سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-در اخبار بودکه یک عالم عربستانی؟؟!! به ک دانشجوی مصری که به گروه مثلا داعش پیوسته بوده است- گفته است حضرت جبرائیل علیه السلام برمن نازل شد؟؟که جنابعالی فلان کارانفجاری انجام بده که حورالعین ها دربهشت برای جنابعالی درصف ایستاده اندتا چندی پیش میفرمودند که اگر براهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم گفته میشد که حضرت جبرائیل علیه السلم نزل میشود میفرمودندکه دروغ شاخ دار است یعنی انان بزرگواران صلواته الله علیه واله والسلم پیامبر شده اند وچرا این مطلب به انگلیسی ها نمیگوئید که اولا میگویند دفعه بعد کهحضرت جبرائیل علیه السلام امد ادرس خانه ما ازایشان سئوال کنید واگر برشما حضرت جبرائیل علیه السلام نازل میشود محق بدانید که برای ماشصت درجه بالاتر نازل میشود واگر نشد ما از خداوندمنان میخوهیم شصت درج بیشترازانچهشایسته درجهنم بودن داریم به ما بدهد—یهودیانی که از عربستان درزمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اخراج شدند وبه شام رفتند قسم خوردند که شخصی کهخود حضرت محمد صلواته اللهعلیه واله والسلم نامید دروغگوئی بیش نبود انسان درتفاوت وتعقل بسیارعجیب است تعدای از اعراب انصارریک شهرستانی نزدیک دمشق بودند که تجارت مدینه مقدارزیادی با انها بود واعراب دمشق مرید انها بودند وتعدازیادی غیر اعراببانها زندگانی میکردند ودرکارتجارت شریک انها بودند ومیتوانستندنیروی قابل ملاحظه بوجوداورند سعدبن عباده میخواست نزدانهابرود واز انها کمک بخواهد وگفتند چناچه سعدموفق شود کارما تمام است واعراب دربین مسافرت ولو فرد دزد باشد میکشت ازترس قبیله اش میگفت جن اورا کشته است-بعضی یهودی ها بااعراب در شام کار کرده بودند وازبس یهودیان حقه باز بودند- اینها خبره تشخیص بودند ساده لوح نبودندکهاین خصلت امروزه درغرب رایج است ون معتقدهستم بسیارهم خوب است- وبه انها گفت اگر اعرالب گفتنه اند که پیامبر است پس پیامبر است ومن بروم ببینم جانشین اش کیست-ادامه د ارد


