سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم -نقدی بردوست عزیزجناب اقای شاهسوندی-در دانشگاه لندن گروه تروتسکیها ایرانی وجود داشت که   من درانجا سخنرانی هفتگی داشتم – بحث به اینجا رسید که ا ولا فرق ایدولوژی الهی با مادی دارای چه اختلاف ماهوی استراتژیک است وایرادعمده مارکسیست از اسلام میگیرد در کدام بخش است-بحث من به ان گروه این بود که خداوند زیر بنا است واراده الهی درنتجه زیر بنا است وسپس ایدولوژی وسپس سیاست وسپس منافع است ومخلوق حق مخالفت ندارد – اما کمونیست زیر بنا ماده است که نه درک دارد ونه خلاقیت- میرسد به انسان عقل انسان زیر بنا است وبقول شما عقل بدنبال تبیین منافع گار گر است ایشان فرمودند تبیین منافع کارگر با حزب گارگر است من گفتم برخلاف قوانین کمونیست  است ایشان گفت حزب برامده از گارگر منظورمن است من گفتم من متوجه شدم حزب کار فکری کار میکند به شدت متراکم نمیشود درخلاقیت وفکر ازگارگر عقب میافنتد احتمال شیطان شدن دارد ومعصومیت خوداش راازدست میدهد وامکان ندارد طبق قوانین کمونیستی به پای خلاقیت گارگر درعملکار اجرائی میکند برسد ایشان گفت تروتسکس به همین نتجه رسید بود که باید گارگران به قدرت برسند وهمان زمان روزانه کار میکنند کار سیاسی هم بکنند ودرضمن به خالقیت برسند وقوانین گارگری را تبین کنند ولی چون درعمل اثبات شده است کارگریکه درس میخواند زودتر به خلاقیت میرسد وتا به خالقیت نرسیده است حق رهبری ندارد ولی رسید چطور؟ من گفتم هیچکس نمیتواند جز با رای گیری ازاد این مطلب را سنجش کند وچطور درکشورهای کمونیستی ما دارای زندانی سیاسی کارگران کمونیستی هم هستیم ؟ایشان گفت ایراد تروتسکی به استالین همین است که ایشان اصولا طبق ترم کارگر محسوب نمیشود وسانسور وزندانی کردن گارگران انقلابی بر خلاف قوانین کمونیستی است وایشان کمونیست رامنحرف کرد وبه سرمایه د ارای لاجرم کشاند وحدت سرمایداری با کمونیست که برخلاف قانون کمونیستی پایه گذاری کرد که دونتجه داشت یک تقویت ومشروع کردن سرمایه داری ودوم ضعف کمونیستی را عیان کرد ایشان گفت شما ممکن است این سئوال بکنید که بسیار هم دارد متداول میشود که اگر کارگران بگویند ما از فردا سرمایه داری میخواهیم بگویند جواب چیست جواب اینجا است که حزب اجازه نیادبدهد زیرا فلسفه اثبات کرده است که جهت دیالکتیک درکدام سمت است وما درچه دورهای هستیم من گفتم اینهم برخلاف قوانین کمونیستی است زیرا خود مارکس گفته است که اکر به اصل دقیق جدی رسیدیدانرا بپذیرید ایشان جواب دادن مارکس تنها نیست جناب لنینهم است – مارکس و لنین است وترتسکی لنین راهم قبول کرده است ایشان فرمودند شما ممکن است بگوئید که دوتا فلسفه نمیتواند باشد من هم اینرا قبول دارم پایه بر میگرد بر اینکه ماده است یا ماورا ماده است ومذهب نمیتواند دراینمورد برای ماتریالیست ها برنامه خود را تحمیل کند وما معتقد هستیم هروقت انقلاب چهارم در کشوری باید رخ دهد حتما میدهد بر اساس ضرورت وبا روشهای کمونیست ایران موافق نیستم که با زور  به خواهند تحمیل کنند وجناب تروتسکی معتقد است که کارهای فرهنگی با سرمایه داری میشودانجام داد به شرط انکه کارگران انها بخواهند ودرنتجه به نفع کمونیست تمام شود نه انکه حیله سرمایه داری بخورند وحقایق لوث شود ودرنهایت کمونیست تضعیف شود که سرمایه داری دراین موارد ازهوش وحشتناکی برخورداست وبه نحوی رهبران کمونیست را میخرد ایشان پذیرفت برنامه براساس قرار داد پیش میرود وفلسفه تا ایجاد کشور کمونیستی میتواند نقش داشته باشد این ضعف مسلم کشورهای کمونیستی است که کمتر