سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—بخش دوم نگاهی به تفکر جناب اقای  هایدگر- بحثی مطرح است- که غرب از کشورما جلوتر افتاد این یک چرائی بزرگی دارد که حتی دانشجویان دانشگاه لندن مایل به شناخت اش بودند- دو ایراد را من حدث میزنم- اول اش درزمان مشکلات زیاد ایران حکومت  مداوم شعار بدون پشتوانه داد وحتی شعارهای مذهبی داد- مردم علمارا پشتبانی نکردند- بعنوان مثال حضرت خاتون ابادی دراصفهان- عارفی میفرمود مداوم نزد ایشان میامدند ومیگفتند که شراب راچطوری  نبیذ کنیم که حلال شودمانند کاخ- وهرجا ایشان میفرمودند کاری به ان افراد نداشته باشید- اتفاقا کارداشتند ومیفرمود ند باچنان افرادی کار داشته باشید- اتفاقا باانها کاری نداشتند- زمانی که ایشان برسر شراب بادرباره چالش پیدا کرد دربار فرمودند- مافکر میکردیم اقایان همیشه مطیع ماهستند وفکر نمی کردیم که وضع روبراه شد بخواهند قدرت را تصرف کنند- لذا ایشان تصمیم گرفت به عتبات مهاجرت کند از تهران به سمت اصفهان بیاید کوهی است که انجا  محل ترمینال واطراق کاروان ها به سمت عتبات بوده است ایاشان به انجا رفت که مهاجرت کند وکاراش محرمانه بود وچون تصورمیرفت بارندگی شود گفتند بر کوه سوار شوید ایشان سجاده رابرای نماز مغرب پهن کردیک نگاه به اصفهان کرد دید داخل خانه  ها همه سجاده پهن کردند  ودرحال قیام نماز هستند فهمیداینده خوب است درضمن مردم فهمیدند- توسرزنان امدند عذر خواهی کردند ایشانرا  تا منزل اش مشایعت کردند-مردم گذشته قبلرا که در رفاه بودند حسرت میخوردند گرچه شکست ها درمقابل مغول وتیمور متعلق به حکومت سنی بودنه شیعه ولی مر دم همان رفاه قبلی را میخواستند ارزش مذهب جدیدرا درک نمیکردندوکلا از مذهب سرخورده بودند-  یک سنت خوب درغرب است که اتفاقا  اسلامی است قران گذشته انسان بخوبی روشن کرده است وحتی دربهشت علتی که بعضی جهنمی میشوند مطرح کرده است درغرب به ان- ریواز- گفته میشود که ماضی  انرا بکار میبر نند- میشود – ریوازد- یعنی –تنقیح- یعنی مثلا اخبار سیاسی گذشته را دوباره روی ان کار میکنند وتاجامعه عمیقتر مسئله را درک کند- واگر عیب واشکالی داشته است انرا مطرح وبرطرف کنند وحتی چگونه میتوانانرا کسترش کرد لذا جامعه یک بینش اکادمیکی پیدا میکند- دردانشگاه لندن روزی استاد- فرمودند یک مقاله چکسلواکی درباره ایران نوشته است در زمان های قبل  اروپا انرا ریواز کرده است واخرین ریواز مال امریکا است که اخیرا بدست ما امده است انهارا مطالعه کن کهاین مقالات حق ورود به ایران نداشت  ومن به کتابخانه تخصصی رفتن خیلی ریس کتابخانه یکخانم دکتر کتابدشناس ب.ود تعجب کرد که این مقاله دارایران نیست وبه سفارت خانه زنگ زد وسپس به وزرات علوم واخر به بخش تاریخ دانشگاه شیراز اتفاقا استادپای تلفن بود که فرمدند ما انرانداریم اگرمیشود یک نسخه برای ما بفرستید  وایشان خندید وفرمودنداولین ایرانی راستگو- وفرمودند ده نفر درچکسلواکی هستند از اول تاری خ شما تا امروز تحلیل برجسته اکادمیکی کردند اگر شما مایل درانگلستان تاریخ ایران بخوانید- بروید نزد ان گروهدرچکسلواکی تاریخ کشورتان را بخوانید من جای شما بودم چنین میکردم استادانگلیسی سرکلاس فرمودندمن بههوش ایرانی وبعضی عراقی وعربستانی ایمان دارم خواستم سادات ودرعراق قبیله دسعدیه یک روحانی سید ایرانی ولی متولد عراق فرمودندکه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درباره قبلیه سعدیه فرموده است همگی انها اهل بهشت است ومن هرکدام را که دیدم عقول عظیمی بودند- ولی تعجب میکنم چرااینقدر تاریخ شما بیسوادداشتید درحالیکه همه ایرانیان قران رابلد بودند بودندکه بخوانند ازهمان حروف میتوانستند لغتهای خودشان را بسازنند ولو باستاندارد پیایتخت اختالف داشته باشد ومن م مطمن هستم علوم زیادی بلد بودند که حتیبدرد امروز میخورد تنبلی کردند واین کارا نکردند- نوشتهاند در زمان مشروطیت در منابع اسلامی مطالب بدربخور روزمره را پیدا نکردند؟؟ مثلا مدرنیته- درقرا است که دراخر زمان خداوندمنان وسایل حمل ونقل جدیدی میسازد- یعنی انسان میسازد ولی به کمک خداوند منانهمان طور ملکوت در دست خداودمنان- ولی قران میفرماید فرشتگان فرمانهای الهی در زمین عمل انجام میدهند وتازه بیادبدستورامام علیه اسلام باشد چون امام حقتصرف درانها داردبه اذن الهی- که اقایان بدا واذن الهی را کفر میداند کهدرحالی ایات دادن شکن درقران است شفاعت یکی از انها است- داستان حضرت یونس علیه السلام نمونه کامل بدا است وفلسفه عمیقی دارد هیچ نیازی به ایدولوژی غرب نیست- مثلا استعمار کردند مظهران طاغوت است هرکس از عدالت الهی  خارج شود طاغوت است درهربعدی بایدانرا کنار زد- هزکس از ائمه اطهار علیهم السلام- درباره چیزی یا علمی  ویاخبری سئوال کردند ائمه اطهارعلیم السلام اجمعین پاسخ دادند- وگاهی فرمودند چرا درباره ان موضوع از من سئوا نکردید وانکارغلط را انجام دادید-ادامه دارد

V


ارسال شده در توسط علی

 -بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- فرهنگ امریکائی – اخیرا کتاب پزشکی  امریکائی  هاریسون- روی جلد کتاب یک هنرمند ویروس ایدز را سه بعدی وبزرگ کشیده است؟؟ تف سربالا؟ این اخرین تفحه امریکائی برای جهان نخواهد بود- من دراینترنت خلیی تعجب میکرد  نام اور های امریکائی بین 54 تا 62 عمر میکنند ودرهاریسون نوشته است بیشترین کشتار تمام امراض  درسن 66 سالگی است این یک پیام ملکوتی است- ثابت های انسانی در دست خداوند منان است در وستای استان کهکیلوی وبیر احمد از روستا درسن هشتاد وپنج سالگی مریض شده است- فردی چنید روز قبل اوردند درسن صدسالگی هیچگونه مرض نداشت جز کسالت البته فوت کرد- درحالیکه درشهریاسوج پسربیست ساله سکته قلبی کرده است امراض      قلبی بیدادمیکند بدنبالش  سینه درد کمردرد وکلیه درد ومعده درد وعصب درد واز همه مهمتر روستا به خداوند واینده خوشبین هستند واقایان شهری خیر- دراین کتاب مرقوم میفرمایند- که علم پزشکی درقرن نوزدهم به وصورت  پراکنده وکمتر گروهی بدون تبادل نظر وسمیناره وگرده همائی پیشرفت شناخت بالنین وعملی  نسبتا خوبی شروع شد ودر قرن بیستم  اطلاعات مریض ها بخوبی ثبت شد ومورد استفاده واقع شد-گرده همائ- بیشتر شد وشناخت بالینی ومعملی