ارسال شده در توسط علی

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاهی به کتاب بخاری-حدیث 171- بخاری 233- از انس بن مالک-داستان از اینقرار است که عده ای راه دورخدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رسیدند وبه مدینه که رسیدند بیمار شدند حضرت صلواته الله علیه واله والسلم به انهافرمودند که خودرا به شتران شیری برسانندواز شیر وادارا انان بخورنداعراب سنتا شتران دورازمحل سکونت نزدیک به اب ودرجای امنی قرار میدادند بهترین وسلحشورترین افراد ازانهامواظبت میکردند وبعضی شتران وسگان را تعلیم داده بودند که کسی نزدیک شود سروصدا کنند- چوپان رسول اکرم صلواته الله علیه اله والسلم دزدان کشته بودند؟؟!! وشتران را باخود برده بودند؟؟!! انحضرت صلواته الله علیه واله والسلم دستور دادند کهانها را پیدا کر ده واسیر کنید وانهارا خدمت رسول اکر م صلواتهاللهعلیه واله والسلم اوردند انحضرت دستورداد تادست وپاهایشان قطع وچشمان انهارا کورکنند وانها رادرافتاب گرم وسوزان قراردهند دستور اجراشد؟؟ وانان ازتشنگی درخواست اب کردند ولی به انهاندادند-درزمان جاهلیت چنین دستوری داده نشده است وخواستند همانس بن مالک وهم پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم از امویان پاینتر بیاورنند-حدیث-181-ازابن عمررضی الله عنهمامیگوید-نبی اکرم صلواتاللهعلیه واله والسلم-فرمود-": درخواب دیدم کهمسواک میزنم دونفرنزدمن امدند- یکی بزرگتربود دیگری کوچکتر بود- مسواک رابه کوچکتردادم وبه من گفته شدانرا بهبزرگتره بده انگاه مسواکرابه فرد بزرگتر دادم- این حدیث زمای است که اجازه نقل حدیث ونوشتن داده شده است وقیمتی زیاد پیدا کرده بود فردی برای پول ساخته است- اولا ازلحاظ به داشتی دستور این است که بعضی شخصیرا به دیگران ندهید واز دیگران هم نگیرید حتی دستمال صورت ولب به چشم نزنید ودستمال چشم برای چپ وراست بایدفرق داشته باشد ورسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم چنین مراعاتی را میکردند درثانی چه کسی درخواب گفت ومسواک هم بایدشخصی باشد-حدیث-182-بخاری-:247":ازبرا ابن عازب روایتشده است کهحضرت صلواته الله علیه واله والسلم دعائی رابه ایشان یادکه دران دعامیبایست گفت-----پروردگارا- به کتابی که نازل فرمودی وپیامبری که مبعوث نمودی ایمان اوردم-راوی(برا) میگوید این دعارانزدرسول اکرمصلواته اللهعلیه واله والسلم خواندم-وقتی گفتم امنت برسولک انحضرت فرمودندصلواته الله علیه واله والسلم فرمودند": بگو امنت بنبیک":؟؟!! یعنی به جای لفظ رسول-کلمهنبی رابکارببر-درحالیکه هیچ گاه کسی به جای یارسول الله یا نبی الله نگفته است- حتی حضرت فاطمه سلام الله علیها مداوم یا رسول الله ممیفرمودند تا پدرعظیم الشانشان صلواته الله علیه واله والسلم فرمودندخداوندمنان دوستدارد که مردم منرا رسول الله بگویندولی خداوندمنان ومن دوست دارام کهشما منرا بابا صدا کنید- حقد وکینه به حدی بوده استکه باوجودانکه زکاتدر اوائل کمبود خمس را ولواندک تر از زکات بود وباز موردنیاز بود بهخاطرانکه نیمی از به سادات میرسیدانرا منع کردندکهدر زمان حضرت علی علیه السلام دوروایت استکه هردو درست استکه اولی ته انباربرای خمس بوده است که میزانش بسیارکم بوده است وروایت بعدی یک دیوار حدفاصله بوده است


ارسال شده در توسط علی

بسم ا لله الرحمن الرحیم—فرماندهی- تمدن و-سیاست اینده بااورا اسیا خواهد بود-درحوزه اورااسیا گرچه ا ز بدو تاریخ تا قرن هیچدهم با وجود مذاهب سترک الهی-هندو- یهودیت ومسیحیت واسلام ودین های حیکمانه الهی چون بودائئ مداوم جنگ بوده است ولی بخشی ازافرادنادان وسفیه این جنگها را بوجود میاورندکه به مذاهب الهی ایمانی نداشتند- معلوم نیست چرا درپیشرفت وتکامل عقب افتادند بخصوص گول غربیانرا خوردند وتغیر ذائقه دادند ولی کم کم روبه تمدن گذاشتنذ ارتدوکس با کاتولیک وشیعه باسنی وهندو بابودائی واسلام ودیگر مذاهب ههزیستی دل انگیزی رسیدند-امروزه غرب خصوص امریکا افرادی از تمام کشورهادررشته های تمدن وسیاست واقتصاد-مذهب-جامعه شناسی-روانشاسی وغیره تربیت کرده است ولی حتی اندیشه های انهارا مافیا قبول ندارد یک اندیشه جهنمی سیطره بدون چون وچرادرپوشش القالبی دجالی دنبال میکند ولی بایدبداندبقول قدیمی ها مخ اش تارعنکبوت دارد وشخصتیهائی چون عظمت حضرت چمران رحمت الله علیهمعتقد بود بانبردی مداوم این افکار وشالی راباید از مغز علیل اش بیرون اورد وهمچنین میداندکه اینده دنیادردست اور ا اسیا است وبهمین دلیل خودرا به اب وتش میزند که بیشتر درباتالاقی که درست کرده است فرومیرود چون تیمور تا تاری انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بعد از آن نیز و در اعصار بعدی، باز هم پوشیده نگه داشتن و تحفظّ جامعه‌ی شیعی از درگیری‌ها و گرفتاری‌ها وجهه‌‌ی همّت علما و زعمای وقت شیعه بوده است، عملکرد بزرگانی چون مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری (ره) و حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره) در نوع برخورد با طواغیتی چون رضا پهلوی قلدر و محمدرضای پهلوی که کمر به هدم اسلام و حوزه‌ی علمیِ شیعه و یا حداقل استحاله و انحراف آن بسته بودند نیز در همین راستا برآورد می گردد و البته که این امر نشان از آن دارد که خط رهبری و هدایت تشیع در تمام طول تاریخ از مرکز عصمت و ولایت کلیه ی الهیه که همانا وجود امام معصومِ حیّ و حاضر و ناظر است، کنترل شده است.

