سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بنابر گزارش- شیعه- نیوز-200 شخصیت-وابسته به ال شیخ—فرزندان انمرد نادان محمد بن وهاب کذا وکذا وایضا وایضا- نجدی –عالم دزدان بری وبحری-مفت خوران تاریخ- نسب شیخ تمیم بن حمد ال ثانی  امیر قطر را به محمد بن وهاب معروف به ال شیخ بر میگرددد را تکذیب کردند  تا امروز  که ایشان نسب اش درست بوده است وچون ایشان دیگر از عربستان تبعیت نمیکند واجتهاد دیگری دارد مورد چنین هجمه ای واقع شده است- خوب خود ابن وهاب از پدراش وبر دار بزرگتراش تبعیت نکرد پس از نژاد پدرا ش نبوده است تغیر  وتحول از نشانه های انسان است- درجهت رشد- نشان بلوغ فکری است وایهمه مرکب وقلم رافرسوده نکنید که ارزشی ندارد وتاریخ درحال ورق خوردن است انشاالله


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- باقبول روزه های پرثمر که حتما قدرتنر میدانید چند سانتیمتری به خداوندمنان نزدیک شدید وبقول حافظ عزیز چون گل در حال باز شدن هستید ودرک کردید عیش ونوش این جهانی بی بیناد است رند میشوید-بر صف رندان وارد میشوید  وهرچه بادا باد—حافظ نهادنیک تو کامت بر اورد- جانها فدای  مردم نیکونهاد باد—که درمقاله مردمان نیکونهاد- مورد بحث قرار میدهیم—قران میفرماید- اولئک ماوئهم النار- بما کانو یکسبون- همه انها جایگاهشان(در) اتش است- به خاطر کارهائی که انجام میدادند سوره یونس-ایه هشت-پس عمل بسیار مهم است سرنوشت انسان را میسازد  وخوبی  و بدی  را رقم میزند- یا کار بقول جناب حافظ نیکونهاد است  ویابی بنیاد  است دقیقا درایات قبل ان- دو گروه بی بنیاد مطرح میکند کسانی توحید ومعاد را قبول ندارند ودوم کسامی که مطابق ایمان وعمل صالح عمل نمیکنند-درایه بعد میفرماید مومنان به خاطر ایمان به وحی ناب وعقل ناب را ه درست را پیدا میکنند-در سوره حدید- ایه دوازده میفرماید نورایمان فضای جلورا روشن میکند- ومومنین میفهمند  کدام عمل صالح را باید به ان عمل کنند- این ایه حضرت استاد علامه  حضرت شهید ایت الله دکتر مرتضی مطهری  رحمت الله  علیه وسره او مرکز استجابت دعا باشد انشااالله- میفرمیاید مثل ان این است که درشب ماشین توسط چراغ جلو را میبیند ومیفهمد  که فرمان ماشین چگنه تنظیم کند وجلوبرود که به مانعی برخورد نکند وراه را درست بروئد دربهشت مومنین که همدیگر راملاقات میکنند-اول میفرمیایند سبحانک اللهم- خداوندمنان منزه از هرچه نقص وزشتی است- بیشترین سوئ استفاده دردنیا از خداوند منان است- که امروزه شاهدان هستیم ودراینده هم شاهد خواهیم بود-دوم- تحیتهم- فیها سلام بالاترین وشریف ترین عنوان ها به یک فد که تو انسان سالم عقل وسالم رفتار هستی وانسان درنزدتو درامن امان وراحتی است –حافظ—صوفی از باده به اندازه خورد نوشش باد- ورنه اندیشه این کار فراموشش  باد-واین به این علت است که توحید رابخوبی درک کرده است ودین رابخوبی درک کرده است- واخر دعای انها این – الحمد لله رب العالمین که تمام نعمت های دنیائی واخرتی وپیدا کرده را سلامت سرچشمه  اش وساخت وسازنده امکانات وفراهم اردن عقول وغیره کار خداوندمنان بود که انان به این درجات نائل شدن کهانرا توفیق گویند—دلی که غیب نمای است وجام جم دارد- امید است دراین سرای وحشت ما درملک