از غرب برنامه ای خود درجامعه مطرح میکنند وبیشتر دراطاق های دربسته وامرانه است وحرکت اصلی که از پائین به بالااست را ندارند ویا تشریفاتی است ویا ضعیف است حال از منافقین باید  سئوال کرد که این شترمرغ بازیرا کنار بگذارند دقیقا حدود اسلامی ودیالکتیک را مشخص کنند وانسجام انرا دقیق تبین کنند وگرنه ما باید تابعیت اصالت به دیالکتیک دادن را به انها بدهیم واسلام روبنا تصور میکنندکه بهنفع دیالکتیک نقش بازی میکند شما اخیرا به کارهای رهبر کموله نگاه کنید که یک هم جوشی با امریکا واسرائیل بر علیه ایران دارد تا به حقایق بهتر نگاه کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم -نقدی بردوست عزیزجناب اقای شاهسوندی – فبل از انکه انقلاب به پیروزی برسد روزی کمونیستها ومنافقین که باهم متحد بودند دانشجویان انها از من دعوت کردند که یک جلسه درباره دیالکتیک حرفهای تزاه بزنم وار روش معمول استفاده نکنم ودرخیابان ودریک سانی درقصرالدشت هم من رادعوت کردند من مشفله زیادی داشتم فراموش کردم که روی ان فکرکنم یدام افتاد یک مقاله انگلیسی داشتک گه قبلا روی ان فکر کرده بودم .وبیست عنوان نوشتم تا انکه رهبر گروه زنگ زد وگفت دوساعت دیگر فلان جلسه حضور داشته باشید ومنرفتم کل جمعیت به سی نفر نمیرسید  بارعام داده بودند تاکتیک اقایان این بود که از همه سوئال میکردند تا به تضاد برسند وتا نقطه ضعف بگیرنند تا انروز من این مطلب را نمیدانستم وهمه علمای شیراز به این طریق چک کرده بودند وبا کتب مختلف مقایسه کرده بودند وتنها خودشان دارای ایدلوژیی داری فکر ونظم سیستماتیک میدانستند ودیگران باری به هرجهت .گدای اقتباس وجمع اوری ازهرجا میدانستند- جوان بسیار عبوسی بالا تریبون امد وگفت ایشان قول دادهاست دیالتیک از منظر جدیدی مورد بحث قرار بدهد ولطفا ایرادهای خودتان مرقوم بفرمائید وهم به ایشان میدهیم وهم به سازمان میدهیم رفت نشست- من گفتم فکر تا به نوشتن اید چند مرحله میگذرد یک دانشجوی پزشکی فرمودند حداقل سه مرحله من جرقهای در مغز زدم گفتم که جناب مارکس هم برای ایشان همین سه مرحله را گذارنده است گفتند بله گفتم میفهمیده است که انچه مینویسد باانچه فکر میکند اختلاف دارد یا نمی فهمیده است گفتند میفهمیده است وگفتم پس چرا نوشته است من میفهم انچه را که میخواهم همان را میگویم ایا چرا دیالتیک درمن اثر ندارد- جناب دکتر فرمودند منظورتان همان جمله اقایان است که از یک رودخانه دوبار نمیشود رد گفتم جنابی فرمودند که منطورم حضرت ربانی سلام اله علیه که دفعه یا پات ندارد .یا به صورت پلنگ ردمیشود جوانی روکرد به ایشان وگفت شما فهمیدید ولی جناب اقای مارکس این جمله رانخوانده است وجواب نداده است بدست ما شاید نرسیده باشد این تاکتیک ان زمان بود منگفتم سازمان بسیار حساس باشد که ببیند در دنیا دراباراه دیالکتیک چه میگویند وپاسخ منطقی بدهد کسی ادعای درک سیستماتیک دارد سیستماتیک یعنی که اول بحث تا اخر بحث از یک اصول ثابت بودن خدشه برخوردار باشد ما نزدیک مسجد رجا بودیک که بر رهبری جناب استاد معظم جنای ایت الله ادیب رحمت میشدهدایت میشد ایشان یکیاز بزرگان ادبیات عرب است وکتاب ترجمه است حقوق کارگر دراسلام که بنظیر است صدها برای انچه مارکسیست میگوید کمونیست شیراز احساس خطر کرده بودندومداوم افرادی میفرستادند که این کتاب را شما چرا ازراه دلیالکتیک نونشتهاید اینهم یکی تاکتیکها بود ایشان دم در درباره عظمت این کتاب بامن صحبت میکرد فردی نوجوان دانش اموز کمونیست شروع کرد بحث کردند واخر همان شعار داد ایشان فرمودند با تشکر لز شما