سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن البسبسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم- برسی احادیث کتاب بخاری-1424-خذیفه میگوید: شنیدم که رسول الله صلواته اللهعلیه واله والسلم-فرمودند-": هنگامی که دجال- ظهور میکند- اب واتش-همراه خود داردولی انچه مردم- اتش میپندارد- درحقیقت ابی خنک است- وانچه رامردم انرا اب خنک میپندارند- درحقیقت –اتشی سوزان است –پس اگر کسی از شما ان زمان رادریافت- به سراغ جیزی برود که انرا اتش میپنداردزیرا درواقع- اب سرد وگوارا است ایا-دجال اب سرد وگوارا به افراد مومن میدهد که دشمن انها است این حدیث ساختگی است از اینکه دجال دروغگو است چنین ساخته شده است- بخاری: 3455 ابوهریره-میگوید- نبی اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند بنی اسرائیل راپیامبران- رهبری میکردند –هرگاه پیامبری فوت میکرد پیامبری دیگر –جانشین اومیشد-ولی بعد از من پیامبری نخواهد امد البته جانشینانانی میایندکه کارهای زیادی( که  متعلق به اسلام نیستند) انجام میدهند- صحابه گفتند: پس دستور شما به ما چیست؟ فرمود:":شما باهرکس که بیعت کردید-به عهد خود وفا کنید وحقوق انها را ادا نمائید- زیرا خداوندمنان درمورد حقوق زیر دستان انهارا باز خواست میکند—چه ماهرانه به نفع طاغوت ساخته است با کسانیکه برخلاف اسلام عمل میکنند که نباید بیعت کرد چه برسد جقوق انهارا ادا کرد-بخاری-642- انس بن مالک رحمت الله علیه-میگوید برای نماز اقامه گفته شدرحالیکه- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درگوشه مسجد باکسی مشغول صحبت کردن بود- بعد از شنیدن اقامه انحضرت صلواته الله علیه والله برای خواندن نماز- بلند نشد؟؟!! مگرزمانی که عده ای بخواب رفته بودند؟؟!! پیامبراکرم زودبه مسجدامده است ولی سرگرم صحبت شده است وبه اول وقت توجه ای نکرده است؟؟!! ودیگران همبرای خوابیدن به مسجد امده اند؟؟!!بخاری-1427-ابوسعید خدری میگوید-رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-فرمودند-":شما وجب به وجب وذراع به ذراع از رشو پیشینیان- یروی خواهید کرد- حتی اگر انان واردسوراخ سوسماری شده باشند-شمانیز واردخواهید شد!!-راوی میگوید: گفتم:ای رسول الله منظوراز گذشتگان- یهود ونصارا است؟ فرمودند": پس چه کسی است:"؟ یعنی مانندانهاجنایت وانحراف وتعطیل احکام الهی وجعل بدعت ها خواهید کر د وبزرگان اسلام را ازحق خودشان محروم وحتی انهارا میکشید-بخاری-1417- از ابن عمر( ازقول ابن عمریعنی عبدالله بنظرمیرسددروغ های زیادی ساختند) ابن عمر میگوید- نبی اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم فرمود عیسی وموسی وابراهیم رادیدم عیسی مردی قرمز رنگ بود؟؟!! یهودیان سفیدبودهاند- که موهای مجعد وسینه فراخداشت- وموسی مردی گندگون؟؟!! وتنومند بود- که موهای صاف وفرو هشته ای داشت- گویا یکی از مردان قبیله زط است؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه خواندن کتاب": نماز": حضرت ایت الله جناب اقای محی الدین حائری شیراز-چندین پیش درخیابان  یکدست فروش کتاب دوکتاب بسیار ارزنده