سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-  اخیرا درامریکا عدهای که خودرا الیت میدانند که نه اسلام درک کردند ونه غرب بیسوادهای جدید هستند  وبا کمال وقاحت دم از اسلام شناسی میزنند که بعضی از انهامدتی هم درحوزه تحصیل کردند وگویا پدر ان  انها عالمان دین بودند وپول حرام سرانجام بدبختی وبیچارگی میاورد یک خانم ویا اق که پابه سن گذاشتند- خوب بود که کمی مطالعه داشته باشند وجنابان از بهائیت دفاع میکنند وحقوق بشر امریکائی-؟؟ وبدانند که دنیا کشک نیست  وان بلائی سر جنابان از اسمان فرود امد سر شما فرودنیاید که تصور میکنم درباره نماز ورسول اکر م صلواته وعلیهواله والسلم احتمالا بوده است من مقدمتا چند نکته را بیان میکنم—درغرب تاریخ ومانند که ایدلوژی راهم دربر میگیرد وموضوعات دیگر راهم دربر میگیرد دمعتقدهستند که روش پاندولی درباره انها صدق میکند – پاندول یک اهرمی است که به نقطه ای متصل است ومداوم درحال حرکت از چپ به راست ویابلعکس است به اینئ معنا که ارام -ارام تغیر مکان میدهدتا به نقطه مقابل خود میرسد مثلا ااز رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم جدا میشود و به خلافت میرسد ودباره از خلافت به علی علیه السلام میرسد ومداوم درحال تغیر است یا ارتدوکس بسیار نیرومند روسی به کمونیست تبدیل میشود ودوباره به یک مذهب دیگری تبدیل میشود تاریخ یونان که اساس تارخ غرب است تا امروز درغرب وجهان این حرکت پاندولی رخ داده است وبقول خانم استادانگلیسی اگر یک مورخ باددرنظر گرفتن 65 فاکتور روزانه دقت کند ومهارت زیادی داشته باشدکم کم متوجه این تغیر میشود .تا امروز نتوانستند جلوی انرابگیرنند- در این مورد سه گروه شدند گروه اول انکه این یک جبر تاریخی است وکاری نمیشود کرد- عده ای معتقد هستند غیر ازاین باشد انسان نابود میشود؟ وسوم که داخیرا بوجود امدند معتقد هستند ایدولوژی الهی نمیتواند پاندولی باشد بیاد دریک نقطه ثابت باشد وان ایدولوژی پیدا کرد وشناختی از دین سنی داشتند انرا پاندولی دیدند- دلیل روشن است تمام شناخت انسان اصول وحقایق ان حتی اگر عقلانی باشد نسبی است وحقایق مطلق نداریم ؟؟ که اقایان وجنابق خانم همین عقیده راداشتند ویک جنایت بزرگ است که بگویند که دین شیعه ایرانی اصول انر منبعث از حقایقمطلق ثابت است؟؟ شما سواداش راندارید چرا اظهار نظر میکنید؟؟- نکته دوم هر ایدولوژی میبایست بگوید که من درست هستم وما بقیه غلط است- چنان یک ایدولوژی اصولش با ایدولوژی دیگر فرق داشته باشد دونوع ایدلوژی است بخصوص در فروعات هم تعداد اکثر مختلف باشد لذا برادان اهل سنت نمیتواند بر اسا س تحقیقات یک دانشجوی انگلیسی دکتری فلسفه اسلام بگویند ماهمه اهل تسنن یک شاخه هستیم هرکدام متفرق هستند ونمیتوانند بگویند که همه درست هستیم بخصصو پیامبر اکرم صلوالته علیه واله السلم همانطوراقایان بیان کردن یک فرقه درست است مثالی بزنم یک کمسیون پزشکی یک جناب دکتربگوید اگر جراجی نشود خطا وجنایت است ودیگر برعکس بگوید وسومی بگوید تنها مدت کوتاه ی باید با مسکن زندگانی کند وگرنه خطا وجنایت است وچهارمی بگوید با دوا میتوان دهسال زنده باشد گرچه همه انها از یک دانشکده تحصیل کرده باشند ولی اصول انها نتغیر است ونمیتوان گفت هرکدام را انتخاب کردید درست است؟؟ نکته دیگر جنابی فرمودند فرقه درنظر رسول اکرم صوالته الله علیه واله والسلم منظور مذاهب ایدلوژیکی نیست منظور مذاهب نژادی  است که9 واقعا خنده دار است عدد71 برای یهود وعدد72 بر ای مسیحیت وعدد 73 بر ای اسلام برای اخر الزمان است یعنی بی نهایت مذهب شناخته میشود مسیحیت بیشتر از یهود واسلام بیشتر از مسیحیت است که طلیعه شروع شده است درهند دانشجویان سنی بر است یک جناب دکتر فاضل مداوم هر دوازده نفر یک مذهب سنی جدید ایجاد میکنند وزمانی که اسلام به اروپا وبخصوص امریکا میرسید خواهید دیدچقدر خواهند سالخت مخصوصا امیرکا که ضد سنت است ومطابق میل افراد وتحقیقات بایدساخته شود که بعداتوضیح  خواهم داد- بغیر فرقه شیعه تمام ایدلوژی ها مجبور به حرکت پاندولی هستند- اخیرا معتقد هستند لیبرالیسم درشعار خوب است ودرحکومت وه9ر حکومت تاریخ مصرف دارد وشرق این مطلب را نمیدانست وجنبش های مخملی که اندیشه های  ریشه درانها ندارد عمر کوتاه خواهند داشت- ازادی وعدالت درشعار مورد دلخواه همه بشریت است ولی درعمل بتعداد افرادروی کره زمین فورمول وقانون دارد خشونت هم به هم طریق نمیتواند به خداوند منان تحمیل کرد که اسلام بایدمطابق میل غرب باشد کسی این مطلب رانمی فهمد ونمی فهمد که حجاب وقصاص لطف الهی است نه خشونت الهی  یک احمق بیسواد است-= کسی بهائیت مترقی تر ازاسلام میداند حوزه رانفهمیده ایست وبیجهت تحصیل درحوزه به رخ نکشد که خر عیسی که به مکه رفت- خر بر گشت – ادامه داراد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بحثی با برادران اهل سنت- برادران عزیز باید بدانند – تبلیغ دین الهی کردن کاری اسان نیست دراخرت موی را از ماست بیرون میکشند شتر را دروازه ای به اندازه ته سوزن ریز باید بگذرد یعنی مته به خشاش میگذارند که انسانی که لج بازی کرده وبی جهت عناد ورزیده است – بدنبال منافع نامشروع بوده است نتواند وارد بهشت شود ویکسربه جهنم برود- بشر امروزی هم تا حدودی چنین میکند- اولا تبلیغ کتاب بخاری بعنوان بهترین گنچینه اسلام است یک دروغ اشکاری است وبایدبگردید وان گنچینه راولودر مذهب شیعه باشد- بپذرید- وگرنه حساب شما با کرامالکاتبین است وعذری امروزه ندارید چون امکانات برای تحقیق- فراهم است گول چند نفر انسان جاهل ونادان ومغرض نخورید که قسم جلاله میخورند که شیعه مردود است در روزقیامت این نوع استدلال دیناری ارزش ندارد- وهرچه شیعه جواب های دندان شکن ریز ودرشت میدهد جوابی نمیدهید وجواب علملی شیعه مغلطه میکنید واین کار شما یک سنت شده است یک عالم مرحوم شیعیی به من میگفت که هروقت اقایان به تنگنا افت وهمین کار را یهود ومسیحیت کر د وچقدر حدیث نبوی دقیق بودکه فرمود شما سرانجام یعنی افراد غیرشیعه ناب به همان راه میروید که یهود ومسیحیت رفتند شما درخت را چشم خودنمی بینیدولی با تمام سعی یک خار کوجگ درچشم شیعه میتراشید که اصل ان مال خودشما است ومجبور به این