سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک اساتید فرهنگی که دختر ایشان به امریکا رفته بودزمانی دیپلمه بودودرشته پزشکی درس میخواند وزمانی که پدرایشان به نزد ایشان رفت سال ششم بود-منافقین خلی دم از عدالت اجتماعی وغیره وافسیرایات واحادیث ونهج البلاغه کرده بودند تا حدی ایشان راجذب کرده بودند- به نظر میرسد که غرب دستوردادهبود که خانواده انها درکشورها غربی پخش شود- ومقداری از انها به امریکا رفته بودند درحالی مشخص بود که منافقین ثروت هنگفتی از طریق صدام وعربستان وغرب ثروت دارند- ولی یک ژشت بی پولی بگیرند لذا این خانواه توسط سازمان های خیریه امریکا حمایت میشدند واین دختر خانم کهدرغرب رسم است باخیریه ها همکاری کند یکنوع افتخار است وبخصوص سیاستمداران وحتی روسائ شرکت مافیائی با خیریه ای همکای دارند بنظر حقیر این سیاست اقای ترامپ به همین علت خشن است که بسیاری امریکا ئی این مهاجریت مثلامیکزیکی قبول میکند وایشان نمیتواند برای اخراج انها یک فضای عمومی ایجادکند هم رعب ایجادمیکند وهم سفیدپوست ضدمهاجرین تقویت کنند- مردم امریکا- به مسائل سیاسی وشناخت کشورها علاقه ندارند وامریکاهم اطلاعات زیادی- دری این بار منتشر نمبکند- بسیاری فکرمیکردن اینها مثلا اهل مراکش هستند ونمی دانستذ که اینها فردی رااز سفارت امریکا کشتند کمک میکردند انخانم کم کم فهمید برای افرادکار خاص جاهای بسیارخوب گرفتندبه بهانه امنیتی وبعضی از افراد مشروب میخورندومسائل دیگر کم کم ایشان از سازمان کناره گرفت ولی همچنان باخیریه ها کمک- وباخودایشان پول هزینه میکرد وبعدتوجه شداینهابرای سیاهی لشگر درمقابل سازمان ملل متحد بر علیه الیران افرادی که اعتقادی به منافقین ندارند بخاطر مثلا سیصد دلار ویا هفت صد دلار می ایند وبیشتذرمطالبی که میگویند برخلاف مطالبی است پدرایشان بعنوان یک روشنفکر اسلامی مینویسد-امریکائی وتاحدی اروپائیان چون ایمان درست حسابی ندارند معنویتی انچنانی ندارند- بدوامر توسل میشوند- یکمردم دنیا شیفته عقل وهوش فرهنگ انها هستند ودم از انها میترسند مثلا مردم ایران حاضر هستند به امریکا بیانند وبه به وچه کنندولوانجا گدائی کنند اینرابه رخ غربیان میکشند ایشان میفرمودندمن دراطاق نشسته بودم وتلویزیون نگاه میکردم زنگ خورد یک جوانی ارایرانی امد نشست خوداش معرفی کردکه مثلا از طرف سازما ن شاهنشاهی امده است انها میخوستندیک کمپین درمقابل سازماملل متحد راه بی اندازند کهمه از خانم هاباشند- چهرها یجوان زیباروی- خوش اندام با انرژی بگویند ما حجاب اجباری نمیخواهیم وتمیتواند ناسزابگویند ونفری هفتصددلار رفت وبرگشت ویک ساندویح ویک کولا وچهارساعت انجا که فقط پنچ دقیقه تلویزیون امریکانشان دهند ایشان بهان جوان میفرمیادشاایرانی هستی که میگوید میفرمایدشماتاریخ ادیان مطالعه کردی میدانی کهخداوندمنان 124000 پیامبر فرستاد که انهازجر کشیدند کشته شدند وبلا ومصبیت بر سرانهاامد وهمگی گفتند حجاب باید باشد شما رذاجع حجاب مطالعه کردید شناخت دارید؟ فلسفه انر میدانید؟ میخواهید باهفتصد دلار اب پاشیدد بر کتابهای انها وبر کلام انها وبراعمال انها این واقعا شدنی است – دم اش را کول اش میگذارد ومیرود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک اساتید فرهنگی که دختر ایشان به امریکا رفته بودزمانی دیپلمه بودودرشته پزشکی درس میخواند وزمانی که پدرایشان به نزد ایشان رفت سال ششم بود-منافقین خلی دم از عدالت اجتماعی وغیره وافسیرایات واحادیث ونهج البلاغه کرده بودند تا حدی ایشان راجذب کرده بودند- به نظر میرسد که غرب دستوردادهبود که خانواده انها درکشورها غربی پخش شود- ومقداری از انها به امریکا رفته بودند درحالی مشخص بود که منافقین ثروت هنگفتی از طریق صدام وعربستان وغرب ثروت دارند- ولی یک ژشت بی پولی بگیرند لذا این خانواه توسط سازمان های خیریه امریکا حمایت میشدند واین دختر خانم کهدرغرب رسم است باخیریه ها همکاری کند یکنوع افتخار است وبخصوص سیاستمداران وحتی روسائ شرکت مافیائی با خیریه ای همکای دارند بنظر حقیر این سیاست اقای ترامپ به همین علت خشن است که بسیاری امریکا ئی این مهاجریت مثلامیکزیکی قبول میکند وایشان نمیتواند برای اخراج انها یک فضای عمومی ایجادکند هم رعب ایجادمیکند وهم سفیدپوست ضدمهاجرین تقویت کنند- مردم امریکا- به مسائل سیاسی وشناخت کشورها علاقه ندارند وامریکاهم اطلاعات زیادی- دری این بار منتشر نمبکند- بسیاری فکرمیکردن اینها مثلا اهل مراکش هستند ونمی دانستذ که اینها فردی رااز سفارت امریکا کشتند کمک میکردند انخانم کم کم فهمید برای افرادکار خاص جاهای بسیارخوب گرفتندبه بهانه امنیتی وبعضی از افراد مشروب میخورندومسائل دیگر کم کم ایشان از سازمان کناره گرفت ولی همچنان باخیریه ها کمک- وباخودایشان پول هزینه میکرد وبعدتوجه شداینهابرای سیاهی لشگر درمقابل سازمان ملل متحد بر علیه الیران افرادی که اعتقادی به منافقین ندارند بخاطر مثلا سیصد دلار ویا هفت صد دلار می ایند وبیشتذرمطالبی که میگویند برخلاف مطالبی است پدرایشان بعنوان یک روشنفکر اسلامی مینویسد-امریکائی وتاحدی اروپائیان چون ایمان درست حسابی ندارند معنویتی انچنانی ندارند- بدوامر توسل میشوند- یکمردم دنیا شیفته عقل وهوش فرهنگ انها هستند ودم از انها میترسند مثلا مردم ایران حاضر هستند به امریکا بیانند وبه به وچه کنندولوانجا گدائی کنند اینرابه رخ غربیان میکشند ایشان میفرمودندمن دراطاق نشسته بودم وتلویزیون نگاه میکردم زنگ خورد یک جوانی ارایرانی امد نشست خوداش معرفی کردکه مثلا از طرف سازما ن شاهنشاهی امده است انها میخوستندیک کمپین درمقابل سازماملل متحد راه بی اندازند کهمه از خانم هاباشند- چهرها یجوان زیباروی- خوش اندام با انرژی بگویند ما حجاب اجباری نمیخواهیم وتمیتواند ناسزابگویند ونفری هفتصددلار رفت وبرگشت ویک ساندویح ویک کولا وچهارساعت انجا که فقط پنچ دقیقه تلویزیون امریکانشان دهند ایشان بهان جوان میفرمیادشاایرانی هستی که میگوید میفرمایدشماتاریخ ادیان مطالعه کردی میدانی کهخداوندمنان 124000 پیامبر فرستاد که انهازجر کشیدند کشته شدند وبلا ومصبیت بر سرانهاامد وهمگی گفتند حجاب باید باشد شما رذاجع حجاب مطالعه کردید شناخت دارید؟ فلسفه انر میدانید؟ میخواهید باهفتصد دلار اب پاشیدد بر کتابهای انها وبر کلام انها وبراعمال انها این واقعا شدنی است – دم اش را کول اش میگذارد ومیرود-ادامه دارد

 

 

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99