سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- حضرت فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها- بخش دوم- حضرت رسول الله اعظم صلواتالله علیه واله والسلم میخواستند انچنان تزکیه ایجاد کنند که تغیرات بزرگ بعد ارحلت وعروج ایشان به نزد رفیق اعلی بوجود نیاید واسلام همچنان استوار درجهتی که ایشان مایل وبودند حرکت کند به راه خوداش دامه دهد- لذا هرجا که میدانستند- اعراب عربستان تاب تحمل دراینده ندارد روی ان کانون میدادند ومداوم میفرمودند که این امر رای من نیست وامرالهی کاملا مشخص میشود ازنوع سئوالات که بوی سیاسی شدید میداد که دراین مورد رای شما است ویا رای خداوند است چقدر مسئله حساس بوده ومورد خوشایند اعراب نبوده است وبخوبی روشن است حادثه بسیار روشن وگویای سیاسی غدیر خم بر سر داستان ان چه اوردند وانرا درسطح یک تفریح سیاسی ویک امر پیش پاا فتاده ویک مسئله شخصی کم اهمیت دراوردند وحتی این واقه سیاسی پرعظمت کوچکترین پیام ی برای برای سنی ندارد وحتی سیاست بسیار پیشرفته امروزی انگلیسی را بکار بردند که اول اب را به زیر پی مسئله ارام زیرپی  مسئله روانه کردند وبی اعتنائی عجیبی که انسان را مات ومبهوت میکند وزمان معین اب را اروی بستن با بیانات متناقض ومتضاد وتفسیر متفاوت انرا مخدوش کردند وهیچگاه روی میز سران وافراد حتی منبری های حکومت نیامد وزمانی که شیعیان را خوب قلع وقم کردند ونهج البلاغه رسوائی انرا به ملا کرد که امروزه یک دانشجوی تحصیل کرده عرب درانگلستان میفرماید مسله اجتهادی است حضرت علی علیه السلام یک اجتهاد داشت اصحاب یک اجتهاد دیگر وحتی بایانات رسول الله درابراه تفسیر قران بعدا بایک اجتهاد مدرن تر وبه روز تفسیر کردند وامیداوار هستند درقیامت موردتحسین پیامبر اکرم واقع شوند کاری که اروز دنیای مدرن میکند ومیبنی چقد ر پیشرفت کرده اند- د ر تمدن الهی نیازی شدیدی بود که موقعیت زنان بار دیگر مورد تائید وبار نگری قرار گیرد بیشتر طرفدران پیامبران یهود که بسیار هم سر سخت بودند زنان بودند براساس تحقیقاتی که انجام گرفته است جناب خانم استاد انگلیسی در سر کلاس انرا بیان کردند وسخت با بدعت گزاران مخالف بودند ویهودی های بدعت گزار برای پاک کردن این مسئله که سخت به ان نیاز داشتند انبیا را شهوت ران و زنان طرفداران انبای عظام اهل هوس وزناکار حتی داری شوهر معرفی کردند و نمی شود این تاکتیک ها را اعراب بدعت گذار نداند ومقام زنان درهر حال درحال گسترش بودند ومخالفین انها هم ساکت نمینشستند-   دختران در عربستان کمترین درجه اهمیت داشت لذا پیامبراکرم برای مبارزه ریشه ای با این مسئله که فاکتورهای زیادی انرا بوجود اورده بود میبایست از یک الگوی تمام عیار باید استفاده میکرد واین نقش را حضرت زهرا علیه السلام بعهده گرفت وشخص پیامبراکرم صلواتالله علیه .