سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-خانه مصادره ای-صدای امریکا میراث منافقین به ایشان رسیده است زیرا که قبلا دراوائل انقلاب سینه میزدند که خانه های مصادره ای به صاحبان شریفشان پس بدهید؟؟ یکی از خانه درشیراز درخیابان مشهوری بنان خیابان فردوسی بود که دراوائل انقلاب جزوخیابان خیابانهای طراز اول شیراز بود وخانه ها بسیار گران بودند ومن از این جریان بی اطلاع بودم- جریان این خاه بدین صورت بود که یکفرد روستائیکه جزو ساواک میشود که درحقیقت باز جو بوده است ولی دراداره ساواک کار میکرده است همان اوائل کر سیزده میلیون تومان وام میگرید واین خانه ارا میخردکه بعدا فرزندان خودرا به غرب میفرستد این سنت بود که مثلا به فرمانداری شیرازشصت میلیون میدادند که چهل میلیون خرج کند وبیست میلیون وام بگیرنند که ما استانداری شهرت داشت ودرسازمانها وشرکت معظم دولتی این سنت اجرامیشد-دراوائل پنجاه وشش اینفرد ساواکی میفهمد که اوضاع پس است ومهاجرت به غرب میکند وخانه رامیدهد به یک کسی مشهور بوده است به قاضی ساواک کسی نمیدانست که این قاضی متعلق به ساواک است ایشان چندماه مانده به انقلاب ایشان هم مهاجرت بهغرب میکند ودرخانه قفل میکند میرود بعداز انقلاب دزد ها خانهمورد دقت قرارمیدهند وشروع میکنند سنگزدن به شیشه خانه نزدیک این خانه یک میوه فروشی بودکه برادرمیوه فروشی کنار منزل ما بود ومن ایاشن درمیوه فروشی نزدیک منزل بارها دیده بودم وهردو کار معاملات خانه میکردند ایشان متوجه میشودبه پلیس خبر میدهد کهخانه مشکوک است هنز شیشه شکسته شده تعویض نشده است پلیس یکی ازاین دزدانرا بدام میاندازد ومیگوید صاحب ایشان به خارج رفته است-دزدان موفق میشوند واردخانه شوندوقفل درب را عوض کنند واساس خانه رابفروشند وابدزدی شروع شودتا انکه اداره اب متوجه میشوددزدان چند بار صندوق های میوه فروشی رااتش میزنند وتهدیدات تلفنی میکنندتا اینکه جریان توسط بانک وتحقیقات دیگر کشف میشود ومنافقین شروع به سم پاشی میکند که اینفرد که هیچگونه اطلاعایتی درباره اش پخش نشده بوده است فقط میوه فروش میدانست قاضی ساواک بوده بیان میکند این فرد یک قاضی شریفی بوده است ومتعلق به ساواک نبوده است وجون ازانقلابیون واقعی حمایت میکرده است خانه ااش مصادر شده است ویک جنگ اعصاب برای این میوه فروش ومشتریان بوجود میاید اداره مربوطه این خانه موقت به یک طلبه فاضل میدهد که انرا حفظ کنند ودزدان مداوم شیشه میشکستند که ایشان فراری شود خودایشان برای تعریف کرد وماشبها در طبقه پائین میخوابیم وخانم جرئت میکند به طبقه بالابرود وخانم توسط خانمی که شوهراش در همان ادراه کار میکردفرمودن این خانه رابخرید که درصدی کمک به سازمانهای خیریه ومذهبی میشود وجناب میفروش فرمودندمن حتی حاضر قرض به شمابدهیم تا شراین مسئله کم شودما به اداره مربوطه رفتیم یک سید بزرگواری ریس سازمان بود ومنشرح این ساختمان راپرسیدم ایشان شرح داد فرمودندیک جنک اعصاب برایمن شروع شده است که کارمن به پزشک روانیرسیده است وکشو جبعه راکشید کنار ویک کیسه نایوانی