سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- اعراب-مظاهر دنیائی را یا خداوند میدانستند مثل در دنیا ی جاهلی درخت مو وتاکستان به مرز خدائی میرسید- قران فرمود این عالم دنیائی همه بازیچه هستند- یعنی اصل اول که ایجاد انگیزه شدید کنند دارا هستند منافعی دارند که بازانسان جذب میکند ولی عمده عظمت انها -1- درامرشناخت است که از حکمت های بسیارپیچیده وهمم برخورد ار هستند دوم فطرت نسانر ا ذره ای مملواز حیوان ( با تشدید –یا)میکنندکه اوج ان در اخرت است یعنی پلی هستند از دنیا به اخرت- دوم تصور میکردند که بهترین کار در دنیا":لهو لعب": درحالیکه لهو ولعب ضد فطرت است وفطرت تیرووتار میکند وبقول استا دمعزز مرحوم حضرت ایت الله زبرجد رحمت اللهعلیه حال ونشاط وظرفیت عمل به احکام را از انسان میگیرد بوقل استادمعزز مرحوم حضر ایت الله زبر جد فطرت تیروتار میشود وبه روح انسان خنجر میزند- البته داریم که یک گروهی خداوندمنان راعبادت میکند به شرطی که دربهشت فقط از لذت های شهوانی غریزی برخوردار باشند که مورد اعتنای الهی نخواهند بود وتصور میشود ابدی هم دراین حالت نخواهند بود لذ اتا انسان با تصفیه روح خود را انجام ندهد وانفطرت با تعلیمات اسلامی منور نسازد فطرت را تشخیص نمیدهد وپس ازان با کوجکترین گناه متوجه تیر وتارشدن روح وخنجز زدن فطرت میشود ایشان معتقد فرد باید بلافصله غسل کند واگر شرایط ایجاب نمیکند وضو بگیردویاتیم کند و÷س از غسل به عبادت بپردازد وسروه یاسین بخواند ودرباره ان تفکر کند تا منور شود که ذره ای از حیوان است وعالم اخرت اوج حیوان دادن به انسان است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- قصدنداشتم این مقاله بنویسیم- زیرا معتقد هستم هرکس رای اشرا زمانی که سعی میکندبا ملاک عقلانی بسنجد ولو غلط باشد طبق نظر اسلام قابل قبول وحتی میتواندمقدس باشد- تاز مانیکه فرد میخواهد عقلانی باشد متحرم است وبایداورا راهنمائی کرد حتی درهمان حالت اگر بمیرد بدون حساب وکتاب وارد برزخ میشود وانجا مسائل راشفاف درک میکند ولی اگز حقایق رابرای ایشان اثبات کردند نمپذیرفت گردابی برای ایشان درست میشود که به اسفل السافلین میرود- وخداودمنان فرصت ودامنه ای بسیارمحدود به اومیدهدبه دلائلی این نظررا من مدتها قبل برای صدام میدانستم- امریکا درمسائل سوریه عرف نیم بند خودراهم کنار زد گرچه ضربا ت بسیارکمی را خورده است ولی خاورمیانه رابرای همیشه از دست داد واسلام تور خودرا پهنکرد اینده نشان خواهد که چه ضرباتی راخواهد خورد- وکم کم اسلام راخواهد شناخت اخیر ادرنروژ بازی راه انداخت دیروز دررسانه های نروژ نوشته است":نقاب:" به اوج خودرسید ومداراس اسلامی که وحشت ایجاد میکردند بسته شد ولی مدارس جدید را دولت نروژ تاسیس خواهد کرد این یکبحث مفصل است که بایدعرف غرب را شناخت ومتاسفانه بدون درک غرب عمل کگردندبجز ضرر چیزی نخواهد داشت واب به اسیاب مخالفین خواهد ریخت- اصولا اسلامدرعصر حاضر حتی برای ات خوداش یک هیولا است حتی برای جوانان نابغه عراقی اندکی در دانشگاه بغداد اقتصاد وروابط اجتماعی به اندازه سر سوزنی بسیار مدرن ووفوق مدرن دانشگاه مسکو وهاروارد راخوانده بودندومرجع چه سنی وچه شیعه بیسواد وحتی مرتجع میدانستند ولی زمانی در مرزمثلا بازرگانی نجف بودند وبه زیر دستان اقتصاد مدرن