تا اینکه با سپری شدن ایام، زمان رسیدن این حقیقت نورانی به دوران شکوفایی و آمادگی جهت ورود مستقیم به صحنه های اداره جامعه و قابلیت پنجه در پنجه شدن با سران طواغیت و استکبار فرا رسید.

اینجا بود که زعیم وقت حوزه های علمی تشیع، آغاز مبارزه‌ی پایان ناپذیر با شیاطین را اعلام کرد و در این راه هر سختی و گرفتاری را به جان خریده و پای در عرصه مجاهده‌ی فی سبیل الله گذاشت و عَلَم رهبری و امامت امّت اسلامی را بر دوش گرفت. کلید واژه های آن عارف روشن ضمیر، گواه این مدعا است، آنروز که بانگ برداشت «امروز تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ» به راستی از کدام تقیه حرف میزد و منظور او از هرچه بادا باد! چه بود؟

آیا جز این بود که نقطه قوت و تمرکز اسلام ناب و تشیع اصیل را که سالیان دراز در گهواره ی تربیت علمای بزرگ رشد و نمو کرده است را آشکار می کرد؟ همو بود که با علم و اطلاع از ظرفیت عظیم توده های اسلامی خطاب به دشمنان فرمود: «سربازان من اینک در گهواره ها هستند» و جهانیان بعد از پانزده سال از آغاز نهضت امام راحل عظیم الشأن(ره) شاهد «انفجار نور» و «طلوع فجر» انقلاب عظیم اسلامی و تحقق وعده های الهی آن یار سفر کرده یکی پس از دیگری بودند. لهذا وقتی که فرمود «ما در انتظار رویت خورشیدیم» و «اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد» طواغیت و شیاطین عالم به تکاپو افتاده و اتحادی کم نظیر را رقم زده و جنگ احزابی دوباره عَلَم کردند تا ریشه های این انقلاب نو پا را بخشکانند و همین امر، نشان از قدرت و عظمت این حرکت اصیل اسلامی دارد و به قول امام راحل عظیم الشان(ره): اگر آنچنان که سران کفر و شرک ادعا می کنند که اتفاق مهمی در ایران رُخ نداده است، پس این همه سر و صدا برای چیست؟

آری تمام توان استکبار جهانی به میدان آمد و انواع و اقسام ترفندها و مکر و حیله ها به کار بسته شد تا جلوی حرکت سیل آسای انقلاب اسلامی و امواج خروشان بیداری اسلامی که از این مرکز علم و فقاهت و معنویت به گوش مستضعفان عالم می رسید، گرفته شود. که فقط و فقط یک قلم از آن هزاران، تحمیل جنگ ناجوانمردانه ی هشت ساله بر مردم ولایتمدار و مظلوم مسلمان ایران بود، چه خون های پاکی که به ناحق ریخته شد و... تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