پر از قرص بیرونکشید وفرمودند حداقل روزی شصت نفر از فامیل دوست طلبه وغیر طلبه ودیگران به من زنگ میزنند کهبرای چندرغاز خودرا جهنمی نکن وخانه رابه صاحبش اش پس بده روز یکه بیست تلفن باشم انروز راچشن میگیرم واعصضاب من مداوم عرق درست میکند ودست به پیشانی زد وعرق بیرون میزد وسه بار استعفا دادم ولی مقامات بالا قبول نکردن وما چند بار اعلام کردیم نمایده این اقابیاید ماکه باپسر ایشان خصومتی نداریم واز بازجوئی به بخش ادارهای ساواک تبدیل کردیم گرچه حقوق کارمندان ساواک حرام بوده است انراهم حلال کردیم اگر میخی ایشان از پولخوداش خریده است انراهم پرداخت کنیم وتصیفه حساب کنیم جوابی نیایمد تا اخیرا زنگ زد اگرمابرگشتیم خانهرا دوباره تصاحب میکنیم واگر باز نگشتیم نوش جان شما چون خانه باوجود انکه ما کلنگی اعلام کردیم وحداقل قیمت گفتیم به خاطرگرانی کسی نخرید وبعدما خودم گفتم دلیل ندارد که حداقل قیمت باشد قیمیت متوسط گفتیم وبه خاطری گرانی همبه بانک گفتیم وام دهد وبدنبال یک وام خودمان هستیم اگر شما امروز این رابخرید فردادومیلیون تومان سود میکنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تعدادزیادی از ابو حکم های ایران برای کسب عقل در دار الندوه غرب دست به پژوهشهای که پشت فلک راخم میکند زدند چناچه جنبان ابوسفیان وابوجهل چنین مشاورانی داشتندهرگز جنگ بدر رخ نمیداد- درعرش اکادمیک جلوس اجلال کرده اند- یکی از این شوالیه های شمشیرنشان که لقب ":سر: درتفکر رادارد- جناب دکتر اسماعیل نوری علائی است که الحق فامیلی بامسمائی است؟؟!! اخیراگیر به اخوند داده میشود چون سوژه داغی است کم کم متوجه شدند که اخوند از چراغ علاالدین بیشتر معجزه دارد از حد واندازه ای که غرب تعین کرده است بالاتر زده است جناب اقای پوتین باید سعی کند که همطراز اقای اوباما است وای اقای اوباما بایدسعی کندکه هم طراز اقای اخوند است جناباقای نوری اعلائی سعی کرده است بقول ایشان این ": پدیده :" راجامعه شناسی کند ایشان دیر متوجه شدن که این پدیده از صدر واغاز انسان وجود داشته است وشما وحشت از سیزده وسیزده نفر داشته باشید از بیانات علمی ایشان این است که درخود هرچه جسنجو کردم روح راندیدم پس نیست- ما هم در شماندیدم اگر درزمان حضرت سلیمانعلیه السلام بودید هدهد گزارش شما را میداد-فرمودند من زمانی باخود گفتم اخوند افسانه سازی میکند پس دروغ است وبعداز مدتی هم گفتم امام علیه السلام چنین است از ایشان هم عبور کردم وسپس پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام عبورکردم وبعد هم از خداوند منان عبور کردم وضعمان بدکه نشد بهتر هم شد من هم نسبت به جنبعالی همین روش رادرپیش گرفته ام- قران مجید میفرماید شماتیر بیاندازید ماهم تیر میاندازیم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دلقک های صدای امریکا-افرادعای امریکا درباره اسلام از اقای مهدی خلجی ودلقک خاص بیشتر است- خوب بود به اندازه یک دانش موز دبیرستانی ایرانی اطلاعات مذهبی داشتید وکمی هم برای حفظ ابروی نداشته خود از جنایت های امریکا