سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-غرب باید پاسخگو باشد- یک رادیو خارجی انگلیسی زبان بیان کرد که زمانی که معمر قذافی به حکومت رسید درامد لیبی برابر درامد کشور قزاقستان بود ومیبایست حداقل حداقل به ده درصد پیشرفت های قزاقستان میرسید وایران مسلما انزمان بیشتر از قزاقستان درامد داشته است وعراق نصف قزاقستان درامد داشته است وچرا به میزان نسبی خودشان نسبت به قزاقستان نرسیدهاند وان خبرنگار علت جست وخیز مردمان را هم به همین علت میداند وغرب باید پاسخکو باشد مسلمان باید بدانند که جریان اندلس دوباره تکرار خواهد شد وبایدسعی کنند که اتفاق نیفتد وراه حل ان همان است که ان المانی که مسلمان شده بود به ابن رشد گفت- :" که ما نفرات مان نسبت به مسیحیان سخت کوش ولجوج فرانسوی والمانی واسپانیائی واطریشی که زیر نظر پاپ های لجوج ومتعصب سرانجام حملات سنگینی متوجه ما خواهند کرد وانزمان با تاکتیک نرم افزاری سعی میکردن که اورپائیان مسلمانشده را از بلاهای الهی بترسانند ودر درستی اسلام شک ایجاد کنند ومداوم سئوال ایجاد میکردند ولذا جناب ابن رشد افراد را وادارکرد درتمام رشته بخصوص نظامی واستحکام ها شهر ها کار کنند وهمه به نحقیق درتمام ابعاد وداشت وخوداش همه را دراین راه هدایت کرد ولی حکام احمق بر غضب کردند که ارتش کوچکترین شهر اندلس برای گرفتن اروپا کافی است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-غرب باید پاسخگو باشد- یک رادیو خارجی انگلیسی زبان بیان کرد که زمانی که معمر قذافی به حکومت رسید درامد لیبی برابر درامد کشور قزاقستان بود ومیبایست حداقل حداقل به ده درصد پیشرفت های قزاقستان میرسید وایران مسلما انزمان بیشتر از قزاقستان درامد داشته است وعراق نصف قزاقستان درامد داشته است وچرا به میزان نسبی خودشان نسبت به قزاقستان نرسیدهاند وان خبرنگار علت جست وخیز مردمان را هم به همین علت میداند وغرب باید پاسخکو باشد مسلمان باید بدانند که جریان اندلس دوباره تکرار خواهد شد وبایدسعی کنند که اتفاق نیفتد وراه حل ان همان است که ان المانی که مسلمان شده بود به ابن رشد گفت- :" که ما نفرات مان نسبت به مسیحیان سخت کوش ولجوج فرانسوی والمانی واسپانیائی واطریشی که زیر نظر پاپ های لجوج ومتعصب سرانجام حملات سنگینی متوجه ما خواهند کرد وانزمان با تاکتیک نرم افزاری سعی میکردن که اورپائیان مسلمانشده را از بلاهای الهی بترسانند ودر درستی اسلام شک ایجاد کنند ومداوم سئوال ایجاد میکردند ولذا جناب ابن رشد افراد را وادارکرد درتمام رشته بخصوص نظامی واستحکام ها شهر ها کار کنند وهمه به نحقیق درتمام ابعاد وداشت وخوداش همه را دراین راه هدایت کرد ولی حکام احمق براو غضب کردند که ارتش کوچکترین شهر اندلس برای گرفتن اروپا کافی است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-غرب باید پاسخگو باشد- یک رادیو خارجی انگلیسی زبان بیان کرد که زمانی که معمر قذافی به حکومت رسید درامد لیبی برابر درامد کشور قزاقستان بود ومیبایست حداقل حداقل به ده درصد پیشرفت های قزاقستان میرسید وایران