سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-باتشکر از رونمائ سایت جدید علمی امید است به راحتی به اسناد قابل دسترسی پیدا کرد وبازمانیکه گذاشته میشود ارزش انراداشته باشد- سه نمونه ازانگلستان مورد بحث قرار میدهم-سرکلاس خانم استادسئوال کرد کوچک کردن دولت یعنی چه کسی جواب نداد وپرسید کارمندان دولت انگلستان چندنفر هستند عدهای عددی دادند ایشان عدد دادکه یک هفتممیشد وفرمودند دراینده همه کارمند دولت خواهند بود دقیقا درزمان امام زمان علیه السلام همین خواهد شد- وایشان فرمودند بیشترین کارمندان ثبتی هستند درتمام موارد- بعنوان مثال برای لیوان وفرش که برای فرش ایشان مثال زد که فرشهائی به انگلستان میاید گروه اش تحقیق میکنند چگونه تهیه میشود وچگونه به انگلستان وبقول فنی ها سپر تا سپر بیان کرد انگلیس کدام بیشتررا میپسنندندوالی اخر که اینها دیتا هستند وبخش دیگر فورمول بندی میکنند مسلم استکه موضوع زیاد میشود ولی کوچک کردن این است این افرادخیلی زمانها بی کار هستنند چند تخصص به اینهایاد بدهند اینرا میگویند کوچککردن دولت وسپس پرسید مهمترین سازمانیکه این اطلا عات به انها داده میشود چه سازمانی است باز کسی نمیدانست ایشان فرمودند مجلس بازهم در زمان امام زمان علیه السلام چنین خواهد شد- وبیشتراین کارمندان به اصطلاح غیر مرئی هستند یعنی جزودانشگاه وسازمانهای دیگر هستنئد روزی دانشجوی ایرانی پیش من امد وگفت فلان دختر انگلیسی امروز یک ثبتی داشت گفتم درچه مورد وگفت تعریف یک پدیده فیزیکی استاد گفت بلافاصله میروی وجمله اترا به ثبت میرسانی وباز من ازیک دختر خانم انگلیسی پرسیدم بهترین کتب برای درک اصطلاحات سیاسی روزنامه ها کدام است وایشان گفت متاسفانه نداریم وفقط اساتیدمیداند ویک دانشجوی دختر داریم تاامروز هفت ثبتی داشته است من فقط چهار ثبتی دارم وبعدا فهمیدم ان دختر خانم به چهارده عدد ثبتی رسیده بوده است-روز درکتابخانه مرکزی دانشگاه لندن خواستم کتاب بگیرم یک دانشجوی بالباس بسیار زیبا امد وشصت وپنج کتاب جغرافیای ایران به فارسی گرفت من به انگلیسی گفتم شما جغرافیای ایران میخوانید ایشان گفت من ایرانی هستم وبورس دانشگاه تهران هستم برای گرفتم فوق لیسانس جغرافیابه انگلستان امدم وبعد من بافارسی  با اوصحبت کردم که دانشگاه تهران یک دانشگاه دیگری دریک شهرستان قبول داشته است وایشان اصرار کرده است که دردانشگاه لندن باشد بعضی کتب از بس خوانده بودند کهنه شده بود وبعضی نو. بود درحالیکه دانشجوی ایرانی بسیار کم بودمعلوم بود خارجیهاخواندبود به ایشان گفته بودند همه رابخوان وبرا یمراحل اول بسیار مفید هستند وبعضی احتیاج به نواوری دارند انها مشخص کن وبعد تحول ایجاد کن خانم مسن گفت اینهارامطالعه کردی ارزیابی خودات به من بده یک خانمی بود عینا ایزالبت تایلورصد برابر ازاو باهوش تر من ازخانم مسنی سئوال کردم چرا بعضی ازانها نو هستند چشمان  ان خانم برق زد که ای زرنگ چی میخواهی دربیاوری وگفت چون نیازی به این کتب نبود- استادمن درایران میخواست یک مقاله درباره بازرگانی در زمان صفویه بنویسدایشان گفت فقط یکمدرک قابلا قبول وجود دارد ممکن است امروز مانیازی به این اطلاعات نداشته باشیم ولی فردا حتما داریم- باتشکر


