سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به اراده الهی- نظریات شخصی است- به نظرحقیر بیشترین افراد نظریه جناب حضرت ملا صدرا درباره اراده الهی خوب درک نکردند ومتاسفانه نظریات برادران اهل تسنن که خالی از اشکال نیست درزمان سابق ورد زبان هاشده بود وتنها این نظریه جناب ملا صدرا رحمت الله علیه شهرت زیادپیدا کرد-نظریه این است که خداوند منان درهمه چیز واحد است- ویک اراده کرده است وتا اخر همه چیز مطابق این یک اراده انجام میگیرید- دوتا  اراده نیست زیرا اگردوتا اراده شود خداوندمنان مانند مخلوق میشود- اما ایات قران این موضوع نمیپذیرد گرچه خداوندمنان درقران فرموده اسیت که میتوانم بایک اراده کل هستی  ر انابود کنم وبایک اراده انرا دوباره خلق کنم حال اگر خداوند منان میفرمودند با یک اراده تمام دنیا یک بارخلق شودوباردیگر ایجاد شود این هم درست بود حرف جناب ملا صدرا این است که  حکمت ملاک است وبریا ایجادحکمت یک اراده کافی است نیار به دو ارادنیست اگر نیار به دواراده بود خداوند منان درسطح مخلوق بود مخلوق نمیتواند بایک اراده بعضی حکمت را ایجاد کند وفرشتگان که بعدا بحث خواهد شدمحدودیت اراده دارند-خداوند میفرماید هرروز دربرنامه ای است مجبور ازاین ایه قران درگذرند یابگوید این هم درهمان یک اراده است ویازمین واسمان را درهفت روز ساخته شده است درحدیث داریم که خداوندمنان  به یکفرشته ماموریت میدهدهروقت فلان تاجر کارخوب انجامداد بیست وپنج بار به اوپاداش بدهد که ازنظر وهابیت کفر است- یا انکه درقران به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میفرماید برای انها استغفار وطلب توبه کن من انرا میپذیرم- یاددرحدیث است سر  قبر  مادر وازمادر طلب کمک کن این هم از نظر وهابیت کفر است ونمونه کفر؟؟ زیاد داریم واقعیت کدام است خداوند منان بی نهایت اراده های مختلف دارد وبر اساس حکمت نوع و تعدادانها فرق میکند- حضرت ایت الله مرحوم علامه طباطابی رحمت الله به شیراز امدند بحثی دربارامام حسین علیه السلام شد که ازایشان درخواست شد جریان کربلا دقیقا از لحاظ حکمت تشریح کنند که مسائل مختلف بی خودحل شود ایشان روکردن به که جناب روحانی فرمودند این یک علامت است سطح فکر کمی بالا امده است من درنجف تماممدت در ریاضت بودند که اسرار کربلا را درک کنم پیچیده ترین اسرار مال امام حسین علیه السلام از مانی که از مدینه جدا شدن تا شهادت انچه من فهمیدمامام درالنقطاع کامل الهی بوده است ولی بتدریج انرا اشکار کرده است که اوج ان در گودال قتل گاه است قدرتی امام حسین علیه السلام به حضرت زینب علیها السلام دران تپه زینبه داد حقدارندبرادران سنی نپذیرند چنان شجاعتی .ارامش برای مردان رخ نمیدهد چه بر سد به حضرت زینب علیها السلام که قبلا چون سیر وسرکه میجوشیده است وبسیاری این معجزه وقتی که برای انهامسلم تمام مشکلات امامت برای انها تاحدودی حل شد- یک نکته را اشاره کنم- اعراب  برای بت احترام زیادی قائل بودند وبرای بت کارهای عجیب وغریب میکردند مثلا مداوم دست به بروی بت میگذاشتند وشتری که بت راحمل میکردمقدس میشد ودست بر شکم وپا ی شتر میگذاشتند که تبرک شود وگاهی افراد مانند که به ضریح میچسبند به بت میچسبیدند وبرای انکه جدا شوند مداوم بر سرانها شلاق میزدندولی فرد جدا میشد تاغش کند زمان پیامبر اکرم صلواته علیه واله السلم این امر به پیامبر  صلوالته دالله علیه واله والسلم باز گشت ولی شخص پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسام اجازه این نوع کارها که بعضی انها برای فرد ویاشخص پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله السلم ممکن بودخطراتی داشته باشد بشدت نهی میکردند- روزی خانم عایشه ازپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اجازه خواست که موی ایشان در قران افتاده بودبه فامیل خودبدهد حضرت صلولاته علیه واله والسلم اجازت دادند این عمل بشدت موردتوجه اصحاب واقع شدکه قران خودرابه حضرت صلواته الله علیه واله والسلم میداند ووحضرت قران راباز کرد ومداوم موی خودرا شانه میکگرد باز روی خانم عایشه از پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم درخواست یک پیراهن خودرابه ایشان بدهد که برروی یک زائو ویابچه برای مدتی انداخته شود زمانی که حضرت به مکه امدند وخواستند که عرفات