت داشتند وایشان اسلحه واطلاعات خوداش را از روسها میگرفت- با جنایات محمد علی شاه علما بر ضد محمد علی شاه شدن  ورق بر گشت وبعضی از علما گول انگلستان خوردند به کمک انگلستان روسها رابیرون کنند  که بختیار همین طرح رامیخواست پیاده کند- وانگلیس هم گفتند پس از قاجار علما روی کار خواهند امد- تنها کسی که گول نخورد حضرت مدس علیه سلام الله بود که قاجار کنارنروند باندانگلستان به کمک انگلیسی از  شر روسها ومحمد علی شاه نجات پیدا کردند وتنها کسانی میتوانستند واردتبریز شوند یاموافق انقلاب اشند ویانامه از انگلستان داشته باشند پس از پیروزی انگلیسی ها شروع به ترور علما کردند با این بهانهکه بیاتقلید صرف از غرب کرد وبخصوص از مشروطیت انگلتان ومردم رافریب داد درمود باقر من دقیقا یادم نیست ولی به نظرمیرسدمدتی معاون ستارخان بوده است وپس مستقل شده است ودریک کاروانسرا دیگر به ریاست میرسد ایندو متوجه حیله انگلستان شد به با افرادی به تهران امدند که حکومت را اگاه کنند ولی حکومت بغکر نابودی انها افتاد وهردورا قلع وقم کرد- برگردیم به نامه حضرت استاد جناب دکتر علی شریعتی  رحمت الله علیه تا تاکتیک دقیق ایشان را بیان کنم- تا حقیقت روشن شود- این تاکتیک یک تاکیتک صد درصد اسلامی است که علما به ان معتقد هستند- جریان این است که د زلزله مشهد- رژِیم  که درامد باد اورده داشت- ولی بهدستور ماسونی انپگلستان نمی بایست خرج زیادکند وان زمان دستور ماسونی غرب این بود کهجهانسوم درفشار اقتصادی باشند وهرکس به زحمت باسه شغل زندگانی راخودشان رابچرخاند زیرادر انگستان مجبوربودند با دوشغل زندگانی کنند کم کم سروصدا بلند شده بود که انگلستان از بعضی کشورهای جهان سوم عقب تر است- این را اولین دریم جلسه که من درامپیرال کاج درس وبحث داشتم یکدانشجوی ایرانی که از پاریس میامد به این نتجه رسیده بود که درایان میخواهند  دوشعل وسه شعل کنند واین بحران بیکاری را شدتمیدهد ومن این سئوال ازخان استادم کردم ایشان فرمودند درست است غرب میخواهد جهان سوم دوشغل شوند ولی سه شعله را نمیدانم روزی نزدیک غروب از دانشگاه بهخانه میرفتم دیدیم کی صدای پا از پشت سرمن در رهروی دانشگاه لندن میاید بهعقب برگشتم یک استادانگلیس بالباس به ظاهر ساده ولی فواق العادهگرانقیم من بهمنزدیک شد وگفت من ماسونی هستم من به شاه دستوردادم که ایران راسه شغلی کن زیرا یک شغلی فقط مخصوص انگلستان است- لذا در زلزله مشهد نه گذاشتند مردم کمک کنند ونه حکومت بهمردم کمک نکرد وحتی از لحاظ پزشکی بسیارافراد اندکی رافرستادند وگارد گذاشتند سروصدای مردم بلند شد دران زمان حضرت ایت الله میلانی کهبه حق جزو نبوغ فقه ایران وجهان اسلامی بود چند بار  به هلا احمر انروز تذکر داد کهمردم باکمترین جراحت میمیرند وسرانجام فرموده بودند اگر اجازه ندهید که مردم کمک کنند من لباس کفن میپوشم وجهاد میکنم- من که درشیراز بودم اصلا متوجه این قضایانشدم ایشان رادستگیر کردند وخواستند اعدام کنند که حضرا ایت العظمی عظمت ایتالله بروجردی رحمت الله فرمودند اگر ایشان رااعدام کنید-من غسل شهادت میکنم وکفن میپوشم وجهاد میکنم باز من مطلع نشدم ایشان را اول حبس خانگی وسپس ازاد کرده بودند وشهرت علمی ایشان زبان زد بود- من درهام زمان با برادرم به مشهد منور ومقدس رفتیم ومن وارد صحن شدم ودیم یک سیدی روحانی دارد بای ک طلبه صحبت میکند تنهانشسته است صحبت میکند ومن هم رفتم کنار ایشان نشستم دیدم افرادنزدیک من سرخ شدند وبا یک نگاه عجبیبی به من نگاه میکنند- من اول فکر کردم لباس من ایراد دارد یک جوانی بهمن اشاره کرد ومن رفتم وایشان فرمود  ایشان حضرت اقامیلانی است؟ من گفتم همان مجتهد معروف شما کنار ی ایشتن شسته ایدمردم تصور میکنند که شما ساواکی هستید- صلاح نیست کنار ایشان باشید مگر طلبه من دراین موارد ادم لجبازی بودم رفتم نشستم خانم ها میخندیند ویکی دونفر که وضه شان بود که پولشان از پارو بالامیرود بافاصله بامن نشستند به مداوم بهمن نگاه میکردندویک لبخند ملیح داشتند جریان ایشان خیلی دردناک است درست مظلومیت حضرت علی علیه السلام تداعی میکند که باور اش برای من سخت است واولین مجتهدی هستند که شکنجه شدند- ان جناب طلبه درابره انواع غسل صحبت میکرد که گویا انزمان بسیاری از انرا رد میکردند وایشان فرمودن به منزل مابرویم ومن کاملا درقیافه ایشان ترس  رادیدم که من شمارا اگاهکنم کدام حدیث درست وکدام حدیث درست نیست ورفتند- حالا جناب دکترعلی شریعتی برای انکه ترس مردم فر و بریزد وتاکتیک جالب  اش این است  بانواع بحثها دست رژیم راببندد هم سوسیالست است وهم کمونیست است وهم طرفداربخش خصوصی است وهم مذهبی است وهم طرفدار علما است- میفرماید----" تا دیروز بخصوص  که ماه رمضان امسال را درمسجد ها وتکیه ها وسفره ها ومجالس زنانه عربده میکشیدند؟؟!! وهار شده بودند- وفتوای ایت الله سیدمرتضی میلانی را در دست وهوار میکشیدند که بکشید وبزنید ویران کنید----


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- دوباره هوس مردن کردم-هرگاه کربلا را میخوانم- دوباره پاک میشوم- میخواهم دربهشت سیرفکرم رادوباره از حضرت حوا وادم شروع کنم -تا به کربلا به رسم دوباره به پربه کهکشهان خاص خدا بکشم باز چون طفلان جسجوگر کمدها وگنچه ه جستجو میکند –جستجو را دوباره شروع کنم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یک نگاه مختصر به جریان کربلا با الهام از بیانات حجت اسلام  داوودی  رحمت اله علیه-ماشا الله  شیخنا فاضل منور- زمانی که نامه ها امد که مصادف شد بامرگ ملعون سکولار یزید علیه العنت الله ابدا- امام حسین علیه السلام حرکت خودرا اغاز کرد – امام علیه السلام براساس دستور قرانی که قریب به این مظمون- که مردم  را دعوت به بصیرت وحکمت وعملکرد عقلا نی کنید-  که مسلما دربرگیرنند امربه معروف ونهی از منکر است واگرلازم شد جنگ هم بکنید- به نتجه جنگ هم توجه کنید فقط مطیع امر الهی باشید وبهخداوندمنان متکی باشید ولی سرانجام بامتقین است- همه میگفتند که معاویع ویزید پلید ورجس ونجس هستند ولی منافع دنیائی جلوی اقدام انهارا میگرفت ولی کوفه اماده نبرد شده بود لذا امام علیه السلام به سمت کوفه حرکت را اغاز کرد مروان بن حکم سنگدل ترین افرادبود وهم وغم اش-  دنیای شهوات وجلب دنیا بود- ومیدانست که به امام علیه السلام نامه ها امده است وکوفه درشرف طغیان است- لذا خواست جلوی حرکت امام علیه السلام رابگیرد امام علیه السلام به او فرمودند کناربرو تو رجس هستی  بالاترن پلیدی ونجاست رجس است- چه کسی میتواند این رجس تطهیر کند جزانکه طاهرمطهرباشد واین شخصی فقط امام معصوم  علیه السلام هست- زمانی که این بدبخت فهمید امام حسین علیه السلام درکربلا شهید است برای اولین بار ساعت ها گریه کرد- وبرای انکه برای این معلون مسئله ای پیش نیاید فرمودند من برای ادای حج به مکه میروم- زمانی از مدینه خارج شدند ایه ای خواندند که حضرت موسی علیه السلام زمانی که از شهرخارج میشد بیان کرد که درقران امده است که حضرت موسی علیه السلام ترسناک بود که سپاهیان فرعون اورا تعقیب کنند ودستگیر سازند ونشان میدهد چنین شبهاتی هم درمدینه وجود داشته است ودرضمن ایه این است کهخداوندمنان منراشر این قوم ظالمین نجات بده- که بیشتر قوم امویان است-ودر مکه حضرت اش به ابن عباس فرمودند کهامویان خداوندمنان ورولش را صلواته الله علیه واله والسلم طرد ورد کرده اند ونماز ازروی اجبار وکراهت میخوانند- ودرمقابل سپاه کوفه فرمودند به نماز اهمیت نمیدهید ویازکات نمیدهید ویا زکات رابه اهل اش نمیدهید- ونماز صحییح حتی تا دقایقی که به اخر عمر سیده بودند دران شرایط خواندند که نماز صحیح هم یاد بگیرید وان بی شرمان وانسانهای وقیح فرمودند این نماز صحیح نیست وخداوندمنان قبول نمی کند- درمکه فرمودند که قوم من وجماعت همراه من فقط هدایت الهیرا   میپذیرد نه امر دیگران را- واز خداوندمنان درخواست هدایت کرد- که این هم ایه قران است ومردم سرکوب کننده نامید-وسپس فرمود امویان رعایت مردم را نمی کنند جز اندکی ازانها وبه فرماندار یزید در مکه که میخواست جلوی حرکت امامرابگیرد –فرمودند کارهای من مسئولش من هستم- وکارهای شما مسئول اش شماهستید ومن مسئول کار شمانیستم وشماهم مسئول مار من نیستید- باز امام علیه السلام خواست کمکی به اوبکند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99