ایمن از گزند شیاطین بسوی معبود هستی  باتوجه به عنایت پانزده معصوم علیم السلام اجمعین به درجات متعالی نایل شویم واین سیلاب دنیائی حتی رخت ماراهم تر نکند – انشااالله- مارا ازدعا محروم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقای سلمان بن عبدالعزیز- مثل  جداش  برای نجات مسلمانان ونجات فلسطین قیام کرد وفلسطین به صیهونیست به قیمت یک ناهار  فرو خت؟؟!! وعنوان مار غاشیه دنیائی را گرفت- وخلف انان هم اگر چنین نکنند که ممکن است تهمت حرام زاده به ایشان از طرف غرب وصیهونیست ها داده شود!! وباید سراین مار غاشیه را کوبید- به شاه که طرفدار صیونیست بود اقایان میگفتند  احسن- درحالیکه عربستان مخفیانه با صیهونیست بود؟؟ وبه مردم ایران که طرفدار صیهونیست بودن- میگفتند –حسن- به مردم ایران که مخالف صیهونیست بودن میگفتند اخو الیهود من به برادران وهابی درانگلستان بارها خواستم دراین بار صحبت کنم وبه گویم بیشترین کمک درایران به اسرائیل جعلی شاه ایران است  چگونه ایشان –احسن است – واخوالیهودنیست درحالیکه ما بیت یهود  با صیهونیست اختلاف قائل هستیم وکسانی کمک به صیهونیست میکنند  حسن هستند ومردمی که مخالف صیهونیست هستند  اخوالیهود هستند؟؟ امروزه بخوبی دینا حقایق ر اثری ندارد درهمین کنفرانس که در مسکوبرضدتروریست تشکیل شد که نمیتوان شعار ضد تروریست داد ودرعمل کمک  مالی وهمه جانبه از تروریست کرد- این مارغاشیه مارهائی مانندان ماری که امروزه درمنجستر بوجوداورزده بودپدر ومادران است با پول عربستان به منچستر رفته است واین جنایتت راهم کرده است وخداوند  ممنان هم مزد منجستری ها راداد- وانشاالله هم بیدار شوند وباچشم باز  حقایق را درک کنند حوثی ها بحرینی ها ایرانی ها بارها مخالفت خودشان ونفرت شدید خودشان را از اسرائیل ننگین وسیاه روی افشا وابراز کردند واین مهملا ت که سلمان حیف این نام که شیطان خودرا عبدالرحمن می نامد براین هیلک نحیف وجن زده گذاشته شود- که پاکترین  انسانهای روی زمین تروریست می نامد که کوچکترین گناهی را مرتکب نشدند وفقط گفتند خدای ما الله است وحکم ما قران  وحدیهای ناب محمدی صلولته اللهعلیه واله والسلم است که انشاااله بزودی پرچم پیروزی برخواهند برافراشت انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-شهادت سردار پر افتخارسپاه-سردارشهیدنصیری عزیز  به امام زمان علیه السلام ورهبر معزز  اسلام ناب محمدی امام پرابهت وپیشتاز  واسوه حضرت خامنهای ودیگراهمرزمانش تبریکوتسلیت عرض میکنم- به نظر حقیر تاکتیک واستراتژی جنگ درعراق وسوریه را از گرگ ها باید یاد گرفت- نه از شیرها- بیشتر از قوانین چریکی  تا قوانین جنگ های منظم فرمانده هان دراطاق قکر باشند هرلحظه تاکیتک های  تنظیم کنند واز نیروهای اماه به جنگ درجهت ومکانهای مختلف به چینند ودشمن را ازهر جهت  موردحمله قراردهند اشکالی ندارد برای حمله مناسب-تا پانزده بار دورعراق دوربزنند- تا لحظه ناب بوجود بیاید درتیررس جنگ ابزارهای  مناسب قراربگیرد ویا درشرایط یک حمله جانها وپرقدرت قراربگیرد ویادرشب بخوبی شبی خون بتوانزد عجله نباید کرد گرچه افتخار شهادت لطفی عظیم است  ودشمنرا باید به مرصاد کشاند که حتی حیوانات درنده میکند- نباید این تاکیتک هارادشمن