رابه قیمت دوهزارتومان میفروخت یکی این کتاب بود که منرا قبلا پیدا نکرده بودم- دیگریکتاب بسیار وزین": رهبری وجنگ صلح حضرت ایت الله مرحوم اذری قمی که درسطح درس خارج استکه مقداری درحوزه روی ان باگروهی از بزرگان کارشد-هردو شخصیت بخصوص حضرت ایت اللهجناب اقای اذری قمی رحمت الله علیهم اجمعیت شخصیت علمی جنابان مورد اغفال واقع شده است-حدیث داریم ":علم نور است:" چون تمام دستورات الهی براساس علم است پس نورهستندهمچنان که استادمعززجناب حضرت ایت الله اقای حائری فرمودند – نماز ": فلاح":‌میاورد-پس همه عبادات ودستورات الهی فلاح میاورند برای نماز مقدماتی بیان شده است که انسان وارد ان باغ میکند ایشان برای تمثیل از حرم استفاده کردند دلیل فقه ایش این است که حس بیشتری دارد درحالیکه بایدگفت حرم را ازنماز باید یاد گرفتدرتمام دستئرات الهی بخصوص عبادات همانطور ایشان متذکر شدند با ": الله اکبر:" میشودکه درلفظ بسیار اسان ود رایمان بسیار سخت است- نکته بعد الرحمن والرحیمی الهی است التفات وتوجه به اینکه خداوندمنان-رحیم ورحمت دارد وچون نسبت به من رحیم است یک حالت انسیبین فرد وخداوندمنان برقرارمیشود- غربی هادرتحقیقات مفصلی درباره میزان تاثیر- تئوری وعمل بدست اوردند  به این نتجه رسیدند که علم مداوم پیچیده میشود وتسلط به علم وایمان به علم بیشتردرتجربه است وهشتاد درصد به تجربه وفقط بیست درصد به تئوری معتقد هستند بعضی ها گفتندتئوری از این کمتر نخواهد شد وگروهی معتقد هستد در دراز مدت اندک اندک ازارزش تئوری گاسته میشودوبه ارزش عمل افزوده میوشد تا دوازده درصدکه درحین نماز نتایج خاصی بروز میکند وبقول حضرت ایت الله عزیزمرحوم جنای ایت الله زبرجد رحمت الله علیه انسان سرگردان نیست درباغی رادرک میکند(حسی)- بعد ازانقلاب-از طرف اداره اموزش وپرورش یک ماموریت به من دادند که به تنها دبیرستان یهودیان در شیراز من سری بزنم وببینم برای توسعه دبیرستان چه کار کردند وضعیت دینی ونماز به چه صورت است- من رفتم وارد دفتر شدم یک جوان کم سن سال بود ویک دبیری که قبل استادمن درزبان انگلیسی دردبیر ستان شاپور بود که ایشان یهودی بودند از دانشگاه تهران همدرزبان انگلیسی وهم فرانسه مدرک گرفته بودند استادسابق بر سرنمره دادن بامدیر دبیرستان درگیرشد که سخت گیری میکنید ودبیرستان راترک کرد وبعدا اژانس توریستی زدکه بسیارموقیت امی بود ومدتی درخدمت ایشان بودم- وایاشن امد که همیشهگردن ایشان کج بود ومداوم دلم من برای ایشان میسوخت که الحمدالله گردن ایشان گویادرست شده بود- من جریان توسعه پرسیدم گفتند ان جوانک گفت خودما نیز به این نتجه رسیدیم وپول انراهم یهودیان از داخل خارج بخوبی فراهم کردندولی دواشکا ل است یکی خانه همسایه حاضربه فروش نیست بغل دست مدرسه حمام یهودیان است که گفته اند بایدجابجا شود این حمام ضرر میدهد ولی پولش ماتهیه میکنیم وبیشترکادراداری واموزش دبیرستان از ان استفاده میکنندوگاه بچه ها را میفرستیم ولی ما نزدیک ترین زمینیکه مناسب پیدا کردیم بسیار دور است بخصوص در زمان زمستان که بیشتربرای یهودیان خارج ازشیراز مورد استفاده داردمشکل