سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الرحمن الرحیم- نقدی کوتاه بر مقاله اثباتی وفلسفه وجودی  علیه خرد گرائی هگل- جالب این است که سئوال درست باید برعکس باشد- ونتجه میتوان گرفت که ایشان مطلب راعوضی فهمیده است- ودر ضمن درهمین سایت ( صدای مردم) تحلیلی جانانه از جناب اقای مارکس کرد ه اند که انهم بسیار سطحی نگیری است ومیبایست برعکس باشد واز جناب اقای هگل دفاع میشد  وبرای نبوغ جناب اقای مارکس فرمودند که مانفیت- یعنی قانون اساسی را درس ی الگی درس ی صفحه نوشتند امروز چندین جلد هم پاسخگوی درک مانیفست نیست وهرگز به منایفستی که ایدهال باشد بشر دست پیدا نمیکند- جز ق زان مجید که سینه را گشاده وفراغ کرده وبه جلو رانده که بامن –:" تحدی کنید:"  وکسی را جرائت چین کاری نیست ) واز هنر اقایان این است روش تحقیق فلسفی همراه نتایج فلسفی از هستی شناسی وهمرا فلسفه اقتصاد وفلسفه تاریخ وغیره باهم عجین میکند یک ملقمه ای درمیاورند وسپس استاد روزنامه خوانی هستند وهر مطلبی که بدرد انها میخورد دست چنین میکنند واز این  کیسه جادوئ جواب های اقای مارکس رادرمیاورند وثابت میکنند که مارکسیم هم امروزه پاسخگوی مشکلات  ویک فلسفه ماندگار است وسئوالات مخالف را  بابرچسب حقه بورژوازی  و کلماتی مانند ارتجائی وغیره پاسخ میدهند ودقیقا ازقوانی فقه گرائی عمل میکنند که خود نشان ورشکستگی اقایان است- اولا اقای هگل به ازادی معتقد است- که اقای مارکس معتقدنیست وبر ای اثابت این اصل مهم چه اراجیفی که نساختند؟؟؟ درثانی ایشان به روح غیر مادی معتقداست- باز اقایان اراجیفی را مطرح میکنند قبلاز انکه من به دانشگاه لندن بروم- قبلا دانشجواین برای انکه بدانند  خدا هست ویا نیست اول از قویترین مدانشمند ماتریالیست دعوت مکنند که دانشجویان کمونیست ایران انرا تحریم کرده بودند حال چند سال طول کشیده است من نمیدانم بقول دانشمندان غرب سرانجام سیستم سئوال های کلید وطلائی را کشف میکند وان جناب شکست میخورد وشکست خودراهم اقرار میکند-یکی از دانشجویان انگلیسی  که درانجلسات شرکت کرده بود بهمن گفت من دریک خانواده سکولار مادی رشد کردم وبسیار هم به ان افتخار میکردم که منطقی وبسیار انسانی ومدرن است وپس از شکست من بالاجبار میابیست خد را انتخاب کنم وتمام فرق مسیحی رادیدم ونپسندیدم وحال دارم خودی یک مکتب الهی برای خود طرح ریزی کنم شما هم همین کارا بکن- علو عقلی وعلوم انسانی برخلاف مکتب  پزیتویسم بعنوان مثال انسان درفیزیک به اتم میرسد این چهارچوب همیشگی است- ولی درجزئیات تغیر مکیند ومداوم در داخل اش یک چهارچوب دیگری پیدا میشود باز همین مسئله انجا دهم تکرار میشود ولی درفلسفه وعلوم انسانی یک سئوال طلائی وکلیدی تمام ان فلسفه  را درگون اساسی مکیند یاحداقل انشعاب  ایجاد میکند امکان رسیدن درعلوم انسانسی ودرفلسفه به یک فلسغه تمام عیار امکان ندارد مگربه کمک وحی- چون مطلب کش دار است به همین میزان اکتفا میکنم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- زیارت اربعین-  باالهام  از فرمایشات حجت اسلام حضرت اقای محسن قنبری رحمت الله علیه-حضرت امام حسن عسگری- صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند یکی از نشانه های ایمان کامل پنجاه ویک رکعت نماز است- ودیگری توبهاست واز همهمهمتر زیارت  امام حسین علیه السلام راربعین است – نماز اگر شرایط را داشته باشد ومورد قبول واقع شود  یک تمینی است که دیگر عبادات هم درست انجام میشود وایاپذیرفته شده است ویانه برای ما رجا مشخص میشود ولی زیارت اربعین اداب بهعمل بیاید حتما پذیرفته میشود چون دعای امام حسین علیه السلام وخواست امامحسین علیه السلام ازپدراش وجد بزرگواراش برای طلب استغفار وبخش از خداوندمنان حتما پذیرفته میشود- پس کلیه عبادات طبق شرایط انجام شودپذیرفته میشود-( منبع-کامل الزیارات)- خداوندمنان رسول معزز اش را این طور معرفی میکند که عبد من است سپس رسول من