اله والسلم ویعدا اهلبیت مکرم ایشان وسپس تمام بزرگان اسلام تمام حالات حضرت زهرا علیه السلام درتما شرایط ومکانها فاش میکردند ومورد تحسین وتکریم شدید قرار میدادند وحتی تحسین خداوند جل وجلالهالشریف وفرشتگان هممداوم بیان میشد بقول سیاست مداران غرب صحنه بسیارروشن بدون کوچکترین لکه سیاه نشان از درجه اعلی سیاسی مسئله است ومسلمانان کم کم وارد این گود شدند گرچه بعدا بازگشتی شروع شد هنوز اثرات ان درجه تمدن اسلام درمورد شخصیت زنان به مراتب بهتراز یهود ودربسیار موارد بهتر از غرب است- استادمن که خانم بود در دانشگاه لندن- میقرمود که اعراب هنوز وقتیکه راجع به اموالاش صحبت میکند میگوید چهار تا گاو دارم وسه تا خر وسه دختر ماهم میگئیم احمق فرزندان پسرت راوخودت راهم اضافه کن ما مداوم حکومت های خودمان را برای انکه در رابطه سیاسی باعراب هستند سرزنش میکنیم تا اعراب بهفمند که غلطی نیستند- وخودشان خوب میدانند که اگر کوچکترین اعتراضی نسبت به ما بکنند ما عطایش را به لقایاش را میبخشیم ما هرچه دلمان بخواهد به اعراب میگوئیم وتنها دلیل ارتباط با اعراب به خاطر نفت است نفت که تمام شد اعتنای سگ به انها نخواهیم کرد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-حضرت فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها- به بهانه شهادت عظیمه ووفوق سترگ- برای بانوئی که نگین وقطب جمال وجلال الهی است وبزرگترین نصرت الهی برای مومنین ومومنات- خداوند برای رسول اعظم الهی حضرت محمد صلواتالله علیه واله والسلم- کوثرهای زیادی قرار داده است که بعضی ازاانان را متذکر شده است- اول قران ودوم رسالت- سوم رحمت العالمین بودن ایشان در دنیا واخرت وانتخاب علی علیه السلام بعنون داماد ووصی وجانشین ایشان- و وفرزندان ایشان وحضرت فاطمه علیها السلام ولی فقط زمانی که حضرت فاطمه سلام الله علیها متولد شدند که قبل از ایشان دارای ادابی برای پیامبرا اکرم ووسپس والاترین زن پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم حضرت خدیجه سلام الله علیها دستور داشت شد که برای کوثرهای دیگری با وجود انکه عظمت انها بیان شده است که وفوق العاده عظیم است که هم امید ولرزه برتنها را بوجود میاورد هیچکدام دارای چنین ادابی نبود بخصوص که دستور داشت که هم نماز خاص پیامبر اکرم بخواند وهم شتر رانحل وصدقه دهد که شکر این نعمت ورحمت بسیار سنگین است وامت هم بخوبی انرا درک کند امروزه دردنیا وقتیکه یک نمایشگاه افتتاح میکنندنگین وقطبی برای ان درنظر میگرند مثلا بخش جواهرات ان میباشد ولو دران ماشین الات سنگینی هم باشند- ورود نعمت های کوثر با ورود کوثر بودن حضرت فاطمه سلامالله علیها اغاز میشود- نکته دیگر ان است که عده ا ی ممکن است که توهم بوجود باید که حضرتاش به چه علت دارای این مقام است وخداوند هم میدانست عمر ایشان هم کوتاه است در کارخانجات بسیار حساس ودارای تولیدهای خطرناک و همیشه دشتگاه های سنجش وضعیت های زیادی موجود است که بعضا دارای اندازه های بسیار بزرگ هم هستند ولی یک دستگاه سنجش دقیق کوچک است .که غالبا  روی عددی ثابت است ولی کمترین انحراف به انفجار عظیمی رخ میدهد—تمام نژاد های متمدن مذهبی دنیا پس ازمدنی باتمام تعلیمات پیامبران برای انهاکه ظرفیت بالائی را پیدا کنند وان اندیشهای جاهلی که برا اساس قدرت طلبی وریاست. برتری طلبی وثروت اندوزی  انهارا ازجا میکنده است ودرمقابل پیامبران ودستورات الهی ظعیان میکردند وبه دوران جاهلیت باز گشت میکردند سعی فراوان میکردند – خداوند وپیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم سعی وافر کردند که اندیشه های جاهلی که براساس قوم پرستی ووثروت اندوزی وبرتری شهری وغیره حاکم بود بزدایند وایده های مذهبی را جایگزین کنند ویک نکته اسای وبحرانی هم موجود بود وانکه فقط رهبری خاص بنی هاشم است انهم فقط فرزندان حضرت فاطمه وعلی علیه السلام به رهبری این امت جدید نائل خواهند شد- لذا خداوند در قران قدم به قدم برگهای زرینی که وزن انرا نمیشود اندازه گرفت درحق انان به کتاب پرافتخار مقام وعظمت وارزش ان اضافه کرد درنبرد میگویند حملات اولیه اغاز جنگ زیادمهم نیست چه جلو برود وچه عقب برود باهرمسافتی که باشد ولی براساس استراتژی وتکنیک دقیقی باید استوار باشد تاانجا که چیدمان تاکتیکی کامل میشود ودشمن هم مداوم دقت بیشتری میکند واتش دقیق میریزد وهجم اتش خودرا به حدنهایت میرساند ودوساعت اخر که نیروی مهاجم در دشت ها بدون حفاظ به سمت دشمن حرکت میکنند باید طرفیت تحمل وفق العاد زیادی از خودنشان دهند ولو هم بتواند پشت جاهای محفوظی قرار بگیرنند حتما دشمن درانجا تدابیرات زیادی به خرج داده است مانند مین وغیره ویا اتش بسیار موثر روی انان میتواند اعمال کند انجا است چناچه نتواند تحمل کند شکست حتمی است وحتی یک درجه بالاتر از استاندارد ساخت افراد معجزه است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دفاع از مقام علامه حلی رحمت الله علیه- جناب علامه حلی حمت الله علیه بعضی از رواترا مورد تائید تام وتمام قرار داد که براساس علوم رجالی کلاسیک شاید مورد پذیرش نباشد به اصطلاح (وثوق سندی) مستحکمی ندارند وبعضی عظمت هائی هم هستند که مدعی این موضوع هستند که همه مسائل را میتوانند از طریق وثوق سندی کلاسیک حل کنند انشائ الله این طور باشد لذا کسانیکه از این علوم رجالی را گشترش دادند را مورد شک وتردید واحیانا رد کردهاند- اولین اشکال ازنظر این حقیر این است که عقل را بدون دلیل منطقی محدود کرده اند درحالیکه خود این جنابان عقل را میدپزنند واز ان استفاده شایان میکنند به نظر میرسد کاری درست نباشد- نکته مهم در زمانی که ازعقل استفاده میکنیم اولا بدو شاهد نیازی نداریم خود استدلال مورد توجه است تا زمانیکه عقلا انرا رد نکردهاند قابل قبول است وفردی هم که از راه استدلال  وارد میشودد تمام شرایط را لحاظ میکند یا عقل درست فهمیده است یا به خطا رفته است جواب خطا را دادن انهم دلیل عقلانی میخواهد درست مانند منطق ریاضی است- کتاب های رجالی سابق نیاز نیست که ثابت شوند همگی ناقض هستند شرایط ان روز امکان کامل نوشتن وجمع اوری کردند موجود نبوده است وبرای این امر دلائل فراوان است واما ایران در زمان صفوی اولین کشوری است که بودجه هنگفتی برایجمع اوری حدیث هزینه کرد گرچه به صورت کامل نتوانست موفق به این امرشود ولی درجهان اسلام بی نظیر بود وبعدها هم همت زیادی به خرج داد وشخصیت های اولیه بزرگ شیعه درایران غالبا یا مسلمانان دانشمند عرب لبنانی بودند ویا ازاعراب شیعه برجسته عربستان ویا کشورهای دیگرعربی بودند—اما دلائل علمی ان است درهر علمی چند قاعده مهم همگانی وعمومی  پیروی میکند– هر شناخت موضوعی که بخصوص کاربردهای فراوان دارد براساس سیستم باید علم بدست اوردوعمل کند- 2- درهر سیستمی چند اصل پایه .