سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است -یک مجری سایت کلمه –وهابی- میفرمودند-در گذشته میتوان نستند افراد برا یپیدر ومادر وبر ای پیامبران   سجده تکریم انجام دهند- ودر زمان پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم چنین سجده تکریم حرام اعلام شد- واین کار به نحوی تقلید اربت پرستان وطاغوتیان که این سجده بر مردم تحمیل کردند انجام میشد- بیادگفت شما ابروی عقل رابردید- چگونه ممکن است که سجده تکریم بر ای پیامبر ان گذشته روا باشد ولی برای پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم- حرام باشد؟؟ ایشان دلیا سجده تکریم این میداستند به سمت پیامبر ان سجده میکردند وقبله ای درکار نیست- امام این نوع سجده تکریم همیشه حرام بوده است وسجده شکر برای خداوند منان جهت خاصی نیمخواهد- حتی وضوه هم نمیخواهد-دلیلی که فرشتگان به امر الهی برای وجود حضرت ادم علیه السلام سجده کردند سجده برای تکریم الهی است که منجی وهدایت گر واستاد وترقی دهند برای فرشتگان درمرحله اول بوجود امده است- چرا زمانی که جناب شیطان به ظاهر استادفرشتگان بود چننی سجده ای خداوندمنان دستور نفرمودند برای انکه خداوندمنان میدانستند درقلب او کینه نسبت به خداوند وجود دارد-و- منافق است-در حدیث است دوعلم را ولو بر ای درک وفهم بیشتر که نفش سازنده ای دارد یادبگیرید- یک علم بدند ودیگری علم ستاره گان- هردو بر ای انسان بسیار مفید هستند- علمل میفرمیاند که سلول های بدن مانندستارگان میباشند که انواع مختلف دارند وبسیار زیادهستندوطبق یک نظم پیچیده عمل میکند وشناخت ان درسرنوشت انان بسیار مهم است- دو ستارگان- انهاهم انواع زیادی دارند ویک نظم پیچیده که درنوشن انان بسیارنقش دارند- واحادیث فراوانی دراین باره است ومعصوم علیه السلام ایه ایکه عظمت مقام وجایگاه ستارگان درقران مطرح میکند در اصل برای مقام پایمبران وبخصوص معصومین علیهم اسلام هستند بعدها نقش ستاره گان در سرنوشت انسان کشف خواهد شد- حضرت یوسف علیه السلام درخواب دیدند که خورشید وماه ویازده ستاره به ایشان تعظیم کردند که مسلم نقش کلیدی- درتربیت ایشان داشتند که پدر ومادر ویازده برادر ایشان است که برادران بعدا این نقش را پیدا میکنند—نکته دوم ایشان فرمودند- که شیعه را ماقبول داریم ولی رافضی قبول نداریم رافضی کسی است- که میفرمیاد معصوم کار خدائی میتواند بکند ودرکائنات به دلخواه تصرف میکند-واین شرک است؟؟یک مطلبی جناب ابن سینا دارد- میفر ماید – درجائی عقل مسئله حل میکند ودرجائی مخبر صادق مسئله حل مکیند چون قران معجزه است- وعقل انرا درک میکند- پس بهشت وجهنم صحت دارد واحادیث دربارع بهشت وجهنم چون از یک مخبر صادق پیامبر اکرم صلواته  الله علیه واله والسلم شنیده میشود قابل قبول است- حضرت ادم خلیفته الله است- چون قران فرموده است قابل قبول است ولی حد این خلیفه چیه میزان است عقل نمیتواند تشخصی دهد ونمیتواند بر ضد گفت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- نظر دهد گرچه حدان قابل درک باعقل ظاهری مانباشد وحق ندارید قوانین علم حدیث را نفیه کنید وبف مایئ این قوانین گرچه عقلانی هستند- ولی مطابق عقل بشری هم نیستند ومیبایست انهار تفسیر دیگر کرد وباطن انهارا رد کرد؟؟ این مسئله درعلوم دنیائی حاکم است که ظاهر غیراز باطن است- بسیار مطالبی است در دین که عقل ظاهری انرا نمیتواند هضم کند درحدیث است حیواناتکاملا روح انسانی درک میکند که چه میکنند وزمین در قیلمت شهادت میدهد که فلان کس بر رویمن چه کرده است اصف برخیا در فلسطین به یک پلک زدن تخت بیسق را در فلسطین حاضر کرد این یک کارخدائی است-"" حضرت سلیمان علیه السلام ب خلاف انچه که یهودیانمیگمیئ ایشان علم زبان پرندگان بلد بود ایشان به انه القا کرده بود که بزبان عبری صحبت کنند ودقیقا همهچیز ا ماند یک انسان فهیم میفهمیدند- این یک کار خدائی است- فرشتگان مامور ایجا د این دنیا بودند پس انها کار الهی میکردند ادکی بخودتان بیایدئ تا دیر نشده است به سادگی برای اسلام عزیز نسخ نپچید مدتی تفکر کند وغور کند وکمی زحمت بکشید تا به حقایق تسرگی دست پیداکنید وانشالله واز این خامی بیرون بیایئد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک فرد فهمیم ای درباره ترکیه بیان میفرمودند-طرفداران ثروتمند اقای اردوغان رسانه هارا