بخوبی عمل کند  باید برای دشمن تاکتیک سوزی کرد وبر ای خودی تاکتیک سازی کرد- امیدا است دراینده شاهدذ نقشه های جنگی بسیار حساب شده که دشمنرا بشدت غافلگیر ومات ومبهوت کند باشیم انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است -با درود فراوان بر روزه داران- که به ارامش  وصحت بدن  وروح صلح جو وضدشیطانی ائل میشوند ومارااز فیوضا خود به دعئی محروم نسازنند- انشااالله-دیکتاوری وصلح جوئی- تا-مشروطیت ا سلام عزیز درایران صلح جو بودن وحکومت-ها- نقش استبدادی –اندک ازادی  که میتوانست گفتمانی بین مذهب اسلام ودیگراندیشان باز بود اسلام عزیر برنده نهائی بود- ودرمشروطیت وپس از مدتی ازان  اسلام عزیر صلح جوئی و ایجاد ارامش بود- ولی غرب- برای خود دمکراسی وصلح جوئی میخواست وبرای جهان سوم به ظاهر دامکراسی ودرباطن دیکتاتوری را می طلبید وبسته های مداوم ومتنوع فریب وچپاول  بود کمونیست شوروی  برای خد استبداد را اعمال میکرد ودر زمان اقای خروشجف- کمی به سمت دمکارسی با خارجیان داشت ومقداری هم درداخل امتیازاتی به قول ویتنامی ها سرسوزنی داده بود- ودر زمان پهلوی  ها از دیکتاوری انان دفاع میکرد وچون دانشکنده  کشاورزی  کرج بر ضد امریکا ب.د .هکه انها بافرانسه قرارداد تحقیقات داشتد وامریکا جنایت کار میدانستند کمی به نفع انها اقدام کرد وطبق حدیث سرانجام درغرب دیکاتورهای خشن روی کار خواهند امد که درکشورخود دیکتاتوری هولناکیایجاد خواهند وضد دین خواند ب.ود که همه بدست ارتش پرابهت ومقتدر امام زمان علیه السلام نابود خواهند شد ولذا ایران باتجربه تلخی کهدارد دیگرفریب غرب را نخواهند خورد ومنطقه هم کم کم درحال بیداری است گرچه هنوز طرفدارذ غرب شیطان صفت بعضی برادران شیاطین وجود دارند که نوبت همه  انهاخداوند منان خواد رسید جولانی دارند- ودر بن بستی عجیبی گیر گردند که راه نجاتی متصور نیست وانشااالله مسلمین بیدار میشوند ورا 0 صواب وثواب ومستقیم الهی را درک خواهند کرد انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—دکترین اقتصادی زمان رژیم منحوس پهلوی درتمام ابعاد حتی فرهنگی یک دکترین کاملا منحط استعماری بود-درحدود ده سال پیش  یک ماشینی از فرعی که به خیابان اصلی شلوغ منتهی شد بودن رعایت پیچید- وبا ماشین مادربچه ها تصادف کرد-وبیان کرد کاراورژانسی داشتم-ایشان فرمودند من نمیخواهم از کوپن استفاده کنم- شما به هرتعمیرکاری که خوب باشد ومنصف باشد من قبول میکنم- ماتحقیق کردیم- شخصی بنام  حسن اقا گفتند تعمیرکارخوب وصاف خوب ومنصف است سعدیه اخر محدوده شیراز از سمت شرق است- بایک جاده باریک به داریون کهمثلا بیست کلیومتری وسپس به خرامه منتهی میشود نزدیک گردنه اول  ساختمان تعمیرکار ایشان انجا بود ما نجا رفتیم جوان شرین وباخلاق خلص شیرازی تا مغازه ایشانسمت راست چندین مغازه تعمیرکار سمت چپ بالای تپه یک ساختمان شیکی  بانمای سنگ سفید وطرح الگوی غربی بود گفتم این هتل است ویا سوپر مارکت است خندید  فرمودند انهم تعمیرکار وصاف کاری است- این تعمیر کار ائلین کسی که دراین منطقه این ساختمان به صورت اجری ساخته بود وسپس انرا به این صورت دراوردمحوطه کوچگ بود ساختمان بتونی  که یک زیرزمین بزرگ ودو طبقه اسکلتی سیمانی ساخته بود درداخل  ان محوطه وپیا هرو صافکاری میکردند  ودرطول جاده ملشین برای نوبت صافکاری پارک بد وتقزیاب درطرف جاده این چنین بود- من به ایشان گفتم چراشما محوطه کم گرفتید؟؟ ایشان محوطه زیادبود ولی بعدا چون دیگراجازه پارک کردن دراطراف جاده نمیدهند ما ازمحوطه گرفتیم  که دراخل سالن صافکاری کنیم اگر دوتانکر درجهت مخالف باید یکی باید صبر کند- تادیگری رد شود- من گفتم این ماشین  شبها تامین دارند ایشان فرمودند همه ما شب هادرپارکینگ میگذاریم وماشین شما من شخصا به خانه میبرم- من پرسیدم شماچند-سال صاف کار هستید-فرمودند از دهسال قبلا ز انقلاب من گفتم دراین سی سال شما به اینجا رسیدید؟ فرمودند این ساختمان مال بعداز انقلاب است  جریان من این است- پدر من فروشنده لوازم یدک ماشین بود- ولی صاحب مغازه نبود- وان زمان درشیراز فقط پنچ مغازه فروشنده لوازم یدکی ماشین بود ومن هممیخواستم فروشنده لوازم یدکی ماشین باشم ولی پدرمن گفت بزودی دست زیاد میشودبرودنبال صافکاری- درشیراز یک صاف کار برجسته بود که حسن اش این بود شاگرد پروری میکردئ- ومن نزد اوررفتم وایشان گفتند که کن ازلحاظ شاگرد کامل هستم ولی چون باپدرمن دوست بود منرا پذیرفت –ومن بهترین شاگر ایشان شدم وروز فرمودند فلانی- من پولی به شما میدهم وبرو صاف کاری بزن تا من شاگردان زیادی باز تربیت کنم- من بان پول وپول پدرم وطلاوجواهرات مادرم وکمک فامیل ودوخیرنتوانستم درشیرازحتی یک مغازه اجاره کنم چه برسد که بخرم به بانک ها مراجعه کردم- نکته کلیدی اینجا است همه بانک ها گفتند مابرای  این کارها وام نمیدهیم فقط برای برج سازی انهم با پارتی گردن کلفت بروبه استانداریمن به استانداری رفتم جواب رد شنیدمدرحالی که درانگلستان به کارهی گرانقیمت سخت جواب میدهند ولیبرای کارهای اینچنین فوری وفوتی است بخصوص مغازه درمحل گردشگری باشد تاسع برابر حدمجاز وام میدهند اقای اوباما که اگفته شده است که سیدهزار شغل دائم ایجاد کرده است همین کار کرده است این نوع کارهای سبک وام  ارزان داده است این نشان استعناری بئدن طرح های اقتصادی ایران است وتازه ان برج سازی به شرطی به دیگران میدادندکه نورچشمی وهزارفامیل مایلبه سرمایه گذاری نبودند وگرنه سهم اکثریت مال انهابود-ادامهدارد ایشان ظرف بیست سال وام را مستهلک میکند وسپس ازاز سه بانک وام میگیرد به شرطی وام بدهند خودا وبرادراش وکارکنان اش رابه کربلا ببرد  وام گرفته بود- بردارفرستادوخوداش هم گفت سال اینده میروم وسپس-کارکنان خواهند رفت-من گفتم درهرحال محوطه بزرگتر کن وایشان فرمودند همین نقشه دارم که طرف گردن مقداری زمین بخرم واضافه کنم--ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای عنایت فانی در فیسبوک خودشان تجلیل زیادی از اقا کورش نیکنام- نماینده سابق زردشتیان درمجلس شورای ملی کرده است- وافراد را ارجاع داده است به سایت که گفتمان های ایشان درانجا وجود دارد-و-همئ چنین به یکی از سایت های بی بی سی فرمودند درانها مشترک شوید.در  سایت اولی مرقوم شده است که این سایت بعلت بداخلاقی وبدمنشی مزخرف گوئی فلیتر وبلوک شده است ودومی هوبیان کرده است که این سایت پیدا نشده است لطفا کمی توضیح دهید 

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99