یا ارکان وجودارد که باید یقینی باشد ومابقیه اصلها که به ان سیستم اضافه میشود یک شرط لازم ان این است که با اصول پایه درتضاد تناقض نباشد – 3- درکاربردها زمانی که شرایط فرق میکند باید حکم هم فرق کند- لذا در اسلام که درهر موضوعی فروعات زیادی دارد بایداحکام های انها باهم فرق داشته باشد4- برای حکم باید سندی از قران وسنت داشته باشیم-5 – چناچه سندی از قران وسنت نداشته باشیم شرع راه دیگری برای ما درنظر گرفته است ولو ما از لحاظ عقلانی جواب مسئله رادقیقا بدانیم-6- امکان ندارد که امام معصوم مسائل پیش پا افتاده ضروریرا بیان نکرده باشند حتی بعضی دانشمندان اسلامی شیعه معتقد هستند که اگر جمهور مسلمانان شیعه درمورد راه خطا میروند وامام توسط غیب مطلع میشود وحتما عکس العمل به خرج خواهد داد—جناب علامه حلی درحل مسائل مردم متوجه میشدند که یک مسئله مهم ضروری وهمگانی وپیش پاافتاده است وجواب عقلانی انرا دقیقا میدانستند ودراحادیث میگشتند وانرا پیدا میکردند که برای نگارنده دقیقا رخ داده است وان حدیث را صحیح میدانستند وراوی انرا با درنظر گرفتن بعضی نکات دیگر موثق میدانستند ولو درکتب کلاسیک بعنوان فرد موثق دکرنشده بوده است


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- سخنی چند با افراد وابسته به سازمان مخوف پژاک- غالبا سازمانهائی که اندیشه مادی- انقلابی دارند انسان درحد تنها معمار وخدای خود بالامیبرند – اهداف خودشان را که تشکیل یافته ازچند فاکتور وعواملی است که دارای تاثیرات زیاد روحی وروانی بسیار زیاد که به صورت ماهرانهای متشکل کردهاند ویک سیستم که به ظاهر هم درک ان اسان وسهل است ارائه میدهند که بسیار باثابت ومدلل است که درشخصیت فرد بسیار نفوذ میکند وشخصیت فرد را تحت تاثیر قرار میدهد ونهایتا امیال و وگرایش ها واندیشه فرد درجهت اهداف ان سازمانرا جهت میدهد وهمانطور که قران عزیز میفرماید همیشه درتاریکی به سر میبرنند واز روشنائی وحشت دارنند وضربات خودرا درتاریکی میزنند واز رقابت سالم وحشت دارنند واز ایدولوژی که مردم دارنند درهراس هستند ونسبت ان نقد وانتقادی که خود انرا رادیکال وانقلابی مینامند مایه میگریند ودرحهت عمق بخشی چه خوداگاه وچه ناخوداگاه بر میایند وسرانجام مبارزی را میسازنند که درعملکردانقلابیاش هیچ حد ومرزی ندارد وفرد را به راحتی وبه اسانی تبدیل به یک الت وابزار درجهت اهداف خودشان میکنند وفرد تصور میکند به گنجینه هائی از کمالات وایده ای ناب وراهگشا وگران سنگ دست یافته است ودرراه یک ارمان بسیار با ارزش جانفشانی میکند ودراگاهی کاملا منطقی وروشنگرانه نسبت به اهداف عالی قرار دارد درحالیکه واقعا برعکس است فقط فرد دارای احساسات خام پیچدهای شده است که هیچ عمق انیشهای عالی برخوردار نیست جز به به کردن روسائی که حتی به اندازه استاندارد از شناخت ایدولوژی هم محروم هستند لذا برای فرد سخت است که بداند از واقعیت بسیار دور افتاده است ورفتار ودرک سلیم برای عین مرض سخت روانی وروحی است که باید دربیمارستان های غرب معالجه شود وفیر قابل قبول جلوه میکند- درهر حال باید افراد این سازمان مخوف باید خود را ارتارهای