هرگاه از یک تخم مرع یک بچه شتر بیرون بیاید به شرط انکه جلوی من باشد من انرا قبول میکنم نوجوان رو کرد به من باحالت التماس فرمود نظر شما چیست من گفتم شما نوجوان هستید اواین مارکسیست درایران بومی ایران نیست که درباره حقایق به راحتی تصمیم بگثرد یک یاند سیاسی است شما بع بهائیت وفراماسنوری ومار کسیست وهابیت یک ملیون ایراد بگیر تغیر نمیکند توی این مملکت بیشاز سیصد فرقه است فقط امروز یهودیت ومسیحیت واسلام باقی مانده چرا برای انکه بومی بوده است جلسه کشید به بحث کلام ان زمان هرکس ییک سری معلومات پراکنده داشت اخر کسی هرچیزی از نوع بحث به میا ناورد که من خیلی استفاده کردم دراین ضمن جوان رهبر بلند شد گفت با اجازه استاد یک انتراکت میخواهیم ما تصور میکردیم که تعداد زیادبیاید وچون پول ما زیادنبود نوشابه وکیک نخریدم وقت زیادهم نداریم اجازه بدهیم بوریم کیک ونشابه بخریم ورفت ودیگر نیامد ولی دم دربا نوشابه وکیک ایستاد یود یک دختر خوانم با باحجاب کامل وبسیار شیک وگران قیمت که من فکر میکردم حزب الله است بلند شد باعصبانیت وفرمودند گروه یک نقد وانتقاد کلاس یک دانشکده ادبیات سالن یک جلسه قد وانتقاد روی بحث بگذارد وگروه دو دانشکده علوم اطاق فلان وگروه سه- دانشکده مهندسی وگروه نتجه گیری اصایق فلان ما بحث را جمع بندی میکنیم وسیس با یاشن وارد بحث وتفیهم ونفهم میکنیم ونتجه را پلی کپی کرده به شما ارائه میدهیم اینهم یکی ازتاکتیکها بود ورفت بیرون به چه شروع رفتن کردند ولی بحث ها ادامه داشت من گفتم درک سیسماتیک میخواهید یاد بگیرید کتاب اصول فلسفه رئالیسیم را بخو انید که خودایشان ایرادهای سخت به نظیره گرفته است که بفکر مارکسیست نمی رسد ومیتوانست خوب انرا بپیچاند وکتاب های ایت الله مطهری ریس گروه امد تو وختم جلسه را اعلام کرد من بلیرون امدم کار د به خون ایشان میزدید در نمیاید یک نوشابه با کیک من داد من سوار اتوبو س شدم ترافیک سنگین بود بچه ها رامیدیم که مگی درحال خندیدن بودند- من تنها توانستم پنج عنوان را مورد بحث قرار بدهم ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- - - نقدی بردوست عزیزجناب اقای شاهسوندی یخش- دوازدهم- تکاتیک دیگر مرکز زرهی برای کسب اطلاعات بجه های اسم اش را گذاشته بودند بچه شوت – من گذاشته بودن تیپ جری لوئیس- روزی در مرکز زرهی یک فرد که جوان ایکه تیپ خاصی داشت ولباس خاصی هم پوشیده. بود که مدل معمول نبود بد نبود وارد مرکز شد عالبا هرکس که وارد مرکز میشود ولو ازنگهبانی سئوال میکرد درطول مسیر بازاز افراد سئوال میکرد مثلا میگفت دفتر سرهنگ فلان کجا است من دیدم از نگهبانی سئوال نکرد راست سرش را پائین اداخت مانند کسی که میداند کجا میرود خوداش رانشان میداد کمی مثل غربی ها سر ارام پائین ماید کمی خم میشود ودباره راست میشود دریک وضعیت تاحدودی ثابت میماند من فکر میکردم که از توی سینما یادگرفته است ولی بعد متوجه شدم تعلیم داده بودند ا بافاصله از سمت چپ من رد شد من هم به دفتر رفتم یکی از دوستان که دفترت اش نزدیک او بود حس میکند دارد دیوارها وپنچره ها بادقت بازرسی میکند دست راستاش راجلو میاورد وبا چهر انگشت کنار پنچرهای میگذارد فکر مکنید که ادم شوتی است میرود جلو ومیگوید که جناب کمکی در پیدا کردن اطاقی دارید من شمارا کمک کند بودانکه بهایشان توجه کند بالهجه محکم فارسی تقلیار روشهای امریکائی جدی میگوید متشکرم خودام باید پیداکنم البته من بعد روش ایشان راتوضیح میدهم جا میخورد بر میگیرد خلاصه راهرو را پیدا میکند واطاق جناب سرهنگی میرود که تازه از امریکا برگشته بود وبه ظاهر استادجنگهای چریکی بود- ایشان به من گفت این که این فرد مشکوک است من گفتم یک بار که بیشتر نیامد ایشان گفت مابقیه عصر هاامده است ولی ایشان به من نگفت خوداش چراراعصر میاید- مدتی نگذشت یک جناب سروان با کمی نارحتی پیش من امد این جوان که نسبتی باجناب سرهنگ امده است این بااین قیافه نسبتی با جناب سرهنگ ندارد ودرمن خیره شد من باعصبانیت تما به اخیره شدم مدتی ماند تصور میکردمن ذوق زده وباهیچان وکمی نگرانی میگویم بازهم امد؟ واز رو رفت سرش را پائین انداخت ورفت- درتکتیک ها نظامی همیشه سنگر های مقدم باید گراها خط سنگر باید مشخص باشد وکلا بهتر است که گراهای سنگرها مشخص باشد وزاویه سنگر ها باشمال از یکسری قوانین پیروی میکند یا با زاویه کوهها وی سمگرهای دشمن موازی است ویا حالت متقاطع پیدا میکند فاصله سنگر ما از جائی که ما تانکهای ما به دشمن حمله میکند باید بادشمن زیاد باشد ودر جائی که دشمن به ما حمله میکند با ما بایدکم باشد- وغالبا میکویند شاخ به شاخ نشویدمیدان مانور داشته باشید وتانک با زاویه عمود بر سنگر موضع بگیرد جه درداخل سنگر وچه جلوی سنگر همین حالات در مسئله جاسوسی خیابانی است- ود ر خط مقدم نقشه وضعیت ارایش خودی ودشمن را میدهند دقیقا درجاسوس خیابانی فرد درجای حساس میایستد ونقشه جلوی خودرا دارد وباید نقشه راحفظ کرد اینها حفط میکند ودر سر موضع بیشاز دوساعت نمیایستند وبه موضع دیگری میروند وفرد دیگری جای انها را میگیرد من ایشان را بارها درخیابان زند نزدیک ساختمان کیهان روبروی خیابن انوری میدیدم که خیابن انوری دیده بانی میکرد حال اگر قیب نما تنانک از کار بیفتد ودیده بان جلو خیلی جلوتر ازسنگراست قطب نما خوداش را ازدست بدهد بیادچکار کند زیرا چند دقیق بعد مانورتانک ها شروع میشود واحتمالا مانورتانک های دشمن شروع میشود هم توپخانه بداند چگونه عمل کند وهم فرماندهان پشت جریان نبرد رابفهمند وهم تانکهای خودی- درایم موقع یک تاکتیک است یک چوب هایی دارند که اندازه ان مهم نیست ولی بهتر است یکی یکمتر باشد ودیگری رادیکال2 به موازت خط کناری تانک عمود بر سنگر یک خط یکمتری با گچ میکشد وچناچه به راست ویا به چپ چب درست را یادگرفته باشد که تقریبا 90درجه میشود یک ضلع یک متری میکشد که با وتر که دارد یک مثلت قائم ا لزاویه متساوی الساقین ساختم میشود ویکی بغل دست اوبرعکس که تقریبا یک نیم دایره را تشکیل میدهد واز وسط وتر به گوشه قائم وصل شود میشود دوتا زاویه 45 درجه بوجود  میاید وباز ان نیمهها نصف میکد که بروی وتر است به مرکز وصل میکند چهار زاویه 22.5 بدست میاید درمجموع هشت زاویه بدست میاید شماره رمز میدهد به هرکدام مثلا از یک تاهشت حالا دوانگشت چسبیده 14 درجه است کنار هر زاویه بکذار یا جمع میشود ویا کم میشود ودست رابیاد کشید ودران زمان میتواند گرای تقربی را بدهند ودر جاسوسی خیابانی باهمین رمز ها در بیسیم صیحبت میشود در نبردعراق امریکائی گفته بودند همه باید یاد بگیرند وبخصوص درخط مقدم چون شجاعت حرف اول را میزند این سرباز صفر مداوم کتک میزدند فحش میدادند تپاله تفاله هیزم زیر دیگ این رامیگفتند چرا بیاد یادبگیریم ومغز انان واقع قفل بود هیچ عکسالعمی برای یادگیر نبود من یاد ایه قران میافتدم که قران میفرمایند قلوبهم قفل واقعا این چنین بود واین بقول حضرت استاد بزرگوار شهید مغزز مطهری تخمی بود که خودشان کاشته بودند در جبه نبرد تخصصی بسیار بال وتجرب های زیاد میخواست که این دیده بان میخواهد چه میگوید واورا راهنمائی کنند- بزند ازراهمزخرفاتی میگفتند  تانک خودی نباید دور بزند ازراه