تسخیرکردند از قبل ایشان بسیار سود میبرنند ومدوام از پیرفت اقتصاد ی ایشان تعریف میکنند وامکانی به دیگر ضعفها نمیدهند-درامد متوسط- پانصد  لیره جدید است – ولی گاز هرماه یکصد لیر است- تاکسی در شهرهای کوچک دونیم لیر است- سینما در شهر های کوچگ دوازه ونیم لیر است ودر شهرهای بررگ بیست وپنچ لیر است- وهیچگونه ارزش هنری ندارد وفقط تفریحی است- وتنها کتاب کلاسیک ادبیات قابل خواندن است که اخیرا دروی اسکناس عکس خانم فاطما علی یا- بهترین نویسنده ادبیات کلاسیک نقش بسته است- بیکاری بی داد میکند-من سئوال کردم که غرب سرمایه گذاری زیادی کرده است- ایشان فرمودند این یک تبلغات است درحالی که میتونستند کارخانجات معظم بیاورند دریک اندازه دای بسیار کوچک که سود زیاد دارد اوردهاند انهم در کالاهائی که سود فراوان دارد- تنها درمرحله اول کشاورزی است که صادر میشود وکشاورزی که صادرنود سودی هم ندارد وصنعت زیادحرفی برای گفتن ندارد- وبا کلای چینی- قابل رقابت نیست – به نظر میرسد- درامریکا دراوائل اقتصا دازاد بود وهمه افرادمیتوانستند دران نقش داشته باشند – کم کم کارتل ها بوجود امد وتحارت متوسط وضعیف رابلئید وبحران ایجاد شد وسپس قانون ضد کارتل بوجود امد وانهار محدود کرد ودباره رونقی جدید پیدا شد وبعد بورس بوجود امد وتاحدی مردم درامر تجارت سهیم کرد- درترکیه درمرحله کارتل ها هستند- درکل ترکیه تنها چهل کارتل اقتصاد رادر دست دارند فرد نمیتواند-خوداش خانه بسازد وهمیشه میزان خانه کمتر از تقاضا است ولذا فیمت اش بالا است وبه هچ وجه افارد عادی نمیتوانند درتجارت بصورت عمده شریک شوند- وایران یک جای مناسب برای این افراد است تنها زرنگی کارتل ها کردند  از طرفی- نگذاشتند که بورس بوجود اید واز طرفی به بیکاران پول مختصری میدهند واقتصادبه سمت سقوط میرود وسرانجام ضد سرمایه داری فعلی خواهد بود-که این تمر درسطح جهانی درحال پیشرفت است ودراینده بحران بسیارمهم تاریخی را بوجود خواهد اورد- نکته دیگر- کانال- جم ترکیه بعنوان- کانال جعفری مشهور شده است؟؟؟ که مثلا ایران ودین جعفری میخواهد به دنیا ومردم ترکیه عرضه؟؟کند   که میبایست یک فکر اساسی کرد – وجالب انکه جناب اقا اردوغان بسیار خاتم های منشی وهمکارها ی سیاسی وغیره دارد که حجاب ندارند؟؟ وبعنوان خلیفه اسلامی خودرا میخواست مطرح کند وامروزه تا حدی با اتا ترکیسیم وسکلورها مماشات دارد وبا اسرائیل همکار همه جانبه دارد--!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- قران مجید در سوره بقره قریب به این مضمون که کفار که شامل مشرکین هم میشود- حیله ای که درحقیق تش است وسوزانده ونابود کننده است بخصوص بر ای دیگران وتصور میکنند که برای خودشان ضربه ای وسختی ورنجی ندارد بلکه روشنائی دارد به میزان اندک روشنائی – مردم را فریب دهند-خداوند در مرحله نخست نمی خواد این جماعات را نابود کند بلکه میخماهد انهارا روشن کند بادی وبارانی میفرست این باد وباران ضد ان اتش هستند- در تاریکی قرار میگرنند- وهیچگونه راه حلی برای ان ندارند درنتجه موردتوجه واقع نمیشود مگر برای کسانی – این روش سودی داشته باشد- وسعی میکند که بیان کنند میتوان این نقطه ضعف را برطرف کرد- درمقاب خداوند صاعقه میزند نور ی خیره کننده امروزه درغرب وقبلا درشرق اثبات شده است- تحقیقات که بایدبصورت سیستمی- نظامند باشد این سیستم درطول تحقیقات ذره ذره مانند کاری زنبورذ عسل میکند ذره ذره انرا میسازد بدست میاید مانند ساختن یک بنا وساختمان که اولینبار امام صادق علیه السلام برا ی سیستم بکاربده است وامام جواد علیه اام برای ستارگان وامام باقر علیه السلام برای یک نخلستان ویا باغ- وعلتی که اسمان مطرح میشود یکی بعلت ان است قابل دست رس نیست وکار انسان نمیتواند باشد این صاعقه هر دفعه یک نوری میدهد وباران هم همین طور است قطره قطره میاید ولی بعد سیل ایجاد میکند ودر همان اتش افروز یمداومبایدچوب وخار وغیره بیاورید وگرنه اتش تمام میشود انهم نیازمند سیسیتم است ودران میماند- چون مردم نور صاعقه را بانور اتش مقایسه میکند- ونیمتوان صاعقه-را از بین برد ویا باران- وانها گیچ ومنگ میشوند- بر ای از بین بردن ان راچاره ای ندارند- درعلم پزشکی اثبات شده است سخت ترین رشته پزشکی امنیت بدن است در روانشاسی وجامعه شناسی از سخترین رشته امنیت جامعه است غرب اینرا فهمیده است برای امنیت بدن ایدز را درست کرد اما دلیل- زمانی که من دانشجوی دانشکده شیراز بودم- یکدانشجوی پزشکی بود وتاحد ی مذهبی بود ریش میگذاشت وکراوت نمی میزند- کاری به دختر نداشت توی لاک خوداش بود وبسیار درس خوان ایشان به سال ششم را تمام کرد- دکتر دوتس استادپزشکی بود گفته بود شما تابستان به غرب بروید وبگوئید مادربیارستان میخواهیم شاهد باشیم ورادرار شما نقطه کور را پیدا کند قول میدهم که به شما امکانات راخواد داد ایشان از دکتر دوتس سئوال میکند بهترین جا گذاشت یکمجله انگلیسی مال دانمارک را میدهد ایشان مجله رامیخواهدوشیفته پزشکی دانمارک میشود- .و- تابستان به دانمارک میرود دربیمارستن متوجه میشود هر صحبتی میشودوبدنبال دلیل هستند ودلیل ابکی راهم قبول ندارند ودرهمه زمینه تحقیقت برجسته ومفصل دارند ایاشن نمیتواند بین حق وباطل تشخیص دهد ولی استدلال دارد- درانجا میگویند شما بایدخللی مواظب باشید بعضی امراض ضربه به امنیت بدن میزنند وراه درمان ندارد بعد متوجه میشود که یکی اطاق ها که روی مثلا کلیه تحقیق میکند یک اطاق پشتی دارد که درباره کلیه تحقیق نمی کند ونمیگویند که انجا چکار میکنند؟؟- درانجا میتوجه میشودجوانان میاید ماچند مدتی مواد مصرف کردیم ومتوجه شدین بدرد نمیخورد راه درمانرا به مانشان دهید وتعدادانها بسیارزیادبود- درحالیکهجوانان ایرانی نمیگفتندما متعاد هستیم بههیمن دلیل به سختی میفهیدیم وگاهی هم به همین علت میمردند- ایشان به ایننتجه میرسد انها سرانجام حقایق را درک خواهند کرئ ودرمان میکنندومردم متوجه میشوند وهمکاری میکنندواین مرض به ایران بیاید درو میکند وحهان سوم همین طور است وتغیر عقیقه داد وریش زد وکروات زئ وبعداز فارغ التحصیلی به دانمارک رفت این مرض ایدز نه دراب است ونه درخاک است ونه درهوا است اگر بود دانشماند قبلانرا کشف کردهبودن وجماعت زادیدرا درو کرده بود وسرانجام میفهمیدند موضوع چیست دروغ هائی ساختنداز جمله کباب کردن بچه میمون- اتفاقا بدن میمون بسیار نزدیک به انسان است باداین مرض میمون هارانابود کند وافرادی که بچه میمون میخورند دچار این بلیه شود از زمانهایقبل سفلیس وسوزاک وشانکر را کشف کرده بودند وبه ان نام کوفت داه بودند ودمعالجه تاحدی موفق بودند فرانسه تحقیقاتی در هم جنس گراه کرد وفقط چهار نفر مبتلا بودند وتحقیقات نتواستند اثبات کند دلیل اش چه بوده است بخصوص هرمرضی یک سری نقطه ضعف دارد وپس ازمدتی کوتاه به طریق میتوان انرا شناخت ولی دراین مرض کاری انسانیشده است شناخت خیلی دیر تشخیص داده میشود وبسیار منظم وکارا است نقاط قدرت تمام میکرب های بهترین انها دراین مرض است درست مانند انتی ویروس ها کامپویتر دو دلیلی وجود دارد – اولی برای سود مالی چون هیگس بهاینمرض برخرد نکرده وراه حل سنتی گیاهی ندارد- علت دوم دوتا اصطلاح است در زبان انگلیسی یکی –گای- به مرد میگویند مثلا مردی - ویکی –گی- است به معنای شاد-هم جنس گراها خودرا –گی- معرفی – وعذابی برای ما از جانب الهی نمیاید برای انکه ما درست فکر میکنم یک احمقی مثلا انجیل درست از اب دراید امده است این ویروس را سصاخته است ودربین همجنس گرا نشر داده است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب دکتر هوشنگ نهاوندی – این چنابان یک تیکه کلامی درست کردند که شاه جاه طلبی زیادی داشت؟؟ .امریکا از این جاه طلبی ناراحت بود ؟؟ وجنا رهبران امریکائی به ایشان گفته بودند که سرذنجام ایان بر کنار میشود اگر تغیری نکند- من درانگلستان سرکلاس درس در دانشگاه لندن که استادفرمودند یکی از سیاست های انگلستان این است که افراد چندین گذشته انگلستان سیاست مداران کشور های وابسته میتواند شکایات وسعایت کنند- این یکی از حیله های غرب است- جاه طلبی اول شاه درموردنفت ظاهر شد درایران جاه طلب بود درمسائل نفت به امریکا قول مساعد داد ودرانجا گفت من عقاب اوپک نیستم بعد تمام کاسه وکوزه سر اقا ذکی یمانی عربستان شکسته شد که شاه مجبورشد که قیمت نفت را پایئن بیاورد- این یکی از جاه طلبی است--؟؟!! جاه طلبی دوم امریکا به ایران حتی یک کارخانه کوچک ذوب اهین نه داد واستدلال اش این بود که کشورها یازاد مستعمره همه طلب میکنند درحالیکه ذوب اهن کشور ها ی ارویای غربی به حداقل سود رسیدند وکشرهای شماهم نفت دارد تنها چهار کوره برقی درتهران بود که اهن قراضه تبدیل به ششمش میکرد- روسها