است چناچه این مسئله حل شئدحمام هم داخل دبیرستان واقع میبشود ومن ازوضع مذهبی سئوال کردم وایشان فرمودند که وضع بهتر شده است وازوضع نماز پرسیدم ایشان فرمودند نماز ما چهار ساعت ونیم طول میکشد که ما انراتقلیل به یک ساعت ونیم کردیم که بعداز پایان درس دردبیرستان میخوانند من گفتم این بسیار زیاداست وبچه ها که خسته کردند خسته تر میکند نماز رابه حداقبه نیم ساعت ویا سه ربع ساعت تقلیل دهید ایشان فرمودند- شورای مرکزی درتهران تمام اختیارات به شورای شهرشیراز داده است ولی ماترجیه میدهیم که درمرکز تصمیمگرفته شود من این موضوع خواهم نوشت تاببینیم چه دستور میدهند- دریهودیان نماز به این صورت بوده است که برای نبوغ وپاکان ده سال درمسجد مطالعه کتب دینی وخواندن دعا واورادبشودبانیت صادق وبرای دیگران سی سال وحتی بیشتر بایددرمسجد صبح وعصمطالعه کند چناچه به تمام قوانین دست پیدا کردند وبه درجه خلوص رسیدند انوقت تمام اعمال این ده سال پذیرفته میشود وگرنه هیچ عملی پذیرفته نمیشود ودرتاریخ ذکر شده است  بعضی افرادبه رجه داشتن کرامات میرسیدند بطوریکه دعا میکردند وفرد مریض خوب میشد-فقط یک مسجد درانتهای مسجدکه جدا ازمردان بودهاستعدهای از خانم ها شرکت داشتند ونشان میدهد که بانوان درخانه باید این اعمال راانجام دهند وروز شنبه بیشتر مقدمات نمازجمعه مسلمانان است که دران روحانی بزرگ شهر خطبه میخوانده است وتذکرات اخلاقی ومعرفتی میداده است ونمازها همه انهافردا هستند- این جوان معلم دینی بود من از ایشان پرسیدم ممکن است مقدار ی از نماز رابخوانید گاردی درحد فلیدمارشالی از قبل داشت- ومن پرسیدم به عبری میخوانید ویابه فارسی ایشان فرمودندبه عبری میخوانیم- وشروع کردن انندفرفره وبرق درحالیکه سر به چپ راست حرکت میکرد- به عبری خواند- منازایشان ان راترجمه کند مقداری ترجمه کرد وسپس گیر کرد- من ازایشان سئوال کردم فرض کنیدیک دانش اموز کلاس شما از شما بپرسد چگونه میتوان اثبات کردکه این مطالب از جانب خداوندمتعال ارسال شده است ایشان امپربالارفت وفرمودند شما مسلمانان ایاهمه خودشان فهمیدندکه قران معجزه است ویانماز بایداینطورباشد ویا از علما ومردم یادگرفتند ماهم ماندشما از علمال ومردم یاد گرفتیم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-  به بهانه خواندن کتاب": نماز": حضرت ایت الله جناب اقای محی الدین حائری شیراز-چندین پیش درخیابان  یکدست فروش کتاب دوکتاب بسیار ارزنده رابه قیمت دوهزارتومان میفروخت یکی این کتاب بود که منرا قبلا پیدا نکرده بودم- دیگریکتاب بسیار وزین": رهبری وجنگ صلح حضرت ایت الله مرحوم اذری قمی که درسطح درس خارج استکه مقداری درحوزه روی ان باگروهی از بزرگان کارشد-هردو شخصیت بخصوص حضرت ایت اللهجناب اقای اذری قمی رحمت الله علیهم اجمعیت شخصیت علمی جنابان مورد اغفال واقع شده است-حدیث داریم  ":علم نور است:" چون تمام دستورات الهی براساس علم است پس نورهستندهمچنان که استادمعززجناب حضرت ایت الله اقای حائری فرمودند – نماز ": فلاح":‌میاورد-پس  همه عبادات ودستورات الهی فلاح میاورند برای نماز مقدماتی بیان شده است