یادمیداندن افرادچه یعه چه سنی دیگر اعتقادی به مرجع نداشتند ومثل بت ایشانرا میپرسیدند تا اینکه ایشان از افر ازیر دست میخواهدبعضی اصطلحات مدرن اقتصادی از مرجع سئوال کنندکم کم متوجه میشود که دروغ نمیگویند وحقه بازی نمیکنند مسئلی میگویدند که بی ربط نیست وایشان تا حدودی از عقیده بر میگردد اسصلام تاوارد مطالب به صورت عمقی نشود عظمت انر درک نمیکندلذا تا مدتها بعث درعراق همچنا ن بت باقی خواهد ماند- ومسائل دیگر درهرحال اسلام کم کمارزش ها واندیش ه های ناب وکاربرد محشر خد را شکار خواهد کرد وغرب رامات ومبهوت خواهد ساخت- انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اقای محمد امینی درکانال": یک کلام": فصل الکلام ازدهان ایشان شنید- بحثی احمقانه درباره دین داشتند- وطرفدار سرسخت مدرنیته که بقول ایشان یعنی قوانین بشر سلز- که فلرمدند مدرنیته اخرین دست به ساختن قوانین!!کرده است-خداوند منان درقران مجید دین مسیحیت ویهودیت رامال خوددانست که انحراف پیدا کرده است وکامل نیست – ودین اسلام هم به شرطیکه دنبال رو ائمه اطهارعلیهم السلام باشد باشد کامل است وگرنه انها هم انحراف پیدا کردند وکامل نیستند –مدرنیته در طول تاریخ جنایات اش کمتر ار جنایات های افرادمذهبی منحط نیست بلکه به مراتب بیشتر است حماقت اش هم کمتر نیست بلکه بیشتر هم است فقط درسمائل تعمقی دارد واباطیلی را کهمذهب راستین قبلز انها انها را رد کرده است باطل اعلام کردند وواردحوزه معالیت درمسائل مفید هم شدندکه باز اسلام عزیز دراین موارد پیشگام بوده است یکدانشجوی دکتری ایرانی دردانشگاه لندن که مسلما مسلمان نبود به من گفت تحقیقت من نشان میدهد که ایرانی بعداز صفویان به یک مسخ خاصی مبتلا شدن که حرف دقیقی است ویکدانشجوی انگلیسی باز من گفت تحقیقات من نشان میدهد اعراب دراندلس بیشاز مسیحیان به مسخ دچار شدند- شاه بیتی شماداشتید که اقایان به فحشا معتقدنیستنتد- خدمت تان عرض کنم غرب بامشکل هویت حاد ربرو است- یکی انگلیسی صبح که از خواب بلند میشود بر ای انکه یک انگلیسی خوب باشد نمیداند حرف چه کسی راقبول کند- ایا حکومت – جزو الیت ونخبگان است ویانوکران مافیا است دنیا درباره انگلستان درست میگوید یا حکومت درست میگوید- فیلم مذهبی برود ویانرود ومانند دخترخانمی نوشته است کهمن کانادائی هستم- نمیدانم امریکا واقعا دوست ما است ویادشمن ما است بلاخره پس از تحقیقات زیاد بر خلاف عرف من رسیدم دشمن ما است- دنیاا از ما روی گردان شده است حق با حکومت ما است ویا حق با دنیا است باز به این نتجه رسیدم حق با دنیا است اینکه مگویند سرخ پوستان سنت شکن هستند ما درحقیقت سنت شکن هستیم- این بحرا درحال اوج است از ره اور های مدرنیته است شما کافی بادید مستقلانه واگاهانه وباانصاف به اسلام ناب بنگرید وبه حقایق دست پیداخواهید کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-من قبلا میخواستم درباره دفاع مستضعفین در اوکراین مقاله ای بنویسم- صلاح بر انبود که مردم رابه روستا های امن گسیل دهند وزیر زمین ساختمان های بزرگ را بهم متصل کنند وداخل ساختمان پوشش دفاعی لازم رابدهند کانال های موش خرمائی متعدد وپچپیده در درداخل شهر حفر کنند دربخش های مختلفی انبار های مهمات لازم راب ا استار مخفی کنند هجوم های حساب شده ناگهانی انجام دهند وخطدشمن