بهنرشد وبعضی ازانها ثابت شد که امروزه استفاده میشود وما باید از طریق شناخت دستگاهی پزشکی چرخش کنیم به شناخت عملی وبالینی ودستگاه پزشکی برای مواردی که هنوز شناخت عملی ان پیدا نشده است بکار رود وعلت تاخیر درشناخت عملی زیادبودن حجم موضوعات پزشکی  که با تجزیه ان وایجاد تخصص های جدید  میتوان به شناخت عملی نایل شد- کتاب هم سی دی دارد که درایران هم پیدا میشود وهم ان لاین اینترنتی دارد که ماباید انرابه فارسی کنیمکه هم متخصصین وهم مردم استفاده کند زمانی که به دکتر دسترسی اسان نیست واخیرا- فون اسمارت_ ان هم راه افتاده است- فون یعی تلفون واسمارت – یعنی هوشمند- انراهم ما باید تهیه کنیم که باز برای متخصصین ومردم سودمند است این ها کارهای اساسی است- اما کتاب  کامل نشان میدهد نحوه انتخاب برای فروش بوده است-فقط چند نکته را بیان کنم- درغرب بخصوص امریکا سی درصد کشفیات پزشکی مال رشته دارو سازی است که اسمی ندارند چون کتاب را نمیخواهند وبخش عمده مال –مدیکال سنتر- مراکز تحقیقاتی پزشکی ومابقه مال دانشگاه ها است که درتحت نام دانشگاه ها- است مهترین دانشگاه امریکادر پژشکی هاروارد ودانشگا های شمال امریکا شده است؟؟- دانشگاه معظم –جان هاپکینز که چهارصد اطاق پزشکی دارد وخوداش یک مدیکال تر قوی است- اسمی ندارد- ولی یک خانمی بنام پروین دراسرائیل اسم اش امده است_؟؟

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم نیم نگاهی گذار را به تفکر اقای هایدگر-درباره فرهنگ وتمدن بیش از هشتادتعریف بیان شده است مرحوم روشنگر وروشنفکر مجاد دوعظیم الشان دکتر شریعتی رحمت الله علیه- فرهنگر را محصول ملت ها میداند وتمدن را جهانی شدن ان فرهنگ میداند حقیر فرهنگ از یکنفر شروع میشود تا به ملت میرسد وانرا تبلور استعداد های انسان درجهت تبلورایده ها وعمل ها برای رفع نیاز میداند- وتمدن اصولهائی هست که به -اثبات عقلانی محض رسیده است وجاودانه است- نگرش علمی وعقلانی  یادگیری انه مهم نیست بکاربردن وازان دفاع کردن ان مهم است- درجهان غرب افراد شهامت دفاع کردن از ایدهای خود راندارند مگر دردانشگاه مدت زیادی تا حدی تربیت شده باشند ویک ترس انها از مسلمان هم به این علت است- وخودرا زیر چتر ازادی  پنهان میکنند- -تحقیقت گسترده ای درلندن شده است- که یکطر تفکراز کجا منشا گرفته است- رسیده اندبه یک بزاز این ایده رابه یک مشتری گفته است- کم کم جماعتی که نشنیده ا ند به ان اعتقاد پیدا کرده اند ولی این ایده جریانی رابوجود نیاورده است- تا به یک غول رسیده است- غول یک دفعغه سرربلند کرده با  مانند کوه هیمالیا سربلند کرده است وبا کلمات سحر انگیز انرا جذاب کرده وازان دفاع کرده است دراین حالت تبدیل به یکجریان شده است ومعتقد هستند جهان تمدن نبرد غول ها است- جناب اقای هایدگر بدنبال کشف این مطلب است وجالب میفرماید که باطل هم سخن وزبان سحرانگیز دارد- قران میفرماید ما به دوستان خود وحی میکنیم وحی هم مخفی است وهم سحرانگیز است شیطان هم به دوستانش وحی میکند- انهم مخفی است وسحرانگیز است- حال این غول الهی باشد یااستعمارساخته باشد چناچه در شرایطیکه