مانور دشمن بیاد وارگ مجبور شد دیده بان نباید گول بخورد واگر تانک دضمن اورا تعقیب کرد بایدگرای دقیق بدهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- - - نقدی بردوست عزیزجناب اقای شاهسوندی یخش- دوازدهم- تکاتیک دیگر مرکز زرهی برای کسب اطلاعات بجه های اسم اش را گذاشته بودند بچه شوت – من گذاشته بودن تیپ جری لوئیس- روزی در مرکز زرهی یک فرد که جوان ایکه تیپ خاصی داشت ولباس خاصی هم پوشیده. بود که مدل معمول نبود بد نبود وارد مرکز شد عالبا هرکس که وارد مرکز میشود ولو ازنگهبانی سئوال میکرد درطول مسیر بازاز افراد سئوال میکرد مثلا میگفت دفتر سرهنگ فلان کجا است من دیدم از نگهبانی سئوال نکرد راست سرش را پائین اداخت مانند کسی که میداند کجا میرود خوداش رانشان میداد کمی مثل غربی ها سر ارام پائین ماید کمی خم میشود ودباره راست میشود دریک وضعیت تاحدودی ثابت میماند من فکر میکردم که از توی سینما یادگرفته است ولی بعد متوجه شدم تعلیم داده بودند ا بافاصله از سمت چپ من رد شد من هم به دفتر رفتم یکی از دوستان که دفترت اش نزدیک او بود حس میکند دارد دیوارها وپنچره ها بادقت بازرسی میکند دست راستاش راجلو میاورد وبا چهر انگشت کنار پنچرهای میگذارد فکر مکنید که ادم شوتی است میرود جلو ومیگوید که جناب کمکی در پیدا کردن اطاقی دارید من شمارا کمک کند بودانکه بهایشان توجه کند بالهجه محکم فارسی تقلیار روشهای امریکائی جدی میگوید متشکرم خودام باید پیداکنم البته من بعد روش ایشان راتوضیح میدهم جا میخورد بر میگیرد خلاصه راهرو را پیدا میکند واطاق جناب سرهنگی میرود که تازه از امریکا برگشته بود وبه ظاهر استادجنگهای چریکی بود- ایشان به من گفت این که این فرد مشکوک است من گفتم یک بار که بیشتر نیامد ایشان گفت مابقیه عصر هاامده است ولی ایشان به من نگفت خوداش چراراعصر میاید- مدتی نگذشت یک جناب سروان با کمی نارحتی پیش من امد این جوان که نسبتی باجناب سرهنگ امده است این بااین قیافه نسبتی با جناب سرهنگ ندارد ودرمن خیره شد من باعصبانیت تما به اخیره شدم مدتی ماند تصور میکردمن ذوق زده وباهیچان وکمی نگرانی میگویم بازهم امد؟ واز رو رفت سرش را پائین انداخت ورفت- درتکتیک ها نظامی همیشه سنگر های مقدم باید گراها خط سنگر باید مشخص باشد وکلا بهتر است که گراهای سنگرها مشخص باشد وزاویه سنگر ها باشمال از یکسری قوانین پیروی میکند یا با زاویه کوهها وی سمگرهای دشمن موازی است ویا حالت متقاطع پیدا میکند فاصله سنگر ما از جائی که ما تانکهای ما به دشمن حمله میکند باید بادشمن زیاد باشد ودر جائی که دشمن به ما حمله میکند با ما بایدکم باشد- وغالبا میکویند شاخ به شاخ نشویدمیدان مانور داشته باشید وتانک با زاویه عمود بر سنگر موضع بگیرد جه درداخل سنگر وچه جلوی سنگر همین حالات در مسئله جاسوسی خیابانی است- ود ر خط مقدم نقشه وضعیت ارایش خودی ودشمن را میدهند دقیقا درجاسوس خیابانی فرد درجای حساس میایستد ونقشه جلوی خودرا دارد وباید نقشه راحفظ کرد اینها حفط میکند ودر سر موضع بیشاز دوساعت نمیایستند وبه موضع دیگری میروند وفرد دیگری جای انها را میگیرد من ایشان را بارها درخیابان زند نزدیک ساختمان کیهان روبروی خیابن انوری میدیدم که خیابن انوری دیده بانی میکرد حال اگر قیب نما تنانک از کار بیفتد ودیده بان جلو خیلی جلوتر ازسنگراست قطب نما خوداش را ازدست بدهد بیادچکار کند زیرا چند دقیق بعد مانورتانک ها شروع میشود واحتمالا مانورتانک های دشمن شروع میشود هم توپخانه بداند چگونه عمل کند وهم فرماندهان پشت جریان نبرد رابفهمند وهم تانکهای