سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی برمقاله اقای "ج-ج رابینسون": در روزنا مه اینترنتی":مینی وان نیوز":مالدیوکه درباره اقای دکتر احمد شهید است با هیچده کامنت بسیاز زیبای – دقیق وکوبنده کهنشان از رشدجوانان مالدیو وتاثیر گذاری جمهوری اسلامی درجهان اسلام است- اینمقاله زمانی که ایشان به مالدیوامده است تهیه شده است گرچه بحث خود بخود پیچیده وکشاف خواهد بود سعی بر ان است نقاط کلیدی بصورت اجمالی مورد کنکاش قرار گیرد- عنوان مقاله": تحقیقات بازرس ویژه سازمان ملل در اینده همچنان ادامه خواهد یافت حتی اگر ایران همکاری لازم را انجام ندهد- دکتر شهید- سازمان ملل بایدبداند با یک ایدولوژی الهی روبرواست که از قوانین بشری درحدمجاز عمل خواهد کرد فرهنگها دریک فرهنگ به ظاهر جهانی هنوز خیلی زود است حل شوند انهم فرهنگی که شعار شیک ولوکس میدهد ولی درعمل هسته منجمد ومعیوب وناقص دارد وتاثیر امریکا وانگلستان وصیهونیست در تصمیم گیری ان کاملا مشهود است که اکثر کامنت بخوبی به ان هشدار وتوجه کردند-شخصی که بعنوان بازرس ویژه سازمان ملل به ایران میاید با درحد شبه مجتهد با سواد باشد ومنصف وباتقوا وبا ایمان باشد وسازمان ملل شفافیت گذارش ایران راتغیر ندهد که بعضی کامنت ها به ان توجه کردند ودلیل انرا بر ا تطهیر امریکا وانگلستان واسرائیل لازم میدانستند وگرنه انها محکوم میشدند- انتقاد از حقوق بشر ایران بیشتر توسط امریکا وانگلستان واسرائیل انجام گرفته است- همانطور که اقایمحمد کریم عابدی نمانیده مجلس وجزو هیت حقوق بشر مجلس فرمودند اول بایدبه حساب طغیان امریسکا وانگلستان واسرائیل درحقوق بشر پرداخت وحساب انان را رسید- کشورهائی که علاوه بر طغیان درحقوق بشر دربر گیرنده جنایت جنگی هم شدند حق انکه سنخگوی حقوق بشر باشند نیستند وبا کشور های مترقی یک بازی کثیف شرم اور اتهام زنی درباره حقوق بشر رابوجود اوردند- سازمانملل یک خدمت به ایران کرده است برای سهولت درکار دفترحقوق بشر بخش ایران رابه مونیخ منتقل کرده است واز ماه مارچ امادگی خودرا به ایران اعلام کرده است نکته زیبائی که کامنت گذارها گفته اند یکی این است که اسرائیل وامریکا هر شعاری بدهند وهر استدلالی کنند همان درست است ولی هرچه ایران بگوید درست نیست بایدبر اساس معیارهای سازمان ملل وتحقیقات سازمان ملل ارزیابی شود؟؟!! درحالیکه جنایت انها گاهی از طرف خودشان بعدا اعتراف کردند!!-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی به اقای دکتر احمد شهید-مالدیو یک حکومت مترقی زیر نظرا نگلیسیها داشته است؟؟ عالم و عامی در  امن امان وارامش ؟ در سال 65 میلادی انگلستان ازادی داد شخصی بنام اقای عبدالله قیومی سرکارامد- به نظر حقیر ضد انگلیسی دست انگلیس خواند که بزودی همسود؟ میشوند وانواع واقسام ادیان وایدلوژی ها وبخصوص مسحیت وارد میشود البته این موضوع من بعدا انشالله بحث خواهم کرد واینجناب از اسلام چیزی نمیدانست وقانون گذارند فقط در مالدیو باید اسلام باشد از ان ببعد ایشان دیکتاتور شد یک ساله کلک اش را کندند چون ریشه نژادی بیشتر افراد مالدیو سینهالی که از نژآد سریلانکا است ایشان به سری لانکا تبعید شد تا انکه نوبت به کابینه دکتر ناشید رسید که این جوان جویای نام جناب دکتر احمد شهید هم بعنوان وزیر امور خارجه منصوب شد- جریان ارام حرکت میکرد تا کم کم مسئله بهار عربی مطرح شد البته باید گفت چین وهند از نفوذ انگلستان درکالدیو خوشحال نبودند وجناب دکتر ناشید که ایشان جوانی درجویای نام است تصور میکنم که هندی باشد چون ایشان به هند پناهندهشده است و.لی دادگاهش در ماله پایتخت مالدیود بسیار داستان ساز شده است؟؟جناب اقایدکتر شهید ازانگلستان دکتری حقوق بینالملل گرفته است ولی بعنوان استاد مدعو درنیویرک دورهای زیادی رادیده است ومبتکر دموکراسی مسلمانی ویبره است(لغت ویبره در زبان انگلیسی یعنی پرانرژی وپر تحرک وجنب وجوش واین لغت با موبایل درایران عمومیت پیدا کرد که مبوبایل صدایش خفه شده با جنبش وجوشی که موبایل ایجاد میکند از طریق بدن فرد به جای زنگ متوجه ارتباط میشود) این گروه شروع کردن دموکراسی مسلمانی ویبره را درمالدیو بوجود بیاورند( اکشن) مادیو بلندترین ارتفاع ان چهارمتر ونیم است واب دریا در حال ارتفاع است وتنها از طریق جهان بخصوص وغرب مامیتوانیم این مشکل لاینحل را حل کنیم وبرای جلب توجه جهان وغرب اعضای دولت غواصی یادگرفتن وکابینه در زیر اب تشکیل میشد مالدیو زیباترین دریا های جهان را دراطرف دارد وبهشت غواصان است وصدها سایت غواصی در زیر اب تهیه کرده است وبیش از هزار جزیره های کوچک که اگثرا از دوکیلومتر مربع کمتر است وعلتی که از اطراف وحتی اعراب وایرانیان به انجا رفتند موضوع ماهی گیری که یکی از منابع صادراتی مالدیو هم است ولی فکر نمیکنم کارخانه روغن ماهی داشته باشند ودوم زیباترین صدف های دنیا انجا است که در سابق به جای پول استفاده میشده است این جناب دکتر ناشید مداوم نمیدانم به چه علتی ویبره راه میانداخت وخودایشان اکنون بالترین ویبره را راه میاندازد ومایه کیسه سیاسی مالدیو شده پناهده درهند است زیرا یک کودتا انجام گرفت به سی وپنج کلانتری حمله نمادین شد گرچه پلیس با ایشان بود وتوسط دوصف پلیس وارد جمعیت درماله شد که سخنرنی کند ولی هجوم مردم نبود وچه شد پلیس فرمودن مجبور به کشتن مردم میشویم وایشان به هند پناهنده شده است واخیرا دادگستری که زیاد فعال شده است هروز اطلاع میدهد که دادگاه ایشان تشکیل شود بعضی زمان راموافق نمیدانند ولی خودایشان زمان را مناسب میداند تاخیر دلیل سیاسی میداند یک وزیررا احضار میکنند که ایشان میفرماید به من ایشان تلفن نزده است – البته ارام ارام ترو ر شخصیتها هم هست واین جناب دکتر ناشید از کافر محض تا مسلمان ناب در نوسان است وجالب انکه وزیر جنسیت دارند که یک خانم است هروز وهر ساعت درباره حقوق از دست رفته خانم در  مطبوعات بحث است که فردتصور میکند که وضع بدتر از امریکا است به دکتر شهید عرض میکنم صلاح شمانیست که یک فرقه مذهبی جدید اسلامی ایجاد کنید واز مسحیت غرب عبرت بگیرد نکته قابل ملاحظه دیگر انکه تافرصت کوتاهی سفر به ترکیه نصف قیمت شده است وسیا یک نفر مالدیوی