میباست یک غول ظاهرشود اگرنشدتغول استعمار میتواند جامعه رافریب دهد- اما جریان فریب تاریخ نشان میدهد طرفداران لذتدراتاریخ همیشه تعداد زیادی بودند واین مکتب همچنان پر رونق خواهدبود لذت بر دو نوع است لذت حرام ولذت حلال- لذت حرام علت انکه بر لذت حلال پیشی میگیرد- این است سه فاکتور دارد یکی فراوان است دوم اسان بدست میاید وسوم مسئولیت ندارد وبرحلال برعکس است- علما میفرمایند خداوندمنان هردستوری داد باطاقت انسانی بدست می اید وگرنه خلاف عقل – وجدان وانصاف است- اما در سبد نمیکنند که از اسمان بیاید- امکاناتات اش بالقوه موجود است- قبایدبالفعل کرد یعنی انراتهیه کرد کفرهم مجبور است- امکانات رابالفعل کند واگر کرد به ایده خود اش اجازه بروز وظهور ومانور میدهد- نه به ایمان-جناب اقی هایدگر به کفر گفته است باطل که دراوهام است-قران میفرماید بعضی یهودیان تورات درست دارندحمل میکنند ولی اندیشه انها تورات تحریف شده است واشاره میکنند این مطالب درکتاب است مانند الاغی هستند که کتاب تورات برانها حمل میشود بعضی ناراحت از این مثال میشوند باطل واوهام  اولین خطرانها ذائقه فکری واحسای  وصفات دیگر انسان راتغیر میدهدودثانی اساس انسان  ضمیر اگاه نیست ضمیرناخوداگاه است که دقیقا انرا غربیان  بوضوح درک نکردند ولی اثار مهمی را پیدا کردند وقران نام انرا فطرت میگوینددفطرت را بهترین تعریف ان متعلق به علامه شهیر حضرت ایت الله العظمی محمد حسین طباطبائی است به نظر حقیر- میفرماید روح یک نقطه است- تمام استعدادهای بشر وتمام معلومات های  بشر دران یک نقطه است منجمله عقل هرچه از بیرون واز درون وارد روح میشود وارد این نقطه میشود لذا بر روی همه استعداد انسان تاثیر میگذارد واز همه استعداد ها اثر میگیرد این نشانه هوشمندی این نقطه است ولی عقل را زایل نمیتواند بکند ولی میتواند انرا خفه دکند وپوششی برروی ان قرار دهد این نکته راغرب قبول دارد لذا میفرمیاند تجربه نشان داده است بازور وحتی  با یک دیکتاتوری نمیتوان یک اندیشه غلط را از کارانداخت بلکه برعکس میش.ود وایجاد تعصب شدید میکند- بلکه باازادی وتضارب عقاید میتوان عقل هارابیدار کرد البته درغرب دو گروه هستند گروهی بدبین که باطل سرانجام حق رانابود- میکنند وعدهای خوش بیت مانداستادانگلیسی من که سرانجام حق  باطلرانابود میکند دلیل هم نابودی باطل های گذشته است باطل ها همه جدید هستند غیر ازانکه استادعلامه فرمودند به هیج طریق مادی تاثیرات حقایق خارجی  بر انسان برتمام ابعاد امکان پذیر نیست-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمان الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای گل- سکوت شما نشانه حماقت شما است- درهرحال جنبشی به اسم شما مطرح شده است- که باعث ترور شخصیت شما شده است- اما موضوع گیری شما با سکوت ان- نشانه ان است که شما جنبه سیاسی ندارید درحالکیه هرجنبش اسلامی اول از همه مسا  اعتقادی وسیاسی است وسپس مسائل احکامی است- نیروی های اخراج شده از ارتش  نمیتوان گفت یک  تصفیه شخصی است دقیقا یک تصفیه سیاسی- اعتقادی است- نید دراین شرایط خودرا کنار بکشید