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-حاشیه ای بر مقاله"مذاکره با شرط ادامه غنی سازی": استاد دکتر کیهان برزگر- تحلیل پیشبرنده وپیشرفت دهند این مقاله مقدمات زیادی میطلبد که شاید درچنین نوشتاری امکان پذیر نباشد وبقول انگلیسیخها ان صافی مطلب دراوج نداشته باشد( بی شک این صافی از اعراب گرفته شده است وکلمه پالایش معنی کام ان رانمیدهد ومن معنی دقیق انرا دریک بحث یک عالم درشیراز درمقابل سئوال یک طلبهمتو.جه شدم که امام صادق علیه السلام انرا بکار برده است واز ایشان سئوال شده است به این مضمون__ فرق تدریس ما با شما چیست؟ امام جواب دادند کبوتر دیدید که موقعی که بچه دار میشود براساس گفته استاد که مثلا غدای بچه کگبوتر شانزده مرحله داشته باشد که ایشان شیره غذای کبوتر ازمایش کرده است ومتفاوت دیده است ودراخر اگر بچه ملخ پیدا میکند میخورد نر غذا بقول استادیک مرحله زمختی اش را میگیرد وروانتر میکند ویک مرحله غنی تر میکند ومیدهد به کبوترماده ماده مرحله دوم را انجام میدهد تا اخرین مرحله که شیره درهردویکی میشود وهردفعه به یک اندازه خاص میدهد بستگی سن بچه کبوتردارد وبه همین علت رشد بچه کبوتر بسیار عالی ذاست ومیزان فضولات بسیار کم است- امام اینطور غذا میدهد ولی ما به بچه کبوتر مقداری گندم را نرم میکنیم وباکمی اب روان میکنیم میدهیم تازمانی که استفراغ کند بنا بر گفته جناب اقای کوپ--- که مردعجیبی هست مدتها در شکرت نفت ابادان بوده است که ازبیانات ایشان درمقاله دیگری استفاده میکنم که مهندسین انگلیسی شرکت نفت ابادان پی به نبوغ اوبرده بودند وبدستورانها استخدام رسمی کردند ودرست دمانند یک مهندس به اوبهادادن وهیچکس درابادان پولی که او بدست اوردن بدست نیاوردتنها سه شمش طلا برای سر عقد سه بچه اش بدهد باخود اورد وخانهای درندشت درشیراز خرید که همه میگفتند هیچکس درابادان چنین پولی بدست نیاورد وشما مهندس هستید وایشان تکذیب میکرد وجریانی درابادان که فکر میکنند که دکتری عربی گرفته است وایشان تکذیب نمیکردند ومردم باور نمیکردند که همان مهندس انگلیس به اومیگوید نه تکذیب کن ونه تائید کن واز اوعربی رایاد میگیرد روزی نیم ساعت ودهن همه رامیزند وشرکت انگلیسی نفت رتبهاش جلو میاندازد ویک پستکه درخواب نمیدید است وبه مه9ندس نمیرسد ارزیان شغل افراد ودادن امیتازازات حقوقی وغیره به اومیدهند ویک کادوی گرانقیمت میدهد وهرجلسه پنچ توامان نوبه اومیداده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چهر ه سازی درتاریخ -صافی-درتاریخ یک پدیده عجیبی وجود دارد که ا نسانهای وارسته-هیولا- پلید بی رحم –پرمدعا- سخت گیر وغیره معرفی میکند وانسانهای واقعا هیولا- پلید- فرشته –انسانیت کامل- بفهم- جوانمرد که امروزه هم همین است- خانم استاد من درانگلستان روی همین موضوع یک جلسه مانور داد که بودن تحقیقلازمقضاوت نکنید چهرها ی که در تاریخ ساخته شده است کنار بزنیدبه ملاک