اما با گذشت زمان و افزایش روز افزون قدرت تاثیرگذاری انقلاب اسلامی، اینک دشمنان قسم خورده ی اسلام با ناامیدی از انواع و اقسام حیله ها و مکرها و فشارها و تحریم های اقتصادی و سیاسی، و تهاجم ها و شبیخون های فرهنگی و... آخرین تیرهای ترکش خود را با تمام توان به سوی این مرکز انتشار نور و بیداری پرتاب می کنند. اینکه می گوئیم آخرین تیرها! نیز برگرفته از کلام زعیم و رهبری عزیز این نهضت است که دقیقا و طابق النعل بالنعل پا جای پایِ رهبر و پیر و مراد سفر کرده ی انقلاب اسلامی گذاشته و عَلَم مبارزه و مجاهده را بر دوش می کشد. آنجا که فرمود: «ما در حال گذر از پیچ مهم تاریخی هستیم...» که انشاء الله با گذر از این پیچ مهم تاریخ دشمن به گرد پای این نهضت هم نخواهد رسید.

اما این آخرین ترفند و حیله ی دشمنان چیست و سرفصل های آن کدامند؟

دشمن با رصد طولانی و صرف هزینه های هنگفت، علیرغم رها نکردن دیگر ترفندها، به شدت روی این مساله متمرکز گشته، چون اثرگذار ترین سلاح شیاطین در طول تاریخ نیز همین حربه بوده است. «با سلاح دین و معنویات به جنگ دین رفتن» که در غالب ارائه نسخه بدل! و جایگزین تقلبی! در افکار عمومی و بین مسلمانان و خصوصا شیعیان و با هدف به دست گرفتن پرچم مبارزه و در نهایت تخریب و به انحراف کشاندن جریان اصیل دینی و انقلابی عمل می کند.

این نوشتار گنجایش بررسی و شمردن همه مولفه های این حرکت دشمنان دیرینه اسلام و انقلاب را ندارد ولکن جهت تنویر افکار مخاطبین عزیز، برخی از سرفصل های این جریان را نام برده و فصل مشترک این حرکت و جریان اغواگر با دیگر جریانات منحرف و فاسد را بر می شمریم تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد.

1- ایجاد تفرقه بین شیعیان و اهل سنت (بوسیله توهین به مقدسات اهل سنت و...)

2- تایید شعار نه غزه نه لبنان! به بهانه ی اول بقیع بعد غزه! و منحرف کردن ذهن شیعیان از دشمن شماره ی یک اسلام یعنی صهیونیسم بین الملل.

3- کوبیدن دولت حاکم در ایران و وانمود کردن چهره ی جمهوری اسلامی بعنوان دشمن اهل بیت(ع)!

4- دفاع از آمریکای جهانخوار به بهانه ی آزادی بیان در آن کشور (بعنوان نمونه شخص هتاکی مثل الله یاری! در آمریکا نه تنها مانند علمای بزرگ و معروف شیعه در لیست سیاه و ممنوع الخروج نیست بلکه با ویزا و اقامت رایگان شبکه ی تبلیغی دارد)

5- اعتقاد به عدم ایجاد شرایط ظهور و تعطیلی جهاد و...

6- رواج انحرافات و خرافات و ایجاد بدعت در دین (مثل ترویج قمه زنی و روی ذغال و خار راه رفتن و روی شیشه غلتیدن و...)

اما فصل مشترک این جریان با تمام حرکت ها و ترفندها و گروه های مختلفی که در حال ستیز با اسلام و مانع تراشی در مسیر حرکت انقلاب اسلامی است یک چیز است که با همین ملاک و معیار می توان میزان کج اندیشی و اعوجاج فکری ایشان را دریافت و این فصل مشترک چیزی نیست جز  «مخالفت و عناد با مرجعیت بیدار شیعه و روحانیت اصیل و انقلابی» که البته در شکل ها و لباس های گوناگون خود را عرضه می کند. از مستکبرین عالم و سرویس های جاسوسی غربی و عبری و مزدوران رژیم صهیونیستی گرفته تا گروه های وهابی و تکفیری و تا منافقین و سلطنت طلب ها و بهائیت و فرق ضاله دراویش و منافقین جدید، همه و همه مستمرا بر طبل مخالفت با علما و مراجع تقلید اصیل و بیدار شیعه کوبیده و دائما این جریان اصیل و معنوی و انقلابی را تخطئه می کنند.