را مشخص وتعلیم بدهند در جائی فرمودن این اغاز عرفات(ورود) وباز اشاره کردن انتها ندارد که مطلب اخری برادران اهل تسنن ذکر نکردند حضرت مشخصات خاص عرفات نشاندادند مانندکوی رحمت وغیره وروی یک بلندی رفتند درحالی که سوار برشتر بودند شخص پرسید عرض ان چقدر است انهم ازخنکی ایشان بودن باز فرمودند حدی ندارد مردم مطاب سابق جماعت کم کم به شتر نزدیکشد وشروع کردبه بوسیدن شتر ودست کشیدن وهم چنین پای حظرت نوازش میکردند ومیبوسیدند ودست بر لباس پیامبر میکشیند وبه سر وصورت میکشیدند وحاضر به جدا شدن نبودن حضرت گاهی باشتر کمی حرکت میکرد برای انکه شتر به ایستد دم شترر اگرفتند وجمعیت لحظه به لحظه زیاد شدند تا انکه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم برای جان مردم احساس خطر کردند نهیب زدند پراکنده شوید وبرای انکه درجائی نزدیک تجمع نکنند فرمودند افق هارانشان دادند فرمودن عرفات تا انجا است وبه عبادت مشغول شوید باز عده ای توجه نکردند حضرت صوالته الله علیه واله والسلم به یکبلندی رفتند وباز جمعیت شروع کردبه ایشان نزدیک شدند وحضرت به جائی رفتند برادران سنی گفته اندکه حضرت ازجان خوداش بعلت ترور ترسیده است وبرادران شیعه این موضوع گرفتند وبه همین علت ایشان خطبه نخواندند- عرفات خطبه ندارد دوم ایشان فرمودندبه عبادت مشغول شوید واگر قرار بودکه خطبه بخوانند این حرف را نمی زدند واگر ازجان خود بیمناک بودند حضرت علی علیه السلام وافرادگارد همراه ایشان بود-در ضمن شتر پیامبر اکرم بهشتی است  وایشان باهمین شتر به بهشت میرود ونسل این شتر بهشتی هستند که امام حسین علیه السلام سوار فرزندان شتر بود- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نگاهی گذرابه ورشکستگی شرکتهای امریکائی بخصوص شرکت عمران- نظریات شخصی است- پیشرفت محیرالعقول امریکا از سال 1950 تا1970 بود که یک عامل مهم ان مسئله جنگ جهانی بود- پیشرف سریع شوروی بخصوص در ساختن شرکت های معظم امریکاوادار کرد انها هم شرکتهای معظمی بوجود اورند کندی میخواست درمقابل هر شرکت معظم شوروی صد شرکت معظم داشته باشد که مورد ریش خند کارشناسانشد تا انکه به ده تا رضایت که تا حدودی معقو.ل بود که شرکت عمران یکی از انها این شرکت با طرح جامعه با هدف به خدمت کردن به مردم امریکا باسودکم ودادن سود زیادبه سهام داران حتی تانزدیکی پنجاه درصد توانست محبوبیتی ایجادکند وبا استحکام وقدرت بسیارخوب پیش برود وبیشتر حالت غیر انتفاعی داشت البته این به خاطر مقابل باشوروی بود- وبا اتوماتیک کردن وازدیاد سرعت یکعامل بسیار موثر دربدست اوردن سودبیشتر وقیمت کمتر ومزدبیشتر وسودسهام بیشتر میشد ولی از سال هفتادبه بعد بیکاران روبه افزایش گذاشتند- واندن اندک سود بیشتری بدست راتصاحب کردند وتورم کم کم خودرانشان داد لذا برای جبران اناز سر مایه گذاری کشورهائی مانند ژاپون سودجستند تا تورم را مهار کنند تحول شوروی این کمک رابه امریکا کرد که چهره واقعی خوداش رانشان دهد یک موضوع مهم این است که درهرایدولوژی که به میوه تشبیه میکند میزانی هم کرم میزند یعنی مافیا تاز مانی که میزان ان کم استزیادمهم نیست زمانی که میزان زیادشد انگاه اثرات خوداش را میگذارد لذا صدها شرکت کوجک وبزرگ که تشکیل کارتل داده بودند رقیب عمران بودند میابیست بهره لازم راببرنندلذا میبایست عمران از گردونه خارج شود وثروت ان کاری دیگر بکند که برای ورشکستگی  ان درحالی که ثروتزیادی ازمردم بعنوان سهام گرفته است طرح ریزی شدبامطلع شدن یک کارمند ویک خبرنگار اقتصادی بازی به نحو دیگری درامد البته شرکت امریکادی به بهانه جهانیشدن میخواهند قیمت تمام شده کالاخودرا پایئن بیاورند وهم چنین قیمت کارگران که درامریکا سیاست ان بود که جزوطبقه متوسط باشند وسودبسیارخوب که این امر منجر به طرح شرکت عمران هم میشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به جنایات جنگی امریکا – نظریات شخصی است- در پایان یافتن دوران امویان  که  همزمان  با امامت حضرت امام صادق علیه السلام  است واغاز دوران عباسی تا اخر امامت حضرت موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام یک نیمه بیداری در امت اسلامی بوجود امد وافکار عمومیکه بشدت بعلت جنایات امویان صدمه خور ده بود و وجدانها بیداربود منتطر که یک عکس عملی بود که ظالمین