خودی- درایم موقع یک تاکتیک است یک چوب هایی دارند که اندازه ان مهم نیست ولی بهتر است یکی یکمتر باشد ودیگری رادیکال2 به موازت خط کناری تانک عمود بر سنگر یک خط یکمتری با گچ میکشد وچناچه به راست ویا به چپ چب درست را یادگرفته باشد که تقریبا 90درجه میشود یک ضلع یک متری میکشد که با وتر که دارد یک مثلت قائم ا لزاویه متساوی الساقین ساختم میشود ویکی بغل دست اوبرعکس که تقریبا یک نیم دایره را تشکیل میدهد واز وسط وتر به گوشه قائم وصل شود میشود دوتا زاویه 45 درجه بوجود  میاید وباز ان نیمهها نصف میکد که بروی وتر است به مرکز وصل میکند چهار زاویه 22.5 بدست میاید درمجموع هشت زاویه بدست میاید شماره رمز میدهد به هرکدام مثلا از یک تاهشت حالا دوانگشت چسبیده 14 درجه است کنار هر زاویه بکذار یا جمع میشود ویا کم میشود ودست رابیاد کشید ودران زمان میتواند گرای تقربی را بدهند ودر جاسوسی خیابانی باهمین رمز ها در بیسیم صیحبت میشود در نبردعراق امریکائی گفته بودند همه باید یاد بگیرند وبخصوص درخط مقدم چون شجاعت حرف اول را میزند این سرباز صفر مداوم کتک میزدند فحش میدادند تپاله تفاله هیزم زیر دیگ این رامیگفتند چرا بیاد یادبگیریم ومغز انان واقع قفل بود هیچ عکسالعمی برای یادگیر نبود من یاد ایه قران میافتدم که قران میفرمایند قلوبهم قفل واقعا این چنین بود واین بقول حضرت استاد بزرگوار شهید مغزز مطهری تخمی بود که خودشان کاشته بودند در جبه نبرد تخصصی بسیار بال وتجرب های زیاد میخواست که این دیده بان میخواهد چه میگوید واورا راهنمائی کنند- بزند ازراهمزخرفاتی میگفتند  تانک خودی نباید دور بزند ازراه مانور دشمن بیاد وارگ مجبور شد دیده بان نباید گول بخورد واگر تانک دضمن اورا تعقیب کرد بایدگرای دقیق بدهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درمکه مکرمه بودم به خانمی برخورد کردن باکسی گویا بحث داشت ان فرد رفت- ایشان فرمودند که وهابی دیروزبیان کردند که تمام تفسیرقران فرق بخصوص شیعه سرتا پا غلط است من هم گفتم اگرصد کتاب تفسیر وهابیان را روی سرمن بزنندتا چشمان من از حدقه بیرون بزند دست از کتب تفسیری شیعه بر نمیدارم زیرا تفسیراش مال اهلبیت مکرم رسول الله صلواتالله علیه واله والسلام است فردا انروز من جستجو کردم وفهمیدم فقط یک کتاب فروشی تا حدودی جامع در مکه وجود دارد به انجا رفتم وپرنده پر نمیزد-ا ول سئوال کردم کتب تفسیری مصری تان کدامها هستند گفت نداریم- یک قفسه نشان داد دو وجب در شش وجب کل کتب مصری بود ایشان گفت اوردن کتب از خارج بسیار سخت است واچازه میخواهد بعد من پرسیدم کتب های تفسیری وهابی که که کتب تفسیری فرق دیگر را رد کرده است ومطابقت کرده است چه داریدایشان فرمدند وهابیت به هیج تفسیری معتقد نیست وجنین کتابی نداردلبته اقایان همه ایات قران رامحکمات میدانند یعنی همهن درک اولیه درست ا ست احتیاج به تبین ندارد ایشان ازمن پرسید اهل کجائی هستید گفتم ایران ایشان یک کتب یک جلدی اورد وگفت این کتابی است کهوهبیان قبول دارند ونویسنده ان اهل مملکت شما اهل سیستان وبلوجشتان ومقیم زاهدان درجند قرن پیش بوده است گفتم کتاب تفسیری است گفت خیر فقط چند لغات رامعنی کردهاست مثلا سوره حمدرا چهار لغتاش رامعنی کردهاست کتاب تفسیر نیست من گفتم کتابی که وهابایان دران اثبات کردهاند که قران تفسیر نیاز ندارد لطف کنید ایشان با کمی عصباینت گفت همین کتاب است- اخیرا اقایان وهابی که قبلا برای حوزه علمیه الازهر مصر تره خورد نمی کردند وداشنگاههای عریض وطویل خودشان را به رخ انان میکشیدند حال بشدت متوجه نفوذ درالازهر مصر شدند زیرا نکند دستهای انان درمقابل ایرانیان بالا رود وهنوز ترکش های ایرانیان به انها نخوردهاست اینان ذوب شوند