کار شدید- درحالیکه کوچگترین سندی ندارید وما فراوان از شما داریم- دیشت دریک کانال یک استاد اهل کربلا در کانال کر بلا سایت یک دلیل ساده که تصور نمیکنم کسی بتواند پاسخی درمقابلش داشته باشد ولی شما اعتنا نمیفرمائید فکر میکنند به ضرر شما است درحالیکه مداوم دم از عقل میزنید چیزی که درشما نیست همان عقل استدرست مانند یهود ومسیحیت- با الهام از ایشان- فرمودند این حدیث بسیار معروف است که حسن وحسین دوبزرگوار بهشت هستند چه نشسته باشند وچه ایستاده باشند- پر واضح است منظور نشستن وایستادن فیزیکی نیست- پس معنا چیست؟ همانطورکه ان عالم شریف فرمود یعنی چه زمانی کسی را ندارند و حکمی نمی توانند بکنند- وچه زمانی قدرت دارند حتی انقلاب کنند درهردو امام هستند مورد بسیارمهم وکمی سنگین است اما مورد دوم ما میدانیم دان زمان بلکه باید درحال هم چنین باشد که امیت واحده اسلام یک رهبرداشته باشد دران واحد دورهبر معنا نمیدهد درحال قیام یعنی امام حسین علیه السلام پس ایشان رهبر باشد ومابقیه رهبریت راغصب کرده اند اما فرق ان فقه نبوی با فقه امروز اهل تسنن زمین تا اسمان اختلاف دارد بعناون مثال چناچه عبدالناصر شکست میخورد ایشان شورشی بود وخارجی بود وملک فاروق میتوانست جسدایشان یکسال بر دار بگذارد وهمه را وادار به لعنت ایشان کند- ولی چون برنده شد ایشان حق دارد ملک فارق را اعدام کند ویک سال در بالای دار نگه دارد ودستوردهد ایشان رالعنت کنید وچون حضرت امام حسین علیه االسلام پیروز جنگ نشد- خارجی شد؟ پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم چون مطلب را میدانست فرمودند امام حسین علیه السلام درقیام اش امام است ولو شکست ظاهری بخورد وتمام دستوراتش باید چناچه امامبعدی صحیح دانست عمل شود ودیگران به جنایت ایشان شهید کردند ودستورات انها باطل است- اما امام حسن علیه بافقه پیامبر اکرم صلوالته علیه واله والسلم با فقه امروز اهل سنت مغایر است زیرا دراهلسنت کسی که طرفدار نداردوفردمعمولی شده است حق امامت ندارد درحالیکه پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم چون قضایا را میدانست فرمودند دران حالت انزواامام حسن علیه السلام- باز ایشان امام هستند ودیگران غاصب مقام امامت هستند- هیچکس جرئت ان که نحوی دیگری تفسیر کند ندارد مگرانکه بگوید پایمبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از علم غیب خبر نداشته است درحالیکه دراحادیث بخوبی روشن میشود که حضرت رسول اکرم ازتمام جریانات اینده بخوبی مطلع بوده است وتمام استنباط های دیگر اهل تسنن پوچ وباطل است نه اجماع ونه بیعت ونه بزور وقلدری حاکم شدن ویا هرنحو دیگری باطل است وخداوندمنان انان را به رسمیت بعنوان امام نخواهد پذیرفت وهیچگونه جواب منطقی اقایان ندارند جز شیره مالی وفریب که اسنان ساده لوح یا زرنگ احمق انرامیپذیرد –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بحثی با برادران مسیحی- بارادران روی سه نکته تمام ایدولوژی خود را کانون میدهند یکی محبت- دوم قدرت گرفتن از خداوند منان وسوم ارامش داشتن این سه موضوع درجای