سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- اولا به امریکائی نحوی نقشه برداری هوائی وزمین ای وغیره را یاد بدهید وهمچنین نقشه خوانی را- درضمن کمی جلوتر از واحد ها یک پارچه بسیار بزرگ با رنگی که بخوبی مشخص کند در ادریک منطقه از کوه قرار دهید ویا بالن بزرگی را درجائی که امنیت دارد درهوا قرار دهید ویا دروی زمین مثلثی یزرگی مواد منفجره بخصود دارای مواد رنگی وفشفه های رنگی قراردهد به محض نزدیک شدن هواپیماها انهارا منفجر کنید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نظریات شخصی است- هر نوع به اصطلاح  تقیه که باعث ضربه زدن ومسخره کردن دین باشد حرام است وخارج از ادب وعقل وحکمت است- وهرکس دین دار باشد ولی مطیع غیر منطقی مسیحییت ویهودیت گردد فاصله خود را با انها کم و فاصله خودرا با مومنین زیاد کند در زمان مرگ میگویند بین مسیحیت ویهودیت یکی را انتخاب کن—کافر دین دار داریم که البته درست ان این است کافر دین نما- ایا منافق چنین نیست؟؟ ولی خداوند منان در دنیا به مسحیت و ویهویدت وزردتشت گری  دین گفته است گرچه فرموده است درنزدمن ئکافر هستند ودرقیامت کافر خطاب میشودند  - واین تناقض نیست چون خداوند منان چنین حکمی کرده اند- اقایانی که درغرب درس خواندن میدادنند که تشویق میکردند مداوم ایدولوژی درستی کنید  که کمونیست را شکست دهند  فردی اگاه میدانستند که خودمکتب  بسازد- حضذت استادمعزز ایت الله دکتر مرتضی مطهری علیه السلاممیفرمودند کافر باید ازادی مطلق دهد تا شاید کسی حق را تشخیص دهد- غرب شاید باور سخت باشد درمرحله اولیه جهالت عرب است مثلا برای موضع روشنفکری هرنوع تعریف را میپذیرد وازاد است ودرتعاریف علمی هم همین طور است- درامریکا پزشکی دونوع است شمالی وجنوبی است بیشترباشد اشکال ندارد  مهندسی بندر پنج نوع است درانگلستان معیار قابل قبول پانزده نوع است چه در اصطلاح سازی وچه درتعریف من سرکلاس در دانشگاه لندن مداوم تعاریف اسلامی مطرح میکردم واستادان به دانشجویان مداوم میفرمود یاداشت کنید چطور شده است روشنفکر اسلامی- نداریم البته حقدارد چون خودرا سنگی درمرداب که موجی درمرداب بسازد ونتجه اش دختران پیکاری است- مدتها درغرب افشای اصطلاح نظامی ممنوع بود ودرجهان سوم سخت تنبیه میشد ومثلا هواپیمای جنگی خلبان میخواست اوج بگیرد اصطلاح اش  مثلا کلم پیچ-بود حتی دریاضیات اصطلاح مال حکاکی در روی مس بود- این افراد از حضرت زیدبن ارقم درسن نوجوانی قدرت فکری شان ا کمتر است- یکی از دلائل پیشرفت غرب کنترول  ومشاوره  عقلانی از بالا به پایئن است انبیا  اعظام رحمت الله با انهمه علم دانش وتقوا وعصمت بدون کمک الهی  ونظارت الهی هیچگاه نبوت راقبول نمیکنند این قانون درحقیق ت مذهب به جهانیان عرضه کرد- حال اگر این مشاوره وکنترول برخلاف عقل عمل کرد گناه مذهب نیست گنا انسانی ها است میتواند حقیقت رادرک کند برای چند لقمه حرام مانند دانشگاه هارواردکه چنیدمیلون دلار از شاه گرفته است  تفسیر تاریخ را عوض کنند واسنادتاریخی ایران را در درس خارجیان قرار