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نطریات شخصی است- با پیروزی درخشان بخصوص در عامل تبلیغات نظامی به تمام شیردلان اگاه راتبریک عرض میکنم- چند طرح هرچند میدانم بسیارضعیف است ولی مطرح میکنم- امریکا درافغانستان بخوبی اثبات کرد که نمیتواند کمین بزند ویه راحتی کمین میخورد- دوم نمیتواندزیاد دریک منطقه باشد- سوم بیشتر به اطلاعات که بسیار ضغیف است متکی است-ولی خصوصیات روانی وحشی گری به تمام معنی دارد حتی از تخریب مدارس علمی هم بی جهت ابا ندارد- و کشتار طلبه را جزور اهداف نظامی سیاسی خوداش دراورده است – میابیست حملات سریع وبرق اسا با مینی کاتوشیا بعناون پایه برای ایجاد فضا سازی برای کشیدن به جلو دیگر ابزار جنگی که به تدریج سنگینت میشود تا موشکهای تا برد150 کلیومتردر عمق مد نظرداشته باشیم وت ر سیدن به ریشه کوهها را مدنظر داشت باشیم اجازه اسکان دشمن را در ریشه کوهها ندهیم ودشمن را درپشت کوها که درکنار ریشه کوهها نباشد متوقف کنیم- وجاده های تاکتیکی حتی اکر درشرایط صددرصد غیر قابل عبور ولونفر بخوابانیم برای حملا ت وسیه حداکثر دوساعته اماده کنیم که را بلوک اهن بخوبی میشود استفاده کرد وبخوبی بتوانیم روی تیغه یا کل قندی ها نفر راهلی برد کرد واکر هلی برد نمیشود کرد از ماشین های نردبانی اتش نشانی ها استفاده کنیم وتکتیکهای حفط تیغه و کل قندی هار انجام دهیم ولو تعداد یک نفر باشد وبا کماندو ها مداوم به ریشه کوهها دشمن در شرایط سخت عملیات وتجسس رانجام دهیم وطرحها توپخانه وعبور تاکتیک دشمنرا بخوبی حدس بزنیم تاکنیک نظامی بارکش را ازمخزنهای مهات در زیرزمینهای استاری نظامی ایست اگاهی برای وانت تا ده تن وبرای فرد تا 500 کلیلو اماده شوند که دراستار کیسه های کود شیمیائیکه بستکی به شرایط فصل دارد با مشخصات خاص را یجاد کنیم ودر دهات اطراف خانه های امن نظامی که هردفعه فقط دو درصد نیروی نظامی موجود وارد عملیات ا شود ونیروهای شناخته شده به سرعت جا به جا شود عمل کنیم- موفق باشید زیرا به تائید الهی مجهز هستید- انشائالله


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه حواندن مطالب استاد معظم حضرت ایت الله العظمی علامه جناب مرتضی مطهری رحمت الله واسعه-درباره تنها پیامری که شک درپیامبری ایشان نمیتواند بکند- نظریات شخصی است- دوشغل حضرت پیامبر اکرم صلواتالله علیه .اله .السلم داشته است یکی چوپانی ودیگر تجارت یک شعلی در پائین درجه مشاغل ودیگری دربالاترین درجه مشاغل- هرکی ازنها از جهاتی بامشکلات زیادی انسان را روبرو میسازد تحقیقات نشان میدهد که چوپانان براین انکه اولا سرگرم شوند انها ترغیب میکردند نی لبک بزنند مشهورترین نی لبک های تاریخ باستان وحتی انگلستان در زمانهای گذشته چوپانان بودهاند که در هدایت گوسفندان کمک میکرده است وگرگ بعلت اکو شدن درکوه تا حدودی مترسیدند وترس خود فرد هم ریخته میشود وصدایش هم رسا میشود ویک منبع درامدی هم پیدا میکند بعد درامریکا گیتار به جای نی لبک محبوب شد- درتجارت هم همیشه از روشافراد موفق تقلید میشود کهان زمان میابیست شراب وکنیز وانچه ان زمان سوداور باشد وچون تجارت بسیار کار مشکلی ووقت گیری بودهاست به خودشان حق میدادند سود های زیادی را بدستاورد- وکمتر کسی بوده است که از این سودها پرهیز داشته باشد- دوم افراد از لحاظ اخلاقی بردونوع هستند- کی انکه تحت تاثیر وفشار خانواده دارای اخلاق به ظاهر بسیار خوب هستند