خود بسیار مهم است ولی امروزه بای انی سه موضوع چرخ جامعه نمی چرخد وبا گفتن انکه سرتا پا دروغ  است که حضرت مسیح علیه السلام برای انکه هیچ مسیحی به جهنم نرود قربانی شد جنگ های زیادی مسیحیت در درون خود ودرمیان دیگران انجام دادند وباعث انتشار وپیشرف قابل ملاحظه فحشا وحیله دگری ودروغ پردازی وجنگ وکشتار شدند وبه انواع گناهان مبتلا گشتند همانطور یهود به همین سرنوشت دچار شد گرچه بنظر میرسد که اندکی متوجه شدند گناه یک منبع بنزینی است که سرانجام دراثر تکرار همانطور که اقایان میگویند قلب وعقل واحساسات عالی انسانی میسوزاند وباز بقول اقایان یک اعتیاد به گناه ایجاد میکند که نفس اماره بسو مداوم گناه وهمانطورمسیح علی السلام به یهود فرمودند کور کر ولا ل هستید . ونور وروشنائی درک نمیکنید که قران هم به مخالفین چنین میگوید وانها جواب میدادند بهشت فقط مخصوص ما است دین های الهی فقط مخصوص ما است ما برفرض گناه کنیم کسی جرئت جهنمی کردن ما ندارد چون ما فرزندان خدائی هستیم که دست پدربر مجازات کردن فرزند  بسته است وخداوند درقران فرمودند همه جهنمی کنم هیچکس قدرت مخالفت وممانعت ندارد لاجرم انسان برنامه میخواهد ومجبور هستید تمام قد درمقابل سکولارسیم تعظیم کنید0 همچنان که کرده اید یک خانمی در امریکا که پانزده سال پیش به جرمی در زندان بوده است و.سپس تا پنج سال پیش اهل گناه بوده است حال امروزه یکی بزرگترین مبلغین مسیحیت است که پرتعدادترین سالن ها مال ایشان است- سه نکته جالبی ایشان دارند- گناه کردن مال انسان ضعیف است وزمانی که انسان به خداوند منان ومسیح علیه السلام با شروطی معتقد میشود قدرت بدست میاورد – باید دانست خداوندمنان هرکس رایاری نمیکندمگرانکه دران یاری حکمتی باشد- نکته دوم داشتن برنامه صحیح است بدون برنامه بودن انسان گیچ ومبهوت است ودرحالت انفعال است سرانجام به برنامهای کشیده میشود که اگر ان برنامه خطا باشد انسان به خطا دچار میشود شرط انکه برنامه قابل ارائه باشد فرد شخصا تجربه وهیچ عاقلی ومتخصصی ایرادی برا نداشته است ارائه میدهم وترسی ندارم وبه موفقیت خود مطمن هستم- سوم جهت ارامش خودتان را از ترس وپیشداوری ها کینه ها شهوات وغیره خالی کنید وسپس هرامری با دقت انتخابد کنید ودرقفسه ذهن بگذارید وبا شجاعت هرچه تمامتر به ان عمل کنید چیدمان مهم است دیگران مهم نیستند- امروزه نمیشود اندکی بهتر از قرون وسطادرک کرد هنوز قوانین قرون وسطا حاکم است- عجیب است که انسان درمسائل مادی پیشرفت محیرالعقول کرده است به کار خود مداوم ادامه میدهد وبقول ان خانم درمعنویت- مداوم رو به پستی میرود وپست ترن را انتخاب میکند زیرا برنفس خود حاکم نیست وشهوات پست برایشان سوار است وباید اضافه کرد فرهنگ غالبی که سیاست مداران ایجاد میکنند دراین راستا است وفضا را مملو کردن ومنطقی کردن نه بااحدیث بلکه باجهلی بنام علوم انسانی وسعادت انسان- هرعقل سلیم که کوچکترین نگاهی به گنجینه رویائی معرفت شیعیی بی اندازد خیلی زود میفهمد که حقیقت کدام است تنبلی ویا امراض قلبی که وجه مشترک تمام ادیان وایدولوژی است نمی گذارد که انسان درست فکر کند ودرست تصمیم بگیرد وسرانجام این سیاره اگر به سمت شرق میرود اقایان تصور میکنند میتواند در ان به سمت غرب رفت-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- دو واقعه بسیار دردناک را اخیرا شنیده ام- یک شهادت چهارده سرباز دلاور مرزهای ایران- پاکستان-  که چهارده نفر به شهادت رسیدند- .