ندهند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله  الرحمن الرحیم-  کیهان چهار شنبه بیست مرداد ماه- نیمه پنهان- خانم پری ابا صلتی از عناصرنئو فری ماسو نیسم- کلوب های روتاری (متعلق به فری ماسونیستهای – امریکائی وانگلیسی ولبنانی-) بود که باهدف ویرانگیری ارزش هایی مانند عفاف- حجاب وپاکدامنی همکاری خودرا با نشریه":  بانوان:"- که موسسه اطلاعات انرا در رقابت با زن روز موسسه کیهان  منتشر می کرد—اغاز کرد او در همان  اغاز با جذب عناصری چون:مینا اسدی:":" اذر صراف پور"::"شهین حنانه": کوشید- تا موازی با جریان": زن روز:"  حرکت کند- امااز انجا که عمده وقت وی کلوپ های روتاری وتقدیم دختران بیگناه را به اهالی درباره ضرف میشد- نشریه اش هیچ گاه   به شمارگان:" زن روز:" نرسید- او باایجاد مرکزی به نام انجمن دوشیزگان و بانوان- در خیابان بهار شمالی فساد کاباره ای را به میان خانوادههای کار گران وکارمندان اورد-":پری اباصلتی :" ( باز جای شکر اش باقی است که فامیلی ایشان اباصلتی است نه فاطمی)- در گرما گرم روز های پیروزی انقلاب اسلامی از ایران به امریکا رفت وریاست کلوپ صهیونیستی در لوس انجلس را برعهده گرفت وی هم اکنون در خارج کشور صاحب چندین تور مسلفرتی است- برای اشنائی بیشر به کتاب:" معماران تباهی:" نوشته-ر-ک- جلد اول سیمای کار گزاران کلو پ روتاری- انتشرات –کیهان مراجعه کنید-نظریات شخصی است- خانم  دکتر مهناز  افخمی – ایشان  درغرب تحصیل کردند پس از مطالعات زیادی درباره ایدولوژی- مکتب اگزیستانسیلیسم- که همه ایسم غرب دران جای میگرد مانندفمنسیم همجنس گرا و وحتی اسلام وغیره دران جای میگیرد  بر ای ایران بخصوص خانم ها ایشان پسندید ه بودند- جالب انکه دانشجویان مداوم میپرسیدند معنای ان چیست؟؟ معنای ان این است که اگزیست به انگلیسی یعنی ":وجود دارد": مابقیه کلمات یعنی متولد میشود به خود میدهد- یعنی انسان برخلاف همه موجودات این جهانی

  باید راه خودرا انتخاب کند ویک شخصیت جدیدی به خود بدهد ودرتولد جدید ازاد ومختار است ومبرهن است ضد کمونیست است وخیلی سعی کردند ضد مذهب بخصوص کاتولیک باشد- اوائل ضد صیهونیست بود وبعدا طرفردار صیهونیست شد-؟؟!! اتفاقا بافرهنگ اسلام جور در میاید حتی انسان باانتخاب راه اش نوع جسم وشمایل خودراهم درقیامت مشخص میکند بعضی زیباتراز غلمان وحورالعین وبعضی زشت از موش وعقرب ومار وغیره هستند تنها کسانیکه درایران اگزیست شدن دربار هست وایشان بخصوص خانم اشرف مقتدای ایشان- اگر واقعا اگزسیت وجود داشت  دیگربرخورد باحجاب ومسلمانان معنی نمیداد!! ایشان حال هم درفکر زنان ایران است- واز خانم اشرف پهلوی تمجید کرده است وفرموده است چهار کار مهم ایشان داده داست –اول مبارزه با بیسوادی- دوم نماینده حقوق بشر  که درسازمان ملل متحد به مقام شامخ رسید- سوم تاسیس سازمان زنان- وچهارم اعانه ملی- یعنی بلیط بخت زمائی که پولش درخانه سازی برای فقراخرج میکرد ویک اشراه بری اجاد روابط سیاسی باچین کمونیست- ایت کل کار شق القمر خانم اشرف پهلوی بوده است-!!

