سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- - قبل از انکه وارد بحث اصلی شوم- بخش پنچم-مسئله دیالکتیک-دختر خانم استادیوم حجاب پس از ستایش بیحد ازگارکران که سخنرانی اولیه اغاز کمونیستی درمسکو برای کارگران انچام میشد را با اصطلاحات اسلامی بکار میبردند که به نظ میرسید که صیحیح نباشن زیرا ماانها را برای پیامبراکرم صلواتالله علیه واله والسلام وائمه اطهار بکار نمیبردیم باید شب روز شما رتعظیم وسجود کنیم ماهیچ هستیم شما همه چیز ما هستید شما بادستان که میبافید به فلسفه رهائی ما میرسید ومشعل فروزان ما که درتاریکی هستیم میشوید وشما بعد درعرض پیامبران میرسید وتمدن ساز ماهستید شما عالمان هستید چه در علوم تجربی وچه درعلوم الهی شما مجاهد هستید وشما جانبازان هستید وشما شهیدان ما هستید- وبعد باحالت سردی بیان کردند که ما معلم ودکتر راهم کا رگر میدانیم این هم از نبوغ جناب اقای لنین است که انها را درمرحله اول خورده بورژوازی نزدیگ به گارگر میدانست برخلاف کاسب که انهارا خورده بورژوازی نزدیک به سرمایه دار وبعدا مجبور شود معلم ودکتر را جزوگارکران درجه دو بداند- اما ایشان نامی از کارفرما وکاسب و سرمایه دار نکرد وصراط مستقیم از جاده ناب کمونیستی روسی میگذشت ونیمی از قران را نادیده گرفت وادعای مسلمانی هم داشت- دونکته وجود دارد یک به صورت اتوماتیک ودوم از طریف دیلکتیک فرد کارگ ر به درجه درعرض پیامبری میرسد انهم اتوماتیک بعد درک کردم که منبع ایشان تحقیقات غول اسای در باره کمونیست دانشگاه سوربون وحزب کمونیست روسیه بوده است منابع طلائی علم درهستیکه این دومنبع درتهران موجود بوده است لذاتضاد انها با رژیم اسلامی از نوع تضاد های از روی لجاجت وکینه وهوس وعناد نیست بلکه تضادازنوع انتا گونستی است که معاد ل فارسی ندار به معنای اختلاف درایده است که بر اسای عقل وعلم است گرچه رژیم سعی میکند که رابه عناد ولجاجت وکینه وغیره برچسب زند- ابتدائ چند مقدمه لازم است- در طول تاریخ بشر همیشه خرافات حرف اول میزند وحتی انسانهارا زیر کوهی از خرافات دفن میکند الان خرافات مدرن کم نیستند که انشائاله درفرصتی دیگر انرا بیان میکنم وهیشه فرهیختگان که در راس پیامبران بودند میکوشیدند که را دو مسئله اصلی –اول منبع موثق ودو مسیر تحقیق ودرک را مشخص کند وبه انسان مهارت لازم را بدهند کاری بوده است بسیار سخت ودلان های پر وپیچ وخم را حتی باترس ولرز وشجاعت طی کردهاند تا نوری بر قلب انسانها بتابد- دونمونه عرض کنم یک روز تعطیل من به یک کلیسا رفتم وبعد از باز گشت خانمی دریک میدان کوچک منتظر ایستاده بود من هم کنار انمیدان مدتی ایستادم ان خانم چون فهمید که من خارجی هستم سلام گرمی کرد ومن به نزد ایشان رفتم وگفتم یک سئوال از شما دارم ایادشما مذاهب دیگر را تحقیق کردهاید فرمود بله وگفتم به مسیحیت معتقد هستید فرمود بله- گفتم ممکن است دلیل تان را بفرمائید ایشان گفت من درکتابی خواندم که درشهری فردی معتقد به حضرت مسیح علیه السلام بوده است ومردم شهر معتقد به حضرت مسیح علیهالسلام نبودند وشهر مابین دوکوه قرار داشته است وجای انها تنگ بوده است از جناب مومن میخواند تو که حضرت مسیح علیه السلام معتقد هستی چاره کار مارا بکن ایشان فرموده است این برایمن بسیار اسان است انگشت خود را بر کوه فشار میده وکوه به اندازه زیادی دور میشود میگوید همین مقدار بس است یا باز عقب تر ببرم مگویند بس است وهمه به دین مسیح علیه السلام ایمان میاورنند چنین چیزی را درهیچ دینی من پیدا نکردم- یا میگویند که یک ملوان انگلیسی درگذشته از کشتی در دریا به اب میپریده است وبا در دریا همراه کشتی حرکت میکرده است تا به ساحل برسد ودر دریا ماهی شکار میکردهاست ومیخورده است وخسته نمیشده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- قبل از انکه وارد بحث اصلی شوم- بخش چهارم- دختر خانم در استادیوم حجاب فرمودند که ما دومنبع قانون گذاری داریم – وحی وخلق وچناچه خلق قانون وحی را کناربگذارد حتما از قانون وحی بالاتراست؟ اشاره کردند که قران دو یاه تاریخی دارد که این موضوع رااثبات میکند ولی اشاره به ان ایه نکردند-مسلما یکی ازانها میباست واقعه شورای جنگ احد باشد درهمان جلسه اصحاب از پیامبر اکرم صلولتالله علیه سئوال کردند که در این مورد وحی امده است – پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلام فرمودند خیر-حال سخن پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم را ما هم را درحد وحی تلقی میکنیم ونتجه انهم چه شد شکست مفتضحانه وبیشاز همه این جوانان که پیشنهاد جنگ را درخارج مدینه دادند وانهمه رگ غیرت نشان دادند زودتر ازهمه بدنبال دنیاومال دنیا رفتند وفرار کردند خداوند انها را تنبیه کرد پیر وجوان را شاید به این دلیل که کمی دنیا به انها رو کردهاست شدندبه قول مبلغ شهیر حضرت جناب ثقه السلام قرائتی دامت برکاته انشائلله از توتی تبدیل به گردوئی شدند توت با کمی تکان دادن درخت میریزد وگردو با سنگ هم نمیافتد ودرسش دیگر هم به نا پخته ها تا حدی که زیاد ضرر نمیزند اجازه تجربه بدهید سرشان که بسنگ خورد موتور عقلشان بکار میافتد- دوم همسران پیابمر اکرم صلوا ت الله علیه واله والسلم هستند که باتعدد زوجات پایمبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم مخالف بودند این نشان از ان دارد که پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم را نمی شناختند وموقعیت خودشان راهم درک نمیکردندکه حضرتاش مصلحت امت را بر مصلحت شخصاش ترجیح میدهد وحاضر نیست یک بنده خدائی را به سختی ومحظورات وقید وبند وتحمل بعضی فشارها وادارد وهمچننین دیگر زنان خوداش را دران شرایط سخت معیشتی بسیاری که درحال وضع بهتری از پیامبر اکرم داشتند جرئت زن گرفتن نداشتند ویا زنان خودر به خانه پدرشان میفرستادند پس یک مصلحت رسالتی بوده است ولی زمانی که وحی امد کسی مخالفت نکرد که شما ازان پیراهن عثمان بسازید اتفاقا درسرکلاس در دانشگاه لندن این موضوع مطرح شد وخانم استاد انار تائی کرد وفرمودند تمکتم شاهان قبلی انگلستان براث وحدت سیاسی با اقوام مختلف این کارا میکردند وپادشاه عربستان سعودی درحدود چها زن از ار قبائل متحد خود گرفته است که وقت بیشتر این زنان درهمان قبائل خودشان صرف میشود ولی انرا با اهمیت میدانند وزنان برای اهمیت قبیله خودشان بهان با کمال میل تن میدهند ویکنوع ایثار میداند علما میفرمایند اگر واجب بود وتنها همین یک راه حل راداشت صددرصد پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم به ان عمل میکرد احتمالا راه حل دیگری هم داشته است مه پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم ازان منصرف شده است ولی زنان کار زشتی را مرتکب شدند روزنه ای برای مخالفت بعضی ها باز کردند واگر مسئله ماه مبارک رمضان است اولا خداوند انها را سرزنش کرد وسپس تخفیف برای انها قائل شد مسلم بوده است که مومنین جزو این گروه نبودند- .