برسید که حقثیقت فرد را روشن میکند البته حرف توی حرف میاید ولی باید گفت- یک دختر خانم هلندی سئوال کرد درفلان موضوع- انگلستان مقصر بوده است یا هلند ایان گفت ازاین سئوال درگذر زیرا روح تورا کدر میکند ولی این درس بگیر که معایب گذشتگان رانداشته باشی وسپس گفت بین اروپائیان که ادعا انسانیت انها گوش فلک کر کردهاست مداوم به هم خنجر میزدند که شرقی ها بخصوص مسلمانان بعنوان مثال ایران وعراق چنیین حجمی نداشتهایم- که مال اروپائیان درظاهر مشخص نیست ایشان گفت بین هلند وانگلستات نود در صدمجرم انگلستان است وده درصد هلند است اما فومورل کلی مهم است کسی مجرم است میخواهد به هرقیمت شده است خر-اش ازپل بگذارند وبفکر اینده خوداش ودیگران نیست وغالبا اعتقاد راستین به دین نداردالبته بعضی با اولین جنایت متوجه میشوند- بعضی ها پس ازپنچاه جنایت متوجه میشوند وعده ای پس از پنچاه جنایتمتوجه میشوند وهمچنان بکار خود ادامه میدهند که امکان دارد به صدهم برسد که ازنظر من معاویه جزو اخیر است ولی خوب تاریخ را دگرگون میکنند که شخص مثل منی نمیتواند قضاوت کند ولی من راه حل پیدا کردم- اینها قبل ازجنایت یک شخصیت قابل قبول دارند وانها مردم راقبول دارند وبا مردم بخوبی مماشات میکنند ولی پس ازجنایت ازمردم کناره گیری میکنند وشایعات انهارا میترساندوبه مردم باتعجب نگاه میکنند چراینطور میفهمید- هرگزپاسخی به سئوالات نمیدهند وتمام کار انه نیرنگ است وتوسط عوامل ناشناخته ویا ساده لوح موردتوجه مردم کار خود پیش میبرد چه درمورد انگلستان وچه درمورد هلند بخوبی این فورمول صدق میکند البته شخص انگلیسی لرد بوده است یانبوده است من زیاد مطمن نیستم- ایشان فرمودند دونمونه من ذکر کنم یک جناب انیشتین مردی به واقع شایسته وکم نظیر درتمام ابعاد شاگرد دکتری ایشان مزخرفاتی بعنوان تز دکتری میدهدجناب ایشان را خیلی تشویق میکند وبعد میگوید صلاح است فلان کتاب رابخوانی- ایشان میرود مطالعه میکند پی به قضایا میبرد ومیاید پیش استاد که چرا انروز به من گفتید که اینها مزخرف است ایشان گفتند من متوجه شدم شما ظرفیت اش راندارید وزحمات زیادی هم کشیدی همین دانشجو که درمسائل سیاسی احمق تمام عیار بوده است از استاد به خاطر سزنش کردن ترومن که بمب اتمی در ژاپن منفجر کرد بشدت ازاستاد انتقاد میکند که همین انتقاد جناب انیشتین از ترومن به ضرراش تمام شد استاد سخت پرخاش میکند که اورا متوجه کند ودرجاتی اورا تکامل دهد که مانند همین مسئله حضرت علی علیه السلام با بعضی شیوخ طرفدار ایشان داشته است که حضرت تحمل نکردند که میخواستند یک سوم ذکات جمع شده برای ازدواج پسراش اجازه انرا از حضرت علی علیه السلام بگیرد درحالیکه سالها به خاطر ایشان وبفرمان ایشان دررکاب ایشان باقبیله خوداش جنگیده است وذکاترا به شام میبرد وجریان را میگوید ومعاویه نصف ذکات رابه ایشان میبخشدویک خانه خوداش که فردی ازخوداش درانخانه بوده است تخلیه میکند ودراختیار او میگذارد وگاردی برای رفت وامد او درنظر میگیرد وجالب انکه حضرت علی علیه السلام فرموده بودند که خرمای عروسی تو