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم -نقش هیپوفیز میانی: در انسان مشخص نشده است.اما در برخی مهره داران وظیفه ترشح هورمونی به نام هورمون محرک ملاتیون (MSH) را بر عهده دارد که در تغییر رنگ جانور نقش دارد.به طور مثال این هورمون باعث می شود راسو ها در فصل زمستان رنگ سفید و در فصل تابستان رنگ تیره داشته باشند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم – عد ه ای نادان- درغرب اب به اسیاب  احمق های نادانی که درغرب- حرف حق در گوششان فرونمیرود وخود این نادان های ایرانی حرف حق به گوششان فرونمیرود ودرک صحیحی از غربندارد ونمیخواهند غرب را دقیق بفهمند وبقول  قران مجید میخواهند با دهنشان  شعله اسلام راخاموش کنند اتفاقا برعکس  روشنائی  ان شعله بیشتر میشود- مدتها درغرب بشدت از مذهبی شدن جلوگیری میکردند- کمونیست که ظهور کرد کاررابرعکس شد باعقب نشنینی کمونیست دوباره ضد مذهب شدن وحال به خاطر اسلام دوباره مذهبی شدن؟؟!! خانمی تازگی از المان به ایران امده است میفرمودند تمام طلا وجواهر فروشان روی به سمبل مذهب مسیحی اوردند مثلا صلیب وتمام سفال فروشنان و وکاسبه وبشقاب روی به مذب اوردندبخصو ظروف هنری  من شخصا معتقد هستم جناب اقای فروید الان ز نده بود دستور میداد که حجاب باید ازاد شود!! جناب اقای فروید درحق اش ظلم زیادی کردند- جریان از این قرار است  قبلاز اقای فروید پنچ دکتر برجسته اطریشی که یکی از انها ریس پزشکان اطریش بود پی به هرمون جنسی درمردان بردند ودرباره ان دستور تحقیق دادند تعدای درحدودشانزده نفر شروع به تحقیق کردند ومدتی هم اقای فروید دراین باره شروع به تحقیق کرد ولی  تحقیق تعطیل شد بعلت پیچیده گی این هورمون وکم یاب بودن هرمون دربدن انسان ونداشتن وسایل تحقیقاتی مجهز تا امریکائی ها دستوردادند بیضه گوسفندان نری که درامریکا سلاخی میشوند همه را مواد داخل بیضه را جمع اوری کنند به حدزیادی که رسید تحقیق شروع شد وهومورن مردانه گوسفند شناخته شد وسپس دستگاه مجهز بر ای کشف این هورمون ساخته شد- در زمان اقای فروید پزشکی  بدنبال تشخیص سلول سالم بود تا سلول نا سالم راتشخیص دهد- جناب اقای فروید پس از مدتی به روان  انسان علاقمند شد که روان سالم راتشخیص دهد عامل مهم در تشخیص  روان سالم را  ارامش  دانستح وهرکس که ارامش ندارد از نظر ایشان نا سالم بود وبدنبال کشف علت ناسالمی بر امد- مقدمه دیگر کشوراطریش مداوم درجنگ بود وهمیشه میخواست بخشی از ایتالیا وکشور سویس را ضمیه خاک خوداش کند ودرهرد سرانجام شکست میخورد ودرزمان اقای فروید اطریش  شکست سختی خورد ومردم سخت بدبین شدند اقتصادورشکسته شد ومردم اماده قیام شدند حکومت اطریش درحقیقت در نزد خانم  خان  بود دوشز بود ایشان بفکر فرورفت که اگر مردم پانزده سال به ایشان مجال دهند اقتصاد اطریش دوباره قدرت سابق رابدست میاورد- اقای فروید به این نتچه رسیده بودکه دختران راهبه وپسرانی که مذهبی  سفت وسختی دارند مسائل جنسی یکی از بحران  است وخوداش در صومعه مسیحی درس خوانده بود این احساس رابخوبی درک میکرد وبر ضدان شروع به مبارزه کرد ودلیل ان عدم ارامش این جوانان بود- خانم دوشز مطلبرا فهمید والا مشروب را ارزان قیمت کردوابجو را دستور دادکیفیت انها رابهتر وقیمت بسیار ارزاتر شود ودرکاخ مجالس رقص واواز وباز انان اندکی برهنه واختلاط زن ومرد را انداخت که- سخت موردجوانان دختر وپسر شد-  وسپس از کشف حقایق جناب اقای  فروید سوئ استفاده کردکه همه بایدبه سمت مسائل جنسی بروند وبه ریس پزشکان .