دیگری هشت نفر که در استانه یکی از پرعظمت ترین خاتون روزگار حضرت زینب سلامه الله  الیها که بشهادت رسیدند- درمورد اولی درشب بیشتر موفقیت با چریک است- ومیبایست درنقاط درگیری چنین تمهیداتی را انجام داد قبل از نقطه درگیری که میبایست با فراست انها را شناسائی کرد- بعد از تپه های تاکتکی درفاصله ییش از نیم کلیومتر به سمت پاکستان در اطراف جاده خاکریز بلند نیم دایره زد که ضد شیب به سمت منافقین مین های ضدنفر در روکش سنگر به صورت خاصی که قابل عبور برای خودی باشد جا سازی کرد وسپس از ان خاکر یز تا خاکریز نزدیک به تپه باید مین کاری خاصی کرد که برای خودی قابل عبور باشد وباغچه های توخالی کم عرضی  دربعضی از انها مین کارگذاشت- در روی تپه کمین تخصصی به این صورت که یک گودال کوچک در داخل تپه بوجود اورد که یک راهروبه پشت تپه دارد جلوی ان دو مکعب بتون ارمه که روی یک لایه سنگ دارد وچرخ دارد واز درون توسط دومحور حرکت میکندقرار داد که دردرون قرا میگرد وبه فاصله کم زمانی دشمن درهدف قرار گرفت تیراندازی می کند وسپس از راهروی به کمین پشت کوه میرود که ظاهر یک کمین معمولی است که روی ان کیسه شن گذاشته است ولی از اکمین توسط یک راهروی سرپوشیده به داخل یک اطاق بتون ارمه میرود که توسط سوراخی مت.وجه میشود زمانی که چریک به سنگر ار-پی- چی زد وبه سمت سنگر حرکت کرد درسنگر قرار میگیرید وتیراندازی میکند وسنگر کمین معمولی که به کمین تخصصی مربوط میشود افرادی از کمین معمولی فرار میکنند از راه درور که دشمن انها را میبیند وبه محضانکه به کمین معملی نزدیک میشود از  کمین تخصصی به انها تیراندازی میشود درشب وحتی روز باید بر اساس گمانهای دقیق علم نظامی قبل از برخورد اتش تهیه ریخته شود ودیده باانها که به تپه میرسند با تیرالندازی دقیق با شم وحدش دقیق تیراندازی میکنند با منوری که مداوم از جلو به عقب میرود وغالبا با هشت منور پو          پشش میدهد تیراندازی روی  واحدهدف اغاز  میشود با اتش تهیه واتش هائیکه بعدا هد ایت میشوند افرادبه جلو میرونند ومیبایست دوگره توپ خانه ای هد ایت اتش  رابعهده بگیرنندکه اولی از فاصله دور تا نزدیکی های  خطمقدم تیراندازی میکند وتوپخانه دوم از داخل زمین بین دو جبهه تا نزدیک توپخانه خودی تیراندازی میکند وچناچه توپخانهاول موردهدف واقع شود توپخانه دوم تیراندازی میکند- درضمن تیاراندازی  زمانی که شدت اتش دو طرف زیاد است- دونفر خودر دروسط بین دو گروه در بیابان بین دوگروه  ویا جنگل  ویاکوه ویامرداب در جای مطمئنی مخفی میکنند  وفقط تیراندازی هوائی میکنندوزمانی نیروهای خودی عقب نشنینی میکنند که همچنان اتش میریزید  انها موقعیت دشمن مداوم گزارش میدهند – درزمان مناسب هم میتواند عقب