سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه افشای مدارک جنگ سال 2004 تا2009 افغانستان-جناب  ژولین اسانچ که 90000 سند را دریک رستوران دربروکسل تحویل وبلا فاصله به سایت تازه جدیداش که اخبار های مخفی ومهم راچاب میکند بنام ": ویکی لیکس:"( دائرالتمعارف اخبار مهم درز شده)انراچاپ کرد-جناباسنج در لندن فرمودند که این اسناد درسطح اخبار قابل افشا قوانین امریکا است درحقیقت هم همین است وحتی کمتر ازان است اخبار سربازانی که گزارش های ساده روزنامه نگاری درسطح امریکاگفته اند ومابقیه هم نون وپنیر سفره جنگ است که اهداف انر بعدا مشخص میکنم – یک روزنامه نوشته است فقط نکته مهم ان این است ارتش انگلستان در افغانستان در زمان بلر قفل نکرده است معلوم است که قفل نکرده است چکار کرده که قفل بکند؟ استراتژی پخش این است درست که مربی فوتبال که شکستهائی خورده است وقتیکه عوض میشود باید یک حرف ها وحدیث هائی گفته شود بخصوص زمانی که مربی قبلی بسیار جا هامحق بوده است تامردم فیلشان یادهندوستان نکند ودلال دیگر که انشائ اله روشن میشود یک منتقد نوشته است که این اسناد نشان داد که ارتش امریکا درچه ریسک بالائی باید بچنگد ودیگران حتی مردم عادی اینرا بخوبی باز کردند این یک سوادل کلیدی است که چرا ارتش امرکا تمهیداتی بکار نمیبرد تا درچه ریسک پائین بیاورد وامکانتش راهم بخوبی دارد- اولا چمگ عراق بخوبی نشان داد مردم افغانستان بسیار مردم مدار بسته ومتکی به ایدولوژی خودشان هستند نفوذ درانها تقریبا محال است شما نمیشوید که طالبان فردی افغانی بعنوان جاسوس کشته باشد درعراق روی میدهد درحالیکه از لحاظ نظامی تمام افراد تحت کنترول هستند اطلاعات بسیار به افراد محدود داشته میشود وتحت کنترول هستند دفتر ثبت اطلاعات است- یک اصل نظامی است که هرچقدردوگروه که باهم میجنگند وجه اشتراک کمتر باشد تضمین بهتری دارد وچون امریکا نتوانسته این کار بکند اماده به ریشه اسلام زده تا سکولار رواج بدهد سکولارخشک وخالی وبعد مسیحیت ومعلوم است که به ضرراش تمام میشود رهبران که برای حکومت ها انتخاب کرده است همه سکولار هستند درحالیکه القاعده رهبرانش همه مذهبی متعصب هستند واسلام ریشه عمیق دارد وجهانی است همان اشتباه روسها کردند وامریکائی تمام رهبران مذهبی را کنار زدند- فردی نوشته است اولا القاعده نشان داد که فرد سوار هواپیما میشود خوداش رابه برج میزند فکر باز گشت ندارد ودرثانی داخل امریکا باهمه بند وبست به راحتی این کار انجام میدهد درداخل افعانستان به این بزرگی که معلوم است راحت کار میکند انهم افغانستانی بید روپیکر است معلوم نیست اولین است مه مرزها بخوبی کنترول شود وانهم باتمام قوا وتجهییزات و منطقه وزیر ستان حلقه اتشین نیرومند انرا محاصره کند یکی نوشته است شما درعراق منطقه سبز را نمیتوانسته اید به خوبی کنترول کنید انها هرکاری دلشان میخو است با منطق سبز میکردند اگرنکردند نخواستند وحالا افغانستان چند برابر مناطقی است که شما درعراق داشتید چطور بانیروی کمتر میخواهید کنترول کنید تمام مراکر حساس نظامی وغیر نظامی درافغانستان به راحتی زده است- امریکائی تاکتیک انها براساس مدل تیپ است مثلا تیپ دزدها مشخص کنیم بعد توی خیابان هرکس ان تیپ را داشت دستگیر کنیم- شاخص این این مدلها مداوم درحال تکامل است البته باید به یقین برسد ولی درافغانستان امکان ندارد قبل از مک کریستال برای انکه احمقها یک نسبت قابل بول بین حملات طالبان وامریکائی ها باشد این شاخص ها را به حداقل رساند و140 حادثه