وپنج دکتر محقق اول اطریش دستور داد کهتئوری اقای فروید همه گانی کنند وانها زیربارنرفتند ومخفیانه ترور شدند وسپس انخانم به اقای فروید دستور داداین کار رابکنید وایشان ازترس اینکارا کرد  ایشان فرمودندبتاوجودانکه کم پیرشدم وهمسرهم ندارم دراخر عمر تقریبا زمین گیر شده بود ولی برای انکه نشاط وهوش من سرجایش باشد یک تابلوی سکی از خانم بزرگ کشیدم ودرسراسر گذاشتم وهروز انرا تماشا میکنم- یک کنفرانس علمی دراره عقاید  ایشان دراطریش برپا شد- که چطور ممکن است شما روابط جنسی نداشته باشید ولی این تابلو مسائل شماراحل کند متاسئوال داریم شمانیاز جنسی دارید ویاندارید –ایشان فرمودندنیاز جنسی ندارم و فدی فرمودپس چرا گفته ایدتا خر عمر باید رفع نیاز جنسی کرد وشماچقدر وقیح هستی؟؟ایشان سکوت کرد اخر عمر همیشه در روی ک صندلی بودویکخان پرستار ازایشان مراقبت میکرد ومداوم همین سئوال میکرد دوساعات به سکته قلبی ایشان  جنب اقای فروید نگفتن مطلب هم بهنفع من است وهم بهنفع شما پرستار فرمودند چطور؟؟ ایاشنفرمودند دیگر سئوال نکنید انخان اصرار کرد وقسم خوردبه کسی نمی گوید واقای فوریدفرمودند که خون من وشما درخطراست وجریان را گفتند وانخانم پرستاردم مرگ جریان راگفت پس ملاک ارامش است!!-ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریا ت شخصی است- با الهام از سخنان عالم شهیر حضرت ایت الله اقای کاظم صدیقی رحمت الله علیه در نماز جمعه فرمودند-": دولتمردان پیش از اینکه کارهای کم وزیاد خودرا به مردم عرضه کنند ببینند بر سرچه سفرهای نشسته اند- وایا تناسبی باشهیدان رجائی وباهنر دارند یاندارند؟ همه برسر سفره ولایت نشسته اند که سفره دار حضرت عباس ابوالفضل رحمت االلعلیه پرچم دار وعلمدا حضرت سیدالشهدا صلواته الله علیه واله والسلم بقول ان عارف عراقی زمین تاریک شد وغلیظشد وفیض الهی به زمین نمیرسید کربلا باخون عزیرانش بخصوص خون امام حسین علیه السلام وحضرت ابوالفضل عباس علیه السلام این تاریکی را شکافت تافیض الهی به زمین برسد-جناب اقای بنی صدر فرمودند تا من توشیح کنم یعنی امضا نکنم قانون-  به رسمیت شناخته نمیشود- خوب کی ریاست ایشان را توشیح کرد امام راحل عظیم الشان اگرایشان توشیح نمیکردند که ایشان ریس جمهمور نمیشدند امضای اقای دکتربنی صدر تشریفاتی است ولی امضا ی امام راحل عظیم الشان رحمت الله علیه حقیقی وحقوقی است!!امام همان روز توشیح فرمودند مطابق قانون عمل کنید ونفرموده بودند که بنی صدر از من اولی تر است؟؟ شما چرا دست بالارا دست ندیدید درحالی شما مسئول اجرائیات بودید وجلس مسئول نظارت وساختن قوانین دراین امر بر شما پیش یدادشت درضمن شماخودرا اسلام شناس معرفی میکردید همه بایامطیع ولایت فقیه باشند- قانون اسلام است جناب ابوحنیفه فرمودند  امام صداق علیه السلام یکرای داشت ومن رای دیگری دارم وتاریخ گواه است گه ایشان میخواسته تک وتکتاز باشد ولی مریدان ایشان خودراتابع ایشان میداند وبه خودحق تک وتکتازی نمیدهند مثلا اگر شما حنفی بودید یک محلی از  اعراب داشت که بگوئید من هم میتوان تک وتکتاز باشم