مسلما انزمان بیشتر از قزاقستان درامد داشته است وعراق نصف قزاقستان درامد داشته است وچرا به میزان نسبی خودشان نسبت به قزاقستان نرسیدهاند وان خبرنگار علت جست وخیز مردمان را هم به همین علت میداند وغرب باید پاسخکو باشد مسلمان باید بدانند که جریان اندلس دوباره تکرار خواهد شد وبایدسعی کنند که اتفاق نیفتد وراه حل ان همان است که ان المانی که مسلمان شده بود به ابن رشد گفت- :" که ما نفرات مان نسبت به مسیحیان سخت کوش ولجوج فرانسوی والمانی واسپانیائی واطریشی که زیر نظر پاپ های لجوج ومتعصب سرانجام حملات سنگینی متوجه ما خواهند کرد وانزمان با تاکتیک نرم افزاری سعی میکردن که اورپائیان مسلمانشده را از بلاهای الهی بترسانند ودر درستی اسلام شک ایجاد کنند ومداوم سئوال ایجاد میکردند ولذا جناب ابن رشد افراد را وادارکرد درتمام رشته بخصوص نظامی واستحکام ها شهر ها کار کنند وهمه به نحقیق درتمام ابعاد وداشت وخوداش همه را دراین راه هدایت کرد ولی حکام احمق بر غضب کردند که ارتش کوچکترین شهر اندلس برای گرفتن اروپا کافی است-


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- شوخی با فیلم های امریکائی- از هولوکاست زنگ زدن که انسان فقط سینه وپا نیست لطفا بسته گرگی را تحویل تگیرید- چه روز خو.ش ایندی است که نمیشود راجع به":هالیوود ":حرف های خیلی جدی زد هالیوود شهری است که هرکی خواست میکشد ووگوش هم به کسی بدهکار نیست- شهر گناه به ان بیشتر برازنده تر است- ممکن شما درانجا یک اعتقادی داشته باشید وانرا بازی کنسد که مخالف تمام ادیان وعقاید عقلانی واخلاقی دنیا باشد وپروفسورهم باشید؟! و بایک مشت کثافت که به سروکله شما ریختند به خانه برگردید واثبات کنید که حصرت مسیح علیه السلام یک موجود وهمی است ویک چادوگر بت پرست هاوائیی یم عاقل تمام عیار است پرفسور به خانم دکتر میفرمایند- تا زمانی که درهالیوودبر وبیائی دارید بهتر ان است که مجرد باشید؟ ویا مرد بارانی میشوید ومداوم بانک میزنید تا باز نشسته شوید بعضی حالات شما کللکردن با ردیش بامک است که خیلی دیر بانک میزنید وبگوئید ببر ها فلفل دوست دارنند نه دارچین که ازان نفرت دارنند- خیلی اسان راحت دستور میدهی که اتش روری ماشین فراری رئیس بیریزنند با ین فنجان اتش زنه این اخر ماجرا است بعد به دوستش میگوید من هروفت شیر مادرم میخورم احساس ارامش میکنم وبعد به خانه شاه-ه میرونند ومیگویند من میخواهم به من مواد مخدربدهید که دندان های منبریزد وخطبه عقد من را با خانم ریس زنان میکده بخوانی تا انقدر کودن هستی که نمیشود به تو توهین کرد به تو نمیشود گردن کلفت گفت بهتر لوطی وحشی صدایت کنم شماها خریت درجه سقفی تان کف اطاق است لذا به شماها میگویم کفی ها تا برادران جوناس را توی این شهر کاشی نکنم روز خوشی برای ما نیست که نیست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اسمان ارزوهای انسان اگرفروبریزد ولی اسمان هرگز فرو نخواهد افتاد- وچون زمین دریک شناوری تهورانگیز باش وچون درختان همیشه عاقل باش هرگاه شیطان در فسانه کرد که نمیتوانی بدان ان زمان همه چیز