مداوم تا فاصله های معین به عقب برانند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—ناب اقای محسن صالح یکی از اکادمیسین های لبنان-در مورد امام راحل رحمت الله علیه میفرماید که دو نگرش درباره امام راحل راباید مورد توجه قرار داد- یکی ان که امام چگونه نگرش شناختی داشته است- ودوم نگرش علمی عقلانی امام به مذهب چگونه بوده است- این بحث یک بحث شاه کلیدی غرب است- که شناخت از بالا به پائین را قبول ندارند باید شناخت از پائین به بالا باشد- بعنوان مثال- قبلا به اسمان نگاه میکردند صاعقه را توجیه میکردند که یک شمشیری است درغلاف زمانی که از غلاف شمشیر بیرون میاید برق ان همین صاعقه است بعدا به این نتجه رسیدند چرا شمشیر بروی زمین نمی افتد- وکمی پیشرفت گفتند برق درغلاف است غلاف که کشیده شود برق نمایان میشود ومسائل دیگر ولی زمانی که ازپائین به بالارفتند این شناخت بهتر شد- اما این شناخت مانند ان است که یک فرفره ای در روی یک سینی درحال چرخوان ببیند وبدنبال قوانین چرخش بر ایید- بعدازمدتی متوجه میشود قوانین کشف شدههمیشه جواب نمیدهد- لاجرم سینی تکان میخورد یعد از سالها تحقیق میرسند که بلکه سینی تکان میخورد امانمیدانیم یک موتور خاص انراتکان میدهد که قوانین انرا نمی شناسیم یا انکه فردی از روی اختیار ومطابق میل خود انرا تکان مید هد لذا شناخت ما هیچگاه قطعی نیست- امری ات اولین بار وحی فرموده است واز بالابه پائین نمیشود درباره اراده الهی صحبت کرد انهم از پائین به بالا باید باشد وازخودمنبع وحی بجوشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای بنی صدر شما متوجه نشدی د رفرمایشات شاهانه خودتان دیالکتیک راکه میبایست بکاربرید بکار نبردید وخودتانرا درجریان سیاسی تان محکوم کردید- بعمد امری که نسبی است مطلق نشان دادید-ایا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ولایت فقیه مطلقه نبودند که مسلما بودند درنبرد احد ایشان را به جنگ د اخل میدن دادند ولی مردم سالاری ر ای به مبارزه خارج مدینه دادند- ایا این به معنای تناقض ولایت فقیه منجر میشود ورد ولایت فقیه است؟؟ درهیچ موردی ولایت فقیه دچار تناقض وعزل واقع نمیشود مگرانکه خلاف حق صحبت کرده باشد بلکه نشان پذیرش رای مردم سالاری است پس ولایت فقیه دیکتاتور نیست همین مسائل برای علی علیه السلام صلواته الله علیه واله والسلم .امام حسن صلواته الله علیه والسلم رخ داده است اما اگر انطور که شما حکم صادر میکنید خد شما بعلت انکه مردم سالاری شمارانپذیرفتند پس شمادچارتناقض وعزل میشوید- اما ان جناب دانشمند اسلامی خیلی بحث عجیب بود که تصور میکنید احکام اسلامی باهرمجتهد بیادفرق کند یعهی هرحکمی یک میلیون استباط دارد ؟؟درثانی شهرت درحوزهدادرد ایت الله العظمی بروجردی اعلا مقاه الشریف حکم دادندکه ولو مجتهد زنده درجات علمی اش کمتر از مجتهدیندرگذشته است نظرمجتهد زنده مطرح است که شرایط تغیر نکرده باشد یکی از بزر گان حوزه بحثی کشاف ایشان کرد سرانجام ایشان از رای عدول کرد که بایدحکم مر جع اعلم ولو درگذشته است بقوت خودباقی باشد بله درمسائل جدید که حکمی وجوندارد ویاحکم بهتری موجود است مسئله فرق میکند واین امرهم درحوزه های نجف هم نمونه داشته است- اما نکته مهمتر این که بین رهبر معزز وجناب حضرت ایت الله رفسنجان رحمت الله