که انسان وارد ان باغ میکند ایشان برای تمثیل از حرم استفاده کردند دلیل فقه ایش این است که حس بیشتری دارد درحالیکه بایدگفت حرم را ازنماز باید یاد گرفتدرتمام دستئرات الهی بخصوص عبادات همانطور ایشان متذکر شدند با ": الله اکبر:" میشودکه درلفظ بسیار اسان ود رایمان بسیار سخت است- نکته بعد الرحمن والرحیمی الهی است التفات وتوجه به اینکه خداوندمنان-رحیم ورحمت دارد وچون نسبت به من رحیم است یک حالت انسیبین فرد وخداوندمنان برقرارمیشود- غربی هادرتحقیقات مفصلی درباره میزان تاثیر- تئوری وعمل بدست اوردند  به این نتجه رسیدند که علم مداوم پیچیده میشود وتسلط به علم وایمان به علم بیشتردرتجربه است وهشتاد درصد به تجربه وفقط بیست درصد به تئوری معتقد هستند بعضی ها گفتندتئوری از این کمتر نخواهد شد وگروهی معتقد هستد در دراز مدت اندک اندک ازارزش تئوری گاسته میشودوبه ارزش عمل افزوده میوشد تا دوازده درصدکه درحین نماز نتایج خاصی بروز میکند وبقول حضرت ایت الله عزیزمرحوم جنای ایت الله زبرجد رحمت الله علیه انسان سرگردان نیست درباغی رادرک میکند(حسی)- بعد ازانقلاب-از طرف اداره اموزش وپرورش یک ماموریت به من دادند که به تنها دبیرستان یهودیان در شیراز من سری بزنم وببینم برای توسعه دبیرستان چه کار کردند وضعیت دینی ونماز به چه صورت است- من رفتم وارد دفتر شدم یک جوان کم سن سال بود ویک دبیری که قبل استادمن درزبان انگلیسی دردبیر ستان شاپور بود که ایشان یهودی بودند از دانشگاه تهران همدرزبان انگلیسی وهم فرانسه مدرک گرفته بودند استادسابق بر سرنمره دادن بامدیر دبیرستان درگیرشد که سخت گیری میکنید ودبیرستان راترک کرد وبعدا اژانس توریستی زدکه بسیارموقیت امی بود ومدتی درخدمت ایشان بودم- وایاشن امد که همیشهگردن ایشان کج بود ومداوم دلم من برای ایشان میسوخت که الحمدالله گردن ایشان گویادرست شده بود- من جریان توسعه پرسیدم گفتند ان جوانک گفت خودما نیز به این نتجه رسیدیم وپول انراهم یهودیان از داخل خارج بخوبی فراهم کردندولی دواشکا ل است یکی خانه همسایه حاضربه فروش نیست بغل دست مدرسه حمام یهودیان است که گفته اند بایدجابجا شود این حمام ضرر میدهد ولی پولش ماتهیه میکنیم وبیشترکادراداری واموزش دبیرستان از ان استفاده میکنندوگاه  بچه ها را میفرستیم ولی ما نزدیک ترین زمینیکه مناسب پیدا کردیم بسیار دور است بخصوص در زمان زمستان که بیشتربرای یهودیان خارج ازشیراز مورد استفاده داردمشکل است چناچه این مسئله حل شئدحمام هم داخل دبیرستان واقع میبشود ومن ازوضع مذهبی سئوال کردم وایشان فرمودند که وضع بهتر شده است وازوضع نماز پرسیدم ایشان فرمودند نماز ما چهار ساعت ونیم طول میکشد که ما انراتقلیل به یک ساعت ونیم کردیم که بعداز پایان درس دردبیرستان میخوانند من گفتم این بسیار زیاداست وبچه ها که خسته کردند خسته تر میکند نماز رابه حداقبه نیم ساعت ویا سه ربع ساعت تقلیل دهید ایشان فرمودند- شورای مرکزی درتهران تمام اختیارات به شورای شهرشیراز داده است ولی ماترجیه میدهیم که درمرکز تصمیمگرفته شود من این موضوع خواهم نوشت تاببینیم چه دستور میدهند- دریهودیان