مجازات شوند وعدالت دوباره احیاشود لذا یک دیدگاه جدیدی از اول امامت امام صادق علیه السلام بوجود امد که تا نیمه عمر شریفشان بود وسپس از نیمه عمر پر بار امام صادق علیه السلام تا نیمه عمر گرانبهای امام کاظم علیه السلام یک دیدگاه دیگری شد ودرپایان عمر امام کاظم علیه السلام یک دیدگاه سومی بوجود امد که بسیار شگفت انگیز است ونشان تحول سریع جامعه رانشان میدهد وجالب انکه روایان هرسه دیدگاه یک اسم ویک فامیلی دارند که میبایست حکم شناسی دقیقی شود وپایه های حکمتی که تشکیل دهنده این سه دیگاه است شناخته شود البته عظمتهای فقهی دیدگاه سوم رامورد توجه قرار دادند ولی حضرت استادمعزز حضرت ایت الله مرحوم زبرجد رحمت الله علیه معتقد بودبه نظرایشان شرایط ایران نزدیک به دیدگاه دوم است- امروزه تقریبا ان وضعیت درحال رخ دادن است وجهان منتظر یک صلح دائمی است وبقول یک شخصیت شیعه انگلیسی کاروان صلح بحرکت درامده است که شاخص مهم ان درخاور میانه است وفقط سگان هستند که به این کاروان پارس میکنند ولی کاری از پیش نمیبرنند وچون این صلح مطابق میل غرب بخصوص امریکا نیست توسط ایادی داخلی ستون پنجم هائی درست کرده است که نگذارند این رویه ودکترین نقش اساسی خودرابازی کند ونرم افزارهای سیاسی وفرهنگی انرا تهیه کردند منجمله ایران میخواهد سکولارسیم اسرائیل به یهودی مثبت از نظرایران تبدیل کند وسپس انرامسلمان کند وایدولوژی شیعی در منطقه سنی نشین خاورمیانه تحمیل کند- امروز افکارمهم جهان حتی غرب از جنایات هولناک جهان بشدن اسیب دیده است ومنتظر است که عدالت را ببیند وافرادی قربانی این جنایات شدند هم میخواهند جهان انرا بفهمد وهم طعم عدالت را بچشند وحتی بعضی از این قربانی ها که خارجی بودن ومسیحی بودند ودر زندان ابوغریب شکنجه شدند فرد مذکر مسلمان شده است وخواهراش هم مسلمان شده است ودادگاه  های غیر دولتی بین المللیدرجهان ماننددادگاه بین المللی مالزی درحال تشکیل شدن است جناب اقی کلینتون از این دادگاه به ظاهر حمایت میکرد ودران شرکت میکرد وسرانجام با بهانه ای انرا وتو میکرد ولی جناب اقای بوش وبلر سخت باان مخالف میکردند ومیفرمودند هدف ملت امریکا را نشانه رفته است در دادگاه کولا لامپور بخوبی روشن شد که حتی امریکا قوانین حقوقی جنگی خودرا درمناطق خاور میانه رعایت نکرده است وانرا تغیر داده است وبهانه ان عدم فرهنگ منطقه است واخیرا باتهدید از همه کشورها میطلبد که کاپتیلاسیون را تصویب کنند- خداوند منان درقران مجید شرح حال پیامبران بخوبی بیان کرده است که هم عظمت انها  واهداف بر جسته  انها ومظلومیت انان مشخص شود ودر ضمن نقش جنایت کاران واهداف انها ونقشه های انان بخوبی تبین شده است تاافکار عمومی بخوبی از حقایق روشن شود  وسرانجام مجازات عادلانه انها بدست خداوند منان تحقق پیدا کرده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه نگاه به مقدمه کتاب- وزین اسما وصفات حق به قلم فلیسوف برجسته متالهی حضرت جناب استادعزیز غلامحسین ابراهیمی دینانی—بحث وحدت وجود که قبلا یکی از مشغولیات عمده نسل تحصیل کرده بود وعوام را ازار میداد- ب نظر حقیر بیانی الکن داشته باشم- مشکل اساسی ان است که بحث عقلانی جایگزین بحث علمی نمیشود وما عقلانی درک میکنیم نه علمی- قبل از خلقت ما ایده ما درذات الهی است که بینهایت زنده تر ازما است وربطی به ماندارد وزمانی که خلق میشویم خداوند منان هم از طریق فعل وهم ذات به ما محیط است ومثالی وجودندارد که این خصویت تمثیل کند امدن گفتن که قطره در رودخانه مانند ان است- درحالیکه رودخانه مثال وحدت علت ومعلول است وحدت فعل وبقو.ل یونانی ها کف رودخانه سمبل ذات است اگر بگوییم که فعل الهی درجائی عمل میکند که ذات نیست ما خداوندمنان مکانی کردیم وغلط است واگر بگویئم فعل الهی در ذات رخ میدهد واینهم غلط است ذات الهی مرکز تحولات شد- پس هردو درست است واین امر چون علمی درک نیمکنیم قابل فهم نیست ولی قابل درک عقلانی است- نکته دیگر گروهی معتقد هستند که خداوند منان بالذات نگاه میکند ومنظورانها این است از غیب میداند وچنانچه خداوند باید ببیند پس محتاج میشود وگروهی دیدن را ملاک قرار میدهند به علم غیب راقبول ندارند هردورخ میدهد وهیچگاه علم غیب الهی غلط نمیشود واین هم امری منحصربفرد است وحال میتواندخداوندمنان افاضه علم غیب نسبی به شخصیتی بکند اما درامر وجود وماهیت وجود مادی د.