مداوم میگفتندکه ایران پیشرف مختصرعرضی دارد عمقی ندارد زیربنای درست حسابی دارد وعلت ان استعمار غرب است ماحاضربفروش ذوب اهن هستیم مردم ایران شخت طالب ذوب اهن بودند وکارشناسان براین امر تاکید میکردد وذوب اهن گرجستان که دیگرمنافعی نداشت وفضا اولده میکردندومیخواستند انرا تعویض کنند به ایران فروختند – باچراغ سبز امریکا- که یکی از فتح الفتوح جناب شاه بود وبعدمجبور شدندقیمت اهن به ده تومان برساند تابتواند سود دهی داشته باشد ومداوم درحال تعمیربود وبخشی از ان خاموش میشد- وهرچه به امریکا والمان رفتند که این ذوب اهن را درست اش کنید ویا ما انرا تعطیل کنیم وبه جا ی تعداد دوتا ذوهب اهن کوچک مفید به بدهید غرب قبول کرد وبهانه با ای کاسیگن داد که غرب را بکوبد و وجه شوروی درایران تاحدی باز سازی شد- شاپور غلامرضا یک اجودان داشت که سرتیپی بود شاپور غلامرضا در ارتش مسئول زرهی ایران بود امد مرکز زرهی شیراز من مسئول افسر امتحانان وچاپ کتب ومقاله های نظامی بود- که درامریکا ترجمه میشد وما تکثیر میکردیم ویکبار شاهذ یک مقاله از اسرائی بویم که به زبان عبری بود ویک دانشجوی وظیفه یهودی انرا برای ما ترجمه کرد بهترین چاپ دنیا بود- ایشان درسالن اقسران دانشجو وبا کادر جمع کرد ونیم ساعت از شاپور غلامرضا تعریف کرد وسپس به سئوالات افسران دانجو در مشکلات انها ومشکلات ارتش ایران درمقابل عراق پاسخ دهد- یک از سئوالات این بود که جاده شیراز به خوزستان باریک است وماشینها تانک بر ویا خودتانگ دررفتن مسئله ساز هستند دستور بدهیداین جاده پهن کنند ایشان فرمودنداین کاربرای ما مقدور نیست وشما به شهرستان ابلاغ کنید جلوی رفت وامد بگیرند تا شما رد شوید- باز سئوال کردندبعضی پل های توی راه ضعیف هتنید احتمال ریز ش دارند واین امر مسئله ساز خواهد شد وازهمه مهمتر دفاع هوائی دارند وبه راحتی عراق میتوانداین پل ها رابزند- ایشانفرمودندشما کااری به مردم- نداشته باشید این پلها زمان جنگ جهانی دوم توسط هندی ها زیرفرمان انگلیسی ساخته شده است- سرباز های هند ی یک جمله نوشته بودند- زحمت اش هنود کشید راحت اش ایران برد- هشت ویانه نفر هم انجا مرده بودند کنار پول جائی انهارادفن کرده بودند شایدالان اثاراش از بین رفته باشند شاه جاه طلب دست به این پل زند انرابروز کند- ایانش فرمودند شمادرارتش خواندیدچگونه پل از بین برود میتواند دربیابان ویا رودخانه پل بزنید ازماشین الات همهجا استفاده کنید واز سربازن ومردم جاده درست کنید رد شوید هرچه گفتند یک جواب سربالا دارد که ما شوک بر جشته ضدهوائی نداریم- رسیدیم به تانک ایشان فرمودندجناب حضرت شااپور غلامرضا درباره زرهی از من سئوال کردند ومن جواب دادم اقایان اظهار کمی نگرانی میکنند وایشان باپدر تاجدار صحبت کردند وشاه فرمودند شماخودتان نصمیم بگیرید ومن شما قول میدهم هرچقدربخوایهد تانک بخصوص تانگ چیفتن میتوانید بخرید هرپارتی دوهزارتا وهردفعه کشتی بیشاز سیصدتا نمیتوادبیاورد- ششهزار تانک دربرنامه است با این جاه طلبی مثلا انگلستان مخالف بوده است؟؟ حال- سازمان جاسوسی غرب وشرق درایران بسیار قوی بودند بعدا فاش شد فرانسه بسیاراز لحاظ جاسوسی درایران قوی بوده است- ژاپون بشدت از سازمان های جاوسی کمونیست ها-وحشت داشت- امریکائی امدند انا زیرزمینی بودند کمونیست در ژاپون به رسمت شاختند تا بهتر به ان ضربه بزنند دریان جنگ ظاهری بین ایران وعراق نه روسها جاسوسان ما درعراق لو دادندنه غربیان اخیر فاش شده است که ایران یک سازمان جاسوسی قوی درکویت داشته است وکویتی هاهم ان را میدانستند ولی نکردند دلیل اش مشخص است که این سزمان ضدایرانیان انقلابی بودند وضد عراق ومصر اقدام میکردند کاملا یک خیمه شب باز ی است- اقای منوچهر ازمون استاندار شیراز شد پس ازانکه بعضی استاندار ها که توسط جناب حق خواه اسرار حکومتی درشیراز برای انها تجیه میکرد واول باور نمیکردند وبعدپی بردن استعفا دادن واز نظامیان مدتی استفاده کردندوفقط تعدادانگش شماری از انه خردمند بودند وسرانجام به افرادبه ظاهرقبلا انقلاب ودرساواک دوردیده مانند اقای ازمون انتخاب کردند – اخرین تیر ترکش – ایشان زمانی که به اسادری شیراز امد افراد استانداری به ایشان گفته بودد برای ارامش مردم باحضرت ایت العظمی شیخ بهاالدین محلاتی به یک صلح نامها ی برسید- این نانجیب گفته بود ایشان کسی