بامن-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسماالله الرحمن الرحیم- شستشوی مغزی-درطول تاریخ مشاورین رهبران طاغوتی به انهاگوش زد میکردند که نه بازور ونه پول نمیشود مردمان را رام کرد بلکه باتزویر بدست اوردن رگ خواب مردمان انهارا شیفته خود کرد واین فن در طول تاریخ رشد عجیبی کرده است- اخیر امریکامدت یکسال است که بنای زیبائی بعنوان یاداور جریانبرج های دوقلو درنیویورک ساخته است که شامل باغ وگردشگاه ویک ابشار سه طبقه است که اب وارد استخری میشود ودوباره سرازیر استخر دیگری میشود تا اخر که چند روز پیش روز سال گرد ان بوده است ازروز اشوب ایجاد کردند یا نجا منفجر میکنند ویافراد امریکائی خودشان دراین استخر پرتاب میکنند که خودکشی کنند تمهیدات زیادی بکاربردند هرلحظه منتظر این اتفاق هستنددرروز سالگرد غیبگوئی کردند که حتما یکی ازاین دوکار خواهند کرد- انفجار یک محلی از اعراب دارد ولی خودکشی چرا؟؟!! اینهمه سرباز امریکائی درجنگهای خاورمیانه کشته شدند وکسی برای انه خودکشی نکرد وبرای چه بکند- ولی دلیل مشخص است عدم پاسخگوئی به سئوالات واصلا حذف علت ان از افکارمردم جریانات سیاسی دوحالت بوجود میاورد یکی مشکوک شدن ودیگری خونسرد شدن وبی اعتنا شدن ومنتظر جواب ماندن وتوجه به هرکسی بحثی میکندلذا همانطور زمانیکه قلب قدرت الکتریسیته اش ضعیف میشود باطری میگذارند این ها هم با ایجادترس باطریمیگذارند که ان شرایط دلخواه بوجود اید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دمکراسی کور-نظریات شخصی است-هرجا دمکراسی بقول معروف استرالیزه شد یعنی موسی به دین خوداش وعیسی به دین خوداش باشد- تاریخ نشان داده  که درست مانند ضرب المثل انگلیسی انسانها مانند سرزمینی که باران میخورد انواع گیاهان رشد میکند انواع اندیشه ها ازبی نهایت منفی تا بینهایت مثبت بوجود میاید بهترین شهری که این مسئله را درایران اثابت میکند ابادان بود درانگلستان 600 گروه ثبت شده موجود بود- دوم خرافات  رشد عجیبی دارد ومن نمونه انرا درابادان ذکرخواهم کرد که به ظاهر ملت یک دست درباطن چگونه است درابادان من را برای مدارس دخترانه انتخاب کرده بودند من متوجه شدم وقتیکه وارد کلاس میشوم دخترها دکمه ها بالا روپوش میبندند-  وبرای یک دبیر بسیار عزیز دیگری ولی برای دبیران باز میگذارند وبعد دبیری ازتهران امد که اصل ایشان ابادانی بود ومدتی هم شهردار ابدان بوده است بهتهران رفته ووارد تئاترشده ئوزن مذهبی خودرا طلاقداده که بیحجاب نشد وهنر پیشه نشده وبا یک هنرپیشه تهرانی ازدواج کردخ بود وسالها درتهران بود ولی به بهانه که خانه سازمانی میدهند وباید درابادان باشد امده بود سرباز گمنامی به من اطلاع داد این سومین خانه ایاست که به این دادهاند مواظب باشد وایشان سرکلاس گف5ته بود خاک برس تان اگر دکمه ر ببیندید این نظر اخوندهای کثیف است که فکر میکنندکه مردان حیوانات پلیدی هستند ما مردان ابادانی این امر اثابت کردیم اروپائی زیباروی  اگر لخت هم نشود یک مرد ابادانی به هم نگاه هم نمیکند نه انکه یک مویزن بیرون باشد مردابادانی اوراتیکه