سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش دوم- انتخاب  شما – اینده را شکل میدهد- اقای کوربین درسخنرانی اش- چنین  گفت-شاید به قصد رد کردن وشیطنت خواندم- من کتاب های زیادی درباره نسل پیامبر اکرم صلواته الله علیه اله والسلم- جناب اقای علی- سیستانی رحمت الله علیه- رهبر مسلمانان جهان- ودقت کردم درخبار این جواندرحد زیادی خصوصا بعداز سال2013- چگونه من میتوانستم- به امریکائی ها فشار بیاورم که هدایت اولین انتخابات ازاد در عراق بعهده بگیرند- وهمچنان  انارا تحت فشار قرار دهم که وظیفه  قانون اساسی را نوشتن را برای عراق  ترک کنند- ویک گروه عراقی را انتخاب کنند سپس من قلبم را برای انها باز کنم- -ن- اخیرا دوستان اقای  شاپور بختیار فرمودند که فرانسه هیچگونه-کمکی به اقای شاپوربختیار نمیکرد وپس از قتل اش هم سکوت کرد وکمکی نکرد ومیتوان گفت دلیل سمت گیری اقای شاپور بختیار به سمت امریکا وسیا هم به همین علت بوده است- زیرا انها میگفتند به رهبران انقلاب ایران یک ساله باید فرصت داد  وسپس به حداقل توافق- راضی بود چناچه هیچگونه توافقی نشوئد انگاه باید زمینه برای یک کودتا فراهم کرد –کودتا زودهنگام شکست میخورد وکارا بدتر میکند وایران بخوبی از ان بهره برداری خواهد کرد- ولی امریکائی ها معتقد بودند مذهب در فرصت یک ساله ریشه های عمیقی خواهد داشت که دیگر  کودتا هم اثری ندارد- لذا میتوان حدس  زد که امریکا میخواست نقش مذهبرا در عراق بشدت پائین بیاورد ویک قانون اساسی مدرن غربی جای گزین کند- ادامه- - این مرد بسیاربزرگ است-بخصوص زمانی که که شما تمام درخواست های طرفدران ایشان رد کردید- ازاینکه مجازات کنید که گروه اندک واقلیت سنی را که مانند سگان برای القاعده دم تکان دادند وگروه  های کثیفی که جنگهای فرقه ای قبائلی ارتجاعی را بر پا نمودند- شکر خداوند منان  که یک مائده برای عراق – که یک رهبر خردمند است داد بخصوص اگرخداوند منان التفاتی به ضرباتی که وارد میشد نمیکرد- برای شریک شدن فراموش نکنید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش دوم- انتخاب  شما – اینده را شکل میدهد- اقای کوربین درسخنرانی اش- چنین  گفت-شاید به قصد رد کردن وشیطنت خواندم- من کتاب های زیادی درباره نسل پیامبر اکرم صلواته الله علیه اله والسلم- جناب اقای علی- سیستانی رحمت الله علیه- رهبر مسلمانان جهان- ودقت کردم درخبار این جواندرحد زیادی خصوصا بعداز سال2013- چگونه من میتوانستم- به امریکائی ها فشار بیاورم که هدایت اولین انتخابات ازاد در عراق بعهده بگیرند- وهمچنان  انارا تحت فشار قرار دهم که وظیفه  قانون اساسی را نوشتن را برای عراق  ترک کنند- ویک گروه عراقی را انتخاب کنند سپس من قلبم را برای انها باز کنم- -ن- اخیرا دوستان اقای  شاپور بختیار فرمودند که فرانسه هیچگونه-کمکی به اقای شاپوربختیار نمیکرد وپس از قتل اش هم سکوت کرد وکمکی نکرد ومیتوان گفت دلیل سمت گیری اقای شاپور بختیار به سمت امریکا وسیا هم به همین علت بوده است- زیرا انها میگفتند به رهبران انقلاب ایران یک ساله باید فرصت داد  وسپس به حداقل توافق- راضی بود چناچه هیچگونه توافقی نشوئد انگاه باید زمینه برای یک کودتا فراهم کرد –کودتا زودهنگام شکست میخورد وکارا بدتر میکند وایران بخوبی از