نشنیی کنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بحثی با افراد کمونیست وفدائیان اقلیت- بخش دوم-جو ان انگلیسی در لندن پیش من امد- که زلزله امده است بچه درشکم ومادراش ودیگران نابود کرده است هیچ تمیزی نداده است همه را یکسان نابود کرده است- باران میاید هزاران مورچه وغیره رانابود میکند ومن پرسیدم که شما هم به مور چه هم کار دارید فرمودند بله ما مته به خشخاش میگذاریم بخوبی اثبات میشود این جهان کر وکور است وهمه چیزاش تصادفی است- خوداش میدانست کهمن خواهم گفت که موجدات این جهان بخصوص انسان کار این جهان نیست قطعی است که جهان کور وکر وتصادفی نمیتواند انسان بسازد فرمودن اثاری کشف شداستکه از کرات پیشرفته موجودات بسیار پیشرفته این موجودات ساختند ودراثر تکامل انسان ساخته شده است وانهم دراین امر کمک کرده است ونطفه انسان ذر ظرف خاص به این جهان منتقل کردند- دو اصطلاح داریم مفید شانی – یعنی امری بدیهی ومفیدفعلی که دران مطالبی جدید است- عقل از بدیهیات شروع میشود یعنی معیار بدیهی دارد بخصوص عقل محض  ولی اثبات عقل محض بشر درباره اثبات خداوند که زیادسخت نیست چون قابل دیننیست وقابل تجربه نیست بشرمداوم دران شک میکند که دلیلی ندارد- وخداوندمنان درقران واحادیث وانکشافات وکرامات ورفع حاجات وانواع دیگر خودرا مداوم به طریقی نشان میدهد مانندمفیدفعلی عمل میکند گفتن اینکه جهان راماده ساخته است بسیار اسان است یاباران کار ماده است هنری دران نیست پیچیدیگی ندارد وبرفرض دارد کار کارگاه ماده است راحت بیان میشود- ولی زمانی که روی  ان کار علمی میشود وپیچیدگی پیدا میشود به جای روی ان تعمق کند میفرماید اگر خداوند منان حکیم انرا ساخته است چرا درشورزارها باران میاید؟ چرا برای جوامع تشنه باران- باران نمی اید؟ مگر  خداوندمنان حکیم ورئوف والرحمن الرحیم-نیست تعداد زیاد حیوانات ودرختان  ازبین رفتند وانسانها به سختی دچار شدند وان زمان به مامیفرماید حکیم باش این مسخره کردن مانیست- جالب انستکه غربیان به اینتجه رسیدند که ظاهر زیاد ملاک نیست باطن ملاک است- وتصور میکنند که روزقیامت خداوندمنان عاجز از اثبات این مسائل است ویامیفرماید عشقم بود دلم خواست؟ لذا هرکسی نمیتواند انبیا باشد زیرا ظرفیت درک ندارد ومیزانی هم بیان شده است شما ممکن است هیچگاه بفکر انکه حقایق این هستیچیست نیافتده باشید؟ ولی جامعه بشری این چنین نیست بدنبال کشف حقایق این هستی است وان سئوالات بسیارمهم تر از این مسائل مادی روزمره میداند وبسیاری حقایقی درک است چاپ کردن یک نمونه عرض کنم روزی یک جوان فلیپینی دانشجوی دانشگاه لندن کهباهم سریک کلاس زبان بودیک پیش من امد که این انگلیسی عجیب از جهان اطلاع دارند- گفتم چطور- ایشان گفت داستانی دارد- یک فرد ثروت مند در مانیل  بعلتی ضدمار بوا میشود ومداوم به جنگل میرفته است وبه وسیله ای ماربوا به دام میانداخته است ووسیله مداوم دروگردن تنگ تر میشده است تا مار بکشد واین فردتماشا میکرده است ولذت میبرده است سپس حیوانات درنده را میکشت است- ایشان تجارت خانه ای داشته وپول خوبی درمیاورده است