نماز به این صورت بوده است که برای نبوغ وپاکان ده سال درمسجد مطالعه کتب دینی وخواندن دعا واورادبشودبانیت صادق وبرای دیگران سی سال وحتی بیشتر بایددرمسجد صبح وعصمطالعه کند چناچه به تمام قوانین دست پیدا کردند وبه درجه خلوص رسیدند انوقت تمام اعمال این ده سال پذیرفته میشود وگرنه هیچ عملی پذیرفته نمیشود ودرتاریخ ذکر شده است  بعضی افرادبه رجه داشتن کرامات میرسیدند بطوریکه دعا میکردند وفرد مریض خوب میشد-فقط یک مسجد درانتهای مسجدکه جدا ازمردان بودهاستعدهای از خانم ها شرکت داشتند ونشان میدهد که بانوان درخانه باید این اعمال راانجام دهند وروز شنبه بیشتر مقدمات نمازجمعه مسلمانان است که دران روحانی بزرگ شهر خطبه میخوانده است وتذکرات اخلاقی ومعرفتی میداده است ونمازها همه انهافردا هستند- این جوان معلم دینی بود من از ایشان پرسیدم ممکن است مقدار ی از نماز رابخوانید گاردی درحد فلیدمارشالی از قبل داشت- ومن پرسیدم به عبری میخوانید ویابه فارسی ایشان فرمودندبه عبری میخوانیم- وشروع کردن انندفرفره وبرق درحالیکه سر به چپ راست حرکت میکرد- به عبری خواند- منازایشان ان راترجمه کند مقداری ترجمه کرد وسپس گیر کرد- من ازایشان سئوال کردم فرض کنیدیک دانش اموز کلاس شما از شما بپرسد چگونه میتوان اثبات کردکه این مطالب از جانب خداوندمتعال ارسال شده است ایشان امپربالارفت وفرمودند شما مسلمانان ایاهمه خودشان فهمیدندکه قران معجزه است ویانماز بایداینطورباشد ویا از علما ومردم یادگرفتند ماهم ماندشما از علمال ومردم یاد گرفتیم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تصویری از شخصیت روحانی بر جسته مصری مفتی اعظم جناب اقای شفیق علم- ایشان اخیرا بیان فرمودنددرحالیکه رنجور کمی مضطرب به نظرمیرسیدندبوسیله این رهبرروحانی جناب اقای ریس ارتش ووزیرکشور اسوه های پیامبر گونه میباشند؟؟!! ربران روحانیبرجسته درحالیکه میبایست به ادباسلامی مجهز باشند ولی تعاریف این شخصیتها بایدبسیارسنجیده باشد که دشمنان اسلامی که قرن ها بیشترمخفیانه وامروزه بیشترعلنی بااسلام عزیز چالش ستیزه دمیکنند مدرک حساسی به دستاشان نداد ونمیبایست روحانیت مسئول بعداز ماجر ها وارگود شوند ومیبایست همه مسائل رااز قبل بخوبیروشن کرده باشند که به این تنگناها دچار نشوند-درطی یک برنامه رسمی جناب اقای هلالی ریسبخش فقه مقایسه ای که برای بزرگ داشت خانواده های پلیس های کشته شده ومجروح شده بیان کردند که وزیر دفاع فلیدمارشال عبدالالفتاح السیسی ووزیر کشورمحمد ابراهیم دواسوه پیامبر گونه هستند که خداوندبرای انها فرستاده است- جناب اقای علم ریس بخش دارالافتا شخصیتی که جزو گروه ای که مسئولیت تعین حکم های رسمی مذهبی هستند- با پالایش این دو اسوه پیامبر گونه که دارای احترام واقتدار وموقعیت های ممتازکه دربر دارنده انتخاب روحانیت که قابل نقض نیست وبصورت علنی بیان شده است- بدنبال ان یک انفجار انتقاد توامان باخشم درباره بیانات اقای هلالی که گفته بود ": خداوندمناندومرد رافرستاد چون حضرت موسی وحضرت هارون علیهم السلام-؟؟!! که قبلا هیچ مصری نمیتواست تصور کند که