تا جائیکه جدیدترین مدل این جریان که در لباس روحانیت شیعه! و سینه چاک! محبت اهل بیت(ع) آن هم از نوع تندرو و هتاک و عصبی آن و با چندین شبکه ی ماهواره ای جلوه می کند، با شدت و حدّت تمام، علمای راستین شیعه و مراجع معظم تقلید و عارفان بالله و عالمان ربّانی، حتی کتب ناب و اصیل و حاوی معارف عالیه اسلامی را مورد عتاب و هتک و حتی لعن و نفرین قرار می دهد. به خیال اینکه در عوض پول های هنگفتی که از اربابان لندن نشین و... خود گرفته است، خوش خدمتی کرده و تفرقه ای در صفوف به هم فشرده ی امّت اسلامی بیفکند. هیهات که با یک حرکت روشنگرانه و اشاره ی عالمانه ی ولی امیر مسلمین همه تلاش مذبوحانه ی این جریان بر باد می رود. آنجا که فقط به اشاره ای فرمود: «تشیعی که از انگلیس تبلیغ و ترویج بشود به درد نمی خورد».

بصیرت و روشن بینی، رمز ادامه ی مسیر اسلام ناب و تشخیص راه از بی راه است و شرط داشتن بصیرت، اطاعت از ولایت در جمیع شئون است و اگر اینچنین بودیم و پشتیبان ولایت فقیه، زحمات دشمنان و شیاطین چیزی جز خُسران نصیبشان نخواهد نمود، همچون همه ی تاریخ.

یُریدون لِیطفئوا نورَ اللهِ بأفواهِهِم وَ اللهُ متمُّ نورِهِ و لو کَرِهَ الکافرون (صف/8)

*حجت الاسلام و المسلمین مهدی محب زاده 


ارسال شده در توسط علی

قسمت سوم-بعد از آن نیز و در اعصار بعدی، باز هم پوشیده نگه داشتن و تحفظّ جامعه‌ی شیعی از درگیری‌ها و گرفتاری‌ها وجهه‌‌ی همّت علما و زعمای وقت شیعه بوده است، عملکرد بزرگانی چون مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری (ره) و حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره) در نوع برخورد با طواغیتی چون رضا پهلوی قلدر و محمدرضای پهلوی که کمر به هدم اسلام و حوزه‌ی علمیِ شیعه و یا حداقل استحاله و انحراف آن بسته بودند نیز در همین راستا برآورد می گردد و البته که این امر نشان از آن دارد که خط رهبری و هدایت تشیع در تمام طول تاریخ از مرکز عصمت و ولایت کلیه ی الهیه که همانا وجود امام معصومِ حیّ و حاضر و ناظر است، کنترل شده است.

تا اینکه با سپری شدن ایام، زمان رسیدن این حقیقت نورانی به دوران شکوفایی و آمادگی جهت ورود مستقیم به صحنه های اداره جامعه و قابلیت پنجه در پنجه شدن با سران طواغیت و استکبار فرا رسید.

اینجا بود که زعیم وقت حوزه های علمی تشیع، آغاز مبارزه‌ی پایان ناپذیر با شیاطین را اعلام کرد و در این راه هر سختی و گرفتاری را به جان خریده و پای در عرصه مجاهده‌ی فی سبیل الله گذاشت و عَلَم رهبری و امامت امّت اسلامی را بر دوش گرفت. کلید واژه های آن عارف روشن ضمیر، گواه این مدعا است، آنروز که بانگ برداشت «امروز تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ» به راستی از کدام تقیه حرف میزد و منظور او از هرچه بادا باد! چه بود؟