وهنر تجارت است کم کم حس میکند تجارت روبه افول است وروحیات ایشان مانندسابق نیست خیلی تلاش میکند ولی نتجه عوض نمیشود-  باخوداش خداوندمنان من این کار را رها میکنم وشما من رابه شرایط سابق برگردان وضع اش بهتر از سابق میشود یک اطاق در دم ورود جنگل میسازدمجهز وهرکس که میخواست حیوانی راشکار کند باایشان برخورد میکند به عبادت های خاصی میرسد که کم کم مریض های ر وانی به نزدایشان میرفتند ازجمله دودانشجوی روانشناسی بالینی دانشگاه مانیل روی ایشان تحقیق میکنند ونتجه را مثبت اعلام میکنند وبورسیه دولتی در دانشگاه هاروارد میشوند درانجا مسئله رامطرح میکنند که ایا تحقیقات ما درست بوده است ویاغلط بوده است دانشگاه هاروارد جریان به سیا خبر  میدهد که روی ان تحقیق دقیقی انجام شودتحقیقات بسیاردقیق انجام میشود ونظریات دانشجویاندانشگاه مانیل بخوبی اثبات میشود وامریکا این اطلاعات به دانشگاه لندن میفرستد دانشگاه لندن فلیسوفانی  انتخاب میکند به سرپرستی یک شخصیت ممتاز که با ایشان صحبت کند که نتالیج شناختی ان جناب درباره خداوندمنان که بدیع بوده است صحت فلسفی انرا ارزیابی کنند ونتجه را درست ودقیق وابتکاری وخلاق میشمارنند وحاظ بودن باهرکس دراین باره مباحثه داشته باشند- وباز نمونه دیگری که که یک متخصص دریا نوردی درافریقا کرده است بیان میکنمکه درکشوری که فقیرترین ملت ها دارد  خودکشی کمترین است درحالیکه مردم درجوانی بعلت فقر میخواهند خودکشی کنند بزرگان میگویند به خداوندمنان اعتقا د داشته باش کاردرست میشود-  ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بحثی با افراد کمونیست وفدائیان اقلیت درخارج وهمچنین برادران مسیحی ایرانی درخارج کشور- اقایان اقلیت فرمودند یکی از شعارهای ما- ازادی است شما فکر کردید اقدامات شما را یا ما نمیدانیم ؟ ویا فراموش کردیم؟ شما افرادی از شمابریدند وگفتند ما چیزی به کسی نمیگوئیم کشتید وبسیار افراد بی گناه  ذر ابه دستور انگلستان کشتید- کل شما افرادی بسیاربیسواد – نفهم- بیشعور هستید ئکه فقط بدرد مخزدوری شرق وغرب میخورید خودتان با کمونیست های دیگر دنیا مقایسه نکنید تازه انهاهم بسیارموارد احمق هائی بیش نبودند- مداوم استعمار یاد داده است که کنگره بگیرید وبه شماگفتند معلومات شما کشک است باید فرمان ببرید- شما اگر مدیریت داشتید وشعوریداشتید که وضع شما این نبود- کمال بیشعوری استدرخارج هستیدوبه شما اجازه کانال دادهاند- مگر مفتی است که به شما کانال میدهند  خیلی برای ازادی دل میسوزاند؟ فلسطین مگر کمونیست ندارد سیاست انگلستان چه بهائی به انها داده است جز انکه سران کمونیست انها کشت واب از اب تکان نخورد شما این ملت نمیشسنا سید- من داستانی تعریف کنم-در اوج قدرت شاه روحانیت درمسجدنو- دعوت عمومی کردهمه گفتند کشتار است دربیرم مسجد دودرب داشت دربداخل میدان شاهچراغ اطراف درب گارد شهربانی بود کاملا مجهز ماشینهای زیادی اورده بودند که افرادر ابه زندان بی اندازند- درب دیگر باز گارد بود تمام مسلسل مجهزبه سرنیزه بود که جلو گلو بگذارند-منواذد مسجد شدم تمام افراد گاردقدبلند