این دومرد که اسوه هائی هستند که خداوندبرای مصر فرستاده استجناب اقای السیسی-واقای محمد ابراهیم-در کامنت های مردم هرنوع مقایسه (سیاسی)رهبران به اسوه شدن مانندحضرت پیامبر صلواته الله علیه واله والسلم قابل قبول نیست- شخص این رهبرانهم چنین موقعیتممتاز وجلالیت راقبول ندارند وشخصیت روحانی بزرگ مورد سرزنش درکامنت های مردم واقع شد-جناب اقای الهلالی بعدا به خبرنگاران فرمودند منظورایشان رفتارهائی هستکه درموقعیت وجایگاه های ایشان بروز وظهور پیدا کرده است-این جریان که مورد تائید وقبول فضائی ازمحبوبیت ریس ارتش که رهبری عزل ریس جمهوری اسلامی اقای محمد مرسی که سال گذشته تظاهرات مردمی زیادی برعلیه اقادماتی که در سالهای اخر ایشان رخ داد نشات گرفته است-از زمانی که این درک بوجود امده است که ایشان بعنوان ناجی ملت ومبارزورهبر سرسخت ": چنگ باتروریسم": که باسرکرده های طاعونی انها معرفی شده است محبوبیت جناب اقای الیسیی به ستارگان میرسد-سخنرانی های جهت دار وبحث بر انگیز مذهبیون بخصوص جناب اقای علم-که دراین شرایط چالش برانگیزسرعت بیشتری به نطریات مردمی و ازانهاراچه در روش واخلاق وهمین طور درارزشهاحمایت کرد-که میبایست از این ارزش ها ورفتارها بشدت حفظشوندوتغیری درانها رخ ندهد وفرنگ توسعه وتکامل بدون تغیر بکارخوداش ادامه دهد-ایشان گفتنداسلام دستور میدهدکه هرکس به اندازهموقعیت اجتماعی اش ومقام اش مورداحترام واقع شود واضافه کردندکه ایشان همیشه مدافع و تکریم کننده حوزه ودانشگاه الازهر بودند- که قدیمی ترین وممتازترین جایگاه رادریادیگری علوم اهل تسنن را دارا است وسنتا همیشه یک سکوی پرش وارتقای ارزشهای اسلام مدرنبوده است روحانیون مصری در زمانی که اقای مرسی بر سر کار بودبشدت تحت مراقبت وسانسور قرار داشتندبخاطرخطابه ها وسخنرانی های مذهبی که چهره های سرشناس ایکه حکمرانان وعوامل غیرقابل تنزلی که از طرف خداوندمنان فرستاده شدند بیان میشد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تنقیح معانی- نظریات شخصی است- جناب حضرت ایت الله معززمرحوم جناباقای کرامت الله ملک حسینی رحمت الله علیه – میفرمودند که شمشیر ذوالفقاردو شاخه نبوده است که ان هم برای شمشیردرجنگ مسئله ساز است بلکه دولبه بسیار تیزی داشته است- غالبا شمشیر یک لبه تیز میساختند یک لبه دیگر صاف ویا پخ میزدند زیرا درجنگ چناچه شخص قدرت ومهارت نداشته باشد ضربه شدیدبه شمشیر بزنند به صورت خودش بر میگردد ویاجائی از بدن را مجروح میکند- وتمیز کردن انهم دقت زیادی میخواهد- دوم –درباب فلسفه ومسائل حلال وحرام از امام صادق رحمت الله علیه وسلام الله علیه واله والسلم سئوال شد امام علیه السلام جواب زیبائی دادند فرمودند": هیچ چیزی( بر میگرد د به موضوع)جعل نشده است(وضع وساختن) مگر به خاطرچیزی دیگری": موضوع کاملا روشن است- بعضی بزرگان فرمودندکه هرشی به خاطر شی دیگری حلال شده استمقصود ان است که خصوصیات خاصی د ارد که دارای حسن ذاتی است ویاقبح ذاتی است تصوراین حقیر این مطلب مخاطبین بخوبی درک میکردند ولی ممنظور این است که موش برای مار حلال است وبرای انسان حرام است زیرا اگر موش حلال است برای مار دارد     پس حسن ذاتی مطلقداردپس برای انسان .