آیا جز این بود که نقطه قوت و تمرکز اسلام ناب و تشیع اصیل را که سالیان دراز در گهواره ی تربیت علمای بزرگ رشد و نمو کرده است را آشکار می کرد؟ همو بود که با علم و اطلاع از ظرفیت عظیم توده های اسلامی خطاب به دشمنان فرمود: «سربازان من اینک در گهواره ها هستند» و جهانیان بعد از پانزده سال از آغاز نهضت امام راحل عظیم الشأن(ره) شاهد «انفجار نور» و «طلوع فجر» انقلاب عظیم اسلامی و تحقق وعده های الهی آن یار سفر کرده یکی پس از دیگری بودند. لهذا وقتی که فرمود «ما در انتظار رویت خورشیدیم» و «اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد» طواغیت و شیاطین عالم به تکاپو افتاده و اتحادی کم نظیر را رقم زده و جنگ احزابی دوباره عَلَم کردند تا ریشه های این انقلاب نو پا را بخشکانند و همین امر، نشان از قدرت و عظمت این حرکت اصیل اسلامی دارد و به قول امام راحل عظیم الشان(ره): اگر آنچنان که سران کفر و شرک ادعا می کنند که اتفاق مهمی در ایران رُخ نداده است، پس این همه سر و صدا برای چیست؟

آری تمام توان استکبار جهانی به میدان آمد و انواع و اقسام ترفندها و مکر و حیله ها به کار بسته شد تا جلوی حرکت سیل آسای انقلاب اسلامی و امواج خروشان بیداری اسلامی که از این مرکز علم و فقاهت و معنویت به گوش مستضعفان عالم می رسید، گرفته شود. که فقط و فقط یک قلم از آن هزاران، تحمیل جنگ ناجوانمردانه ی هشت ساله بر مردم ولایتمدار و مظلوم مسلمان ایران بود، چه خون های پاکی که به ناحق ریخته شد و... تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

اما با گذشت زمان و افزایش روز افزون قدرت تاثیرگذاری انقلاب اسلامی، اینک دشمنان قسم خورده ی اسلام با ناامیدی از انواع و اقسام حیله ها و مکرها و فشارها و تحریم های اقتصادی و سیاسی، و تهاجم ها و شبیخون های فرهنگی و... آخرین تیرهای ترکش خود را با تمام توان به سوی این مرکز انتشار نور و بیداری پرتاب می کنند. اینکه می گوئیم آخرین تیرها! نیز برگرفته از کلام زعیم و رهبری عزیز این نهضت است که دقیقا و طابق النعل بالنعل پا جای پایِ رهبر و پیر و مراد سفر کرده ی انقلاب اسلامی گذاشته و عَلَم مبارزه و مجاهده را بر دوش می کشد. آنجا که فرمود: «ما در حال گذر از پیچ مهم تاریخی هستیم...» که انشاء الله با گذر از این پیچ مهم تاریخ دشمن به گرد پای این نهضت هم نخواهد رسید.

اما این آخرین ترفند و حیله ی دشمنان چیست و سرفصل های آن کدامند؟


ارسال شده در توسط علی

قسمت دوم-وازدادن فتوا هیچگونه9 ترسی نداشت مگر انکه تودهجاهل راخوش نیاید وزیر اب اقا رابزنند ودوستان حضرت علی علیه السلامخدمت ایشان رسیدند که هرفتوائی که مایل هستی ولی مردماندر انتخاب فتوا ازادبگذار- ایشان فرمودند نقشه شما این است که من میتوانم مانند رسول الله صلواتالله علیه واله والسلم امت واحدخ ایجاد واداره کنم واین امر رانشان خواهم داد بنظرمن دومانفیست نشان نفاق است ونشان شکست است من با زورهم که شده همدرجاده ای که تشخیص دادم خواهم برد ودرضمن زیراب منراخواهندزد- نفر سوم منافق درجه اولکه چون منصور دوانقی مداوممردم به تبعیت از رسول اکرم صلواته الله علیه وگوش بفرمان ایشان بودنددعوت میکرد ودرمنازعالت شرکت نتمیکرد و.طرفدارعلی علیع السشلام واهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمود وبه جائی رسید کهنمیشد به ایشان گفت بالای چشم شماابرو است وبه راحتی دستور زندانی کردن وکشتن وبرای مدام العمر درسیاه چال انداختن داد ومذهب رافقط برای امویان میخواست بگذریم اینک مقاله":گروه «حماسه و مقاومت» خبرگزاری فارس- تاپیش از صدور فتوای تاریخی میرزای شیرازی بزرگ (ره) و تحریم تنباکو، زعمای شیعه، مُلهَم از دست لطف و عنایت خداوند همّ و غمشان بر پرورش یافتن طفل نو پایِ نهضت شیعیِ محروم از وجود ظاهریِ امام معصوم(ع)، در عصر غیبت کبری، و مصون و محفوظ نگه داشتن این حقیقت از آفت ها و زد و خوردها، متمرکز بود تا تشیع معصوم به مرز بلوغ فکری و جمعیتی و عملیاتی برسد. ابراز نگرانی و حتی گریستن میرزای بزرگ بعد از صدور فتوای تحریم تنباکو مبنی بر کشف و آشکار شدن نقطه‌ی قوت اسلام و تشیع نیز ناظر بر همین معنا بوده است.