ان بهره برداری خواهد کرد- ولی امریکائی ها معتقد بودند مذهب در فرصت یک ساله ریشه های عمیقی خواهد داشت که دیگر  کودتا هم اثری ندارد- لذا میتوان حدس  زد که امریکا میخواست نقش مذهبرا در عراق بشدت پائین بیاورد ویک قانون اساسی مدرن غربی جای گزین کند- ادامه- - این مرد بسیاربزرگ است-بخصوص زمانی که که شما تمام درخواست های طرفدران ایشان رد کردید- ازاینکه مجازات کنید که گروه اندک واقلیت سنی را که مانند سگان برای القاعده دم تکان دادند وگروه  های کثیفی که جنگهای فرقه ای قبائلی ارتجاعی را بر پا نمودند- شکر خداوند منان  که یک مائده برای عراق – که یک رهبر خردمند است داد بخصوص اگرخداوند منان التفاتی به ضرباتی که وارد میشد نمیکرد- برای شریک شدن فراموش نکنید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن  الرحیم-حضرت ایت الله العظمی عظمت  جناب اقای سید علی سیستانی رحمت الله علیه- فرمودند به بیان قال فهم تریینات سیاسی در دستجات نکنید- ( تطیین) مثلاعکس اقای کسنیجر-  درلباس روحانیت اسلامی بکشید وزی اش بنویسند- قاضی شریح- کسی که خداوند منان زده- نیازی نیست ماارا بزنیم- یاان کشیش که قران اتیش زد زیر اش بنویسم سرباز  داعش- امابه نظر حقیر عکسهائی از زنان محج جهان  که حضرت فاطمه سلام الله علیها درمیان انها روبه  کاخ  ریاض  تهیه شود ویاحضرت زینب کبرای سلام الله علیها با زنان محجبه جهان رو به کاخ اسرائیل که همه موشک انداز خودرا به سمت اش نشانه رفتند—قول یک دوست عرب- عکسهائی از شهرهای  حلب و موصل که در دست داعش بوده است وتخریب شده است – بی اندازید- زیراش بنویسید شیطان است که برخلاف اجماع مسلمین عمل میکند ودوستان خوداش را  از مغز تهی وسرانجام انهارا حذف میکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به مقاله- انتخاب  شما( حضرت ایت الله العظمی المجاهد  اقای علی سیستانیدامت افاضاته)- اینده را شکل میدهد- رهبر حزب کارگر انگلستان- در سال 1993 حضرت ایت الله العظمی المجاهد  اقای علی سیستانی رحمتالله  واسعه )را شناخت عجب تقدیری درتاریخ انگلستان بایدثبت وضبط شود ؟؟ جناب اقای –جرمی کوربری- که تازگی به ریاست حزب- کارگر انتخاب شده است-دریک گفتمان  با یک گروه ای از خبرنگاران عربی که در رسانه های انگلستان کار میکنند شرکت کرده است گفته است- دراغاز سال-1993- برای دیدن از یک دبیرستان دخترانه  که در حال ورزش بودن رفتم که حال ورزش  دایره معروف است بنام دبیرستان—ایسلینگتون شمالی – که دایره وار- میدوند ودرضمن دویدن –برنده میشوند ودر ال 1983 در پارلمان انگلستان به سمت معاون تا امروز منصوب شدند- کهدرموقعیت بسیار دشواری بودند- من هرگز فراموش نخواهم کرد ان جریانی را  که در مقابل یک دانشجوی عراقی انگلیسی که نام اصلی ایشان- فاطمه بود که ایشان یک روسری بزرگ به سر کرده بود- ومن میدانستم که لیشان مسلمان است- ومن قصد کردم که به ایشان دست بدهم- ودست م را در هوا دراز کردم ومتوقف شدم ولی ایشان دست  شان رابلند نکرد- اما ایشان لبخندی زد- وسرش کمی خم کرد- من گفتم  این یکنوع سنتی است-که که در کشور اصلی خودتان یاد گرفته اید؟؟- ساعت خواب محل های تعلیمتان رابه روز کنید!!—ایشان جواب دادند که من در انگلستان متولد شده ام- من تعجب وحیرت کردم؟؟!! وبه ایشان گفتم- چه کسی به شما انراتعلیم داده است-؟؟