دراین اسنادفاش میشود که بودن دلیل بوده است وجناب مک کریستال انرا به حداکثر رساند ودستور قبلی جناب بوش داده بود ومردم احمق امریکا روش بوش میپسندند که امروزه به 53 درصد رسیده- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم اللهالرحمن الرحیم- بحث داغ بحران نژادی درامریکا بقدری به شدید است که کارشناسان خبره انان میگویند پاتیلی که بقئری داغ است که نمیشود به ان دست زد وخانم سوفبا نلسون سیاست مدار ونویسنده انرا هولوکاست روانی- سیاسی- نحقیر نام داد حتی محقیق در دانشگاه جان هاپکینز اثابت کرده است که بچه های بردگان اولیه خوشبخت تر از بچه های فعلی سیاهپوستان فعلی بوده اند سفید پوست غربی تمدن ساز؟ تحقیقات نشان میدهد که به نظر میرسدحداقل بیست درصد زنان سیاه پوست در ژن جنسی انان عاملی که ایجاد ترس میکند وجود دارد- جالب است که جناب اوباما فرمودند در دوطرف خشم ایجاد قدرت میکند وهردو طرف حق دارند؟ جامعه شناس سیاسی؟ نکته حائز اهمیت این است پس ظهور مبارک جمهوری اسلامی مافیا سقید حالت ترس به خود گرفته است لطفا بقول یک سر دار جنگ قمه زنی نکنید؟ عارف مسلک نشوید یک کارشناس نژادی میفرماید استراتژی ترس حاکم شده است ولی تو طئه نیست صدر درصد توطئه است دلیل اش را نماینده سا بقه دمکرات سیاهپوست فرمودند تمام رئیس جمهور سابق حتی جناب اوباما که همه متفق قول هستند کاری علوی نکرده است با تکنیک جدید که شناورکردند سیاست میخواهد از زیر ان فرار کند با تکنیک بحث بی ارزش با شخصیت ها انهم بی سروصدا میخواهد وانمود کند کند که دارد کار میکند نه در درس های اموزش وپروش ونه دانشگاه این مسدله معضل مطرح نشده است ونه در سانه ها ونه درسینما ها همیشه ریس حمهورها به بهانه مثل کمونیست وفقز وعقب ماندگی تکنولوژِی این مطلب بسیار حساس را از مقام اول به مقام دوم تنزل دادند وسپس ارام ارام انرا رها کردند برای انکه بعدا رای بیاورند امروزهم اسلام هراسی مسئله ایران هم به ان اضافه شده است واین امر وظیقه مسلمانان بخصوص ایران وبالاخص مثام منیع ریاست جههوری وبالتر علمای اسلام درایران وبخصوص مبلیغین ما درامریکا این تمدن روبه انحطاط را از خطر سقوط نجات دهند عجیب است که این زخم تاریخی مداوم به جای بهبود به مرص درک عمیق یکدیگر رسیده است که مردم معتقد هستند هیچکس پای گفتگو ی دوستانه نمیاید مگر انکه بازور انها دورهم گرد اورد وبا زور این کار بکنید مگر شما خرس چینی هستید که با زور انهار به جفت گیری کشاند ترس ونفرت نهادینه شده است وما باید به جای انها درکتب اموزش وپروش ودانشگاهی این امررا گوشزد کنیم وباین کنیم عدم دین واقعی سر انجام اش این است سقوط روح ها واین امر محقق کا انها کار شیطان است وباید شیطان رئیسی را پیدا کرد اگر صداقت ووفتوت وانصاف ویک جو عقل وجود اشت مسئله سالها بود که حل شده بود- والسلام


ارسال شده در توسط علی

بسم اللهالرحمن الرحیم- این سوائل در": سایت یاهو:" مطرح شده است- اخرین جنبش بشری قبل ازظهور حضزت مسیح علیه السلام چگونه خواهد بود؟ ایا این جنبش ماهیت ضد حضرت مسیح علیه السلام خواهد بود- فردی در پاسخ نوشته است که جنبش ماهیت شیطانی خواهد داشت همچنان که درانجیل قید شده است زیرا جهان دراخرزمان شیطان صفت خواهد بود و یک رهبر جهانی پیدا خواهد شد که به ان لقب حیوان سبع نام داده شده است که خود را رهبر مذهبی جهان مینامد همانطور که خانم": الیس ان بیلی:" درخصوصیات جنبش مدرن اخر زمان بیان کرده است که جنبش مدرن اخر زمان باید 1- یک دستور جهانی اداره شود-2- با یک کارت اعتباری جهانی داشته باشد-3- بایک دستور مواد غذائیاداره شود- با یک برنامه بهداشتی جهانی اداره شود-4- بایک دستور جهانی برای توزیه اب داشته باشد-5- یک مالیات جهانی داشته باشد-6- یک طرح کلی نظامی واحد داشته باشد-7-تمام مذاهب درهم ادغام شود بخصوص اسلام ومسیحیت ویهودیت- ویک رهبر داشته باشد- گرچه بسیاری معتقد هستند با زلزله عظیم هم نمیشود انرا بوجود اورد وصلاح هم نیست که دراراده وسلیقه وخواست مردمان دخالت کرد- بعضی معتقد هستند که ناراحت نباشید زمانی ضد مسیحیت هست که مسیح باشد- اصلاحضرت مسیحی علیه السلام وجود ندارد که ضد ان باشئ نارحت نکن خودت را- فردی نوشته است شما مسیحیون بسیار علاقمند هستید که مردمان را بترسانید ومرعوب کنید تا اهداف خودتان را درسراسر جهان گسترش بدهید- فردی نوشته است که سه مذهب ابراهیمی سعی میکنند بازور ولگد زدن ومرعوب کردن وترور کردن کار پیش ببرند بهترین نمونه ان جناب نیکسون عاشق مسیحیت است- مسحیت بیش ا زهمه غیر مذهبی جنگ ایجاد کرده است- در انجیل بیش ازمهم اشغالها درباره نرو سزار ها صحبت شده است- بت پرست ملحد یعنی مسیحیت متکبر که خدایا حقیقتا حقیقتا ازانها متنفر هستم—درکتابی که شرکت امازون چاپ کرده است بیشازهمه مسحیون باعث رنج وناراحتی بشر شده اند- مسیحیان که خودر سفیدان برترین نژاد میدانند—نفر بعد پس بنابراین جنبش جدید میتواند شامل افرادی باشد که با جدید از عقاید حضزت مسیح علیه السلام حمایت نمیکنند به نظرمن این امر اشکالی ندارد- نفر بعد درکتاب انجیل جان درباره رهبران سبع ذکری کرده است که( احتمالا چند تاهستند) یکی ازانها همان امپراطوری سابق روم میباشد که امروزه وجود دارد وبه هفت رهبر سبع جهانی میشود یک سیستم ودیگر ی قرار است از میان زمین ظاهر شود با دوشاخ ولی باقیافه بره وبا سخنان اتشین اژدها صحبت میکند که یک سازمان بزرگ مذهبی جهانیدارد احتمالا مسیحی است که میخواهد که همه جهان رامذهبی درخود متحد سازد ودرنظر دارد که تمام قوانین اقتصادی و اجتماعی با زور دراختیار میگیرد تا احکام جهان جدید را دیکته کند وانها افرادی را دارا هستند که شامل این حیوانات سبع میشوند که یا همان اسمای را دارا هستند ویا همان شخصیت را دارا هستند که شناخته شوند ویا نشوند که نمیتوانند درامور تصمیم شخصی بگیرند- وانهائی که مسیحیان سفت وسخت هستند هرگز انان را نمی پذیرنند وبه انها هم ملحق نمیشوند وسازمان انها این مردمان را میخواهد به زور وارد تشکیلات خود کند درحالیکه میبایست ازاین تشکیلات دورشوند-نفر بعد چقدر میتوان به اطلاعات ومنابع شما اطمینان داشت-نفر بعود خثر شما راهی که کولی ها عادتا خیلی به انها بها میدهند را تشویق میکنید- جنبش جدید پایان الگوی معتقدینی مانند اقای جک وان ایمپه است نوعی تخیلات است درست مانند خدائی که قبول دارند-تمام برنامه درزمان مدیریت اقای نیکسون درنتجه وپس مانده جنگ جهانی دوم است من تمام طرح هارا میدانم چون ازاول وتااخردربوجود اوردن انها شرکت داشتم که سازمانهای خاصی رابوجود اوردند که مردان 18 سال به بالا میتوانستند دران شرکت کنند ولی زنان حق شرکت نداشتند- نفر بعد من اراینکه مردمان را به زور به یک ایده مجبور کنند غمگین هستم می دانم مردمان مایوس وناراحت میشوند ولو یک مذهب وبا یک فرهنگ خاص باشد-ادامه دارد- نفر بعد من فکر میکنم عامل سبعیت اقتصاد باشد که امروزه قدرت جهانی اقتصاد برجهان حکمفرماست وبیشتر هم خواهدشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله ا لرحیم- به بهانه نوشتار اقای(ا-ن) – فردی ضد انقلاب به بزرگان ازمومنین درخارج که پرخاش سیاسی کرده است پاسخ جانانه داده است؟ ان جناب ضد انقلاب ازبستن کافهای دربند که درانجا ابجوی تگرگی میزدند وحالا نیست سخت ناراحت شدند وهمه انقلابیون ایران که داخل انان هم جناب هویدا هم قاطی زده است( چناچه یک بنز درجه دوم به ایشان نداده باشند مغبون واقع شده است) جناب شاه شایعه است ازجوانی درکاخ پرسید که شما سرگمی شما چیست ایشان جواب داده بود شب جمعه دربند میرویم ایشان گفت خشک وخالی میروید ایشان جواب داه بود که قرار است یک خانه صیغه هم دربالای کوه باا طاق خاصها هم درست کنند- شاه عصبانی میشود که به قرن حجربر گردیم ما میخواهیم شمارا به تمدن جهانی برسانیم شما باید دست یک دختربالغ را بگیرید البته باید تحصیلات داشته باشید و ادب داشته باشید .ژست مناسب داشته باشید مفتکی نمیشود ومن از اینجا با دوربین شما را ببینم وشاد شوم وبلکه بتوانم درمیان شما قاطی بزنم-اولا مقام شامخ روحانیت اینقدر پائین نیاورید که علت انقلاب ابجو خوردن دردربند بوده است کی کار داشت که دردربند ابجو میخوردند یانمیخوردند- در طول تاریخ ایران هیچ زمانی شاهان به این بیسوادی وحکومتی به این بی لیاقتی وجود نداشته است که نمیشد با هزاران من شیره انها را خورد حتی نگهبانان محمود غزنوی سوادشان بیشازاینها بوده است اغلب پادشاهان ایران درخارج اسم ورسم دارند وهم چنین ملت ایران- نکته جالبی فرمودید .که تیراژ کتاب ها از200 تا 500 تا بیشتر نیست مشخص است بااین اساتید ؟چنین شاگردانی باید باشند بقول انگلیسی ها هوش درفاضلاب- روزی خانم استاد من را صدا کرد وگفت شما وقت زیادی برای روزنامه خوان تلف کن ببین بچه های سال بالا که مسلط به انگلیسی هستند چه روزنامه میخوانند تو هم همان روزنامه را بخوان وصبح بیاد نیم ساعت باانها صحبت کن یا تلفنی بپرس خیلی دروقت صرف جوئی میشود وبعد ارام سرش دم گوش من گذاشت وگفت اگر مطالعه نکی تنها دختران ظرف شور باشما روابط ایجاد میکنند من گفتم اگر کسی یک نامه انگیسی برای اینان بنویسد نمیتوانند بخوانند وحوصله اش ندارند ونگفتم که همان دختر ظرف شور برای انها عنیمت است وحتی نصف انها مطالعه ندارند روزی من سوار مترو شدم ومترو شلوغ بود ومن دم در بودم یک خانم صندلی جلو به من گفت جلوی من به ایستد درحال مطالعه بود یک سطر میخواند به اطراف نگاه میکرد وبفکر فرومی رفت از وضع لباس اش که خیلی گارگری پائین بودم باخودم گفتم یا دانشجو است .کتاب هم یک کتاب سنگین است .یا گارگر ولی بعدا تشخیص داد ازنحو نگاهاش که مداوم به اطراف نگاه میکرد دانشجو نیست بعد نفر بغل دستی اش رفت به من اشاره کرد بیا بنشین من از ایشان پرسیدم که کتاب شما فلسقی است گفت نه یک کتاب داستان است مطلب ساده دارد بین یک مرد وزن ولی بسیارپرکشش نوشته است ایشان مقصود من را فهمید کفت این کتابرا من هفت بار خواندم وعلت زیادخواندن منهم این است نقدزیادی درباره این کتاب نوشتن ولی همه ا ش نتجه گیری است ولی مصداق نیاورده است من مداوم فکر میکنم این ازکجا فهمید من را گیچ ومنگ کرداست- من گفتم شما ازعدهای بپرسید ایشان گفت من کمبودی ندارم تمام کتب نقدرا خواندم وتمام دوستان وهمکاران من بیدون انکه قصد خودنامئی داشته باشند منراتحسین میکنند وحتی میگویند فوقالعاده هستی من گفتم شما درشرکت چه میکنید ایشان ابدارخانه وپادو گفتم ازشغل تان راضی هستید گفت بسیار کمن فقط به ده نفر سرساعت چای .