نیست-من حتی نیستم که ایشان دربان استانداری کنم این خبر پخش شد همسایه که اخیرا فوت کردندان مرحوم شاگرد درس خارج ان حضرت رحمت الله علیه بود وریس بیمارستان نماز ی بهمن گفت ایشان چنین گفته بنیند- ذلت مسلمان چقدر است که نمیشودبه صورت ان نانجیب تفی انداخت- درشیراز عجیب است که مثل انگلستان تف را به زمین میاندازند ولی درامریکا بصور میزنندخیلی فرد نانجیب باشد که بصورتاش تف بی اندازند- ومشخص است که این فرد دست پروده ساواک است که حال اشکال ندارم که این کارگران که درباغ های شیراز زیر نظر حضرت حق خواه احیا میشدن وقبلاز کار برای حضرت ابوالفضل سلام الله علیه سینه زنی وروضه خوانی میکردند ساوا ک گفته بوداز خانه انها دزدی نید وبه ناموس انها تجاوز کنید وگرنه – به حساب شمارا میرسیم انها ازترس دزدی کردندوفر ار کردندوخودرا مخفی کردن وجناب حضرت حق خواه برای دستگیری انها به پلیس مراجعه کرد – پپلیس فرمودند سوزن شدند ودر اب فرورفتند- خود ایشان شروع به تحقیق کرد وانهارابه دام انداخت وانها جریان را اعتراف کردند- اقای ازمون خدای شعار دادن بود- خلاصه یک روز ایاشن از حضرت العظمی شیخ باهالدین محلاتی رحمت الله علیه تقاضای ملاقات داشتند یک قوت قبلی برای مردم شیارز شد که ایان فقط بخاطر قدرت ایشان ترسیده است وگرنه تره برای ایشان خورد نمیکند حضرت ایتالله مصباحی رحمت الله علیه که نیمیه ایمان من از جانب ایشان است به استانداری رفتنذ وفرمود شما فقط یک شعارخودتان راعمل کنید اینها جاه طلبی شاه است- اینباز ی امریکا درست کرده است که گناه خود را به گردن شاه بی اندازد ان شاه جنایت بود ولی گوش بفرمان شما بود انصاف نیست که همه گناه به گردن شاه بیاندازید وخودرتبرئه کنی- جنایت امریکا دراین است – میخواهدبگوید کهپیشرف بیش از حد شاه درپیشرفت مادی خوش ایند روحانیت ومردم ایران نبوده است زیرا بهترین ناب ترین حکومتهای اسلامی متعلق به عربستان است که انهامخالف پیشرفهای سکولار غرب هستند مسلمانان چنین فکر میکند ومامتوجه شدیک کاری از پیش نمیبریم- و- بایدهمرنگ جماعت ایرانی شد- تنها سکولار هستند که مارا درک میکنند این عربستان جنایت کار از کشورهای اسلامی که ان زمان از لحاظ سطح فرهنگ لبنان نفر اول بود- یک فرهنگ سنجیکردند که شما حکومت مانند سعودی راقبول دارید – یافرهنگ اسرائیل درحالیکه سعودی ها بسیاربه لبنان کمک میکردند مردم گفتند حکومت تل اویو را قبول داریم گه بر ای ما جنایت مکیند ولی برا ی خودشان بسیار خوب هستند چه جوابی روز قیامت انها خواهند داشت ؟؟ نکته دیگری که انروز مطرح میشود مسئله ازادی است- جواب این مسئله حضرت ایت اللهدکتر شهید معزز جناب اقی مرتضی امطهری رحمت الله علیه دادند فرمودن سکولار انسان محور است نه خدا محور وهر انسانی درتفکر ضعفهای فراوانی دارند پس پاسخ انها قعطی درهمه نیست ومقدس هم نیست ونسبت به اینده ناقص است حق است ازادی بدهد هرکس هرچه تفکر ومیفهمد بیان کند اما اسلام خدا محور است هم کلام اش قطعی است وهم مقدس است هر علمی تنها از طریق همان ان علم میتوان با ان مبارزه کرد- اسلام هم علم ناب الهی است واگر اشکالی است باعلم درونی ان علم باید مبارزه کرد ونقاظ ضعف را به نحوی تبین کرد که دانشمندان ان علم انرا بپذیرنند- به اینمعنا که شمابیاداول مجتهد جامع الشرایط شودید وسپس زیراب دین اسلام رابزنید ومااین روش تحسین وتشویق میکنیم کارما را سادهتر میکنید وترس ها یما تبدیل به نشاط میکنید بایک سری شعاردادن شما کاری از پیش نمیبرید ومن تعجب میکنم غربیان بهتر درک میکنیند تا از این بظاهر روشنفکران غر زده ایرانی اگر قر اربود درتاریخ کسی زیراب اسلام ناب بزند کسی ی جز معاویه نخواهد بود وخیلی هم سعی کرد ونتواست – لذا باکمی عقل بهراه منطثی وصراط اسلامی حرکت کنید وشاهدموفقت هاز معنوی ومادی زیادی خواهید شد انشاااله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امریکائی از اینکه ما انهارا شیطان بزرگ مینامیم سخت ناراحت هستند ولی درواقع برچسب دقیقی است- یک خیابانی در شیراز است- که به ان خیابان راهنمائی میگویند- علت ان این است اداره پلیس راهنمائی دران خیابان است- دریان خیبان یک کاروانسرا- بسیارقدیمی است که به همان شکل باقی مانده است ودارای حجره های بزرگ است – درهر حجره یک کاری انجام میگیرد- زمانی من به ادراه اب که یک شعبه ا اش انجا بود رفتم- به این کاروانسرا که رسیدم- یک دانشجوی تربیت معلم با لباس بسیارفاخر ایستاده بود- از اهل روستا بود از ایشان سئوال کردم اینجا چه میکنی؟؟ فرمودند من از اموزش وپرورش بیرون امدم- دریکی از این حجرها که یک دستگاه بیستهزارتومانی ساخت ایران نایلون را پاکت های مختلف میکرد کار کردم وبه تمام رموز ان اشنا شدم وبعدتوسط فامیل ودوستان انراخریدم واکنون در حساب بانکی من دومیلیون تومان است وخواهش میکنم از ان بازدید کنید وسپس به من گفت حجره بغلی میخواهدبرود وشما بیست هزار تومان به من بدهید- همه کارش بامکن وبعداز چند ماه شما صاحب دومیلیون تومان میشوید-کار زیاد است بیت وچهار ساعت هم کار کنید کار است ویک حجره که تقریبا ووسط سمت غرب بود به من نشان داد- یک حجره که کف ان خاک بود یک کارتون یخچالی کهانز مان قبلاز انقلاب ساخته نمیشود وبسیار خواستارداشت حتی یخچال فروش انرا فرد میخریدند زیرا بعضی کارتون یخچال دراه پاره میشودوافراد ان یخچال رانمیخریئند که درموقع تغیرمنزل به ان نیاز داشتند- درب خانه ها رامیزدند-و-انرا میخریدند وصسهتکیه کارتون کوچشک بعضی ازانها روغن به جسم اش رفته انداخته بودند درب نداشت کنار نزدیک بهدرب یک کودال گوچک که دران چندانه زعال لود ویک لوله که هواکش بود- ایشان فرمودند بعداز پایان کار مغازه معتادین اجازه بیایند دراین حجره اطراق کنند وشش صبح بیادخارج شوند وبسیاری از انها حتی سرشان روی کارتون قرار نمیگرفت درروی خاک باید بخوابند- وهرکس مریض باشد راه داده نمیشود وهرکس کثیف باشد بایدلباس تمیز داشته باشد ولی پول حمام داده میشد وصبح هم یکچای بانونی داده میشد- ایا هرچقدر این مواد لذت داشته باشدارزش دارد که نسان شان انسانیت وحرمت انسانیت ورفاه نسبی هرچقدر کم باشدازدست بدهد حتی زندگانی فرض کنیم بارنج بدنی میبایست سپری کن ایاغربی که این مواد رامیسازد این مطالب را نمی داند؟؟ چنین افرادی را طلب میکند ومداوم این موادرا پیشرفت میدهد ودر سراس جهان سوم بسیارارزان میفروشد ونیروی عظیمی باپول زیادبه استخدام درمیاورد درفیلیپین رسیدن مثلا هر دوهزارنقر یک فروشنه دارد ورسید به هر شصت نفر یک فروشنده است- کاملا مشخص است یک عنل سیاسی شیطانی است غرض ثروت اندوزی نیبست بخصوص فلیپین که یابیادباکشتی ویاهواپیما اینمواد حمل شوند یک سونامی یا درتایلند بوده است ویا درفلیپین یک دکه حصیری سالم مانده بود- این دکه لباس های دوتیکه شنار که برند باشد اویزان کرده بود- اینها به افراد فلیپینی ویاخارجی جهان سوم که بیکنی برند ندارندکرایه دهند؟؟ انگاه لباس شنای اسلامی درغرب از کفر شیطان هم الودهتر وخطرناکتر است- درحالیکه درامریکا از این خبر ها نیست!! این هدف را رسانه ها تبلیغات وافکارهای اجتماعی از عرب سوغات امده حتی دانشگاه ها بوجود میاورند ویک غلسفه پر زرق وبرق چاشنی ان میکنند- ایا ارزش حجاب دراین مورد شناخته نمیشود؟؟!! یک امریکائی تحقیق کرده است که طلاق درامریکا بنفع مافیا است وبهمین علت از طلاق حمایت میشود- اول خانم بایدیک سویت کرایه کند- یکتلفن داشته باشد یک تلویزیون بخرد اگر ماشین نداشت یکی بخرد وغالیا با دوستان زن بهرستوران فسد فوت وغیره برود چون دراوائل حوصله اشپزی ندارد- ووو-وگرنه ورق را برمیگرداند-

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امریکائی از اینکه ما انهارا شیطان بزرگ مینامیم سخت ناراحت هستند ولی درواقع برچسب دقیقی است- یک خیابانی در شیراز است- که به ان خیابان راهنمائی میگویند- علت ان این است اداره پلیس راهنمائی دران خیابان است- دریان خیبان یک کاروانسرا- بسیارقدیمی است که به همان شکل باقی مانده است ودارای حجره های بزرگ است – درهر حجره یک کاری انجام میگیرد- زمانی من به ادراه اب که یک شعبه ا اش انجا بود رفتم- به این کاروانسرا که رسیدم- یک دانشجوی تربیت معلم با لباس بسیارفاخر ایستاده بود- از اهل روستا بود از ایشان سئوال کردم اینجا چه میکنی؟؟ فرمودند من از اموزش وپرورش بیرون امدم- دریکی از این حجرها که یک دستگاه بیستهزارتومانی ساخت ایران نایلون را پاکت های مختلف میکرد کار کردم وبه تمام رموز ان اشنا شدم وبعدتوسط فامیل ودوستان انراخریدم واکنون در حساب بانکی من دومیلیون تومان است وخواهش میکنم از ان بازدید کنید وسپس به من گفت حجره بغلی میخواهدبرود وشما بیست هزار تومان به من بدهید- همه کارش بامکن وبعداز چند ماه شما صاحب دومیلیون تومان میشوید-کار زیاد است بیت وچهار ساعت هم کار کنید کار است ویک حجره که تقریبا ووسط سمت غرب بود به من نشان داد- یک حجره که کف ان خاک بود یک کارتون یخچالی کهانز مان قبلاز انقلاب ساخته نمیشود وبسیار خواستارداشت حتی یخچال فروش انرا فرد میخریدند زیرا بعضی کارتون یخچال دراه پاره میشودوافراد ان یخچال رانمیخریئند که درموقع تغیرمنزل به ان نیاز داشتند- درب خانه ها رامیزدند-و-انرا میخریدند وصسهتکیه کارتون کوچشک بعضی ازانها روغن به جسم اش رفته انداخته بودند درب نداشت کنار نزدیک بهدرب یک کودال گوچک که دران چندانه زعال لود ویک لوله که هواکش بود- ایشان فرمودند بعداز پایان کار مغازه معتادین اجازه بیایند دراین حجره اطراق کنند وشش صبح بیادخارج شوند وبسیاری از انها حتی سرشان روی کارتون قرار نمیگرفت درروی خاک باید بخوابند- وهرکس مریض باشد راه داده نمیشود وهرکس کثیف باشد بایدلباس تمیز داشته باشد ولی پول حمام داده میشد وصبح هم یکچای بانونی داده میشد- ایا هرچقدر این مواد لذت داشته باشدارزش دارد که نسان شان انسانیت وحرمت انسانیت ورفاه نسبی هرچقدر کم باشدازدست بدهد حتی زندگانی فرض کنیم بارنج بدنی میبایست سپری کن ایاغربی که این مواد رامیسازد این مطالب را نمی داند؟؟ چنین افرادی را طلب میکند ومداوم این موادرا پیشرفت میدهد ودر سراس جهان سوم بسیارارزان میفروشد ونیروی عظیمی باپول زیادبه استخدام درمیاورد درفیلیپین رسیدن مثلا هر دوهزارنقر یک فروشنه دارد ورسید به هر شصت نفر یک فروشنده است- کاملا مشخص است یک عنل سیاسی شیطانی است غرض ثروت اندوزی نیبست بخصوص فلیپین که یابیادباکشتی ویاهواپیما اینمواد حمل شوند یک سونامی یا درتایلند بوده است ویا درفلیپین یک دکه حصیری سالم مانده بود- این دکه لباس های دوتیکه شنار که برند باشد اویزان کرده بود- اینها به افراد فلیپینی ویاخارجی جهان سوم که بیکنی برند ندارندکرایه دهند؟؟ انگاه لباس شنای اسلامی درغرب از کفر شیطان هم الودهتر وخطرناکتر است- درحالیکه درامریکا از این خبر ها نیست!! این هدف را رسانه ها تبلیغات وافکارهای اجتماعی از عرب سوغات امده حتی دانشگاه ها بوجود میاورند ویک غلسفه پر زرق وبرق چاشنی ان میکنند- ایا ارزش حجاب دراین مورد شناخته نمیشود؟؟!! یک امریکائی تحقیق کرده است که طلاق درامریکا بنفع مافیا است وبهمین علت از طلاق حمایت میشود- اول خانم بایدیک سویت کرایه کند- یکتلفن داشته باشد یک تلویزیون بخرد اگر ماشین نداشت یکی بخرد وغالیا با دوستان زن بهرستوران فسد فوت وغیره برود چون دراوائل حوصله اشپزی ندارد- ووو-وگرنه ورق را برمیگرداند-

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله لرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاهی به مقاله- تمجید از سیسات سلمان واتهام به مردم عربستان-سالگرد روز رحلت جانسوز حضرتا فاطمه سلام الله علیها وبعلها وبنی ها وابی ها به تمام انسانهای ئی که بدنبال کشف حقیت هستی هستند تسلیت وتعزیت عرض میکنم- فردی خارجی که مسلمان شده است میفرماید شما قران را شروع بخواندن کنید وقران هم قطب نما است وهم جاذبه مغناطیسی دارد شمارا درسمت راستین به حرکت درمیاوردکه بسیار خردمندانه است واحکام اسلامی را دراصول و فروعات کلیدی تیبن کرده است که عقلانی است-میفرمیاد انسان غیر اسلامی ناب کلافه است ونمیتواند- ان ایدولوژی را باعقل وفطرت وانگیزه خود تبین عقلانی کند جاذبیتی-که- درتوحید اسلامی ات  درهیچ خداشناسی وارمان شناسی وجودندارد-مثلا درباره حج میگوید انسان به مورو زمان افت پیدا میکند حج وعتبات که دارای سختی هم است باعث نشاط دوباره انسان میشود- وروزه هم چون بدن اعضای ان فرسوده میشوند ومداوم درکار دنیا غرق میشود با رزوه گرفتن بدن سالم میشود ومعنویت خستگی دنیازدگی رابرطرف میکند تمام دستورا اسلامی برای حال گوئی ساخته شده است- چیزی بدرنخور ودورانداختنی ندارد اهداف اش شیرین وخواستنی است- زدگی وخستگی نمیاورد ومداوم به انسا ن انرژی میدهد وصراط انرا هم مشخص کرده است-دقیقا حضرت علیها السلام- انسانی که میخواستنزول کند دوباره احیا کرد وراه نشان داد که راه را گم نکنند ودریان باره درمدت کوتاه بسیار زجر کشید که افسون ها- شسشوهای مغزی هاکه انجام گرفته بود برطرف کند وهوشیاری را دوباره