- جناب اقای ریاست حزب کار گر ایشان هم نماز میخواند!!- ایشان گفت حضرت ایت الله العظمی علی سیستانی دامت افاضاته- من  به ایشان گفتم  اقای سیستانی ؟؟- ایشان گفتند- ایشان از نسل پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هستند- ورهبر جهان اسلام میباشند که اکنون در نجف در عراق زندگانی میکنند- ورهبرمعنوی دولت هستند- ودانشمندی برجسته هستند وهمچنین در دانشگاه حضرت ادم علیه السلام تعلیم دکه  دکترین و  وعلوم مذهبی واخلاق  مطابق با  دیدگاه نظریات اسلامی حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم تدریس میشود- وخانه ایشان در اختیارنماز خوانان است- صلواته الله علیهم  اجمعین-  وحقوق ایشان- بسیار زیاد است ودرگرو ه ای که ایشان تحقیق میکند-دارای درجه پروفسوری هستند- من به ایشان- گفتم چرا حضرت اش صلواتهالله علیه والسلم به من دست داد- وایا ایشان مطلع هستند که امروز من به این مدرسه خواهم امد؟؟- ان خانم گفتند خیر- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ونسل ایشان نقل روایت شده که والدین از اجداد خود وانها از پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم::"- که دست دادن زنان به مردان حرام است:":ومن هم براین اساس عمل کردم- اقای جرمی کور بین- اضافه کردند- میزان زیادی بر ای ایشان احترام قائل شدم وسپس از از ایشان سئوال کردم ان فرد بسیار لاغرباسن کم باشخصیت وایمان بسیار بالا ومن ارزو داشتمکه ایشان دختر من باشد-گرچه من یک فرد دست چپی هستم ومسلمان نیستم- کاری نداردکمی مطالعه کنید-!!  واین دانشجو یک دندان پزشک شد- وامروزه من یکی از مریض های ایشان هستم-ود ر اینده چناچه انتخابات-انتخاب شوم ونخست وزیر شوم فاطمه زهرا را وزیر بهداشت میکنم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—سایت – دانشنامه موضوعی قران-حضرت استادمعزز جناب اقای –عبدالرحیم عقیقی بخشایشی-مفسران نامدار قرآن

 

عبدالرحیم عقیقی بخشایشی

از آغاز طلوع فجر قرآن، دوستداران هدایت و سعادت بر گرد هدایت آن جمعآمده‏اند و بر آستان ارجمندش اعتکاف ورزیده‏اند و گاه به منظور یافتن گوهر ودری خود را در این دریای ژرف غوطه‏ور ساخته‏اند.
نخستین مفسر واقعی قرآن خود رسول رحمت و پیام‏آور انسانیت بود، او به هنگامنزول وحی ناچار به شرح و توضیح مفهوم و هدف اصلی آن می‏پرداخت، و بهمصداق‏«و انزلناه علیک القرآن لتبین للناس ما نزل الیهم»(قرآن را بر تونازل کردیم تا آنچه را بر آنان نازل شده است بیان و روشن نمایی)، اومسئولیت توضیح و بیانگری و تفسیر قرآن را داشت.
پس از پیامر اسلام(ص)پیشوایان معصوم و مسلمانان در حفظ شئون قرآن و حراستاز صورت و سیرت آن، کوشش فعالیت مستمر داشته‏اند. مفسران قرآن این کاوشگرهمیشه جاوید آیات تشریعی و تکوینی و این غواصان اعماق آیات فطری و تکوینی،مدام در تلاش فهم و درک و توسعه و گسترش دادن مفاهیم الهی آیات بوده‏اند. این غواصان بحار معرفت و اندیشه ناب الهی، سرشار از معارف و آموزشها وحکمتها و تجارب پربار و آموزنده، در طول 15 قرن از حیات قرآن در تلاش وکوشش فهم آیات آن بوده‏اند، تا با اخذ توشه‏ای برای زندگی خویش، مشعلدار وروشنگر راه حق جویان دیگر نیز باشند.