وموجودات دیگر حلال است- درحالی که حلال وحرام بیشتر برای انسان است بعنوان مثال استفاده از طلا برای بانوان حلال است وبرای اقایان حرام است به معنای نسبیت است-سوم-درجنگ احد- حضرت علی علیه السلام وابودجانه تنها از حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دفاع میکردندکه جناب ابودجانه رحمت الله علیه بخش کمی از میدان راداشت وحضرت علی علیه السلام تقریبا کل میدان خاص را زیر پوشش خوداش داشت- حضرت صلوالته الله علیه واله والسلم بقدری کشتند که شمشیرشان بنام صفدر شکست- وتقاضای شمشیر حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کردند-حضرت جبرائیل علیه السلام نازل شدند از حضرت علی علیه السلام تمجیدکردند که حق مواسات وایثارراتاحدنهایت درحق رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ایفاکرده است وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند": علی ازمن ومن ازعلی هستم": حضرت جبرائیل علیه السلام فرمود من از شمادوتا هستم حرف حقی است نورواحد چهارده معصوم به قولی که اینجا تائید میشو وبه قولی نور حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرشتگان راخلق کرده است ولی بعضی بزرگان فرمودند تنزل حضرت جبرائیل علیه السلام باعث ترقی وتکامل حضرت جبرائیل شده است که درحدی قرار دارد که بان دوعظمت صلواته الله علیهم اجمعین قرین شده است-

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تنقیح معانی- نظریات شخصی است- جناب حضرت ایت الله معززمرحوم جناباقای کرامت الله ملک حسینی رحمت الله علیه – میفرمودند که شمشیر ذوالفقاردو شاخه نبوده است که ان هم برای شمشیردرجنگ مسئله ساز است بلکه دولبه بسیار تیزی داشته است- غالبا شمشیر یک لبه تیز میساختند یک لبه دیگر صاف ویا پخ میزدند زیرا درجنگ چناچه شخص قدرت ومهارت نداشته باشد ضربه شدیدبه شمشیر بزنند به صورت خودش بر میگردد ویاجائی از بدن را مجروح میکند- وتمیز کردن انهم دقت زیادی میخواهد- دوم –درباب فلسفه ومسائل حلال وحرام از امام صادق رحمت الله علیه وسلام الله علیه واله والسلم سئوال شد امام علیه السلام جواب زیبائی دادند فرمودند": هیچ چیزی( بر میگرد د به موضوع)جعل نشده است(وضع وساختن) مگر به خاطرچیزی دیگری": موضوع کاملا روشن است- بعضی بزرگان فرمودندکه هرشی به خاطر شی دیگری حلال شده استمقصود ان است که خصوصیات خاصی د ارد که دارای حسن ذاتی است ویاقبح ذاتی است تصوراین حقیر این مطلب مخاطبین بخوبی درک میکردند ولی ممنظور این است که موش برای مار حلال است وبرای انسان حرام است زیرا اگر موش حلال است برای مار دارد     پس حسن ذاتی مطلقداردپس برای انسان .