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-تربیون ازاد– بخش دوم-من به جلسه رفتم- کلاس یک برخورد سردی بامن داشت مات ومبهوت شده بودند با نگاه پر از یاس  بهمن نگاهمیکردند وضعیت خانم ها  به مرتب بهتر بود- هرچه سنکمتربود شور وشوقی درانها دیده میشد- من گفتم من یک مقدمه بیان میکنم- وبعدا کلاس دراختیار شماست- خوب زمانی که ما دارای چنین وضعیتی باشیم- دینا درچه حالی است- یک علت این است- خیلی ارام ارام حرکت کرد هیچ جاه جز هفده هشهریور سیاه- میدان ژاله سابق- که شوکی ایجاد کرد درما بقیه وضعیتها- شرایط بخوبی قابل هضم وتحمل بود که اتفاقا جریان هفده شهریور چندین موتور  به هواپیمای انقلاب افزود وسرعت عجبیی به روند انقلاب داد خیلی زود انقلاب به نتجه رسید- تازه عده ای درحال شناخت فق حجت السلام باثقه اسلام حجت السلام فاضل ودیگر اصطلاحات درحال بررسی وشناخت بودند- وگفتم – اسلام یک دین الهی است نبایدتوقع داشت- درسطح علوم نسانی باشد حتی فرشتگان درخلقت انسان ازادی انسان وحتی سرنوشت انسان مات ومبهوت هستند مثلا خداوندمنان اینقدر به نمرود وفرعون کمک کرد وحتی درحدیث است به نمرود اینقدر کمک میکنم که شما فرشتگان مات ومبهوت شوید ویازمانی که حضرت ابراهیم علیه  السلام  را ه اتش بیاندازند وفرشتگان مایل بودند کمک کنند وخداوندمنان  نهی فرموردند وهمین طور د ر داستان کربلا مات ومبهوت بودند- البته تاحدی زیاد اسرار ها بیان شده است ولی بسیار اندک است – کل ماجرا نیست  وبیادهم چنین باشد چون خداوندمنان علم بی نهایت دارد- زمانی که امام زمان ظهور میکنند بعضی علما منتظر میماند که این اقدامات درست  است ویانیست وجوانان وارد میدان میشوند تا کم کم متوجه حقایق شوند- ولی اگربه عقب رگردیم بخوبی اثبات میشود کهحق با اسلام ناب است ومتاسفانه بسیاری از فساد متعلق به مذاهب به ظاهر الهی ولی درحقیقت شیطانی است و این امر مشکلات زیادی ایجاد کرده است وجمله طلائی حضرت استاد مرحوم دکتر ایت الله مطهری عزیز رحمت الله فرموده است که همه میال هستند نسخه اسلامی بنویسند حتی باکمترین سواد ویانهم یک مشکل است وعده ای نادانهم- برای ان سینه زدند وخود ودیگران دچار مخمصه ورنج کردند- یک نگاه به طول تاریخ کربلا واحادیت کنید  چه ها که نکردند؟- وحال نوبت شما است خانمی فرمودند- ایا ارزش زن فقط به مسائل جنسی است؟؟ اگرسنت های اسلامی ناب است پس چرا دستور داده شده است بیش از سه روز نبایدمرد بدون زن باشد این احترام به زن است-؟مسائل جنسی اینقدر حاد است-؟؟ من گفتم حدیث از چه کسی نقل شده است-؟ ایشان فرمودندپیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله السلم فرمودن که ایشان بیان کردند زمین چنین فردی لعنت مکیند که اوج نکبت است- ومن گفتم ایشان این حدیث به چه کسی گفته است- ایشان فرمودندمن نمی دانم من گفتم به حضرت ابوذر علیه السلام ایا شما فکردید دران سن  ایشان مشکل جنسی داشته است وانهم دختری درسن دختر ایشان بایاازدواج کند وایندختر خانم پس از ده سا ل ویادوازده سال باکره از ایشان جدا شود وحال من مطلب را میشکافم—در سراسر دنیا سابق راه جلوگیری از بچه رابلدنبودند وجلوگیری نمی کردند بلکه برعکس بدنبال ازدیاد نسل بودند واعراب دست  بالاتری داشتند- تحقیقات درغرب نشان میدهد درعربستات حدمتوسط بچه هشت تا بوده است فرزنی کنید خانمی بعداز انکه هشت بچه قدم ونمی قد بوجود اورد فوت کند وبا مردانی که اغلب انها رو زمزد بودند یان بچه داری بقدری سخت بوده است که مهریه زنان عقیم چندین برابر زنان زایا بوده است که پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم نهی کردند زن عقیم بگیرند بعنوان زن اصلی وفرمودنداز بچه اوردن نارحت نباشید خداوند منان  کمک میکند ومن درقیامت به زیادی نسل شما بر دیگران افتخار میکنم-ادامه


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9   10      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99