یک دفعه کودتا کنید ومخفیانه هدایت کنید چنان روزی شکست خورد خودرا صوفی  قلمداد کنید اقا خان بازی در نیاورید دقیقا موضع سیاسی- اعتقادی خودرا مطرح کنید- وگرنه یک مزدور امریکائی هستید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است-0دنباله یک دفتر میگشتم- چشم  من به یک کتاب افتادکه بخرم متاسفانه اگربه موقع کتاب نخرید  بعدا پشیمان میشوید-کتاب به نام شاهد سقوط سه گانه است که چونه شاه سقوط کرد- درتهران خریده بودم  اما انرانخوا امروز یک نگاهی بران انداختم بودم امام الراحل مجدد اسلام رحمت الله علیه برسر سریر حکومت جلوس کرد- وایشان نام انر ا فتنه امام الخمینی عظمت الله- نام برده است من بارها ازبعضی ها تعجب عجیبی میکنم که یک شخصیتی مانند اقای دکتر حسین حقیقی تحصیلات اکادمی جالبی درایران وامریکا داشته است هنوز یک تحقیقت ساده رادرعلوم انسانی وعقلانی  نمیداند درحالیکه درایران وترکیه  دکتری حقوق گرفته است ودر امریکا درجه دکتری مدیریت اداری از کالفرنیا نائل شدند-درمقدمه کتاب- بیتی نوشته است- ای نام تو بهترین سراغاز- بی نام تو نامه کی کنم باز که نشان از پذیرش توحید است- سپس مینویسد- از روز ی که بشربدست خود خدایانی برای خود  ساخت وشرح داده است که تصور میکردند نیاز انهارابرطرف میسازد-ودختران معصوم وباکره  خودرا در پیشگاه اینبت ها وخدایان دست ساخته ی  خود ئقربانی خود کردند تا به امروز کهدراغاز دهه دوم از قرن بیستیکم وهزاره سوم میلادی هستیم هنوزواپس گرایان مذهبی ودکان داران دین نقش وحضوری پررونقی درجوامع دارنااگاه دارند وفناتسیم وزئولاسی( تعصب جاهلی) دینی خون میطلبد شهیدمیپرورد وقربانی میدهد ومی خواهد ؟؟ درست فرمایش فراموسونری است که شاید  ایشان هم باشد ودولت امریکارا تطهیر کرده است خوب بود ایشاندر دانشگاه لندن باشند وبفمهند امریکا چیست؟؟ ودردانشگا های معتبر امریکا باشند بفهمند انگلستان چیست!! اندکی از اینهمه احساسات تنزل کنند- برای ایشان هنوزتوحید اثبات نشده است خدا ازبت پرستی بوجود امده است؟؟ تمام جنایتهائی که توسط محققین امریکائی وروزنامه ها ی امریکائیئرباره جنایات مسلمانان اخیرا کرده اد ذکر میفرمیاند وجنایاتهای یهود ومسیحت راهم چاشنی کردهاند تا دلیل استقرا( یعنی قریه به قریه رفتن تا نتجه بگیرنند مثلا درهرقریه یا-روستا یک کدخدا است پس همه قریه ها به کدخدا نیاز دارند همه قریه ها بهگندم اب میدهند پس گندم اب میخواهد یک شناخت برای دلیل اوردن است)- شما اثابت کنیدکه این جنایت ها طبق دستور دین ناب الهی بوده است- نهحضرت موسی علیه السلام ونه حضرت عیسی علیه السلام کسی را نگشتند ولی فرمودندمن شمشیری راتهیه کردم که باان ظالمین رابکشم ولی موفق نبودند- دنیای ازادی است نمیشودبرسر هرکس یک پلیس گذاشت ویاشمشیر که انسانی پاک باشد واگر اکثریت همراه جنایت کاران شد- تنها راه ابلاغ دین راستین است وسپس قیام حسینی  رحمت الله علیه بشرطی که نتجه بخش باشد- درحدیث است یک عالم شیعه که تمام عبادات خودرا انجام داده است به میزمحاکمه قیامت وارد میشود امرمیش.