عنکبوتی تخیلات واهی- پوسیده وعقب مانده دوران قرون وسطائی خود را برهانند وبه جهان وحی ناب باز گردند وبا کوشش وسعی بلیغی که انشائالله دراین وادی میکنند به حقایق ناب وانسانیت متعالی- ومعنویت شگرف نایل شوند به امید انروز با تول به خداوند الرحمن والمنان انشائالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تعبیری برسوره الطارق- همانطور که امام موسی بن جعفر علیه السلام وتهیت کشق حقایق به عهده خداوند است وبه میزانیکه خداوند شناخت یا امکانات در ختیار انسان قرار داد ان زمان انسان مسئولیت پیدا میکند حال ممکن است فرد ازاینکه به حقایق دست پیدا کرده ویانکرده بدو دسته کلی تقسیم میشود ویا فرد از راه صدق وصفا پیش میاید ویا ازراه حیله ونفاق – خدواند دو ملک رابرای نگاشتن اعمال او مامور کرده است- خداوند در دنیا تا حدی که لازم بداند ارام ارام اول به صورت مخفی فرد حیله گر را باحقایق وانچه فکر میکند مواجهه میسازد ولی چناچه پس از طی دورانی مشخص متنبه نشد زسوائی نهائی را بدست خواهد اورد که به احتمال زیاد کارهمین دوفرشته هستند که میتوان انرابلا مخفی گفت عده ای متنبه میشوند همانطور که درطول تاریخ صدر اسلام قران چنین نقشی را دار بوده است دوم بعضی از ان حیله هارا خداوند اشکار میکند ورسوا میسازد ولی در حد محدود برای افراد محدود ولی درانگلستان بعضی دانشمندان معتقد هستند افراد کلیدی باید درسطح وسیع معرفی ورسوا شوند وهیچ محذوراتی را قبول ندارند غالبا افراد حیله گر به مسائلی روی میاورند که درک عمومی برای درک اولیه ان مشگل است وانها کشش اولیه را ندارنند وزمان میطلبد ازجمله ان مسئله معاد بوده است بعنوان نمونه- خداوند دراین مورد یک کار برجسته کردهاست وان این است انسان رابه یک مسئله غامض علمی سوق داده است که دنیائی است وبه ظاهر ساده است این روش را بعضی دانشمندان غرب منجمله استادمن دردانشگاه لندن میپسندید وعمل میکرد- خداوند میفرماید که به اصل خلقت برگردد که از اب جهنده خلقی شد بعد متوجه میشود که دران اب جهنده علق است علق درست مانند مار ابی که حرکت اش جهنده هست یکی از دیدنی های دنیا است که انسان مات ومبهوت میکند از مواد طبیعی تا علق مراحل بسیار پیچده ای طی شده است در زنان هم باید یک چنین وضعی باشد ولی قران درمورد مسائل زنان کمتر صحبت میکند درغرب مه تصور میکنند خجالت دراین موارد وجود ندارد درحالیکه اینطور نیست انجا هم از طرف دانشمندان مطرح میشود ولی خجالت وشرم فراوان است واین سیستم سازنده نطفه چه مرد وچه زن تمام اندام های بدن است که بین دوسپر استخوانی جلو وعقب وجود دارند عضوهای یکسان مرد وزن مانند فلب بعنوان مثال در ساختن قلب نوزاد همکاری ژنتیکی دارند- ولی اسرار کامل افراد درقیامت افشاخواهد شد وهمان طورکه اسمان رل مرد را بازی میکند وزمین رل زن را بازی میکند درقیامتاین دوفرشته این رل را بازی خواهند کرد مواد خاکی فرد تبدیل به سلول های اصلی فرد میکنند از راه میان بر چناچه یک لیوان بشکند وما انرا دوباره ذوب وهمان مسیر که قبلا لیوان طی کرده بود برویم عرف لیوان جدید راهمان لیوان سابق میشناسد وحتی اگر ازراه میان بر این کار بکنیم انچه در دنیا باید مشخص شود که قران