بسیاری ازچاها پیامبر اکرم مانند بیت شجره الرضوان که اکثریت قریب به اتفاق مخالف قرارداد بودند پیامبر اکرم نپذیرفت وازان بالاتر ولایت حضرت علی علیهالسلام را باتمام شدت وحدتی که موجود بود سر سوزنی کوتاه نیامد خلاصه هرجا که فسخ ونسخ شده است بفرمان واذن خداوند منان بوده است وبدون اجازه خداوند منان هیچ جا فسخ ونسخی صورت نگرفته است یعنی در طول تکلیف شرعی بوده اسن نه درعرض ان ولی اهمه مهمتر منافقین ان قوانین به اصطلاح خلقی خودشان راهم مداوم نقض میکنید که غربیان درنبوغ خودتان به شک میاندازید- یک انگلیسی در زمان اقای مارکس گفته بود اجازه بدهید من ایشان راترور کنم تا هردو به تکامل برسیم- وبقول یک دانشجوی انگلیسی رقیق من میگفت که ملاک تکامل که کشف میشود پتکی بر بر سر اقای مارکس فرود میاید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- قبل از انکه وارد بحث اصلی شوم- بخش سوم-انگلستان قبل ازجنگ جهانی دوم- متوجه شد چناچه خودرا ازسیاست های بین ابر قدرتها کنار بکشد شکست میخورد بخصوص در کشورهای جهان سوم لذا غرب به این نتجه رسید که بیاددرمقابل حکو متهائی که سر تسلیم فرود نمیاورد باانها وارد جدال وچالش شودتا تسلیم شوند این تسلیم به معنای ان است که ایدولوژی غرب محور واقع شود درغرب دوضرب المثل است یکی غرب افتاب است ودیگران باید نقش زمین راداشته باشد ویا غرب زمین است ودیگران بیادنقش ماه راداشته باشد- وشاه تا انجا که میتوانست این امر را اجرا میکرد وبعدا مشخص میشود که این نقش را به منافقین دادند امام که پرچم اسلام را بلند کرد وبارها بیان کرد ما محور هستیم یعنی شما باید گرد بچرخید ومنافقین بیان کردند که جهان نمی پذیرد که ما مردم سالاری نداشته باشیم وعقب میفتیم که صراحتا نماینده زن منافقین در سخنرانی روز کارگر که بعد بحث خواهم کرد دراستادیوم حجاب شیراز بیان کرد و مزخرفات دیگری را به اضافه کرد که خلق میتواند هرجا که تشخیص دهد حکم وحی را بانظر خلق عوض کند زیرا دران زمان برتر از وحی است وهرکس اینرا نمی فهمد کودک است وما نمیتوانیم ایزوله شویم- حضرت ایتالله شهید معزز دستغیب رحمت الله علیه درجواب اندختر خانم نادان پاسخ دادند که ماه زمین هستیم ودیگران ماه هستند وباید بگردند ما بچرخند واگر ایزوله شویم به جهنم- - دوتاکتیک مهم غرب دارد که منافقین ازان پیروی کردند- یکی بنام کیک معروف است ویکی هم بنام تورعنکبوت- اولی درغرب حکومت های لائیک یک کیک سکولار تهیه میکنند وروی ان شکر شعار مسیحیت خفیفی میرزند- که منافقین گاه گاهی حدیثی را بیان میکردند – دوم تور عنکبوت- عنکبوتی است که درختی را در وسط قرار میدهد وویک مثلت از طور دور این درخت درست میکند که باداز هر طرف که بیاید شکاررا به تور بیاندازد خوداش روی درخت است وبلافاصله به سمت شکار میرود- منافقین یک مثلت اسلام خاص وکمونیست خاص ومکتبهای خاص غربی که به هیچ وجه سنخیت اتصا ل به هم نداشتند در یی خیال بافی محض وذهنیت محض مطرح کردند که شکار را ازهر طرف به خود جلب کنند وکه کاملا تز وسیله هدف راتوجیه میکند را اجرا کنند وساده لوحان که انزمان به علل زیادی وجود داشتند به دام بیاندازد از خلبانهای تحصیلکرده امریکا ومهندسین ودیگر اقشار وبه خصوص دربانوان محبویبت زیادی پیدارکردند ومکتب خود را مکتب جامع نامیدند- د رلندن یک دانشجوی ایرانی روی تبلیغات رسانه ایران برای شاه کار میکرد به ایننتجه رسید تکنیک توررا بکار میبرند این تکنیم به این صورت است یک سری خصوصیات مثبت را برای شاه مداوم مطرح میکردند تا به یک طناب نیرومند تبدیل شود به نظر ایشان مثلا داخل روزنامه کیهان ازهمان افراد سئوال میکردند چه مشکلی درهضم این دارید یک تست میگرفتند مشکل پیدامیشد واین بار خصوصیاتی که ان مشکل را بر طرف کند به قول ایشان به صورت طناب درمیاوردند واین کارر ا تانهایت ادامه میدادند که برای اشان مسجل شودذ ودیگرتا اخر ادامه نداد که فرد چون ماهی درتور بیفتد وهمین روش را منافقین عمل کردند با نکته غرب بخوبی ازایشان حمایت فنی تبلیغاتی کرد- ولی ااز انجا ضد انرا بچه میدانستند