خطلت دارد که علمی ان قابل شناخت یکی بسیط بودن که چگونه است ویکی دیگر عدم نبودن ان حال وحدت بین دووجود مادی که اول باید وحدت شود که نوع مشخص نیست ولیحضرت استاد مرحوم ایت الله العظمی فلسیوف شهیر طباطبائی حلول که درروح انسانی چنین میداند وبدنبال ان وحدت ماهیتاها رخ میدهد درغرب میگویند دراین موارد بهترین گزینهای که جواب میدهد را انتخاب کنید شاید حلول بهتر باشد باید درنظر داشت از لحاظ عقلانی است نه از لحاظ واقعیت وعلمی مسلمانها بعلت انکه همه موجودات خداوندمنان درقران فرمود که زوج ویاجفت هستند بدنبال کشف زوج رفتن وبنابر گفته دوستی لبیائی خیلی زود به شانزده گیاه رسیدند ودراندلس بنابر قولی به پانصدتا ازهمه نوع وبقولی یک هزار رسیدند که مثلا خرگوش نمیدانستند که زوج دارد ویامار که زوج دارد اما نکته به کوه ها رسیدن که زوج دارند وبه دشتها همینطور ودریاها ایشان معتقد بود که اینها اوهامی است ولی شخص معتقدهستم که با معیاری تشخیص میداند که ممکن است ان معیار درست نباشد ولو این معیاردرست باشد ولی زوج نباشند باز کمک میکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله مباحثه بین خانم دکتر معصوه ابتکار وجناب اقای روح الامینی درمورد جنبش دانشجوئی ایران بسیارمقاله پرباری است ومن بقول عربها تکلمهای به ان میزنم- سه علم هستند که تمام علوم دران نهفته است تابشود انرا درک کرد اول دین دوم نظامی وسوم سیاست وهمه این علوم هم باید کاربردی شوند تامیزانی پیشرفت درانها بوجو بیاید- نباید در دانشگاه هاسیاست شعاری ومحفلی وسطحی باشد از ساحت دانشگاه به دور است بایداکادمیکی باشد واز افراط وتفریط دور باشد- یک نگاه بهحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بی اندازیم درمدینه هربیست روز جنگ بود پس میبایست هرروز ایات سیاست وجهاد خوانده شود ومداوم مانور سیاسی داده شود درحالیکه زندگانی درجریان است وانسان چند بعدی درحال ساخته شدن است چرابیادهروز قران راخواند که زندگانی رابتوان درتمام ابعاد بجلوبرد- این اعتدال است- جهاد وسیاست به نیروی نظامی به اقتصاد وبه ایمان وفرهنگ وتمدن وووو- نیاز مند است- که امروزه درغرب چنین است- درغرب همه کاره دانشگاه است ومابقیهدرخدمت دانشگاه هستند یعنی اطلاعات رابدست میاورند وحتی این اطلاعات به اطلاعات علمی تبدیل میکنند پروده میشود یک سری اطلاعات درباره شوروی 40000 صفحه بوده است انرابه دانشگاه میدهند درانگلستان نظ رغالب کارشناسان حساسیت اول امریکا است وبا اندکی اختلاف شوروی بود من رباره ایران سئوال کردم فرمودند پنجاه ام است پرسیدم وضع اعراب چطور هستند فرمودند بالاتر از ایران هستند- درایران دانشگاه اخر از همه سطحی متوجه میشود وقتیکه دانشجو در مسائل ایران تحقیق کرد مانندان دکتری میشود که سرطان گرفته است ولی ارامش دارد ویافرماندهی دستور حمله میدهد ویا فقیهای فتوای سختی میدهد ارامش دارد کسانیکه درانگلستان از اطلاعات سری اطلاع دارند اکثرانها استاددانشگاه ویاگروه محقق دانشگاه هستند ودرتما م ابعاد هم کار میکنند- تحقیقات حزبی دکور ویترینی است- امیداست که سطح دانشگاه های ایران رشد قابل قبولی داشته باشد انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-  باتشکر از ارتش ومردم دلاور وفهیم سوریه-اقایان شورشی دیگر برای ایشان مشخص شده است که طرف برنده کیست چه ازلحاظ سیاسی وچه از لحاظ نظامی باساختن فیلم ویدوئی های مسخره- سعی نکنید که برای  دیگران یک وجه نظامی درست کنید- درفیلمی که اطراف حلب نشان داده شد کاملا مشخص است که تاکتیک ئشما کاملا درفضای سرپوشیده است ویک تاکتیک مشهور وپر طرفدار را مداوم ازان ضربه میخرید که تک تیراندازان دست وقلب شما میزنند وهیچگونه سنگری دربیرون ندارید وبلدهم نستید چگونه از عوارض زمین وپخش تاکتیکی استفاده کنید وانهم بعلت ایجاد تاخیر برای فرار عمده قوا است وقاره را نمیتوانید نجات دهید وپنچ هزار نفر نمیتوانید مدیریت کنید وحتی پانصد نفرر اهم نمیتواتنید مدیریت کنید استفاده از نیروی وسیع انسانی کار شما نیست- بیخود فریب یک مشت شیاد نخورید واز تاخیرات خوشحال نباشید بهتر است از تجربه ای که بدست اورید استفاده کنید بهشت رفتن هم به همین مفتی نیست- اشنالله به عقل بیائید