را اجیر کرده بوده است که در پاکستان بمب منجر کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-یادبودی از جناب هگو جاوز-او داستایفسکی امریکای لاتین-نامه سرگشاده انقلاب برای غرب – مفسر کتاب ابله برای رهبران جهان اوکه بایک سنگ هم غرب استعمار گر تا غرب ترورساز وهراس افرین وهم رهبران وابسته اش رد وبیانگر ان بود که انقلاب واسلام هنوز همراه ما هستند وسر زنده وذی حق واین غرب است که سرانجام به بایگانی تاریخ جا خوش خواهد کرد- داستایفسکی گفته بود ومن ایده السیستی هستم که از هر رئالستی واقع گراتر می باشم- وسئوالیکه داستایفسکی مطرح میکرد که اگر اصول غرب صحت داردپس چرا که مشکل راحل نمیکند و وجایع میساز دواگر او بر حق نیست پس چرا سخنرانی ایشان را در سازمان ملل از مطبوعات امریکا تا خبر گذاری الجزایر مخدوش کردند؟؟!! ایشان بیان کرد که جهان درلبه پرتگاه است وبه اقدامات اورژانسی برای پیشرفت نیازمند است ولی چرا کشور ایشان بعنوان مثال دجاربکوه شده واتهام زدن وتحریک مخالفین میشودوبقول جناب داستایفسکی دونوع سقوط داریم- یکی خودانسان سقوط میکند مانند غرب ودیگری قربانی میود که دومی دلخراش تر است که داستایفسکی بدنبال تبین ان در کتاب ابله است- درمجامع بیناللملی که اکثر اهداف مقدس مطرح نمیشودچه جای جشن های بیناللملی گرفتن است؟؟!! زمانی که ساختار طبیعت درا بشدت تخریب میکنیم چه جای بهبودی برای بشریت است؟؟ سازمان مللی که درتمام طرح های استراژیکش با شکست روبرو شده است همنشان برن است که دست ابرقدرتهای غرب درپشت قضایا هست وهم مدل کار وساز بشدت فرسوده شده است یکی ازمهمترین اهداف سازما ن بین الملل بر قرای صلح است-( باید اضافهکرد که سازمان بین الملل در ایجاد یک ساختار اموش وپورش کارا با شکست ربرو شده است امروزه رغرب بلخصوص امریکا کتب تحقیقاتی مزخرفی بوی جنگ میدهد درتحقیقر حقایق جهان وکشورها به چاپ میرسد تافرهنگ از دوره خارج شده امریکا چند روزی رنگ وروغن زند)-نه ریشهای برای رشد فراهم اورده است نه بالی برای پرواز-فقط چیز بلد است شعار های کهنه شده رانومیکند وبا عنوان نولبیرالیزم جهانی به سرگردکی امریکا بشریت سوار بر قطار کمالات بر ریل نور حرکت خواهد کرد- کسی مخالف یک الگوی جهانی نیست وبااو مشکلی ندارد ولی برسر کدام الگو چالش وجود دارد-ما به جهانی نیز داریم که تعامل درون جهانی داشته باشد وبر اساس حقایق کشورها- تبادل دانش-وحدت بازار وارتباط درونی وجمعی بشرطی که منجر بهدرک مشکلات شود وتنها راه حل یک کشورخاص هم نباشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-یادبودی از جناب هگو جاوز-او داستایفسکی امریکای لاتین-نامه سرگشاده انقلاب برای غرب – مفسر کتاب ابله برای رهبران جهان اوکه بایک سنگ هم غرب استعمار گر تا غرب ترورساز وهراس افرین وهم رهبران وابسته اش رد وبیانگر ان بود که انقلاب واسلام هنوز همراه ما هستند وسر زنده وذی حق واین غرب است که سرانجام به بایگانی تاریخ جا خوش خواهد کرد- داستایفسکی گفته بود ومن ایده السیستی هستم که از هر رئالستی واقع گراتر می