ود هشتاد هزارسال یاسیصدهزار سال درجهنم باشد از خداوندمنان سئوال من که همه عبادات را انجام دادم خداوندمنان میفرمیاد زمانی که ستمکاران حاکم شدند وفتنه ایجاد کردند جنابعالی برای انکه به شما تو نگویند وسیلی  به شمانزنند وپرستیژ شما حفظ شود کوجکترین هدایت علمی نکردید وامت منرا رها درفتنه گذاشتید وانهادرفتنه غرق شدند اگر کمک من نبود کسی نجات پیدا نمیکرد- شما باید هشتادهزارسال درجهنم باشید تا پاک شوید- خداوند منان برای هرکس شماخته میشود عوام وخاص ندارد- از سه راه یکی دعا وخواست ودیگری نظم پیچیده در ذرات این عالم وسپس حکمت ومفید بودن اش مرحوم دکتر حسینی سروری استادرشته روانشناسی در دانشگاه شیراز فرمودند درامریکا دانشجویان رشته کشاورزی در  درجه دکتری فارغ التحصیل میشدند ومن هم رفتم که ببینم ریس دانشگاه چه میگوید- ایاشن فرمودند هربوته که دست روی ان بگذارید درایند سوداش برابر یکچاه نفت است دردانشگاه لندن چنین میگفتند وتجربه هم نشان داده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تیتر عنوان مقاله روزنامه هاوانا ( پایتخت کوبا) تایمز-1- دورنمای  کوبائی ها از پیروز ی اقای ترامپ-2- کوبا نمیتواند منابع خودر به خاطر سمبل های ( دیگران) به هدر دهد-3- چه امری با رحلت جناب اقای فیدل کاسترو در کوبا میمیرد-4- کوبائی  ها با اقای ترامپ درافکارشان-5- کوبا میبایست اصلاحات خودرا قانونی کند-5- دوروز اقامت اقا اوباما بااقای رائول کاسترو در کوبا-6- یک منجی بر ای کوبا دراین شرایط  سخت -7-کوبا وامریکا در سال –2016-8- حمایت از حکومت کوبا ور مرز حقوق بشر وهمشهری وعزت واحترام-9- موج های جدید- فتنه وکنترول احساسات و اهداف وارزوها-در کوبا-10- اقای  -10-ترامپ وحبشه ناموافق-11- چرا من بایداز خبرنگاری که  تهدید به اخراج شده است حمایت کنم-12-ایا قانون امتیاز دادن به مهاجرین کوبا درتحت ریاست اقای ترامپ تغیر میکند؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-گوگل- سیاسی ومعلم اخلاق شده ست؟ خواستم روزنامه های انگلیسی کوبارا که قبلا میدانستم- دوباره بدست اورم پاسخ داد این عمل برای کشور شما امکان پذیر نیست؟؟ بر ای باردوم باز تکرار کردم بازهمین پاسخ داد- سرانجلم کروم وگوگل را دانلود کردم واین بار جواب داد- حقایقی که پس از پیروز ی اقای فیدل کاسترو درباره امریکا منتشر شد وسپس  مداوم درباره امریکا روزنامه ای کوبا درباره امریکا منتشر کردند امریکا رامجبور کرد بسیاری از حقایق را درباره نقش امریکا درکوبا منتشر کند حتما شما ازانها مطلع هستیده ماد مخدر گسترده قمارخانه های فراوان فحشای  تنها راه برای دارامدبسیاری از زنان- وعقب ماندگی شدید وغیره- نیشکر وسیمان و سیگار برگ ومقداری هم صید ماهی برای کوبا گذاشتید- ولی کوبا درحد خود پیشرفتهای خوبی داشت حتی در علم پزشگی- اقای فیدل کاسترو انچه  میدانست که میتواتد به نفع مردم کوبا باشد عمل کرد گرچه متاسفانه به کمالی که میبایست به ان برسد –نرسید- امید است که رهبران اینده کوبا درشناخت ایدولوژی- راستین وناب الهی  به ان دست یابند- انشاالله


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99