اتخاب شده مجهز به نارنجک جنگی وگازی وچهار خشاب فشنگ با ماسک سیاه وجناب طوطیان ایشان مجهز یک عینک سیاهز ده بود هرکس که وارد میشد به اوخیره میشد وگارد محکمی هم گرفته بود باخودم گفتم ابهتات را نشان خواهم داد واین فکر را هم مردم کرده بودند-وارد شبستان شدم متوجه زنان بیشترانها زنان شهربانی وارتش مانند ان بود بعداهم صحت مشخص شد به در دیوار عجیب نگاه میکردند وبه مردان که وارد میشد یاز یر چشمی تیز نگاه میکردندویا خیره میشدند من درمرز زنان ومردان نشستم جناب ایت الله معزز مصباحی رحمت الله  سخنران بود- بحث ایشان این بود که همه ایرانی هستیم این مسائل چیست رخ میدهد؟ وماتمدن بزرگی داریم ودین باعث نجات این ملت است اگر این دین نبودما جزو شوروی بودیم ورسید اینجا چهار پیرمرد استخواندار بنام مرجع که تقاضای صلوات کردم که اینها دین مردم ومملکت راحفظ کردند ومن مداوم با بیانتیکه راجع به مرجع وعلما صحبت میکردند تقاضای صلوات میکردم ومداوم صدای  صلواته عظیمتر وبلند وباشکوه تر میشد وزنان تعداد اندکی بودند ویا فقط میگفتند بیار نازک وکم جان عجل فرجهم تا انجا ایشان  فرمودند وقت ما محدود است اجازه بدهید من جملات خودرا تمام کنم انجا من ساکت شدم بیرون امدیم من متوجه شدم طوطیان سرش پایئن امده ومانند گرگ تیر خورده است- وجناب حضرت ایت الله مصباحی رحمت الله علیه با طوطیان صحبت میکردند وایشان نه انگار که کسی باایشان صحبت میکند خیره به مردم بودن وهرکس ایشان را میدید به ایشان باغضب نگاه میکرد مردم ازدم درب میدان شاهچراغ بیرون رفتند سوار ریوکردندبردند ومردم باز گشتند به سمت درب کوچک رفتند که گارد  زنجیر بست وسرنیزه روی گلو گذاشت مردم الله اکبر میگفتند یک باطوم ضعیفی بسر یک طلبه زد که خون فوران کرد که امد لب حوض  که سرش بشورد مردم عقب رفتند عدهای زیادی همان جا ایستادند وباز عده کمی جلورفتند درهمین موقع سیل خانم ها به سمت همان دربرفت وبا الله گفتن وگفتن برادران جلوبروید هجوم شروع شد تاغ انجا که میتوانستند زدند ولی سرانجام زنجیر پاره شدوراه باز شد  شایع شد جوانان وبازاری ها میگیرنند یک طلبه جوان فرمودند جوان همراه من بیایدند وما همراه ایشان سلانه سلانه درحالیکه ایشان درباره غذا زندان جوک میگفتند از گارد عبور کردهایم که موجب خنده گارد شد وارد میدان شدیم درمیدان ایستاده بودند که دل وجرئت به دیثگران بدهند جمعیت که امد که اماده حرکت بودکسی گفت مرگ برشاه که سرباز ها وگارد از ریو پایئن پریدند وشروع به زدن ودستگیر کردن شد که همه فرارکردند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- فردی فوت کرد زمانی که فرشتگان باز جوئی شروع کردند ایشان فرمود که حساب وکتاب من درست است خمس وزکات سربه موقع داده شده است فرشتگان سئوال کرد باج وخراج چطور فرمود به اندازه اندکی؟ ایشان گفت هشتا دمیلیون وبا مزایائی گذاشتم من نمیدانستم وگرنه وقت اضافی میگرفتم حالا اجازه دهید که من یک تلگرام بزنم فرشتگان فرمودند ما قبض بیت المعمور را ارسال کرده بودیم


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0