سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—به بهانه اتنخاب اقای رافائل کوره ا-معاون ایشان فرمودند – افسانه به عینیت تبدیل شد- حقیقتیبزرگ است جهان غرب ومردمان محروم جهان چنین وضعی را باور نمی کردندکه تحقق پیداکندلذا غرب امروزه جائی را درجهان ندارد که بتواندچهره استعماریش راپوشش دهدبلکه هرروزه از چهره غرب حجابی بکنار میرود دراکوادور نیروهای چپ باهم رقابت میکردند وجالب انکه این نیروها درکلیسامحل زندگانی خودشان رای دادند وجناب کوره ا به مردمان ملتش فرمودند خداوندبه شما پاداش شایسته دهد- ورقیب انتخاباتی من فقر است که باید انرا شکست دهم- لذا نیروهای چب انقلابی به همرا ه مذهبیون ضد امپریالیسم کم کم در حال گسترش است که در امریکای لاتین پیشتاز کوبا بوده است ودرخاورمیانه وکشور های اسلامی ایران است در امریکای لاتین وحشت  بر ان است که که کشور  کلمبیاهم سقوط کندودخاورمیانه اسرائیل وعربستان سعودی که از هم اکنون درفشار روانی قرار دارندوبدنبال انهم ترکیه حائز اهمیت است- ریس جمهور اکوادور دستور واگذاری بانک دولتی اکوادور رابه مردم داد هاست وبا بانکداران خصوصی هم وارد مذاکره خواهد شد- وفرموده است برای سرمایه گذاری در اکوادور – کشوررابه رهن امریکائی ها درنخواهم اوردوبدنبال یک پارچه کردن امریکای لاتین وهمکاری با کشورهای انقلابی وچپ دنیا است وچین کمونیست ودوشرکت معظماش وارد اکوادورشده ودفترزده است ولذا بی جهت نیست که انگلستان وفرانسه یکی علیه ایران ودیگری علیه سوریه  شدت عمل خود را افزایش داده اندوبخشی از رسانه انها که نمیتواند د ر جهان نقش افرینی کند تعطیل میکند مداوم توسط رسانه های خود تحلیل میدهد گناهکار وبیگناه معین میکند وجای دادگستری کشر ومجلس کشور وحتی ولایت العظمی فقیه کشورتصمیمی گیری میکند که همچنان چند روزنماه های طرفدار غرب در اکووادورانجام میدهند که امسال به وضعیت انان رسیدگی خواهد شد وهرکس که به کشور ش خدمت کند شخص کورا از ایشان تمجید خواهد کرد وپشتیبانی خواهد نمود-استعمار غرب یک کشور فقیر با مشکلات زیادی باقی گذاشت حتی یک جاده سر تاسری امازون هم ساخته نشده است سیلبندی هم ساخته نشده است و ساختمان بسیار روستا وشهر درمقابل  زلزله  بادرجات پائین قدرت مقاومت ندارد بیکاری وحشتناک است  ودونیم درصد کشور دوازده میلونی درخارج هستند که بیشترانان در اسپانیا هستند و قبلا بشدت از سیاست  نفرت داشتند وبی اعتنا بودند  وهیچگاه درتعطیلات  رای نمیدادند روابط اقتصادی بین کشورهای لاتین بسیار اندک بود واطلاعات از مسائل داخلی وخارجی اندک بود  علت شکست کمپانی داخلی را درک نمیکردند ورهبران سیاسی سابق  امروزه فهمیده اند که جزو مافیا ودزدان قهاری بودند درحالیکه دولت فعلی  اکوادرور میزان کمی اطلاعات نشر داده است ؟؟!!- ومحبوبیت  زیادی مانند کوبا درجهان نداشتند – وغرب مداوم علت  فقر انان تنبلی  وعدم روی اوردن به تخصص های بالا  مطرح میکرد  ولی امروز  اکوادور دارای محبوبیتی  بین کشورهای مترقی  وانقلابی  وچپ  دنیا  است وغرب یک لولو غر غر ی بیش درنزد انان نیست – واقای کوررا خود رایک فرد دولتی  نمیداند بلکه خود را وکیل ارعایا در دولت معرفی میکند ومداوم اطلاعات زیادی را از وضع کشور وطرح های خودبیان میکند وتخصص اش هم دراقتصاد است - .امروزه  تاثیر اکوادور درپرتقال وحتی اسپانیا مشهود است ومسلما با پیشرفتهای انان زیادتر خواهد شد وغرب تنها میتوان جلوی پرواز انها را سعی کند بگیرد یک فرصت طلائی دیگری بعد از شکست اندلس نصیب مسلمانان شده است ومن تصور میکنم  این بار مسلمانان بادقت زیادی متون اسلامی را بادقت غربال میکنند ویک اسلام ناب رابدنیا معرفی خواهند کرد انشاالله- ادامه دارد 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99