حکمت هست گرچه دشمنانش انرا هذل مینامند ومیدانند وگفته انان هذل گرچه حکمت متعالی بدانند واین امر درنیا ودراخرت بخوبی روشن خواهد شد وافرادبراساس اندوختهیشان اجر ومجازات خواهند داشت تا کسی نگوید جهان عبث بود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- انسان بایدمرز دقیق د انستن وندانستن خود را تعین کند-بخش دوم-علت عدم پیشرفت حقیقی وبروز انحرافات و کج فهمی های بسیار قبلا معتقد بودند عامل اساسی ان عدم قدرت درک انسان است- ولی درحقیقت بدوعلت اساسی بوده است – فرض کنیدکه اول معتقد شدیم –که الف مساوی ب است وبه این یافته معتقد شدیم که یقینی است وبه همین یافته بسنده میکنیم وکنجکاوی جدیدی وهمچنین تحقیقاتی جدیدی پیرامون ان انجام نمیدهیم انرا برای همیشه ثابت وویقینی وهمیشگی تلقی میکنیم-علت دوم به محض انکه سئوالاتی جدید مطرح شد که ایجاد شک در درستی ان میکرد یا انرا نادیده میگیریم ویا انرا ماهرانه توجیه میکنیم درحالیکه تا زمانی که به یقین مجدد نرسیدیم انرا از کردونه اطلاعات خود خارج کنیم وتحقیقات جدیدی راشروع میکردیم امکان ندارد یک شناخت اشتباه برای ابد بتواند بشر را گول بزند- ایدولوژی که مهمترین ایده بشری است وشکل دهند شخصیت ورا ه ورش زندگانی انسان است باید یقینی- مستحکم- گویا- شفاف وجامع وکوبنده باشد بیجهت انعطاف نداشته باشد ومداوم توجیه های من دراوردی نکند وبه تمام مسائلمورد نیاز بشر جواب شفاف ودقیق وعملی بدهد- این حقایق را در سوره طارق به خوبی میبینیم- قسم به اسمان .ستاره طارق توچه دانی عظمت ستاره طارق چیست نوراش اسمان وحتی گوئی میخواهد بالاتر ازاسمان را روشن کند وکوبنده خصم وباطل است وجواب دندان شکن میدهد به درستی گفته اند که طارق قران است واسمان فضائی که باید انرا روشن کند وحتی بیش از فضای مورد مسئولیت اش راهم میتواند روشن کند برای فرشتگان هم پیامهای تازه دارد هم شفاف است وهم جامع است وهم به همه سئوالات پاسخ مسدهد وانهم به نحوی کوبنده نه انکه توجیه گول زدنی انجام دهد وبرعکس مخالفین از تمام ترفندها وحیلیها استفاده میکنند وتضمین دهندهاش خداوند منان و جل وجلاله الشریف است ودرباره این ایدولوژی در روز قیامت حساب رسی دقیقی خواهد شد بعناون مثال دین مسیحیت درباره اصل تثلیث مداوم توجیهات جدیدی سرهم میکند.یا خداوند بودن حضرت مسیح علیه السلام- ویا جامع بودن دین مسیحیت اصول گذشته با یافته های جدید به طرز ماهرانهای توچیه میشود وسکولار با بحث منافع- حقوق بشر ودمکراسی و.پیشرفت همان بازی را که مسیحیت انجام میدهد انجام میدهد- یهود چون زمانی قطب تمدن بشری شده بود وانهم به یمین وحی الهی بود انرا با حیله ودستاویز تحریف کرد ومداوم انر ا توجیه کرد وفقط یک اصل از گزند انان باقی ماند که اثرش را نمیدانستند وان این بود که پیامبران همیشه پیامبران قبلی را تائید کردند وهم چنین پیامبرانی که دراینده خواهند امد واین امر هیچگاه در بشر رخ نمیدهد مگر انکه خداوند باشد وانان پیامبران ان خداوند باشند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- انسان بایدمرز دقیق د انستن وندانستن خود را تعین کند- کسانی که که این مرز را بخوبی تشخیص ندهند دچار خطا وهلاکت میشوند تاریخ مثال های فراوان دارد امام موسی بن جعفر سلام الله علیه به جناب هشام میفرماید خداوند کسانی که کیفر اش را تعقل نمیکند بیم داده است وفرموده است—":سپس دیگران را هلاک سا ختیم شما صبح گاهان وشام گاهان ازانهاو انجا میگذرید پس چرا تعقل نمیکنید؟