برای تو مهیا شده است بشرطی که خودساخته باشی- درختان هم سلول به سلول پیش میرونند- وانها شهامت دارند خودشان را درچشمان دیگران ببینند وچوطبیعت یک پنچره جدیدی به سمت زیبائی ها وابدیت باز کن وتو میتوانی ثمرهای را بوجو بیاوری که هیجکس از قبل نمیتوانست انرابداند- تو در خود یک چراع بیفروز چناچه که همه جاتاریکی فرا گرفت توبتوانی خود ودیگران را رهنمائی کنی- اینده در دستان مردان خیر است تو چون کوهساران اب خیز باش- سنگها همیشه همانطور هستند ولی درختان در اینده معلوم میشوند که چه خواهند شد- شهامت درخطر کردن است وهرگز انان که که خطر نمیکنند به اوج قله اعتماد به نفس نخواهند رسید- بهقله های روحات نائل شدن سخترا ازرسیدن به قله کوهها است وچون درختان خودات بشناس را وبه دیگران بشناسان- هیچ چیزی شگفت انگیز تر ازاین نیست که به گنچینه های روح خودات اعتماد کنی-تقدیم به شاعر دلسوخت سلمان هراتی


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-:" اقایSeraj Assi :" در الاهرام هفتگی مقاله بنام": قیام مصریان در منظر اسرایئلی":نگاشته است- ایشان درشگفت مانده است از چرخش باور نکردنی منطقی که مورد ادعای انان استکه نشانگر روحیه ترس اسرایئلی ها از یک دمکراسی نجیب وناب است- جهان عرب در وضعیت رنج بردن هستند ورنج بردن انان باعث تهدید اسرائیلی ها میشود؟! ومردم اسرائیل بشدت ترسیدند ورهبر حزب مخالفین اسرائیلی خانم لیونی در یک شرایط خاصزمانی قرار دارد که خیلی عمیق اعتراف کرد ودر حقیقت انچه خانم لیونی میخواست بگویدتفسیر وتوضیح مطلب اقای فرانسس فانون است:" مادر امریکا درحال دیدن وضعیت اعراب است من ترسیده ا م- من ترسیدهام- من ترسیدهام:" یک نمایش همیشگی استعماری وجود دارد- زمانی که یک قربانی ترسان را دریک بازی به دام میاندازند بوسیله ابزار غیر انسانی- درهمان حال یک سری اختیارات به او میدهند ولی انها نمیتوانند یاووجود داشتن امکاناتی فرار کنند واورادعوت به ارامش وصلح میکنند وبه تناقضگوئی وتضادگوئی ازجمله راهکارها است- هنوز در اسرائیل درشرایط موجود مسخره کردن ودست انداختن وپنهان کاری تا امروز بشدت رایج است- نه بخاطر اینکهاسرائیل تصور میکند که قربانی بسیار خطرناک است ویک دیو سیرت ونیرومند است بلکه قربانی را با پای خوداش به دام بیاندازند- حقیقت این است که با این استهزا کردن سنت قربانی ساختن باعث به اوج رسیدن میشود وبراو تسلط وکنترول وناثیرگذاری قابل ملاحظهای بوجودمیاید- این امر درخطابه های بسیار مهم .کلیدی استعماری وسیاست خارجی اسرائیلی جایگاهی شاخص دارد- اسرائیل همیشه در طول حیات اش فقط متکی بر سرکوب بر کل اعراب ومردمان مسلمان بوده است-بلکه همیشه بیرحمانه در توسعه این سرکوب باشدت تمام درتمام کشورهای مسلمان همگکاری وشرکت داشته است با پیروی از منطق امپریالیستی که انرا بسیار هم عاقلانه میداند- که سیصد ملیون انسان را بخاطرتعدادبسیار کمی ازمردمان یهود میتوان بشدت سرکوب کرد وهرگز برای انها هم مهم نیست چقدر این احساس خطر کردن وبدنبال امنیت بودن غلوامیز ودروغین است- مسخره بودن این ادعا