وموجودات دیگر حلال است- درحالی که حلال وحرام بیشتر برای انسان است بعنوان مثال استفاده از طلا برای بانوان حلال است وبرای اقایان حرام است به معنای نسبیت است-سوم-درجنگ احد- حضرت علی علیه السلام وابودجانه تنها از حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دفاع میکردندکه جناب ابودجانه رحمت الله علیه بخش کمی از میدان راداشت وحضرت علی علیه السلام تقریبا کل میدان خاص را زیر پوشش خوداش داشت- حضرت صلوالته الله علیه واله والسلم بقدری کشتند که شمشیرشان بنام صفدر شکست- وتقاضای شمشیر حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کردند-حضرت جبرائیل علیه السلام نازل شدند از حضرت علی علیه السلام تمجیدکردند که حق مواسات وایثارراتاحدنهایت درحق رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ایفاکرده است وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند": علی ازمن ومن ازعلی هستم": حضرت جبرائیل علیه السلام فرمود من از شمادوتا هستم حرف حقی است نورواحد چهارده معصوم به قولی که اینجا تائید میشو وبه قولی نور حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرشتگان راخلق کرده است ولی بعضی بزرگان فرمودند تنزل حضرت جبرائیل علیه السلام باعث ترقی وتکامل حضرت جبرائیل شده است که درحدی قرار دارد که بان دوعظمت صلواته الله علیهم اجمعین قرین شده است-

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-توحیداز دیدگاه فلسفی وسیاسی-در طول تاریخ تا امروزهرنسبت زشتی به دین اسلام ومذهب شیعه شخصیتها ی اسلامی زدند ودرطول تاریخ شیعه بزرگانی که بعضا یا بخواست امام زمان علیه السلام مانند علامه صدوق وبرادر مکرم اش ویا کمک های فراوانی راامام زمان علیه السلام به افراد شایسته کرده اند تا جان سالم از این معرکه های جهنمی به سلامت بیرون بیاید- بعنوان مثال ادیان گذشته فقط میگفتندخدا یکی است وکاری به مذاهب دیگر نداشتند- ولی دراسلام- لاا له الا الله امد که فقط مختص اسلام است—معتزل شیعه را جبری مسلک میدانست ودشنام میداد واشاعره شیعه مشرک میدانست که قدرت الهی را به هیچ گرفته است ودرعرض خداوند منان است نه درطول بنده خدا نیست بنده خدا وبنده رای خودهم هست غربیان شیعه نه دمکرات است نه روشنفکر است ونه اهل رفاه است- نه اهل علوم تجربی است ومتعصب است- اخیرا که پاک تروریست وضد جهان است- کفر همیشه درتغیر ذائقه مردم از اهل ایمان متاسفانه جلوتر بوده است بطوریکه بسیاری از مسلمانان از عینک کفر به اسلام نگاه میکنندچناچه درچهارچوب انها نباشد باطل است مانند منافقین—این هم بدعت جدیدی نیست وحالا حالا ها خواهد بود وادامه دارد-اما دربحث فلسفی- عقل وعلم اثبات میکند هستی میتواند به انواع مختلف باشد ولی از یک قانون فلسفی تبعیت میکندکه صفت از خصوصیات موصوف ساخته زیر بنا خصوصیات ازذات نشائت میگیرد- مثال هیدرژن برسبیل مجاز یک فرکانس دارد- واکسیبژن همین طور ترکیب این دو فرکانس میشود اب پس صفت از موصوف گرفته شد چون ذات الهی همهمنیطور است ولی ذات بسیط است مثال بزنم گیاهان دونوع عطر دارند یکی ان که جوهر انرا بوجود میاورد بصورت مستقل دربرگ وجای دیگر قرار میدهد واین عطر بتدریچ متصاعد میشود بدون انکه جوهر تغیر کند- ولی یک عطر دیگر است جوهر انربصورت یک صفت ایجاد کرده است وباتغیر با ان یعنی جوهر تغیر کرده است به معنائی فرکانس جوهر انرا ایجاد میکند-


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99