ارسال شده در توسط علی

 

 

close

 

بسم الله الرحمن الرحیم- مباحثهای جالبی بین خانم دکتر معصومه ابتکار وجناب اقای دکتر روح الامینی- که درسایت خانم معصومه ابتکار موجود است قبلا چند نکته رامورد نظر قرار دهم- در انگلستانی روزی برای شرط بندی روی اسب به جایگاه خاص ان درشهر رفتم که مانند یک مغازه بود انجا بدین نحو است فردی پشت پشیخوان است مانند فردی دربانک وپول میگرد ویک برگ قبض میدهد که روی ان مشخصات فرد واسب یاداشت میشود وباتلویزیون های متعدد مسابقات بخوبی دیده میشود وچنانچه برنده شد اعلام میشودچندبرابر پولی که گذاشتید برنده شده اید وبرگ قبض را میدهید وپول را میگیرید درخلال مسابقه خبرنگاران راجع اسب صحبت میکنند که چه امیتازیاتی داشته است وافراد دورهم درمغازه جمع میشوند ومعلومات خودرا باهم مبادله میکنند ولی هرکدام روی یک اسب شرط بندی میکنند فرد پشت پیش خوان به من گفت زیاد پول نگذار مافیا گاهی تصمیم میگریند ومن گفتم یک بار فقط وانهم یک پوند وبسیاری شرط بندی میکنند بفکر برد نیستند بفکر کمک به مضوع اسب دوانی هستند وعدهای درهمام سال دفتری زندند که پول ما رابه مادهید وبه مافیا هدهید وبساط انهارا جمع کردند ومافیا اعلام کرد ما چه میکنیم وهشت ما گروه نه ما است ولی مطبوعات برخلاف میگفتند الله اعلم وقیتکه مسابقه تمام شد بر خلاف همه اسب دال برنده شد وهمه دنبال فردی میگشتند که بر اسب دال شرط بسته بود که بعداامد وخوشحال بودند که یکنفر برنده شده است ودلیلاش رابپرسند این دلیل کثرت درغرب است ولی وحی رقیبی ندارد واین مشکل کشورهای اسلامی است ولی همه کس بیاد کوشش کنند که این ستاره درمسیر درست خود به اهداف خوداش برسد- تنوع دیدگاه به معنا تنوع درایدلوژی معنا ندارد دراصول وفروعات زیادی باید وحدت باشد- ولی اجتهاد درجهت وحی باید موردکنکاش قرار گیرد که عقول مطمن شوند راهی که طی میشوددرست است- بدنبال تحلیل امریکائی ها از تسخیر لانه جاسوسی بودم ومیدانستم که بسیاری چگونه فکر میکنند ولی دنبال نظریات جالب بودم یک سایت دائر اتمعارفی کتابخانه جناب اقیا جیمی کارترداد ولی من انرا دران کتابخانه پیدا نکردم- شانسی در یک سایت دیگر اقای جیمی کارتر پیدا کردم- عکسی از ایشان بود که درنیروی دریائی بودند شم من تا اخرراخواند واز چه قماشی هست- یک مطلب از ان کتابخانه ترجمه میکنم- انقلاب ایران- امریکائی ها درسفارات امریکا بعد از خوش امدن اقای کارتر به شاه در امریکا بخاطر معالجلات پزشکیدر اسل 1979- یک حادته مهم تعریف شده پیام دار بود- گفته اقای پولستر پدکدل از مشاورین اقای کارتر بوده است واین امر باعث به اسارت گرفتن دولت امریکا شد کهبه خاطراقدام غیر قانونیب بینالمللی که مهم ریشخند ومسخره وکوچک کرد-رونوشت-درچهارو نوامبر 1079 به نظر میرسید که همه را عصبانی وناراحت کرد- چند روز قبل ازان 3500 دانشجوی ایرانی به سمت سفارت امریکا رژه رفتند- وتهدید به تسخیر ان کردند- جنبش ضد شاه که از اوائیل سال1978 شروع به رشدسریعی زود به پروازتمام عیار انقلاب اسامی درامد- وشاه به تبعید رفت- وامامراحل(ره)رهبری جدید واسرامیز بقدرت در جمهوری اسلامی رسید- وشاه در بیست ودو اکتبر به امریکا وارد شد- ودوهفته بعد دانشجویان سفارت امریکا را تصاحب کردند- وپنجاه وسه( پنچاه دوایران ذکر میکند) به گروگان درامدند که تاشاه بگردد ازاد شوند وهرکس منتظر بود که کلمات امام الخمینی (ره) را بشنود- وهمه میخواستند ببینند که چگونه این فرصت وحدت رابرای ایشان فراهم می اورد- وحضرت ایت الله رحمت الله علیه تبرک خودر به انهامرحمت کرد- وخطاب به سفارت امریکاانرا لانه جاسوسی نامید- جیمی کاتر( ارشیو) دولت امریکاسودی دراین که ایرانراترورسیم جهانی ویاباج گیر بنامد ندارد- پدکدل پولستر- این یک حادثه بسیارمهم معنار دار تعریف شده است- که دولت امریکا رابه اسارت گرفت ویک قانونی بینالمللی بود که مهم مارا ریشخند ومسخره وکوچک کردند- اقای روگر ویکنس روزنامه نگار- تمام مردم دنیادیدند که مردم پرچم های امریکارا اتش زدند وپا روی عکس کارتر کوبیدند وبدترین نوع از نوع بی احترامی ونفرت به امریکا نشان دادن در تمام سراسر دنیا ودرتمام زمانها    

وبلاگ معصومه ابتکار

متن کامل مناظره دکتر ابتکار و دکتر روح الامینی در مورد جنبش دانشجویی ایران

نویسنده: معصومه ابتکار - سه‌شنبه 21 آذر 1391

رنجبران: در خدمت شما هستیم آقای دکتر.