احیا کند روح اش شاد وپیروانش زیادباد- درکتابی میخواندم که خداوندمنان انسان هارا ده گروه خلق کرد وبه رنوع انچه دوست داشتند- مقداری بیشتر داد-اعراب زن دوستی را زیاد دوست داشتند- بهخاطر شخص پیامبر اکرم صلوالته اللهعلیه واله والسلم قوه با را خداوندمنان درانها زیاد- گروهای علم رازیاد تردوست داشتندر کرد- عدهای کار کردن را وغیره که بهترین انها زن دوست داشتن است—شهوات- که ریشه غریزه داشته باشند ویا ریشه عقلانی داشته باشند- امیال سازنده هستند- اینان-هنر دایجا است نه رکود وتفریط ونه افراط بلکه بقدر باشند بهاندازه باشدالبته کاری مشکل است یک انسان ارام ارام اندازه خدرا میفهمد ولو درسمائل حلال مطرح است درحرام قطرهای ازانهم جایز نیست وخطرناک است- نکته دم دراین دنیا هر امری خیر وباشر همراه- درحدیث خداوندمنان از فردی میخندند واورا ریشخند مکیند کهدرموردی به خیر مطلق برسد- ولی دراخرت یاخیرمطلق است بهشت ویا شرمطلق است جهنم- وجالب است عقل درحجهنم از انسان گرفته نمیشود ولی اتچه بدست اورده است از دست نمیرود وثابت میشود بجز افرادی بعلت بعضی جرائم مدتی د رجهنم هستند انهاهم همین قاعده است ولی تغیرات درانها رخ میدهد حلالی بی اش اندازکه باشدازاندازه باشد ارزش انسان راکم میکند- فیلم نامه نویس وکار گردان امریکائی میگوید من دراول جوانی پ از فارغ التحصیل شدن خواستم یک داستان درام برای سینما بنویسم- داستان تامقداری نوشتم- .پیش یک کارشناس بردم ایشان گفت درست است شمامیخوهای درام بنویسی از اول تا اخر که نمیشد همه چیز سیاه باشد کمی هم معمولی وکمیک دران باشد ادم مقداری معمولی وکمیک داخل کردم دیدم کمی بهتر شد وکم کم کمیک بیشتر شد گفتم من بایداول کمیک کار کنم امدم کمیک بنویسم کم کم چیزی دیگری شد- انزمان فهمیدم درست نوشتن چقدر سخت است وچه میزان علم ودانش وتجربه میخواهد وهادیان الهی علیهم السلام اجعین برای همین است که اندازه وکیفیت وکمیت ودرستی کارها به مانشان دهند-ومتاسفانه شیطان دقیقا برخلاف این هدف ارمانی حرکت مکیند وبقول عوام هندوانه زیربغل انسان میگذارد- که بادکند-تزار ها حکام روسیه از تاریخ عبرت سیاه-غلط- گرفته بودن-هرچقدر مردم بیسوادتر وقشری تر ومتعصب به خرافات وفقزار باشند اداره انها راحت تر است ویک ارتش قوی وسازمانهای پلیسی وامنیتی قوی همیشه کار گشا است ولی غرب بدبنال پیشرفت علمی واجتماعی گرچه باتمام توان نبود انگلستان که درمقابل روسیه فیل وفنجان بودپانزده برابر درامد داشت ومردم روسیه خود باخته وچشم به غرب داشتند وچون نژاد المانها در روسیه دو درصد بود وازانها احساس خطر نمیکردند انها تعلیمات زیادی یادمیگرفتند وهدایت کارخانجات وغیره باانها بود درباره دانشگا مسکو که قبلا دانشگاه کوچگی بوده است- استادتاریخ افتخار میکند درقبل من تحلیل تاریخ را درالمان درس خوانده ام وبههمین علت روسیه بدنبال ترقی سنت وایدولوژی وفرهنگ خود نرفت یکسر بدنبال فرهنگ غرب رفت کهان زمان رادیکاترین انها کمونیست بود که اخرین دستاورد ایدولوژی غرب بود وخواستند ظاهر وباطن غربی شوند- اما انگلیسی درعربستان یک جنایت عظیم کرد این ایدولوژِی وهابیت ظاهراش بهنظران احمق ها مطابق دستور پیامبر اکرم صلواته الله علیه است ولی باطن طبق دستور غرب ساخته میشود- وانها تز تزاررا پیاده کردن پنجاه درصد مردم عشایری هستند که جز کارهای عشایری چیزی بلد نیستند حتی سم پاشی- سم پاشی به خارجیان دادند منجمله یمنی ها وبنگالدشی نظافت رادادن بود باز به این دوملت چون افراد زبان انگلیسی بسیارنادربلد بودن کار دست مصری ها یمنی ها وکمی افغانی چه برسد به پرستاری   کهکارفلیپنی وتایلندی وراننده ماشی اندونزی وغیر که هروقت خواستند میتوانست انهارااخراج کنندواین بندگان چون برده کار میکردند وحرفی نمیز دند-و- فقط درمقابل زور سر تسلیم فرود می اورند وچاپلوس میشوند قبلا اقای منوچهر ازمون رالمان شرقی درس خواند وکمونیست شد به ایران امد سازمانهای شرقی وغربی اطلاعات رابه ایران- میدادند- وانها ظاهر بنا بر گفته ساواک میخواستندشاه راترور کنند ودر زندان پی بهحقایق بردند وجزو رژیم شدند ودر ساواک مبارزه با کمونیست وافراطی ها که خرابکار میگفتند به ساواک یادمیدادند درحالیکه ساواک هرچه یادگرفت از اسرائیل بود ادامه دارد

 

 

 


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0