به اینجهت است که مادمیکه اسرائیل به صورت مستمر درحال محاسبه کردن میزان تهدید کردن انقلاب مصر برای امنیت ملی انان است شهروندهای فلسطینی انان که برای دهه ها بعنوان قربانبان خطرناک داخلی انان به خیابان هاریختند تا پیروزی برادران مصری انانرا چشن بگیرند که بشدت برانگیخته شده بودند بوسیه افراد واحساس همبستگی ملی شان انها هیچگاه احساس امنیت نکردند همچنان که امروز هم این احساس را ندارنند- امنیت برای اسرائیل اساسا ی امنیت غلوانگیز وفوق رویائی است وهنوز دیدگاه اناندر باره دیکتاتوری رهبران مسلمانان واعراب تنها عامل تضمین دهنده وضمانت کننده فرهنگ بسیار خودپرستانه اسرائیل وبرتری نژادیانان در منطقه است ودقیقا این تصویر را اشاعه میدهندکه": اعراب فقط زبان زور را میفهمند:" جزو اعتقادات صیهونیسیم است ومیبایست حفظ شود—هنوز ترس اسرائیل از اعراب ومسلمانان یک قاعده وعمل کرد وحیله استعماری است یک وسواس مالیخولیائی است که اصرار دارد که ادعا کند که فقط ":دمکراسی": در خاور میانه است که نه تنها به سادگی نشانه فانتزی بودن نیست بلکه یک استراتژی بسیارموثر استعماری است- واین امر دقیقا به سیاست استعماری اسرائیل در منطقه یک منش متعادل ویک اعتبار با ارزش میخشد ووظیفه متمدن کردن منطقه خاور میانه را کاملا وابسته به این دیدگاه است که اعراب ومسلمانان دارای روحیه غیر دمکراتیک هستند- تصورات فرهنگی که اسرائیل برای اعراب مستبد ارائه میدهد به او این اجازه را میدهد که اقای ایهود بارک فخر بفروشد که": اسرائیل یک ویلا درجنگل:" است ورئیس جمهور شان اقای شیمون پرز دمکراسی را درمقابل صلح بگذارد وبگوید:" اقای مبارک یک مرد بزرگ است که درجهت بر قراری صلح اقدام میکند ولی جوانان مصر دمکراسی را میخواهند:" ونخست وزیر اسرائیل اقای بنیامین نتاناهیهو که یک اخطار پدرانه خوداش رابرای مصریان بیان کرد:" که مصر ازاینکه ایران دیگری شود باید خودداری کند:" باز همان منطق امپریالیستی را بکار برد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-:" اقایSeraj Assi :" در الاهرام هفتگی مقاله بنام": قیام مصریان در منظر اسرایئلی":نگاشته است- ایشان درشگفت مانده است از چرخش باور نکردنی منطقی که مورد ادعای انان استکه نشانگر روحیه ترس اسرایئلی ها از یک دمکراسی نجیب وناب است- جهان عرب در وضعیت رنج بردن هستند ورنج بردن انان باعث تهدید اسرائیلی ها میشود؟! ومردم اسرائیل بشدت ترسیدند ورهبر حزب مخالفین اسرائیلی خانم لیونی در یک شرایط خاصزمانی قرار دارد که خیلی عمیق اعتراف کرد ودر حقیقت انچه خانم لیونی میخواست بگویدتفسیر وتوضیح مطلب اقای فرانسس فانون است:" مادر امریکا درحال دیدن وضعیت اعراب است من ترسیده ا م- من ترسیدهام- من ترسیدهام:" یک نمایش همیشگی استعماری وجود دارد- زمانی که یک قربانی ترسان را دریک بازی به دام میاندازند بوسیله ابزار غیر انسانی- درهمان حال یک سری اختیارات به او میدهند ولی انها نمیتوانند یاووجود داشتن امکاناتی فرار کنند واورادعوت به ارامش وصلح میکنند وبه تناقضگوئی وتضادگوئی ازجمله راهکارها است- هنوز در اسرائیل درشرایط موجود مسخره کردن ودست انداختن وپنهان کاری تا امروز بشدت رایج است- نه بخاطر اینکهاسرائیل تصور میکند که قربانی بسیار خطرناک است ویک دیو سیرت ونیرومند است بلکه قربانی را با پای خوداش به دام بیاندازند- حقیقت این است که با این استهزا کردن سنت قربانی ساختن باعث به اوج رسیدن میشود وبراو تسلط وکنترول وناثیرگذاری قابل ملاحظهای بوجودمیاید- این امر درخطابه های بسیار مهم .