است از این مطلب این نکته شناخته میشود  این دریای علم که عبودیت رسول اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم بیشتر از رسالت اش منتهی میشود به تقرب الهی درعرش- که این امر درجهالیت وجود نداشت نه انکه پیامبر ی نبود پیامبر بود ولی درخفا بود چون توجه ای به ایشان نمیشد-زیارت اربعین اثبات میکندکه معصوم صلواته الله علیه واله والسلم زنده ومرده اش یکی است- عبادات دوبعد دارد- یکی هدایت به سمت الی ونزدیکی به خداوند منان- ودوم دور شدن از شیطان- ولی عبادت وسیله است واین وسیله درکلیت وجز یت بیادتوسط امام ومعصوم علیه السلام تبین شود- که درجاهلیت چنین نبود وسپس مومن  شایستگی درک امام معصوم علیه  را پیدا میکند و این ملاقات دوبعد دارد- یکی شناخت ولی خداوند منان  ودوم شناخت خداوندبصورت مطلق به قرب هردو نایل میاید لذا زیارت  امامعلیه السلام  مقایسه باحج پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کرده است هردو تعلق به خداوندمنان دارد ودر هردو جهاد وجودارد-لذا جهاد هم در اسلام جرو طبقه عبادت است وشهادت هم نوعی عبادت است- خانه رسول اکرم صلواته الله علیه-خانه خداوندمنان است وقطعه ای از بهشت است واما رضا علیه السلامدر زمان ورود به کربلا فرمودند بابی ازابواب  رسول الله  است لذ امامعلیه است مرجع خداوند شناسی استومومن را به تقرب الهی درعرش میرساند-لذا زمانی که خداوندمنانحضرت علی را علیه السلام درقران معرفی میکند که درحالنماز است ودرحا رکوع است ودرحال زکات دادن است چون عبادت است وپس ارجاع اش به خداوندمنان است نه امر دیگیری کهنماز ایشان وزکات ایشان مورد پذیراش الهی است- انسان بدون شریعت پوچ وبیهوده است- درباره عظمت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم بحث زیاد شده است لذا بعداز پیامبر اکرم صلواته الله وعلیه والسلم بایدپیامبر گونه ا ی باشد- لذا میفرماید  حسین ازمن است ومن از حسین ام یعی امامحسین علیه السلام پیامبر گونه است ودگی رائمه اطهار علیم السلام اجمعین به همینگونه بابی از ابواب خانه رسول الله هستند- زیارت اربعین انجانمعنی میدهد بعداز چهلم شهادت امام علیه السلام است- ودوبعد دارد یکی انکه روح از جسم میشود ودیگری که روز غم گفته اندخلافردبخوبی روشن- ودردناک میگردد-  حرکت امام حسین صلولته الهعلیه واله والسلم به کربلا برای  احیا عبادات واحکام بود که یا تعطیل شده بودند ویا تحریف شده بودند واین اجازه به همه دادهشد که درهرارضی وزمینی خصوصیات کوفه رخ داد-کربلا – وهمان شرایط بوجود امد- اجازه  قیام حسینی هم داده شده است-تا اسلام از ناخالصی ها پاک شود وخالص شود-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- موضوع نظریات شخصی اقای ترامپ- زیادی شلوغ کردن  درکشوری امار تجاوز به عنف بسیار زیاد است- عکس العمل حقوقی وقضائی مهمی رخ نمیدهد برای مردی که درتاج محل اش  تاتئر استریب نیز مشهوری دارد ( زنان باموزیک وعشوه  کم کم برهنه میشوند) ورستورلان معروفی دارند که گارسون های ان زنان زیباروی بالباس نایلونیکه زیر ان برهنه هستند ودارای  دانه ستاره سفید هست پذیرائی میکنند- کهبهراحتی حاضرهستندبا یک دست مبلمان بسیار شیک وگرانقیمت دراختیار ایشان باشند ار مهمی نیست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- موضوع نظریات شخصی اقای ترامپ- زیادی شلوغ کردن  درکشوری امار تجاوز به عنف بسیار زیاد است- عکس العمل حقوقی وقضائی مهمی رخ نمیدهد برای مردی که درتاج محل اش  تاتئر استریب نیز مشهوری دارد ( زنان باموزیک وعشوه  کم کم برهنه میشوند) ورستورلان معروفی دارند که گارسون های ان زنان زیباروی بالباس نایلونیکه زیر ان برهنه هستند ودارای  دانه ستاره سفید هست پذیرائی میکنند- کهبهراحتی حاضرهستندبا یک دست مبلمان بسیار شیک وگرانقیمت دراختیار ایشان باشند ار مهمی نیست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- موضوع نظریات شخصی اقای