سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم0نظریات شخصی است- دانشگاه کلمبیا امریکا چند روز سمیناری درباره مطالعات ایران شناسی درفصل پائیز دارد- یکی از بحث ها- درباره فیلسوف اسلامی- سیاسی شهیر ایران –جناب مرحوم احمد فردیت است که شهرت پاینیدا کرده است که هایدگر ایران است؟؟ وگفتمان مشهور ایشان بنا برگفته اقایان دکتر علی میرسپاسی ودکتر حامد یوسفی – غرب زدگی- این لغتی که ایشان ابداع کرده اسا وبه ان معنای خاصی بخشیده است- ابزاری اصلی برای منبع انتقادکردن تجارب ایرانیان از مدرنیتی بعنوان  است که فرهنگ وتمدن  ای رابوجود اورده است-که ارزش های انسانی راکم کرده است- ومعنویت  حرمت انسانی راتضعیف کرده است جناب اقای فردید- پیشنها داده است- معنویت شرقی را بعنوان منبع اصلی که حاکم بر سکولارسیم وتجربیات مادی گرانه  برای  ایران مدرن میتواند یک راه جدید که ماورای این راهای دغرب است برای رسیدن یک مدل احسن درجهان باشد- اولا تمام فیلسوفان چه غربی وچه شرقی وهر فیلسوفی که باعق بشری بقول ان فیلسوف دانمارکی باعقل زمینی به زمین واسمان نگاه کند- داستان افلاطون است که میفرماید مادرغار وروبه داخل غار نشسته ایم وکاراونی که از پشت سرما میگذرد سایه انهارافقط میبنیم که مبهم است ودرک عمیقی نداریم- جناب اقای هایدگر اول سکولاربود در میکده ای در مرز دانمارک بالمان بود ودانمارکی میتوانستند به انجا بیایند وپاتوق شعرا وفیلسوفان دانمارک والمان بود نشسته بود  ویک فیلسوف دانمارکی باهایدگر بحث کرد ایشان فرمودندتو همه چیز را ازدید زمینی میبینی ومن ازدیداسمانی فرق زمین بااسمانچقدر است مسیح پیام اش اسمانی است برای  زمین نه انکه زمینی باشد واین سخن درهایدگر موثرافتاد-لذا مانباید- دیدی زمینی به حقایق داششته باشیم که هیچگاه تبدیل به یک سیستم تمام عیارنخواهد شد وپراکنده گوئی است وبسیارجاها حلقه مفقوده داردکه امکان داردهیچگاه روشن نشود گرچه غرب دربعضی علوم انسانی تلاشی کرده است از انسانی تلاش نکرده است وازدین استخراج نکرده است مسلما جلوتر است- روزنامه ماکروسایفت  مینویسد حزب دمکرات کهبهنظرحقیر درهرحال بهتراز حزب جمهوری خواه عمل کرده است نسبت به صدسا ل پیش تنزل کرده است- چرا برای انکه به عقبه برخورد کرده است وهرکس به نقطه خطرناک بر سد تنزل میکند مگر انکه از سیستم الهی عمل کرده باشدتا بتوانداز عقبه عبور کند اساس دنیا است که نتچه ان اخرت است- اخرت را دراخرت نمیتوان بدست اورد ولی متاسفانه مابیشتر به اخرت توجه کردیم ودنیا را رها کردیم وگرنه بیشتراحکام متعلق به دنیا است امید است معنویت همچنان جناب اقای فردید فرمودند تنها عرفان نیست  جامعه شناسی وروانشناسی و فلسفه وبهغیره هم جزو معنویت  اسلامی است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- طنین اسطوره های خیالی اجداد شیطانی یزید در رگ هایش میدوید- داغ افتاب بهشت خیالی روح فسون شده اش پرپر میزد- جهالتی – که جهالت های گذشته را فسانه کرد-همه را به خواب برد- با بوزینه ای به عشق ورزی پرداخت  وارهیده از بهشت اخلاق- اخلاقراز درون دهلیز نفس اماره  نگاه کرده بود- فلسفه عبادت درپیاله مستانه شبانه است- این بت طبیعت است که کار خدائی میکند- میان لذت وخیال واوهام پرتاب شده بود- وحسین درگهواره به عرش رفت گرچه مخلوق بود ولی به وحدت با خدا رسید- وخداوند با ماسک حسین ساحر شد-خداوند به فرش امد تا انسانرابه عرش برد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- طنین اسطوره های خیالی اجداد شیطانی یزید در رگ هایش میدوید- داغ افتاب بهشت خیالی روح فسون شده اش پرپر میزد- جهالتی – که جهالت های گذشته را فسانه کرد-همه را به خواب برد- با بوزینه ای به عشق ورزی پرداخت  وارهیده از بهشت اخلاق- اخلاقراز درون دهلیز نفس اماره  نگاه کرده بود- فلسفه عبادت درپیاله مستانه شبانه است- این بت طبیعت است که کار خدائی میکند- میان لذت وخیال واوهام پرتاب شده بود- وحسین درگهواره به عرش رفت گرچه مخلوق بود ولی به وحدت با خدا رسید- وخداوند با ماسک حسین ساحر شد-خداوند به فرش امد تا انسانرابه عرش برد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99