روح الامینی: من هم خدمت شما و سرکار خانم دکتر ابتکار و کلیه بینندگان عزیزکه در این شب جمعه برای یک گفتگوی خودمانی در خدمتشان هستیم سلام می کنم. لفظ مناظره را شاید خیلی  برای این بحث ها نپسندم، خصوصا که خیلی ضمانتی برای استمرار و پیگیری اش از چند سال قبل نبوده و الان هم معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار شود. در هر صورت من از همین جا تسلیت می گویم ایام شهادت آقا اباعبدالله الحسین و خاندان عزیزشان را و سلام و درود می فرستم بر امام رئوف، امام رضا (ع). گرامی می دارم یاد 16 آذر، شهدای دفاع مقدس و شهدای دی ماه هویزه را که در نقطه اوج مظلومیت بودند و از شهدای لانه هم آنجا بودند و دوستان دیگرمان و خصوصا این اخیر یادی کنم از شهدایی که در عرصه علم و فناوری داشتیم؛ شهید شهریاری، شهید احمدی روشن، شهید رضایی نژاد، شهید علیمحمدی و شهید حسن تهرانی مقدم. سال گذشته همین ایام خدمت رهبری بودیم همزمان با سالگرد شهادتشان در جمعی از دوستان دانشگاه شریف و حدود 20 نفر در حوزه سیاست گذاری خدمت حضرت آقا بودیم. آنجا من نکته ای گفتم، عرض کردم که انشاالله این ها تهرانی مقدم های شما در عرصه علم و فناوری باشند. آقا فرمودند من ایشان را بیش از 20 سال می شناختم، آنها از صفر شروع کردند ولی شما در اوج هستید. الان انشاالله بتوانیم پاسداشت خون ها و خطر هایی را که همه عزیزان ما قبل و بعد از انقلاب کردند و دستاوردهایشان را حفظ کنیم و با بالندگی تحویل نسل های دیگر بدهیم.

 

رنجبران: خانم دکتر ابتکار چه احساسی به تصاویری که پخش شد و شما بعد از حدود 26 سال همان مسیر را به نوعی در تسخیر لانه جاسوسی ادامه دادید، داشتید؟ 

ابتکار: شانزده آذر مشعلی نورانی و درخشان برای جنبش دانشجویی ایران و حرکت آزادی خواهی و ضد استعماری و استکبار بود که تا انقلاب اسلامی استمرار پیدا کرد و بعد از آن نیز همیشه الهام بخش بوده است. آن سه شهید نسبت به شرایط دوران خود بی تفاوت نبودند و در مقابل استبداد و دخالت بیگانه فعالانه برخورد و اعتراض کردند. این بیداری جنبش دانشجویی یک مولفه جدی برای پویایی جامعه است و امام عزیزمان هم بر همین اساس در جایی فرمودند که دانشگاه مبدا تحولات است. به دلیل اینکه یک نوع بیداری در جنبش دانشجویی وجود دارد که باعث ایجاد حرکت، نقد و در پی آن اصلاح و تغییر شرایط جامعه می شود. من فکر می کنم خاطرات آن دوران به وضعیت امروز ما و با امیدهایی که به آینده داریم ارتباط برقرار می کند.

رنجبران: آقای روح الامینی شما چطور؟ دوست داشتید آن زمان را تجربه کنید یا تجربه تسخیر برایتان شیرین تر است؟

روح الامینی: ما قبل از انقلاب را و شرایط سیاسی آن را دیده ایم. من از سال 54 در دبیرستان در خوزستان کار می کردم تا دانشگاه قبل و بعد از انقلاب و شرایط دو طرف را دیدیم. ولی نکته ای که وجود دارد در 100 سال اخیر ملت ایران هزینه های زیادی داده تا به نقطه ای که هست رسیده است.  نقاط عطف زیادی در این مسیر وجود داشته که 16 آذر یکی از برجسته ترین آنها بوده است. مجموعه ای از نقاط عطفی که بوده مثل سیزده آبان، مثل دفاع مقدس تا امروز که می آییم، همه یک محور مشترک دارد که از خود گذشتگی و همراه شدن با مسیر مورد نظر مردم و اعتلای ملت و علو اهدافی است که ملت از نخبگان انتظار دارد. روزهایی که دانشگاه آماج فشار و اختناق بوده این حرکت به تعبیر زیبایی که سرکار خانم ابتکار گفتند، مشعل فروزانی بوده، همچنان که ما در حوزه های علمیه نیز داشته ایم. روزی که در فیضیه طلاب را از پشت بام پرت کردند و به شکل فجیعی به قتل  رساندند. فداکاری های حوزه و دانشگاه و نخبگان کشور و اقشار مختلف در این 100 سال در واقع یک محور مشترک دارد و آن از خودگذشتگی و ایثار برای راه ملت و راه نورانی است که رهبران جامعه به خصوص امام قدس سره پیش پای ملت گذاشتند.