چیزی بگوید که بعدا تاریخ امریکا به ریش شما نخندد- هرجا وار میشود بعنوان حقوق بشر جز برای سرکوب وسپس چپاول نقشه دیگری ندارد- اقای استون بخوبی مسائل را روشن کرد وتمام روشنفکران غرب بخصوص انگلستان به ان معترف هستند وشما برای حفظ موقعیت خودات چیزی نمیگوئید بلکه تطهیر هم میکنید- اولا مسئله بیت المال با مسئله انفال فرق دارد بیت المال همه مساوی هستندولی انفال دراختیار رهبر اسلامی است که هشتاد وپنج درصد ثروت طبیعی را شما میشود ومسئل ان رهبر است وتنها به امام زمان علیه السلام پاسخگو هست مگر انکه کارهای غیر عقلانی کند وگرنه مطابق اجتهاد خودعمل میکند ودایره هزینه ان جهانی است امریکا تا انجا ک همیتوانددرجهان برای خوداش تبیلغ میکند بودجه نجومی دارد که از مالیات مردم است ما باید ان تبلیغات را مثلا در پکنخنثی کنیم که بایدبودجه نجومی دراختیارسفارت ایران درپکن باشد وبرعکس مردم چین با اسلام اشنا کنیم این اهن که ازا ماشین ساخته میشود مال انفال است علت اش واضح است هرکس تبلیغات کند برنده است امریکا به امریکائی ها دستور داده است بالباس نیمه برهنه به مالزی بروند وجوان مذهبی مالزی را به دوهفته به امریکادعوت کنند- شما غصه پولش رانخوریدوهوالرزلق- زمان حصرت علی علیه السلام انفال ناچیز بود نمک وگج بودحضرت از درامدشخصی خوداش به جای انفال خرج میکرد از اینکه درباره اعتکاف شعر های ساده ساختند اولا نشان میدهد اعتکاف اثر خوداش راگذاشته که شما سوخته ایددرثانی شعر ساده گیرا هنر است شما ها هرچه اصطلاح غربی به خرج دادید واسمان وریسمان بافتید اثرمنفی گذاشت چون باری علمی نداشت حالا بقدری ساده میکوئید حدندارد هیچ شق قمری از شما دیده نشد جز انکه مداوم خرده بگیرید وجنایت کاران در سوریهطرفداران حضرت مسیح علیه السلام معرفی کنید هنوز وضع روحانیت در حوزه ها اسفناک است که کار اساسی تبلیغ اسلام بر عهده انان است وشما از انها وحشت ونفرت داریدمدتی سکولار بازی داراورید حالا طرفدار اهورامزداشدید ونمیدایند که اهورامزدا همان الله است به حجناب شعبان جعفری کعشبعان بی مخ معروف شد ریس تربیت بدنی ووزرات کشور افتخار میکنید اینهمه تحصیل کرده در راس کار باید لجن مال کنید این اریائی لباس اش- رقصاش- ارایش صورت اش همه چیز امریکادی است لطفا بفرمائید چه چیزاش اریائی است- بیخود خودرا مضحکه عام وخاص نکنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بزرگواری تصور میکنماز فرانسه درس فلسفه غرب میدهد که به نظر حقیر میخواهد مغلطه کند وریشه دین رابزند- درحالیکه اصلا فلسفه غرب این چنین نیست- دقت کنید چقدر ساده لوحانه ریشه دین رامیزند ولیبرال دمکراسی جایگزین میکند مسئله لیبرال دمکراسی مطرح میکند برای حل مسائل اچتماعی ولی امکان پذیر نیست به بخشی امکان پذیر نیست اشاره نمیکند- ایشان دین میفرماید خداوندممکن است؟؟ یک پیامبر بفرستد وبلافاصله یک پیامبر دیگر بفرستد که رای پیامبر اول رانقض کند که فرضی محال است پس دین هم نمیتواند تکامل ایجاد کند- انسان حسابی شماانرراقبول ندارید چگونه انرا برای خداوندمنان اثبات میکنید ودلیل میاورد که درنیجریه جناب ریس بوکوحرام گفته است من پیامبر هستم وخداوند منان این تکالیف برای من معین کر ده است این هم دلیل دندان شکن- پس چرا شما تعدادزیادی از فیلسوفان که لیبرال دمکراسی راحقه سرمایه داری میدانند لیبرال دمکراسی قبول میکنید؟؟ مغلطه دیگر ایشان این است میفرماید لیبرال دمکراسی حرف اساسی اش این است که ارزش ها فدای ازادی درست برعکس است ازادی برای ارزش هامیخواهندایشان میفرماید هعدالت را حاضر برای ازادی قربانی کنند که درست برعکس است ازادی رامیخواهند که منافع فردی بدست اورننددر طول تاریخ غرب دیکتاتورها که منافع افراد را نمیدادند مبارزه بنام ازادی شروع میشد که به حقوق خود برسند ازادی برای پیاده شدن ارزش ها است یکی هم عدم تبعیض وعدالت است که الان درغرب درجریان است بله یک بحثی وجود داشت اگر دولتی درانگلستان طبق ارزش ها عمل کند وازادی هم بدهد وما فقیر باشیم انرا برکمونیست به شرطی که ماثروتمند کند ترجیح میدهیم باز مسئله ارزش ها است اما لیبرال دمکرارسیدرغرب عامل پیشرفت را حزب سیاسی میداند وبا این بهانهدرکشورهای اسلامی دین رابعنوان یک حزب نمیشناسد مانند مالزی-طبق تحقیقاته بعدا مفصل تر بحث خواهد شد بیادبی نهایت حزب باشد تا رضایت همه جلب شود- چرا برای انکه فطرت تولیدی است-درچه خانوادهای باشد وچه دانشگاه باشد درکجای دنیا زندگی کند وکجا ها سیر کند مداوم فطرت عوض میکند وبرای ان باید راه چاره ای پیدا کرد وچون بی نهایت حزب امکان رهبری ندارد باید درتعدا دمعینی خلاصه شود تا مجلس بتواندپاسخگو جامعه شودانجا که میتواند به خواسته های مردم پاسخ دهد مسلما کامل نیست وعلت ان یا درعدم تکامل انسان است توسط طبیعت ویاایرادبه خداوندمنان بر میگردد- پس درمسائلی بایدتحمیل باشد وهرچه علمای برحق اسلام پاسخ میدهنداز دروازه غرب عبور نمیکند مگرمانند بکوحرام ووهابیت واین خود بهترین دلیل مافیائی مسئله است که درطول تاریخ اسلام از اغاز متاسفانه شروع شد ومعاویه علیه العنت این تز دامنه داد


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم-درغرب- تحقیقات ها درهر زمینه که مشخصا علوم انسانی وعقلانی که وارد بازار میشود هربیست روز تا سه ماه یک نقد اساسی میخورد وظرف کوتاهی به بیست وهفت نقدمیرسد جناب وزرات تحقیقات نگلستان مثلا به دانشگاه لندن میفرماید ملاک دقیق نقد را پیدا کن ووضع ان موضوع رامشخص کن ولی دانشگاه تعلل میکند چون مافیا اصل است دربازار باشد بعد همنیست که جار وجنجال هالیوودی هم بوجود بیاید ولی همان فلسفه بعنوان مثال فلسفهجناب اقای پوپر درایران مانندفلسفیکه تازه از زرق ورق بیرون امده است معرفی میشود- فلسفه ": داشتن سکرتر": بعنوان حلال مشکلات روحی مدیرعامل وبلعکس درانگلستان نخ نما شده بود درایران دستور داده شده بودکه مجلات با اب ورنگ مطالب غربی را ترجمه میکردند ودستور داده شده بود که از اطبا محترم شروع شود- بعداز رنسانس متوجه شدن مسلمانان درحدودسیزده عامل اساسی موضوع واجب دارندکه تحقیقات وانگیزه قوی برای تحقیقات را ایجاد