وبخصوص بعد از واقعه 15 خرداد دست شاه وغرب رو شد تا حد زیادی این تبلیغات خنثی شد واشتباهات زیاد سیاسی منافقین این تبلیغات را بی اثر کرد- تاکتیک که بقول شهیدحضرت ایت الله العظمی دستغیب با ایرد گرفتن از قوانین که برای کارگران گرفته میشد که نمونه ان درهمام استادیوم حجاب تصور میکنم ماده 71 و78 بود باتعبیر ایشان بجای پشتیبانی از کارگران –کارگر ستیز است وتنها منافقین میتوانند قوانین طلائی حمایت از کارگران به تصویب برسانند ایشان ناجوانمردانه بود انان که شرایط را لحاض نمیکنند ومرد میدان هم نیستند ومداوم میخواهند اب به اسیاب دشمن بریزنند وچوب لای چرخ انقلاب بگذارند یکی ازمدیران فرهنگی دریک جلسه بیان کرد انها درست میگویند زیرا بارهبری رجوی امریکا در اوائل کمک فراوان خواهد وتبلیفات زیادی به نفع ایران خواهد کرد ولی دوهدف تعقیب خواهد کرد واول انقلاب را خاموش خواهد کرد وفرهنگ غربیرا احیا میکند ودوم وابستگی به جای متکی را بخود بودن قرار میدهد وهمه طرفدار ایشان کمیشود وقتیکه نفت تمام شد ایشان بای بای میکند درستمانند شاه


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- قبل از انکه وارد بحث اصلی شوم- بخش دوم-روزی دانش اموز لندنی درخیابان من رادید که تازه به لندن امده بودم که زاشما کمک میخواهیم که دریک سناریوی که برای یک تائر نوشته ایم ماراکمک کنید گفتم موضوع چیست ایشان گفت سرنوشت چیست ودغدغه سرنوشت- من روی دوسال کا رکدهایم گرچه استاد میخواست ما درپایان سال اول انراتمام کنیم وبه چشنوار بفرستیم ولی ما قبول نکردیم ولی اسمال بایدانرا به چشنواره بفرستیم واستادفرموده است فقط پنچ فاکتور سرنوشت را بیان کنید وماهم فبول کردیم وحالا به تعداد 19 تا رسیدهاست من گفتم تجربخ من دردانشگاه شیراز درومورد فلسفه غرب نشان میدهد اختلاف ماهوی با غرب درهمه ابعاد وبرای ما بسیار پیچیدهاست بخصوص امروزها اگر شما ازداستان جناب سعدی دراین مورد انتخاب کنید شاید من بتوانم کمک کنم- ایشان گفت شما سعی تان بکنید- گفتم موضوع را چگونه طرح کردید ایشان فرمودند پنچ نفر هستند که تصور میکردند باهم میتواند یک سیستم را فلسفی را بوجود اورند وجامعهای که دروسط چاه به نحو معجزه اسائی گیر کرده است نجات دهند من گفتم این بیداری درفلسفه بسیار مهم است وبه ان یقظه میگویند سئوالاول این است ایا سرنوشت ما را به اینجا رسان- گفتم ازنظر اسلامی سئوال مقدسی است گفتم اینها به سیستم نرسیدند گفت نرسیدهاند تضادها رشد کرده است هرکس خودرابرحق میداند به تعداد کمی معیار ها مشترک رسیدند ازفیسلوف هست تاخانم تکنسین ویک عامل دفاع ازمنافع است وما ایان ظطراب رانشان میدهیم که ایا انهادرته چاه میمانند؟ گفتم در سطح مدرسه راهنمائیست ایشان گفت بسیار دراین نوع کارها شرکت میکنند- نحو تائر بصورت دیالیک خاصی است که فرد روای اندیشه های خوداش- یکبار ازدرون میبیند ویک بار ازبیرون میبنید وانچه اطلاعات جمع کرده است درتحلیل بکار میبرد ویک راوی است که دیده نمیشود انرا مخاطب هرچه میخواهد بنامد ولی شما میتوانید انرامعلم اخلاق تاریخ بنامید ونصایحی میکند من گفتم میدانی این معلم اخلاق تاریخ کیست گفتم نمیدانم من گفتم فقط پیامبران میتوانند باشد- شما دوفاکتور مهم را ندارید یکی شیطان ودومی رحمان ومیدانی چرا بیاد پیامبران باشد که مغز شیطان را بخواند واراده خداوند را بشناسد تک تک افراد را بخوبی بشناسد وبهترین سرنوشت انان رابدان وگرنه سیستم با شک شروع میشود وبا یقین سثوط میکند چون بیرون امدم از این چاه تنها باکمک رحمان است ولو بقول عالمی دست انداز کوچکی باشد وتوکل شرط اساسی است ایشان گفت درغرب چراغ جادوی سندباد بحری معجزه میکند وحتی ان شیطانی گفتید که درپنهانی به ریش بما میخندند را ازار میدهد ایا میشود اینرا وارد ماجرا کنیم گفتم میدانی این جن چیست گفت نه گفتم نفس اماره انسان غربی درحالیکه این چراغ یک عارف به سند باد که اگروه جننیان حضرت سلیمان علیه السلام است- یهودیت ومسیحیت خودشان را همطراز پایمران وحتی خداوند کردن ودرک خودر بر وحی برتریدادند وسانجام جامعه به نکبت .