ارسال شده در توسط علی

قسمت دوم-وازدادن فتوا هیچگونه9 ترسی نداشت مگر انکه تودهجاهل راخوش نیاید وزیر اب اقا رابزنند ودوستان حضرت علی علیه السلامخدمت ایشان رسیدند که هرفتوائی که مایل هستی ولی مردماندر انتخاب فتوا ازادبگذار- ایشان فرمودند نقشه شما این است که من میتوانم مانند رسول الله صلواتالله علیه واله والسلم امت واحدخ ایجاد واداره کنم واین امر رانشان خواهم داد بنظرمن دومانفیست نشان نفاق است ونشان شکست است من با زورهم که شده همدرجاده ای که تشخیص دادم خواهم برد ودرضمن زیراب منراخواهندزد- نفر سوم منافق درجه اولکه چون منصور دوانقی مداوممردم به تبعیت از رسول اکرم صلواته الله علیه وگوش بفرمان ایشان بودنددعوت میکرد ودرمنازعالت شرکت نتمیکرد و.طرفدارعلی علیع السشلام واهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمود وبه جائی رسید کهنمیشد به ایشان گفت بالای چشم شماابرو است وبه راحتی دستور زندانی کردن وکشتن وبرای مدام العمر درسیاه چال انداختن داد ومذهب رافقط برای امویان میخواست بگذریم اینک مقاله":گروه «حماسه و مقاومت» خبرگزاری فارس- تاپیش از صدور فتوای تاریخی میرزای شیرازی بزرگ (ره) و تحریم تنباکو، زعمای شیعه، مُلهَم از دست لطف و عنایت خداوند همّ و غمشان بر پرورش یافتن طفل نو پایِ نهضت شیعیِ محروم از وجود ظاهریِ امام معصوم(ع)، در عصر غیبت کبری، و مصون و محفوظ نگه داشتن این حقیقت از آفت ها و زد و خوردها، متمرکز بود تا تشیع معصوم به مرز بلوغ فکری و جمعیتی و عملیاتی برسد. ابراز نگرانی و حتی گریستن میرزای بزرگ بعد از صدور فتوای تحریم تنباکو مبنی بر کشف و آشکار شدن نقطه‌ی قوت اسلام و تشیع نیز ناظر بر همین معنا بوده است.

بعد از آن نیز و در اعصار بعدی، باز هم پوشیده نگه داشتن و تحفظّ جامعه‌ی شیعی از درگیری‌ها و گرفتاری‌ها وجهه‌‌ی همّت علما و زعمای وقت شیعه بوده است، عملکرد بزرگانی چون مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری (ره) و حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره) در نوع برخورد با طواغیتی چون رضا پهلوی قلدر و محمدرضای پهلوی که کمر به هدم اسلام و حوزه‌ی علمیِ شیعه و یا حداقل استحاله و انحراف آن بسته بودند نیز در همین راستا برآورد می گردد و البته که این امر نشان از آن دارد که خط رهبری و هدایت تشیع در تمام طول تاریخ از مرکز عصمت و ولایت کلیه ی الهیه که همانا وجود امام معصومِ حیّ و حاضر و ناظر است، کنترل شده است.

تا اینکه با سپری شدن ایام، زمان رسیدن این حقیقت نورانی به دوران شکوفایی و آمادگی جهت ورود مستقیم به صحنه های اداره جامعه و قابلیت پنجه در پنجه شدن با سران طواغیت و استکبار فرا رسید.


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99