میکند که اولی ان شناخت جهت قبله است وتا پنچاه وشش تابا فرعیات دربرگرفته میشد مثلا مواد غذائی که نمیدانستند حلال است یاحرام دازمایش بهداشتی باید صورت بگیرد تا اجازه فروش داده شود زمانی که سکولاریسیم تعدادموضوعات تحقیقاتی خود را به 536 عد د رساند حرکت علمی با انگیزه کامل شروع شد ولی تا مدت ها روس هادرعلوم انسانی استادغرب بودند وبیسیاری هم هنوز معتقدهستند که درعلوم تاریخی استاد جهان هستند من جمله استادمن در دانشگاه شیراز که میبایست از علوم اسلامی که دراسیای مرکزی وجود داشته است کمال استفاده رابرده باشند- دربعضی از علوم انسانی غرب من پر اشکال میبینم مثلا عرفان شناسیکه متاسفانه درایران هم تقلید میشود واصلا فرد معتقد به عرفان نیست- ونمیتواند درک دقیقی از عرفان داشته باشد-چرا- بایدبه مسئله برخوردکند وانراحل کندفقط منطق است که میتوان بصورت مستقل مطرح شود- بعنوان مثال درفقه میخوانیدکه فردی خطائی به ظاهر کوچک کرده است خداوندمنان به فرشتگان دستور میدهد اجازه توبه به اوندهید ومداوم به عمق جهنم راهنمائی کنید ویابلعکس یک کار کوچک خوبی انجام داده است خداوند منان به فرشتگان دستور میدهد مداوم ان شخص رابه سمت درجات بالای بهشت رهنمون کنید- حال بایدمسئله راحل کرددر طول مطالعات این مطلب موردنظر است تا حل شود یا انکه اقتصاد اسلامی سیستمی است یا نیستدر طول یک دوره فقه این مطلب اشکار میشود تیکه تیکه بدست میاید- چه درعلوم تجربی وچه علوم انسانی وعقلانی زمانی مابه یقین میرسیم که تمام مقدمات یقینی باشد وچنین چیزی به این سادگی ها نیست که رخ دهد بلکه برعکس تحقیقات نشان میدهد مداوم ابعاد های روبه به پیچیدگی خودشان را ظاهر میکند-حال بعضی دانشمندان برای حل اسان تر مسائل یک سری ملاک وحد حدودتعین میکند که معتقدهستند درنظم فکری وحل مسائل کمک میکند- انهم افراد چون انیشتین بایدباشند که انهارا تبین کنند- امید است دراینده مشکلات سابق رفع شده باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای دکر نوری زاده-شما باادعائی که ایران وجناب اقای مالکی داعش را ساختند در واقع درحال تطهیرکدن عربستان وبخصوص انگلستان هستید- با اینهمه اسیی که از داعش گرفته شده است مسئله معلوم نشده است که حقیقت چیست وچرامسلئل از طرف انگلستان بخوبی اشکار نمیشود ومداوم اقای مالکی عربستا نرامتهم میکند- شما یا رهزنی میکنید- شماباید بدانید هر اطلاعاتی که هرچند کوچگ از ایران بدست میاوردید ویا اتهام میزنید سی وپنچ سال پیش قیمت ان پانزده هزار پوند بود واگر انگلیس ها گفتند کفگیر به ته دیگ خورده است باور نکنید وکمی هه اطلاعات از وزارت امور خارجه انگلستا ن بگیرید- وبعضی مواقع ساختگی هم شده است عربستان وانگلستان راهم متهم کنید- به امید پختگی سیاسی جنابعالی