وفلاکت کشاندند وازدورنها سکولاریسم وکمونیست بیرون امد که چای خدا هستیم وبرا یبر طرف کردن فلاکت باید جهان را تسخیر کنیمایشان اضافه کردکه ازار هم بدهیم توجیه دارد به سیستم نیاز داشت ولی هیچگاه به سیستم واقعی نرسید وهمیشه سر مردمان خوداش وجهان را فریب داد ماان راننده بولدزری است چشم بسته به سمت هدفی حرکت میکند ودرهر دست اندازی که میفتند انرا توچیه میکند وجز اطلاعات کوچک پراکنده درحقیقت به چیز دیگری دست پیدا نکرده است- ایشان گفت دقیقا ما به چنین نتجهای رسیدهایم که به بن بست میرسد وناگهان یکی نفر جرقهای درمغرش میزند واز چاه بال میاید ودستاش به یک سنگ اویزان میکند درحالیکه ان سنگ سست است وبه ته چه سقوط میکند سئوال اینجا اغاز میشود این سرنوشت را کی رقم زده است؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الحمن الرحیم-قبل از انکه وارد بحث اصلی شوم- چند مقدمه لازم است-فبل از انقلاب دریک شهرستانی بودم- که خارج ارتباط تنگاتنگی داشت یکی از دبیران فرهنگی ان شهرستان من را شب به خانهاشدعوت کرد وچند نفری دیگری هم بودند –ایشان فرمود دراین شهر مجلات خارجی فراوانی ماید که درانها عکسهائی از مانکن هاست اندازه بدن داده است وفرمودند هر دختری که اندازه بدنش به این مقیاسات میخورد وقیافهاش هم دوستان وفامیل ودیگران زیبا میدانند عکس را با شرایط خاصی بفرستد واگر کاندید شد به اورپا دعوت میشود وپول هنگفتی هم میگیرد واگر خواست ادامه تحصیل بدهد ویزا هم میدهند واگر پذیرفته نشدعکس اش را پس میفرستند از قرار معلوم تعداد زیادی عکس فرستادند ومن  هم مقداری پول مرتب جمع میکردم واین مجلات را میخریدم وحالا درجائی افراد مشترک برای این مجله میکنند که مستقیم به خانهاش رود وورود انرا سه برابر کردند من مسئولین اموزش وپرورش درجریان گداشتم وانها پس ازمدنی فرمودند زور ما نمیرسد واخیرا یک شرکت تهرانی همین برنامه پیاده میکند ایشان فرمودند من برای بازرسی بخ یک روستا ی این شهرستان رفتم وارد یک کلاس دخترانه شدم وگفتم چهار شغل که بیشازهمه موردعلاقه شما ست بیان کنید یک دختر انتخاب کردم که شغل هارا بگوبد وبادست بلند کردن من متوجه شوم ایشان اول دکتریرا مطرح همه دست بلند کردن دوم مهندسی همه دست بلند دست کردم سوم معلمی همه دست بلند کردند- جهارم مانکنی همه دست بلند کردن من گفتم خاک بر سرمن که کارمند اموزش وپروش هستم چرا پرستاری قبول نکردید مقاماش از مانکنی کمتر است گفتند اول کم میگرنند دوم پولی ندارد وشغلشسخت است وچرا شما ازمانکنی ناراحت هستید- اولا یک لباس به تن ما پرو میکنند وبعد عکس ما میگرند درجملات چاپ میکنند اولا پول خوب میدهند ودرصانی ویزا برای تحصیل میدهند ویک افتخار برایمملکت بوجود میاید ما توجهای به شرکت تهرانی نداریم ما همهاش با اروپا ارتباط داریم واتفاقا از کنکور سختر است وایشان فرمودند ومن مدت نیم ساعت روی ان بحث کردم وبرون امدند پرچند نفر از دختران امده بودند وفرمودند اشکالاش چیاست هم پول در میاورنند وهم تحصیل میکنند وهم مقداری پول برای ما میفرستند که یک خانه بخریم وباز من درانجا منبر رفتم تا پذیرفتن که کار اشتباهی است حواسستان جمع باشد که موضوع چیست بطور وموثر بچه ها روشن کنید ومن گفتم پس در دروه