ترامپ- زیادی شلوغ کردن  درکشوری امار تجاوز به عنف بسیار زیاد است- عکس العمل حقوقی وقضائی مهمی رخ نمیدهد برای مردی که درتاج محل اش  تاتئر استریب نیز مشهوری دارد ( زنان باموزیک وعشوه  کم کم برهنه میشوند) ورستورلان معروفی دارند که گارسون های ان زنان زیباروی بالباس نایلونیکه زیر ان برهنه هستند ودارای  دانه ستاره سفید هست پذیرائی میکنند- کهبهراحتی حاضرهستندبا یک دست مبلمان بسیار شیک وگرانقیمت دراختیار ایشان باشند ار مهمی نیست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- دایه های دلسوز تر از مادرکه برای اعدام افراد فروشنده مواد مخدر دل میسوزاند ورگ حقوق بشری وبخشش  انها تورم کزده است گزارش میدهند که اعتیاد در درختران دوبرابر شده است –نکند  کار از مابهتران است؟؟ ایا اینان که مواد میفوشند در زندان توبه میکنند  واطلات خودرا به درستی میدهند-رهبران انها متنبه میشوند- گرچه اسلام درهرحال دستور رافت را میدهد ولی ایا برای ابی لهب هم چنین کرد؟؟- انها مولد فذهنگ ظلم وبی عدالتی ونابودی نسل وحرث هستند- ایا دربین مردم بحثی از  رافت وگذشت درباره انها مطرح است؟؟ ایا سازمان ملل درباره ازدیاد موادمخدر پاسخگو است؟؟- کار دولت عدالت است وبخشش کار افراد قربانی و قوم خویشرانان است- عدالت انتقام نیست- تکرار جرم نیست- درسی  برای اموختن است- انها نه قانون را به رسمیت میشناسند وخودر ا فوق قانون میدانند؟؟ ایا نها درمقابل اعمال خود پاسخگو هستند؟؟ حقوق بشر حداکثر میتواند بگوید عدالت برپا شود- واینکه امار ایران بالاتراز  سطح جهانی است ملاک نیست!!-انها چرخه شوم- نفرت کینه وظلم وحتی دست به انتقام میزنند مهم نیست ونباید به انها تذکر داد- ولی جمهمذی اسلامی به قوانین طلائی اسلامی عمل میکند ایجاد چرخه شوم –نفرت وظلم وانتقام را  دربر دارد؟؟- این چه منطقی است !!؟؟- وهمچنان از قدرت ومشروعیت لذت میبرد؟؟ از کجا این مطلب رافهمیدید؟؟ انان از کارخلاف خود لذت نمیبرند؟؟!!مواد مخد ره ربط ی به سیاست ومذهب ونژاد وغیره ندارد ولی گرهک منافقین در راه باطل خود مواد مخدره توزیع میکرد انشا الله بادیدی بازتذ با یادبهحقایق  و  واقعیت نگاه کرد -انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- دایه های دلسوز تر از مادرکه برای اعدام افراد فروشنده مواد مخدر دل میسوزاند ورگ حقوق بشری وبخشش  انها تورم کزده است گزارش میدهند که اعتیاد در درختران دوبرابر شده است –نکند  کار از مابهتران است؟؟ ایا اینان که مواد میفوشند در زندان توبه میکنند  واطلات خودرا به درستی میدهند-رهبران انها متنبه میشوند- گرچه اسلام درهرحال دستور رافت را میدهد ولی ایا برای ابی لهب هم چنین کرد؟؟- انها مولد فذهنگ ظلم وبی عدالتی ونابودی نسل وحرث هستند- ایا دربین مردم بحثی از  رافت وگذشت درباره انها مطرح است؟؟ ایا سازمان ملل درباره ازدیاد موادمخدر پاسخگو است؟؟- کار دولت عدالت است وبخشش کار افراد قربانی و قوم خویشرانان است- عدالت انتقام نیست- تکرار جرم نیست- درسی  برای اموختن است- انها نه قانون را به رسمیت میشناسند وخودر ا فوق قانون میدانند؟؟ ایا نها درمقابل اعمال خود پاسخگو هستند؟؟ حقوق بشر حداکثر میتواند بگوید عدالت برپا شود- واینکه امار ایران بالاتراز  سطح جهانی است ملاک نیست!!-انها چرخه شوم- نفرت کینه وظلم وحتی دست به انتقام میزنند مهم نیست ونباید به انها تذکر داد- ولی جمهمذی اسلامی به قوانین طلائی اسلامی عمل میکند ایجاد چرخه شوم –نفرت وظلم وانتقام را  دربر دارد؟؟- این چه منطقی است !!؟؟- وهمچنان از قدرت ومشروعیت لذت میبرد؟؟ از کجا این مطلب رافهمیدید؟؟ انان از کارخلاف خود لذت نمیبرند؟؟!!مواد مخد ره ربط ی به سیاست ومذهب ونژاد وغیره ندارد ولی گرهک منافقین در راه باطل خود مواد مخدره توزیع میکرد انشا الله بادیدی بازتذ با یادبهحقایق  و  واقعیت نگاه کرد -انشااالله


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99