ولی عدهای خودجوش هستند که پیامبران از نوع ادوم هستند میتوان تشخیص داد نوع اول زیادنمیتوانند دراین حالت باشند مانند شاهزادگان اروپائی که باید بسیار عصا قورت داده وبسیار مودب ومعلوماتهای زیادبیاد یادبگیرنند اسمی را درست لفظ کنند تاریخ کشورها تا حدودی خوب یاد بگیرنند تاریخ کشورخودشان را عالی یاد بگیرنند تلفظ زبانهای خارجی بایدعالی باشد ومسائل دیگر وبسیار به تشریفات حساس باشند برایانکه روحیهانها خراب نشود پس از هربرنماه سخت مدتیدراختفا به حالت معمولی باز میگردند گرچه امروزه بسیار قواعد سخت برداشته شده است به زندگی معمولی نزدیک شده است وانسانها تحت تاثیر هم سنهای خوداش قرار میگرد ولو کم وبیش باشد – نکته بسیار مهم که غربی در زندگانی پیامبر اکرم توجه کردند علاوه برانکه نقطه ضعفی نشان نداده است هیچ یک از بیانات اش قبل از اسلام مغایر با بیانات ایشان بعداز اسلام نیست ده مورد پیدا کردهاند که همگی انها ساختگی بوده است- نکته بسیار عجیب ان است که اقوام اعراب عربستان تمدن بسیار جالبی نداشتند درحد نیمه وحشی انها را میشاختند که به راحتی تحریف میکردند ودروغ میگفتند ومانند ان ولی تاثیر پیامبراکرمصلواتالله علیه واله والسلام بقدری عظیم بودهاست که هنوزدلائل ان روشن نیست کمتر از همه امتها در سالهای بعد از رحلت پامبر اکرم دورغ گفتهاند وهرچه به تمدن بیشتری پیدا کردهاند دورغ بیتشتری گفتهان وبا تمام این وجود قابل مقایسه با یهود نیستند بی شک پیامبر اکرم از نبوغ عظیمی درجوانی برخوردا بودهاست اتفاقا نشانه های جالبی هم موجود است ولی سعی میکرده است کمتر افراد متوجه شوند وخاندانش با وجود انکه میدانستند انها هم سعی میکردند حساسیت زیادی نشان ندهند زیرا اگر فبائل اعراب اطمینان پیدا میکردند سعی درجذب ایشان میکردند- باوجودانکه یتیم بلکه لتیم بودند ولی هیج نقطه ضعفی رانشان ندادند تا الگوئی برای یتیمان شوند دونکتهاخیر بسیار حائز اهمیت است- یکی انکه خط یاد نگرفتند درحالیکه همه خاندان ایشان از فرهیختهگان هستند وهمه با سواد وخط رابلد بودند بخوانند معلوم میشود انها جریان را میدانستند که نباید به ایشان خط یادبدهند درحایلکه حضذت علی علیهالسلام اینطور نبودهاست ودم شعر یادنگرفتند درحالیکه همه اعراب سنتا شعرهای زیادی حفظ میکردند که علامت سواد عالی بودهست وباز خاندانش میدانستند نباید شعر یابدهند ودرهیچ گروه ادبی شرکت نکردند ولی یک گروه شبه نظامی ایجاد کردن که دل شیر میخواست وچگونه توانستند افراد راضی کنند که با قبائل روبرو شوند نشان از شجاعت ودرک عالی سیاسی ایشان رانشان میدهد که هیچ سابفه درجهان انروز نداشت- ایشان به ظاهر هیچ توجه ای به ادیان نشان ندادند ادیان همیشه خیلی زود دمده میشود ویک دفعه بشدت مذهبی شدند ودرعمق مذهب رفتند وادیانرادر طول تاریه ادیان رامورد بحث دقیق قرار دادند این امر بسیارعجیب است ویکی از نشانهای پیامبران این است که پول کم به افراد میدند گرچه برای انها دعا میکنند که تصور بوجود نیاورد که میخواهن توسط پول مردم بخرند حتی حضرت سیلمان وداود علیهماالسلام این چنین بودند یپامبر اکرم فقط به عدهای خاص پول ریاد دادهان گرچه بیشا زهمه پایمبران پول بخشیدهاندولی پی ازنکه اسلام جای افتاد ائمه اطهار پول های انچنانیدادهاند ودرمقالا حریفان انان پولازیادمیدادند وحواله به بتنان نمیکردند گرچه جند مورد محدود ابی سفیان به تقلیدار پیامبراکرم صلواتالله علیه واله والسلام گفت با بت هبل به خواب من بیاید تا بدهم ولی پی ازمدتی انراترک کرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99