روباه هستیم و پیشنهاددادنم اسمای مجلات علمی را پیداکنند وچند نمونه سفارش دهد انسان نبایددیگر شک کند که روا جامعه در کدام مسیر ومدار میچرخ- یکی از علمای شیراز میفرمودند که یک همسایه دیوار به دیوار داشتهام که بسیارادم خوبی بود وباهم ما نوس بودیم یک روز یک اقای توی کوچه به من رسید ازمن تشکر کرد که با یکی ازافراد قوم ابها شما باعطوفت وهرمهربانی باایشان رفتار میکنی- من تشکر کردم وکفتم منظورتان فرد بهائی است فرمود بله گفتم ایشان کیست فرمود همسایهتان گفتم کی بهائی شده است فرمود دوسال پیش گفتم عجب دوسال است که ایشان بهائی شده اند وامروز من مطلع شدم- حضرت پرعظمت ایتالله العظمی شهید والا مقام دستغیب بارها این حدیث را خواندن که حضرترسول سلامه الله واله والسلم باحضرت علی علیه السلام درگوچه باغی های مدینه میرفتند حضرت رو به علی علیه السلام کردند وفرمودند تحت تاثیر این باغ ها قرار نگیر برای شما دربهشت باغهای شگفتانگیزی هستند وحضرت علی علیهالسلام فرمودند من اصلا تحت تاثیر این باغ ها نیستم ایشان دادند شان حضرت بالاتر ازاین حرفها است اینرا برای ما گفته اند تحلیل بسیار زیبائی کردند که خداوند هم برای ازمایش وهم برای به تعادل رساندن انسانها برای انکه چفت ولولا بهاهم جور شود وانسانها هر کدام وسیله الهی برای به تعادل رساندن دیگران شوند وازتنهائی بیرون ایندوباهم مانوس شومدذوقدر یکی دیگر بدانند خداوند کم .زیاد میدهد ودو صبر کنید تا به یمن اسلام عزیز ورهبر عظیم الشان نور اسلام را ببینید ومزه شیرین انرا بچشید وانقدر به به بگوئید کگخه دیگران بیایند وببینند انچه شما دیدید وبچشند انچه شما چشیدهاید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الحمن الرحیم- بعداز انقلاب جوانان زیادی ازغرب به ایران امدند وتحت تاثیر محیط که وضع اشقته ای داشت وجدال ایجادشده یود که خواست غرب بود ومن دراینده به لطف الهی تاحدودی تاکیتک ها موثر منافقین که هیچکسدر دنیا نمیتوتنست به این اندازه روحانیت لجمن مال کند وترسی در دل مالکین خوبوبدایجاد کند که ازترس همه نوع همکاری با انهاداشته باشند وگرنه روزگار شان سیاه بود وکبیدن اشرافی که هیچ نام ونشان نداشتند فقط برای جلب افراد که بعضا یا نادان بودندویا عقده داشتند وبا گفتن که بیست درصد سفیران واستانداران سهمیه ما است درجلب افراد به موفقیت میرسیدند یرای درک از محیط یک بلوک تازه ساخت که افراد ان تمام یا تحصیکرده بالا بودند ویا ثروتمند بود فققط دو خانواده منافق نبودند وبسیار منطقی ودلسوزانه فکر میکردند طرفداران رژیم تمام صنایع مملکت رانابود خواهد کرد وابروی سیاسی این مملت راخواهدبرد جناب فرد بسیار مستضعف یک جفت کفش برای امام علیه فرستاده است که جنابعالی درپول غلط مینزنید اینقدر ریانمائی نکنید وما ایرانیان بسیار باشعور هستیم با دمپائی لطفا بیرون نیائید اقایان بل.ک پول جمع کرده بودن که برای امام علیه السلام بفرستند که لطفا خارجیان که خدمت امام میرسد دریک طویله جا ندهید وبه انها نان وپنیر ندهید وابروی این مملکت راحفظ کنید واشراف به خاطر خمس میدهند هرغلط که بخواهند انجام میدهد درمقابل به ایستید وبگوید ما جامعه بی طبفه اسلمی میخواهیم دوران طبقات 50 سال اشت تماشده است همهان جامعه بی طبقه علیعلیه السلام به خاط اش شهید شد – خانمی مستعضعفی یه خار دوستم خدمتاش رسیدم می فرمود که پسرم عالی طبق دستور نقر درس میخواند وکا پدر وامدر سخت مواظب هستیم که از پسر همسایه وپر خاله اش عقب نیفتد وخواهید دید یا سفیر است ویا استاندا بحث به حضرت ایت الله العظمی دستیغب علیه رسید ایشان با عرض معذرت میگویم این پیر مرد هاف هافو که دم مرگ است