یا نسکافه میدهم کار زیادیندارم وبه مطالعه میپردازم ودنبال کارهستم وبعد اتما فقط دو ساعت دفنرخودم رانطاقت میکنم که سه ساعت وبادوبرابر معمول اضافه کار میگیرم وپول رفت وامد منهم را هم میدهند من گفتم شما میتوانید به سبک نویسنده بنویسید گفت نه ایشان پرجاذبه مینویسد ولی من سوژه های بسیار زیباتر درزندگی خودم تجربه کردم- اقایان باید بدانند علت بسته شده کافه دربند که شهرت زیادی پیدارکرد این بود که جماعت نویسندگان وروشنفکران به انجا که میرفتند جلسات دور این مطلب بوده است که چگونه سرمردم شیره بمالنند وچگونه چاپلوسی هنرمندانه بکنند که هم ملت رادشته باشند وروحانیت وهم دربار را وجناب فدایان شرط پذیرش خوردن ابجو بوده است که نبرد کم نیاورنند-


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- دین

بسم الله الرحمن الرحیم- دین ببسبسمالله الرحمن الرحیم -بهائیت امروزه برای انکه دنده کمکی به مذهب خوداش  بدهد ودین خود را بسط بدهد- قوانین سازمان ملل را مداوم به رسمیت میشناسد که ازجمله اصلاحات جدیدی که سازمان ملل متحد درباره حقوق زنان بامردان بوجود اورده است- البته درموضوعاتمباح خارج اززوائدی مانند واجب ومستحب ومکروه وحرام که میشود بران بار شود میتوان ازهرجا بدست اورد ولی مسئله حقوق زن ومرد ازجمله قوانینی است که میباید از طریق وحی بدست بیاید از اینکه سازمان ملل به فکر این افتاده است که زنان از لحاض هستی شناسی عام برابر هستند به انها باید تبریک گفت وهمچنین به مذهب بهائیت ساعت خواب بخیر گفت انها انسانهائی مثل همدیگر هستند ولی مسلما دربعضی استعداد های خاص باهم اختلافاتی را دارا هستند جالب انکه سازمان مللمتحد بفکرتوسعه ظرفیت عملی وپیشرفت استعداد های زنان وحقوق زنان را بیشتر  کند وبهبود ببخشد وقدرت وپیشرفت همه جانبه انها راتوسعه لازم رابدهد ایا پیشرفت وتوسعه طرفیت استعدادی وعملی بیشاز انچه حضرت فاطمه سلام الله علیها والها وبعلها میشود متصورشود؟ ونکتخ جالب انکه این پرچم را سازمان ملل متحد بردوش مذهب بهائیت گذاشته است؟ وایشان سوگند خوردهاند که در برابری حقوق زنان با مردان همچنان مستمراقدام کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- دین بهائیتامروزه برای انکه دنده کمکی به مذهب خوداش بدهد ودین خود را بسط بدهد- قوانین سازمان ملل را مداوم به رسمیت میشناسد که ازجمله اصلاحات جدیدی که سازمان ملل متحد درباره حقوق زنان بامردان بوجود اورده است- البته درموضوعاتمباح خارج اززوائدی مانند واجب ومستحب ومکروه وحرام که میشود بران بار شود میتوان ازهرجا بدست اورد ولی مسئله حقوق زن ومرد ازجمله قوانینی است که میباید از طریق وحی بدست بیاید از اینکه سازمان ملل به فکر این افتاده است که زنان از لحاض هستی شناسی عام برابر هستند به انها باید تبریک گفت وهمچنین به مذهب بهائیت ساعت خواب بخیر گفت انها انسانهائی مثل همدیگر هستند ولی مسلما دربعضی استعداد های خاص باهم اختلافاتی را دارا هستند جالب انکه سازمان مللمتحد بفکرتوسعه ظرفیت عملی وپیشرفت استعداد های زنان وحقوق زنان را بیشتر  کند وبهبود ببخشد وقدرت وپیشرفت همه جانبه انها راتوسعه لازم رابدهد ایا پیشرفت وتوسعه طرفیت استعدادی وعملی بیشاز انچه حضرت فاطمه سلام الله علیها والها وبعلها میشود متصورشود؟ ونکتخ جالب انکه این پرچم را سازمان ملل متحد بردوش مذهب بهائیت گذاشته است؟ وایشان سوگند خوردهاند که در برابری حقوق زنان با مردان همچنان مستمراقدام کنند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99