ابتکار: جریان دانشجویی هم یک حالت مشعل داری و پیشگامی داشته است.

روح الامینی: همیشه بوده.

ابتکار: یعنی بیداری آنها به نظرم خیلی مهم است، در شرایطی که گاهی اوقات خواب همه را در بر گرفته است.

روح الامینی: در همان 16 آذر واقعه را که نگاه می کنید می بینید به لحاظ تاریخی بعد از کودتای 28 مرداد بازار دستخوش تحولاتی بوده و دانشجویان به بازار می رفتند و همراه بقیه اقشار می شدند.  بعدها استمرار این راه با دانشگاه بیشتر بوده، چون فشار ها هم بر دانشگاه و حوزه بیشتر بوده است. ولی در آستانه انقلاب که نگاه می کنید دیگر دانشگاه و حوزه و بازار و مردم و دانش آموز فراگیر می شوند. بله، در این پیشتازی نخبگان ما و دانشگاهها خیلی هزینه بیشتری دادند و طبیعی هم هست.

ابتکار: در سال 56 و 57 هم باز دانشگاه ها پیشگام بودند.

رنجبران: خانم ابتکار اگر بخواهیم از آغاز به بحث وارد و از تعریف جنبش دانشجویی شروع کنیم، از منظر شما جنبش دانشجویی چه تعریفی دارد؟ بین تعریف این جنبش با بقیه فعالیت ها و تحرکات و برنامه های دانشجویی چه فرقی هست؟ اگر بخواهیم تعریف واحدی از جنبش دانشجویی ارائه کنیم.

ابتکار: دانشجویان به دلیل موقعیتی که دارند سرمایه اجتماعی محسوب می شوند چون جوان و پرتوان و در موقعیتی هستند که علم آموزی و به تبع آن معرفت و کمال طلبی و حسی بسیار قوی از آرمان خواهی دارند و این یک سرمایه بسیار بزرگی برای هر جامعه ای است. اگر واقعا  فضا برای بروز این حس عدالت خواهی و حق طلبی فراهم شود، جنبش دانشجویی می تواند سبب حرکت به سمت جلوی جامعه شود و با نقد مشفقانه و جدی شرایط، مشکلات را گوشزد کند و به دور از وابستگی هایی که شاید اقشار دیگر جامعه پیدا می کنند – مثل اینکه وقتی سن بالا می رود و وارد مسائل زندگی می شوند – اما دانشجو آزاد از این تعلقات و وابستگی ها بوده و خیلی راحت مشکلات را بیان کند و از آنجایی که جوان و صاحب حس حق طلبی است، خیلی راحت نسبت به مشکلات و کمبودها و کاستی ها می تواند اظهار نظر کند، شرایط و مخصوصا جریان قدرت را نقد کند. جنبش های دانشجویی در همه جای دنیا اینگونه است. من به دلیل نوع ارتباطی که به عنوان یک دانشگاهی یا نوع ارتباطی که به جهت مسئله 13 آبان با دانشگاهها و دانشجویان در سطح کشور داشته ام می بینم که الآن یک نگرانی خیلی جدی وجود دارد که جنبش دانشجویی با توجه به انتظاری که از آن هست و نقشی که در تاریخ ایران داشته، آیا این فرصت به این نسل هم داده می شود؟ این مسئله خاص ایران هم نیست. من برایتان یک مثال جالب می زنم از وزیر محیط زیست فنلاند. در هلسینکی این خانم کتاب تسخیر را مطالعه کرده بود و من اصلا فکر نمی کردم در یک جلسه رسمی دولتی درباره این موضوع صحبت کند. او می گفت من هم در دوره دانشجویی ام عضو یک جریان و جنبش سوسیالیستی برای مقابله با دخالت ابرقدرت ها در کشورهای در حال توسعه بودم. خیلی جالب بود که ایشان می گفت احساس کردم با شما در این موضوع یک جوری همراه و همفکرم. یعنی در جایی دیگری از دنیا با نوع تفکر و پیشینه تاریخی دیگری، فردی با یک جنبش دانشجویی ضد استبدادی و ضد امپریالیستی احساس همراهی می کند. 

رنجبران: خانم دکتر به کتاب تسخیرتان اشاره کردید. این کتاب به زبان انگلیسی بوده و خبری آمده بود که آمریکا اجازه انتشارش را نداده بود.

ابتکار: بله، کتاب تسخیر در کانادا توسط انتشارات تالن بوکز چاپ شد. انتشارات بزرگ آمریکایی از انتشار آن سر باز زدند و دلیلی مشخصی هم نیاوردند، ولی هر کدام بهانه ای آوردند. مخاطب اصلی این کتاب شاید مردمی بودند که در آن طرف دنیا با جوسازی های خیلی منفی علیه ایران و انقلاب مواجه بودند و ما می خواستیم اهداف و انگیزه های این جریان دانشجویی را منعکس کنیم. البته بعد من متوجه شدم که بچه های خودمان هم سئوالات زیادی دارند که ما این سئوالات را بی پاسخ گذاشته ایم. برای نسل جوان خودمان هم مسایل بسیاری هست که باید ناگزیر جوابگو باشیم و در این زمینه کم کاری کرده ایم. بنابراین کتاب را همزمان ترجمه کردیم و توسط انتشارات روزنامه اطلاعات منتشر شد.