وبیاد به عبادت بپردازد ونلغزد که تمام عبادتاش رااز دست ایشان باجامعه بی طبقه اسلامی مخالف است جناب رجوی بخوبی تبین کرده است که دوره اش تمام شده است دنیا وبزرگان دنیا به جامعه بی طبقه رسیدند از قول من به ایشان بگوبد تمام حدیت هادی که شما درباره اقتصاد میگوئید من خواندهام وازحفظ هستم شما اسلام رادرک نمیکند بگذارید این جوان تحصیلکرده ودلسوز وضع این ممکلت خرابشده سامان دهند شمل تنها بفکر خودات نباشد تکنیک دیگر غلومی غربی ما قوب نداریم واگر راست میگوئید مارا بعرب بفرستید درانجا درس بخوانیم بانها کلنجار برویم تا حرف قبول کنیم درتمام ابعاد تکنیک همین بود خلاصه جواتنی پیشامن اود که ازغرب امده بود وایشان به انتجه رسیده بود که تمام گروه جز بهقدرت رسیدن هدفی دیگری ندارند وهیچگونه از علم وانسانیت وکمال برخوردار نیستند ومن میخواهم به ز.ودی به غرب برگردم ولی اخرین اتمام حجت با خودم باشما مناظره کنم – برمه هم انقلاب کرد ودوستم در دانشگاه امریکا یک برمه بود وانگلیس ها انجا انواع چنایات کردند وانقالا برمه فرمود به انگلیس داخل شهر کاری نداشته باشید وانهائی که درجاده هابوق میزنند که اینها رد شوند جلوی انها را بگیرد اگر عذرخواهی نکردند اول انها را بکشید وبعد سرشان روی سینه شان قرار دهید وایشان فقط نه نفر کشت ودرتمام ابعاد دیگر بسیار انسانی برخورد کردند- نظر شما چیست- کفتم یک سئوال بزرگ درباره انقلاب برمه هست چرا کمونیست نشدند وچرا اینهمه عطوفت داشتند جواب این است که باتمدن انکلیس روبرو بودند اگر فرانسه یود ویا امریکا بود ویاالمان بود ویا ایتالیا بود میدید که هم کمونیست بودن وچه میکردند زیرا به محض انکه انقلاب برمه اعلام کرد برمه برای برمهای ها هست وباید برمه را ترک کنند گوره جماعی انگلیسی جلسات تشکیل دادند وگفتند انگلیسیها بیاد بروند حق با برم است وماجنایات کردهایم واین هارا تحقیر کردهایم ما حق داشتیم از چراغ قرمز رد شویم خانم همان فردی سرش برای اول بار بریدن درانگلستان به من گفت که سفارت دستور داد تامن دستور ندادهام برمه راترک نکنید همه گفتیم میرویم وشوهر من گفت نروید ومن گفتم شما بمانید وما میرویم ایشان خطا کرد وباید مجازات میشد ولی مجازات اش اعدام نبود وبا جسد ایشان باز گشت کردهایم تمام افراد انقلابی برمه نخبگانی بودن که درانگلستان در رشته نظامی تحصیل کرده بودند وازلحاظ زبان انگلیسی وتحصیلان دانشگاهی نظامی اینگلیسها را مات ومبهوت ساخته بودند انگلستان موشکهای ازرده خارج شده ومعیوب خود را به برمه میفروخت به قیمت 15 برابر اصلی ومیگفت انها را شلیک نکنید ممکن است درهوا منتفجر شود وهرچه برمهای کردند که اجازه دهید ازجای دیگر بخریم قبول نکردند وانقلاب کردند وگفتند به خاطر کمک های زیادی که انگلسیتان دربخشی از امور کرده است ما اسرارها فاش نمیکنم وانفلاب خودرا تسری نمیدهیم (گرچه شخصا مخالف این مسائل تا جدودی شحصث خودم است) اما روحانیت عالیترین اخلاق رانشان داد حق نبود که گروهک تصور کنند که دیوار کوتاه است وایهمه دست به جنایت بزنند که چهره اسلام درجهان خدشه دارشود اینهد این موضوع را روشن خواهد کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است-در باره اثبات امامت ائمه اطهار-قیاس جایگاه اش با الهام از امام صادق علیه السلام که جهانی هم شده است در علومی است که بطن نداشته باشد مثل منطق وریاضیات وامانعلومی که بطن همان تفسیرامام علیه السلام که جهانی شده است مانند صندوقی کهانسان بچشم غیر مسلح میتواند تا حدود زیادی خصوصیاتاش را تشخیص دهد وتصور چه جیزی میتواند درداخل باشد تخیل میکند ولی زمانی که درب جبعه راباز کرد یک جعبه دیگر درداخل