باشم- وسئوالیکه داستایفسکی مطرح میکرد که اگر اصول غرب صحت داردپس چرا که مشکل راحل نمیکند و وجایع میساز دواگر او بر حق نیست پس چرا سخنرانی ایشان را در سازمان ملل از مطبوعات امریکا تا خبر گذاری الجزایر مخدوش کردند؟؟!! ایشان بیان کرد که جهان درلبه پرتگاه است وبه اقدامات اورژانسی برای پیشرفت نیازمند است ولی چرا کشور ایشان بعنوان مثال دجاربکوه شده واتهام زدن وتحریک مخالفین میشودوبقول جناب داستایفسکی دونوع سقوط داریم- یکی خودانسان سقوط میکند مانند غرب ودیگری قربانی میود که دومی دلخراش تر است که داستایفسکی بدنبال تبین ان در کتاب ابله است- درمجامع بیناللملی که اکثر اهداف مقدس مطرح نمیشودچه جای جشن های بیناللملی گرفتن است؟؟!! زمانی که ساختار طبیعت درا بشدت تخریب میکنیم چه جای بهبودی برای بشریت است؟؟ سازمان مللی که درتمام طرح های استراژیکش با شکست روبرو شده است همنشان برن است که دست ابرقدرتهای غرب درپشت قضایا هست وهم مدل کار وساز بشدت فرسوده شده است یکی ازمهمترین اهداف سازما ن بین الملل بر قرای صلح است-( باید اضافهکرد که سازمان بین الملل در ایجاد یک ساختار اموش وپورش کارا با شکست ربرو شده است امروزه رغرب بلخصوص امریکا کتب تحقیقاتی مزخرفی بوی جنگ میدهد درتحقیقر حقایق جهان وکشورها به چاپ میرسد تافرهنگ از دوره خارج شده امریکا چند روزی رنگ وروغن زند)-نه ریشهای برای رشد فراهم اورده است نه بالی برای پرواز-فقط چیز بلد است شعار های کهنه شده رانومیکند وبا عنوان نولبیرالیزم جهانی به سرگردکی امریکا بشریت سوار بر قطار کمالات بر ریل نور حرکت خواهد کرد- کسی مخالف یک الگوی جهانی نیست وبااو مشکلی ندارد ولی برسر کدام الگو چالش وجود دارد-ما به جهانی نیز داریم که تعامل درون جهانی داشته باشد وبر اساس حقایق کشورها- تبادل دانش-وحدت بازار وارتباط درونی وجمعی بشرطی که منجر بهدرک مشکلات شود وتنها راه حل یک کشورخاص هم نباشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الر حمن الرحیم-پیامی برای کانسرواتیو های افراطی امریکا-دراغاز بعثت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم محافظه کاران افراطی- ناسیونالیستها افراطی که خودرا به سنت های پوسیده زمان چسبیدند-چون فرعون که انهم فقط برای منافع دنیائی است ولاغیر چون ابوجهل وابولهب وغیره لعنتالله اجمعین وپیامبر اکرم صلوالته اله علیه واله والسلم فردی نفوذی برای شکست حکومت ور شکسته انان است که خود خبر ندارند واین همان استهزاخداوند منان است-دوران حفظ مکانهای استراتژیک به ان سادگی قبل گذشته است تاریخ قران بخوبی اثبات میکند به جای نقاط استراتژیک بایدقلوب مردمان فرهیخته رابدست اورد- اگرقراربود با برچسب زدن ونشر اتهمات- کلمات زهراگین گفتن وتحریک احساسات کردن کارپیش میرفت- امروزه هیچ مستکبری سرنگون نمی شد- طبیعی است که امریکا که خواسته های اخوان المسلمین را که برکناری مبارک وپالئین اوردن مقداری سر اسرائیل بود شماخانم بچمن نپذیرید وحتیعر بستان ودیگران کیش کنید شاید اخوان المسلمین دربرنامه خود تجدیدنظر کنند- بیان انکه اخوان المسلمین انطور که خودر وانمود میکند نیست میفرمائی واقع ان طور نیستند بلکه حقیقتا مافیا؟؟!! هستند پس دیگران چی هستند؟؟؟