بخواهید مسائلی ایجاد کنیدخدمتان عرض کنمدر دوره ما جناب رهبر معززشهرت داشتند ونبض خطبه های شکننده وجهت دهند که بقول اعراب سحرحلالبودمطرح بود گرچه شخصیت حضرت رفنسجانی رحمت الله علیه کارگردان حوزه بخصوص درسمائل مادی بودند درنظم دادن گروه های انقلابی فعالیت زیادی داشتند که تعدادخاصی ازان مطلع بودند ودرضمن اجتهاد بر ای شخصیت مانند رهبر معزز انچنان گنده نکنید ولی عظمت ایشان ان است که رای مراد خویشرا بر رای خودمقدم دانسته است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-عظمت امام الخمینی رحمت الله علیه واله-درپایان دادن به همه ایدلوژی جهان بجز شیعه ناب است-ودوم نترسیدن از قدرتهای جهانی که دست خداوندمنان باشماخواهد بود واز خودیک میراث جهانی به جای گذاشت-ایدولوژی میبایست به روز شوند واین کاری سترک است ونقش اساسی ن بعهده امام معصوم صلواته الله علیه واله والسلم است- مسئله درزمان غیب پیچیده میشود واین نقشی لست افراد معدودی به خواست الهی ودعا امام معصوم علیه السلام شیعه براین است هرصدسال خداوندیک منجی برای احیادین میفرستد- باید دانست قافیه برای خداوندمنان تنگ نمیشود حکمت ها مقید به زمان هستند- امام درک عمیقی از جهان بخصوص جهان غرب وبالاخص درمسائل ایدولوژی وتعلیم وتربیت انان داشت وشناختی وافراز اسلام  وپاسخ های فرهنگی عظیمیتر درمقابل انها درسینه داشت تنها صرف چپاولگر یغرب وتحقیر غرب ومسائل مانند ان نبوده است نامه ای که ایشان به اقای گورباچف میفرستذد میرفانید من میخواهم یک دریچه جدیدی رابرای شما بگشایم- کادرار امریکا در ایران به امریکامینویسد- ما رادارند بازی میدهند تا کار از کاربگذرد وما فاتحه همه چیز رابخوانیم- بایداقدامات خشن راشروع کرد وسخن پراکنی –بی بی سی  بخوبی نشان میدا دکه درچه چال تنگی افتاده اند که ایرانیان دردنیا امل شناخته میشود بخاطر نوع دامن زنان ولباس مردان- من میدانم که انگلیسی ها دراین موارد همشه دوعلت بیان میکردند- یک زبان انگلیسی رسوخی تام نداشته است که فرهنگ انگلیسی را به مردم نشان دهد ودوم کمک مالی ما به همه نرسیده است- ولی بزودی عمق استراتژیک بیانات امام راحل رحمت الله علیه  را درک کردند وبریا جلوگیری از اشاعه ان غرب وشرق متحد شدند- ضرب المثلی  هاغربی هادارند که کشتی زمانی که وارد اب شد نمیتواند خیس نشود درفارسی داریم نزدیک به ان نمیشود وارد دریا شدخیس نشد کنایه از ان است امواج ان به ساحال کشو.ر برسد انهاراهم خیسخواهد کرد واین مطالب- مطالب ساده ای نیستاز یک بینش فوقالعاده قوی واز یک عرفان وحشتناک سرچشمه میگیرد اندیشه های مدرن وفوق مدرنرابکناری میزند- وانها راتاریک قلمداد میکندکه توسط نور اسلام ناب به حقیقت میرسند- بقول یک دکتر برجسته پاکستانی که با امام راحل رحمت الله علیه نامه نگاری داشته است میفرمایدچالش  راه امام با قله های اندیشه اغاز شده است- جمله ای از امام کلید خوشبختی وبدبختی یک ملت در دست تعلیمات انان است- این جا است افرادی مانند پوپر یمخواهند به هرطریقی که شده فلسفه غرب ولو به  یقینیات  هم نرسد- روضه خوانی های به روز فلسفه غرب مطرح کنند که همچنان غرب درمسائل جلوتر ازدیگران باشد خداونمد منان درجات ان عظمت که عالی است متعالی سازد انشا الله


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99