حرکتهای اجتماعی جوامع اسلامی عموما، وابستگی تامی به حرکت تفسیر و شتاب وکندی آن داشته است مفسران عالیقدر قرآن در طول تاریخ با الهام گیری از دانشو بینش عصر، به سراغ قرآن رفته و با گشودن نقاب از چهره حقایق قرآنتجربیات و معلوماتی کسب کرده و در اختیار جامعه انسانی قرار داده‏اند.
مصطفی رافعی می‏گوید:»«از آن زمانی که تاریخ بوجود آمده است درهمه تاریخعالم کتابی شناخته نشده است که به اندازه قرآن، یا نزدیک به آن، شرح وتفسیر بر آن نگاشته یا تألیف و تصنیف درباه‏اش نوشته شده باشد، مثلا ابوعلی اسواری قرآن را به تواریخ و سیره‏ها و وجوه تأویلات تفسیر کرد، او ازسوره بقره شروع نمود و 36 سال در این کار پی در پی کوشید تا از دنیا رفت وهنوز این سوره به آخر نرسید» (1) .
صاحب کشف الظنون برخی از تفاسیری را که تا زمان او نوشته شده است تا سیصد وچند تفسیر نام برده و گفته است بعضی از این تفسیرها در چندین مجلد است کهگاهی تعداد مجلدات از صد تجاوزمی‏کند و از جمله ابو بکر ادخوی متوفای 388ه- تفسیر«الأ ستغناء را در صد جلد نوشته است (2) و شعرانی درکتاب«المنن»تفسیری را در یکهزار جلد نامبرده است». (3)
یکی از نویسندگان معاصر حجازی تعداد کتابهائی را که پیرامون قرآن و علوم آناعم از اهل سنت و امامیه نوشته‏اند بنام«معجم مصنفات القرآن الکریم»فراهمآورده در آن کتاب که در 4 جلد است تعداد 3281 جلد کتاب را پیرامون قرآنکریم گرد آورده و معرفی کرده است». (4)
محقق توانا و متتبع متضلع مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه تعداد 450 تفسیر از تفاسیر شیعه را با نام و مشخصات اجمالی یاد می‏کند». (5)
نگارنده با توجه به تتبع اجمالی که در مورد تفاسیر شیعه انجام داده استتعداد 1500 مورد از تفاسیر شیعه و مفسران نامدار آن را با نگرش به کتب درآیه و حدیث و بیوگرافی و تذکره‏ها و تراجم استخراج کرده و در اختیاردانشجویان و طلاب قرار داده است. (6)
دار القرآن الکریم در قم که هم اکنون سیمنار قرآن کریم از سوی آن مرکز به برگزار می‏گردد تعداد بیش از 3000

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- از بحرین- پسر عموی من- که نام اش- عبدالنبی عباس ابو- در بحرین بعلت قمه زدن ( تطبیر) با شمشمیر به گردن اش زده است وفوت کرده است- ومردم میگویند کسی از قمه زدن فوت نمیکند  من نمیدانم این مصبیت اعظم   چرا اتفاق افتاده است؟؟- ومن خون خواه او دراین دنیا ودراخرت خواهم بود—این مورد-  قضیه جوانی که –  همیشه بدنبال مغفرت الهی بود- نمیتواند باشد- مورد او  برای مادراش ضرب المثل پست ترین چیز ها  خشکبار است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم -این نوشتار پس از اشاره ای اجمالی به پروسه ی فراز هژمونیکی آمریکا در رأس نظام جهانی سرمایه، نشانه ها و رویدادهای بیانگر فرتوتی این قدرت و نزول تأثیر گذاریش در صحنه جهان را تشریح می کند.
جورج کن اینگ (وزیر امور خارجه ی بریتانیا) طی نامه ای در سال 1822 به دوک ولینگتن (نخست وزیر بریتانیا)، سیاست خارجی بریتانیای کبیر را اجمالأ چنین بیان نمود:
"ما نباید به خواسته های دولت ها و یا منافع خلق های دیگر توجه کنیم مگراینکه آن خواسته هایشان با خواسته ها و منافع ما منطبق باشند."
–هژمونی-یعنی- یک پارچه سازی


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99