کلیدی استعماری وسیاست خارجی اسرائیلی جایگاهی شاخص دارد- اسرائیل همیشه در طول حیات اش فقط متکی بر سرکوب بر کل اعراب ومردمان مسلمان بوده است-بلکه همیشه بیرحمانه در توسعه این سرکوب باشدت تمام درتمام کشورهای مسلمان همگکاری وشرکت داشته است با پیروی از منطق امپریالیستی که انرا بسیار هم عاقلانه میداند- که سیصد ملیون انسان را بخاطرتعدادبسیار کمی ازمردمان یهود میتوان بشدت سرکوب کرد وهرگز برای انها هم مهم نیست چقدر این احساس خطر کردن وبدنبال امنیت بودن غلوامیز ودروغین است- مسخره بودن این ادعا به اینجهت است که مادمیکه اسرائیل به صورت مستمر درحال محاسبه کردن میزان تهدید کردن انقلاب مصر برای امنیت ملی انان است شهروندهای فلسطینی انان که برای دهه ها بعنوان قربانبان خطرناک داخلی انان به خیابان هاریختند تا پیروزی برادران مصری انانرا چشن بگیرند که بشدت برانگیخته شده بودند بوسیه افراد واحساس همبستگی ملی شان انها هیچگاه احساس امنیت نکردند همچنان که امروز هم این احساس را ندارنند- امنیت برای اسرائیل اساسا ی امنیت غلوانگیز وفوق رویائی است وهنوز دیدگاه اناندر باره دیکتاتوری رهبران مسلمانان واعراب تنها عامل تضمین دهنده وضمانت کننده فرهنگ بسیار خودپرستانه اسرائیل وبرتری نژادیانان در منطقه است ودقیقا این تصویر را اشاعه میدهندکه": اعراب فقط زبان زور را میفهمند:" جزو اعتقادات صیهونیسیم است ومیبایست حفظ شود—هنوز ترس اسرائیل از اعراب ومسلمانان یک قاعده وعمل کرد وحیله استعماری است یک وسواس مالیخولیائی است که اصرار دارد که ادعا کند که فقط ":دمکراسی": در خاور میانه است که نه تنها به سادگی نشانه فانتزی بودن نیست بلکه یک استراتژی بسیارموثر استعماری است- واین امر دقیقا به سیاست استعماری اسرائیل در منطقه یک منش متعادل ویک اعتبار با ارزش میخشد ووظیفه متمدن کردن منطقه خاور میانه را کاملا وابسته به این دیدگاه است که اعراب ومسلمانان دارای روحیه غیر دمکراتیک هستند- تصورات فرهنگی که اسرائیل برای اعراب مستبد ارائه میدهد به او این اجازه را میدهد که اقای ایهود بارک فخر بفروشد که": اسرائیل یک ویلا درجنگل:" است ورئیس جمهور شان اقای شیمون پرز دمکراسی را درمقابل صلح بگذارد وبگوید:" اقای مبارک یک مرد بزرگ است که درجهت بر قراری صلح اقدام میکند ولی جوانان مصر دمکراسی را میخواهند:" ونخست وزیر اسرائیل اقای بنیامین نتاناهیهو که یک اخطار پدرانه خوداش رابرای مصریان بیان کرد:" که مصر ازاینکه ایران دیگری شود باید خودداری کند:" باز همان منطق امپریالیستی را بکار برد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99