- زمانی که یک واحد تانک ازواحد به سوی جبهه جنگ میرود ولو بداند که تا رسیدن به جبهه هیچ خطری اورا تهدید نمیکند باید بامراعات تمام دستورات نظامی حرکت کند .مداوم در طول راه درهر موقعیت باید دشمن فرضی که درکمین اوست را لحاظ کند وتکتیک های مناسبرا اتخاذ کند وتمام ابعاد را منجمله استراحت کامل را دراه داشته باشد که به موقع رسیدن به جبهه جنگ چناچه فرماندهند به خط حمله برود امادگی لازم را داشته باشد مگر دستور از رده فرماندهی چیز دیگری باشد- ودر طول راه چناچه تشخیص خطاهای انجام گرفته شد بیش از بیست وپنچ نمره است که گروهی محاسبه میشود باز گردد ورفع اشکال کند انسان بقول عالمی عزیز فرمودند بچه ته تاقاری است از همه ضعیف تر وبه خداوند بیش از همه محتاج تر وحال بقول خداوند چطور شد که تو چنین مغرور وخود کفا شدهای-انساندرک اولی اش مادی است واهل درک کمیت های محسوس است کسانی که بدنبال درک کیفیتهای مادی وهم چنین درک فورمول های حاکم بر ماده هستند تجربه نشان داده است ک پیشرفت بهتری از کسانیکه فقط بدنبال بسط کمیت بودهاند واز ماده به درک قوانین حاک برماده احتیاج به پرش ذهنی دارد ک هوارد یک معقول جدیدی میشوند که یک سرش وارد حوزه مجردات میشود وتازه تا زمانی که ان فورمول کاربرد مادی نداشته باشد ارزشی برای ان فومورلهاقایل نیست ونمی فهمد عظمت ان فومورل ها بالاتر از خود ماده است که ان فومورل میتواند درحوزه بسیار عمیقی در زندگانی راه گشا باشد که ماده نمیتواند نقشی دران داشته باشد- جناب هشام ملعون سلطان اموی امام باقر علیه السلام وامام صادق علیه السلام را به کاخه اش دعوت کرد تا امام باقر علیه السلام را بکشد واز امام صادق علیه السلام هم زهره چشم بگیرد چون درنزد عرب هرچه باشد پسر عمو هستند- امام زمانی که وارد شد زمانی ب.د گه هشام داشت به عده ای مسایقه تیراندازی میکرد تصور میکرد که بالاترین هنرانسان تیراندازی است وامام هم بهرهای ندارد وامام را به مسابقه دعوت کرد اخلاق کریمه امام برای ان خیط نشود قبول نکرد ولی اشان اصرار کرد امام سه تیر را درمسافت دور به پشت سرهم زد نوشته اند که مستی از سرش پرید وجام را رها کرد وتعجب شدیدی در قیافهاش اشکارشد که باعث نگرانی دوستانش شد- ایشان شعوری بالا تر ازاین نداشت درحالیکه باید وارد حوزه علم میشد ومقام امام علیه السلام در نزد خداوند جسنجو میکرد- جنابان وهابی تصور کردند که چناچه خداوند مانند خورشید بدرخشد برای خداوند کمال است؟ درک صفات بی نهایت مجرد از ماده را نمیتوانند بکنند خداوند به بنی اسرائیل که فکر میکردند که خداوند نور مادی دارد وخداوند میشود دید خوداند نوری راخلق کردند وهمه مردند وفرمودند نور بالاتر پیشکشتان ودیگر راقایان وهابی نمیدانند بر فرض خدواند نورمادی داشتند درحدعظیمی میبود که کسی نمیتوانست انی انرا تحمل کند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99