تیکه میکند اینجا مشهد نیست مرکز تمدن جهانی ایراناست من با اروپای زیادبحث کردم همه گفتند تنها شهری که درایران کمی ارزش دارد ابادان است گول بعضی نخورید وسصمائل دیگر – درابادان سه گروه بودند گروهی که پدر ومادرعرب وگروهی پدرعرب ومادر فارس که غالبا زن چندم ایشان بود وگروهی پدر ومادر فارس ورابطه بین زنان عرب وفارس زیاد خوب نبوداینهمه بعلت فرهنگ بود کلمه مناسبی رامن پیدا کردم ولی بچه هاانرا به تکبر تفسیر میکردند که زنان عرب ندارند وسخت مطابق میل مردان هستند منوارد یک کلاس شدم یک دختری بود مادر فارس وپدرعرب جلو مینشست وعینک ان شاید نمرهاش چهار بود ردیف اول منشست خیلی درس خوان بودولی ناپلئونی قبول میشد وازیک فرهنگ اصیلی برخوردار بودوارد کلای شدم این خانم نفر اول نیمکت بودمن سرمن به جلوبود به ایشان دکمه بالا ببند دکمه نیمه بسته بود وبعضی دخترها به دیگران تذکرمیدادند دکمه بنند وبعضی هم لج میکردند ورفتم .پشت تریبن نشستم دیدم همه چهره برافروخته است ویکی از دختره مثل ماربخود مییچید وبلند شد وباغضب تمام گفت استاداین دفعه اخرتان باشد ومن گفتم چرا وگفت بعدبه شماخواهم گفت کلاس تمام شد وبیرون امد شرح این دختر داد وگفت دراعراب این قانون وسنت است که اگربه پسری به دختری بگوید دکمه راببند وباید با اردواج کند وگرنه بلائی برای دختر میاید واین بسیار تجربه شده است وحتی ما که فارس هستیم این مسئله بجد قبول داریم--ادامه


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دندان درمقابل دندان- درمقابل تحریم غرب برای کشورهای اسلامی وشرقی وکشورهائی که بااین کشورها ارتباط دارند ما مسلمانان هم باید دست به تحریم خرید از کشورهائی که تحریم میکنند بکنیم وحتی برای علم اموزی بهسمت شرق وکشورهای اسلمی برویم بخصوص ایران ومطن باشید چناچه به این امر اقدام کنید پس ازیم پروسه ضربهای معادل بیست برابربهان دکشورها وارد میشود به امید انروز انشائالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خلط مبحث دبیر کل ناتو- که ابرازامیدواری کردن که راه حل دیپلماتیک درباره ایران ممکن باشد- اولابرایانکه راه حل دیپلماتیک مکن باشد بایداول هدف مشترک پیدا شود ودوم استراتژی مشترک وسپس خط مشی مشترک تا به راهحل دیپلماتیک که یک تاکتیک مشترک برسیم شما درحال احتضار هستید ودرلبه پرتگاه هستید وشما باید باهدف های ما هماهنگ شوید که البته اهداف درستی است نه ماباشما- اما درباره تنگه هرمز که فرمودید مشکل ودشواراست درحقیقت محال است- ماخاک وسیع داریم که میتوانیم سیستم دفاعی وحمله تاانجا ممکن است پیچیده کنیم چه در دریا وچه درخشکی که شما به چشمنتان هم نتوانید اعتماد کنید شما حتما تاکیتک استار خواندیهاید وازهدفهای نظامی مجازی {آینستورمنت} با اطلاع هستید بخصوص چیدمان حلقه های مار پیچیرا وما میتوانیم یعنی شخص من میتواند با 13 موشک صد موشک شمارابه هوا بفرستدکه هواپیماهای خودی رابزنید ومواظب باشید خیطی بار نیاورید زیرنیم ساعت بعد قطب شمال وجنوب مطلع خواهند شد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0