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم--بخش سوم—کتاب علامه حضرت سید محمد کاظم قزوینی-درمقابل منرل امام صادق علیه السلام در مدینه منوره یک پارک وجود داشت- یکی از شیعیان امام علیه السلام مداوم درانجا به عبادت میپرداخت- درباره ایشان در نزد امام علیه السلام زیادتعریف کردند- امم علیه السلام فرمودند": عقل اش درچه حد است": شخص فرمود پرت وپلا هم میگوید- امام فرمودند ارزش انسان به میزان عقل او است ودر جائی فرمودند که اگربه اندازه تمام کهکشان ها انسان طلا وجواهرات بدهد که یکدرجه عقل بگیرد هنوز بهای ان یک درجه عقل رانپرداخته است- لذا عظمت حضرت ایت الله علامه مرحوم سیدمحمد حسین طباطبائی درشیراز فرمودند دعاکنید که خدایا یا مارا دیوانه کن یا عقل بده مطمن باش که خداوندمنان عقل خواهد داد- یک دانشجوی ایرانی در دانشگاه لندن هشت سال ازدبیرستان تا لیسانس که داشتدرس خواند که استنباطی خوانده باشددر دانشگاه شریف یک مقاله انگلیس در راستای علوم فیزیک میخواند مطلب را متوجه نمی شود روی بفکر میافتد ان مقاله ازنومیخواند به راحتی درک میکند روز بعداز کلاس استاد درکلاس میماند که نمر ات یک کلاس راوارد لیست کند ایشان به نزد استادمیرود ومیفرماید ایا این مسئله را مندرست حل کردم- استادنگاه میکند میگوید شما کهدرست حل کردی پس چرابه من مراجعه کردی؟ ایشان فرمودند باور نداشتم کهدرست حل کر دم واستادجواب میدهدکسی که به علم درست خود ایمان ندارد به دانشگاه نباید بیاید- در روایت است که سال اخر عمر زمین امام معصوم علیه السلام ازادی عقیده میدهد عده ای ماتریالیستمیشوند ومنکر خداوند و وجود قیامت را نمی پذیرنند که مثلا چند ساعت بعد قیامت رخ میدهد وهرچه مومنین به انها میگویند که هم خداوندمنان وجود دارد وهم قیامت نزدیک است هردورا انکار میکنند- درحالیکه تشویق شده است که عقل خودرا تیز کنید وستاره ثریا را زمانی که افتاب بالا امده است تشخیص دهید ولی عجیب است که انسان فریب- افراد گمراه را میخورد انهم برای چند لقمه نان بیشتر- حضرت علامه به حق میفرماید که سعی کردندکه مسئله امام مهدی علیه السلام را یک مسئله ساده وکم اهمیت جلوه دهند- پس این همه هیاهو وجار جنجال  ونوشتن کتب های متعدد وچالش های سنگین ونظریات زیاد وحساسیت های وحشتناک وبرخورد دای حتی خشن وتند وتیز برای یک مسئله ساده بوده است؟؟ یاانکه برای عده ای سرنوشت ساز بوده است که موقعیت انهارا ممکن بوده است دچار مخمصه کند- حتی حیات ومرگ سیاسی خودرا درگروه ان میدانستند- ایا امامت نه خلافت یک مسئله استراتژیک است ویا یک مسئله کوچک فرعی است- ایا امتیاز امام علیه السلام فقط در اصل نژادی است یاا نکه امیتازات امام ویژه ومنحصربفرد است که قابل رقابت نیست وجای گزین ندارد ایا القاب صرف تشریفاتی است یا انکه عمق انرا خداوند منان میداند- مخالفین ودشمنان ایشان از چه سنخی میباشند ودلیل مخالفت ان بر چه اساس است تحریف احادیث ایشان به چه علت استکه بسیار گسترده انجام گرفته است که اتفاقا از جهتی اثبات حقایق میکند ونمونهئان دراسلام یکی قران بود که سعی میشد سحر معرفی شودودیگر شخص پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم میباسد که توسط یهود ومسیحت منحرفموردکنکاش واشکال گرفتن وتحریف کردن حقایق بر امدند

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99