درحالیکه غرب تا امروزچهرهای که از اخوان المسلمین تعریف کرده است ترکیبی از سکولارسیم ومحور اصلی غیر رادیکال بودن است ومیانه روهائی که درسطح بسیار پائینی بحث از جهاد کردهاند؟؟-سکولاریسم غرب تا زمانکه اسلام روحی درکالبد نداشت وملل اسلامی وجهان سوم پراکنده بودند وغرب فعل و وحودت نظری داشت وحشتی از اسلام وکشورهای اسلامی نداشت امروزه که کمی مسئله فرق کرده است وسکولاریسیم متفرق ومختلف وبعضا متضاد هم شده اند بهترین چاره ایجاد اتش جنگ با مسلمانان است بلکه سکولاریسم متحد شوند ومسلمانان را بتوان ازهم دور کنند ولی غرب هیچگاده ازبیابانی که درا ن کگرفتار شده است به صراط باز نخواهد گشت وراه برون رفتن از این بیایان راپیدا نخواهد کرد مگر به کمک مسلمانان- انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم بخش دوم اسلام هراسی در حزب جمهوری خواه –امریکا-  اتهامات وبرچسب های جناب خانم": بچ من": بر اساس سبک تهمت زنی جناب مارشال اقای مک کارتی ساخته وپرداخته شده است (مارشال مک کارتی – یک شخصیت بسیارافراطی بر علیه مخالفین امریکا بود که تی مخالفین داخلی امریا را از هرقماش بخصوص کمونیست زیر باران اتهامات بی اساس میگرفت)- باکمال شگفتی وتعجب بسیاری از مسلمانان وتمجیداانان- اقای مک کینتمیمی گرفت که باایشان درباره اتهمات بی پروا وبی اساس وارد چالش جدی شود-ایشان ان ادعاهای صرف را"حملات:بی دلیل وبی اساس وبدون داشتن مبنائی و شواهدی که به خانمی محترم انجام گرفته است":--من بخوبی درک واحساس میکنم که چه میزان این امر دردناک وضربات واسیب های روانی به شخصیت وابروی وافتخارات وغرور انسانی ایشان را وارد کرده است درحالیکه خالی از حقایق وخیر خواهی است وبه همین خاطر است من تصمیم گرفتم در دفاع از خانم هما عابدین صحبت کنم که درسالن عمومی سنا صحبت کرده است-این دفاع بهاری شاید باعث ان شد- که جناب سخنگو سنا اقای ":بونر": این جرئت را پیداکرد که سخنرانی کند وفرمودند که من خانم هما عابدین را واقعا نمیشناسم-؟؟!! سازمان کعب احبار امروزه جهانی –امریکا مگر خواب است؟؟!!) به خبرنگاران گفت—": اما از طریق همه راهها وشواهدایشان را حقیقتامی شناسم که ایشان یک کارکتر بی غل وغش متین را دارا هستند ومن تصور میکنم اتهماتی از این دست که درحال پراکنده شده به اطراف است کاملا خطرناک است_ ودیگر رهبران ممتاز حزب جمهوری خواه انهاهم صدای اعتراض ومحکومیت خودرا بر این لیست اضافه کردند؟؟!!! عجب؟؟!! – فرماندار سابق نیوجرسی از حزب جمهوری خواه- جناب ":کریستین تود ویت من": درنوشتهای که ارجاع داده بود موضوع را به زمان اقای مارشالمک کارتی که ازاین قسم اتهامات بی اساس وافسار گسیختهکه بوسیله اقای بچمن نماینده مجلس ودار دسته ایشان بیان شده است یاد اور دوران کم ارزش تاریخ امریکا است-جناب ": ایون-اد-رولینز": که مدیر سازمان تبلیغاتی ایشان برای ریاست جمهوری بوده است نوشته است که ایشان": باحقایق دارای مشکلات است:" وشاید این امر باعث اظهار بیانیه ای بسیارسخیف وفاقد حقایق شده است-قبل از این حادثه تمام کاندیدهای حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری در دره اتهمات زنی ومحکوم کردن مسلمان درموارد دیگری سقوط کردند؟؟؟ ومیبایست از این دارو دسته دوری بگزینند—م- این مسئله ای جدید نیست یزید علیه لعنت که دستور داده بود درکوبیدن شخصیت فوق تصور مقام اهلبیت مکرم رسول اعظم صلواته الله علیه واله والسلم از هیچ سعی کوتاه ای نکنند وخوداش هم میخواست علت تامه ای باشد بر اینموضوع درانجلسه متوجه شد که اهلبیت مکرم صلواته الله علیهم اجمعین رادرست نشاخته است ولذا از شوهرمقدس ایشان درخواست کرد که حضرت زینب سلامه الله علیها رابه شام بیاورد وامنیت ایشان راهم تامین کند و لی ان ملعون اهل تحقیق وپذیرش حق نبود دران جلسه بنا بر نظریه یکی از علما سه تن از مصر بودند خیلی تعجب کردند وبه مصر رفلتند ودرخواست مسافرت ایشان رابه مصر جویا شدند وبه هردلیل حضرت زینب کبری سلامه الله علیها نرفتند ولی بخ جای خود یکی از شاگردان مبرز خودر ا که اتفاقا نام ایشان هم زینب بوده است با عبائی خاص به جای خود فرستادند وایشان دریک کاروانسرای بسیاربزرگ که سی پله منبری میخورد تا به طبقه اول برسد سخنرائی غرائی کردند ومصریان گفتند ما اجازه نمیدهیم که شما بر گردید وایشان در منزلش درهمان عبا به خاک سپردند وبه اندازه سر سوزنی چیزی فهمیدند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تحلیلی شخصی  درباره کتاب – بت های ذهنی وخاطره ازلی استادمعززپرفسور شایگان- در واقع دونوع فرهنگ ودیدگاه دربار فلسفه افرینش انسان وهستی این جهانی وجود دارد- که بقول ناب استادمتغایر یک دیگر هستند- جناب استادمیفرمایند –برخوردشان بایک دیگر ما را به رفتاری نسنجیده و واکنشی غیر قابل پیش بینی سوق میدهد- درحقیقت یکی سمبل اش  فرهنگ سحره بود ودیگری عصای حضرت موسی علیه السلام- که ابزار وادوات سحره را بلعید- واندیشه سحره راهم بلعید  ولی مسلم است خواص بدنبال موسی علیه السلام بودند وعوام هم بدنبال سحره بودند وجای تاسفی راقران میفرماید وجود ندارد- چه دلیلی وجود دارد که خواص گیچ ومنگ شوند؟؟؟!! خود کرده را تدبیر نیست-شب است وچراغ—اجباری هم درکار نیست-  واین قانون برای بشر مکتوب شده است- مگر همه مهدی های قلابی را غربی هاساخته اند؟؟!!-  امادرمورد عرفان- فرانسویان شعارهای سوکولاریسمی با اشعار جناب مولانا ترکیب کرده اند ویا کلیسائی را باز بااشعار جناب مولانا ترکیب کردند وبعضی ها عرفان مارا باعلوم غربی مخلوط میکند که دشاید بخش کفر امیز ان؟؟!! کاسته شود ودرکش را اسان میکند؟؟!! ان بخش از عرفان که به قول عرفا بخش خفته عرفان است بیدار میشود وفرد دست وبازوی توانائی پیدا میکند؟؟؟!!-من مدتها بدنبال کشف علت غش کردن علی علیه السلام در دعای های شبانه بودم ومطالبی زیاد شنیدم وخواندم- ولی سرانجام به این نتیجه رسیدم که زمانی اندکی لطف خداوند کم رنگ میشود حضرت غش میکند- 


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0