میبیند که حال باید بااین دوجعبه این شی راتفسیر کند که شناخت شی دیگر یک عینک لازم دارد وباز این امر ادامه پیدا میکند که مدوام عینک قویبتر میشود تامیرسد بهیک جعبه بسیار کوچک که در داخل شی بسیار کوچکی است ان زمان چشم خدائی میخواهد ویاخدا گونه واگران شی را نشاسید شما نمیتوانید بگویداین سیاه است یاسفبید است همیشه درحالت خاکستری هستید ودیگر قیاس معنا ندارد وکسانی علم الهی ندارند یا بایدقرارداد کند وبدنبال ان قیاس کنند که باحقایق فاصله بسیار زیاد دارد- نکته دیگریب امام صادق علیه السلام میفرماید که بسیار دقیق است- مسئله انفال است که امروزه درغرب دقیق به همین موضوع رسیدند درادارات ایران بعنوان بخش متفرقه این انجام بشود گرچه من میخواهم دربخش تحقیق بحث کنم ولی امار نشان میدهد بالترین امار درومورد جنایات واستعمار وجنگ ها وبسیاری ازجرائم ریشه مادی دارد وانسانها به مسئلهمال بسیار حساس هستند لذا بیجهت دراین سوره مسئله مومنین ومنافقین درمسائل مالی مطرح کند کهاین مشکلات با بیتالمال نمیشودحل کرد ریران بخش دارای برنامه ریزی خاص است وبایداین ثروت در دست فردی متخصص وکاردان وعادل وباتقوا باشد شخص بنام فویلس درانگلستان ابتکاری بخرج داد که از افراد پول میگرفت و کتاب راتهیه میکرد وپیشرفت بسیار زیادی کرد وشروع به اوردن کتاب کرد وتاانکه ورشکست شد ودولت کمک کر ولی بهاندازه سابق نش- یک از خریدان عمده ایشان مدارس ودانشگاه بودند یک دفعه شدند که میزان اختراعات وپیبشرفت های دانش اموزی ودانشجوئی کم شده است بدنبال ریشهانرفتند ومتاوجه شدن که علاقه امری بسیارعالم پیچیده است وفردی به چیزی علاقمند شد بسیار سخت است که تعیر علاقه داغهد چناچه شرایط برای اوفراهم نشود اوهم مطالعات خوداش رارها میکند لدا تصمیم گرفته شد تمام سازمانها حتی ارتش کمک کند وازهرکتاب 27 عدد میتوان اورد ودوباره رشد ایجادشد  اکتشافات حتی مبرز ترین متخصین نمیتوانند حدس بزرگ بزنند یکی ازدانشمندان نابغه انگلستان که جوان هم بوده است درخانه درحا تحقیق بوده است ودران زمان خانواده رادیوتلویزون خاموش میکردند ونزدیک به زمانی که رفیق تحقیقاتیایشان میامده است خانه با بچه ها ترک میکردندایشان یک بخش بالای سالن درست کرده بودند که همه چیز را انجا جا داده بودند که مورد نیاز بوده است ده دقیقه مانده به اخبار خاموشان تلویزون روشن میکند وخانه ترک میکند که ایشان چون علاقمند به اخبار بوده است نروند تلویزون را روشن کنند دراین ضمن تلویزون یک خبرعلمی را منتشر میکند بلافصله جرقهای زده میشود وایشان ازتلویزون درخواست مبکند که اطلاعات کامل رابه مرکز ایشان ارسال بشود وسراغاز یک اختراع بسیار گرانقیمت میشود که مایوس بودند وازترس دیگران بودجه مصرقشده یک دهم بیان میکردند وسرانجام به یکشف واخرتاع فوقالعاده حس اس وپیچیده تصور میکنم در قسمت ماهواره ها میشود تحقیقت مفصلی میشود چجرا فقط ایشان به اینتجه رسیده است متوجه میشوند استادان بسیار مبرز مرکز دانشمندان بسیار جستسچوگر مابه کتابی وغیره فوقالعاده عنی که ایشان مدتها کتابها زیروروبروکرده پادش ها ی خوب ودیران بسیار دست باز وفهیم ودوستان بسیار دانشمند وخانم بسیاراهل مطالعه بودهاست-گفته میشود در تحقیقات دریائی بیشا زهمه این مسدله رخ میدهد- لذا درانفال اصلا مطرح نمیشود جزو بیتالمال وخداوند میفرماید به برنامه پیامبر اکرم صلواتاله علیه والسلام روی انفال انجام دادند حق اعتراض ندارید بلمه مشوق ومطیع باشید وامام میفرماید بعد اپیامبر اکرم این حق به ما میرسد نه بکس دیگری واین هم صیحیح است چون علم بسیار زیادی میخواهد

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99