رنجبران: سئوال در مورد تعریف جنبش دانشجویی بود و شما به طور کلی فضای دانشجویی و روحیه دانشجویی را برای ما بیان کردید. اگر ممکن هست تعریف خودتان را در یک عبارت کوتاه از جنبش دانشجویی بیان کنید.

ابتکار: جنبش دانشجویی سرمایه اجتماعی برای هر کشور است، بسیار متکثر است، تنوع دیدگاهها و سلایق در این جنبش هست ولی ویژگی های حق طلبی، عدالت خواهی و ضد استبدادی و ضد استعماری همیشه این جنبش را تعریف کرده و از مولفه های اصلی آن بوده، سبب ایجاد حرکت و انگیزش در جامعه شده است. یعنی اینکه امام می گویند «دانشگاه مبداء تحولات است»، بخش عمده اش به خاطر همین بوده است.   

رنجبران: آقای دکتر روح الامینی، یک جامعه پویا قطعا به جنبش دانشجویی نیاز دارد. آیا جنبش دانشجویی یک راهبرد مشخص از سال های قبل - سال 32 یا حتی قبل تر در سال 1313 که جرقه های آن زده شد - و به خصوص در سال های بعد از انقلاب داشته است؟

روح الامینی: تعریف جنبش دانشجویی، جریان دانشجویی، تحرک دانشجویی، قشر دانشجو و مسایلی از این قبیل به طور عمده به دو خصوصیت نخبگی و جوان بودن باز می گردد که خوشبختانه یا متاسفانه ماها نداریم و داریم از جوان بودن فاصله می گیریم و ای کاش نمایندگان فعلی جنبش دانشجویی در کنار ما بودند حداقل و ما راه را برای آیندگان باز می کردیم. به هر حال نام برنامه شما دیروز، امروز، فرداست ولی همه اش دارد می شود دیروز، دیروز، دیروز. مقداری باید امروز و مهم تر از آن به فردا پرداخت. من چون رشته ام پارسل های دارویی است و خانم دکتر هم ایمونولوژی و محیط زیست بوده اند و این روزها هم آلودگی هوا مشهود است، مثالی بزنم. شما فرض کنید محیط که محاط بر ماست فضایی است که اگر سالم باشد چه نتایجی دارد و اگر آلودگی داشته باشد اعم از آلودگی های ماشین و کارخانه و غیره و فضا مسموم باشد چه پیامدهایی دارد. به نظرم محیط جنبش دانشجویی و به طور کلی جریان نخبگی و روشنفکری مثل هوای سالم و اکسیژنی است که در جامعه ما محاط است. جریان جوانی این شادابی را دارد و هر چه از آن به انواع و اقسام دلایل دور شویم تنفس مشکل می شود. کار کردن هم مشکل می شود، عضلات هم دیگر کار نمی کند، چشم، گوش، دست و ... همین طور. بدن یک کانون تفکر دارد که او فرمان می دهد و بقیه اجزاء عمل می کنند. در جامعه، این کانون تفکر، مرکز تجزیه و تحلیل و نخبگی، محیط های علمی هستند. من البته خیلی تاکید دارم که حتما بحث محصور به دانشگاه نشود. چون ما یک آفتی داریم در صد ساله گذشته که آمدیم نظامات علمی مان را که طی صدها سال یکی بود، جدا کردیم. قدیم و جدید، ابتدایی و عالی یا حوزوی و دانشگاهی را از هم جدا کردیم. شاید هم بیراه نبود، چون نمی خواستند اینها کنار هم باشند، چون در این صورت یک هم افزایی انجام می شد. حالا محیط را که گفتم، یک بحثی در مورد 16 آذر داشته باشیم. 16 آذر 32 تا الان می شود حدود 60 سال. من نگاه می کردم این روزها خیلی روی بحث حادثه 8 روزه غزه، قبلش 22 روز و 32 روز یا بیداری اسلامی را در منطقه که نگاه می کنیم،  بعضی ها هم می گویند بهار عربی و خیلی ها هم مستند می گویند بیداری اسلامی و حتی آثار و نشانه هایش را جستجو می کنند و به رخ می کشند، اعم از نماز جماعت ها، قرآن به دست گرفتن ها و شهادت طلبی ها و غیره. بسیاری از اینها مدعی هستند که از انقلاب اسلامی الگو گرفته اند. انقلاب اسلامی چگونه نضج گرفت در دوران تطور خود از دهه 20، 30، 40، 50 تا سال 57 و سال های بعد؟ ما یک ایستگاهی مقاومت و پایداری کردیم نتایجی به دست آوردیم، یک قدم جلوتر رفتیم. نگاه کنید در آذر 32 درست چند ماه بعد از کودتای 28 مرداد لق می کنند بازگشت دیکتاتوری شاه را و راهی باز می شود. البته ساواک را تاسیس می کنند و فشارهای زیادی به همه می آید. اما در دهه 40 با 15 خرداد 42 بیشتر سست می شود. بعد دوباره با جنایات رژیم مستبد رژیم پهلوی فشارها تشدید می شود، اما در مقابلش با ایستادگی همه اعم از دانشگاه، حوزه و مردم نتایجی می گیریم و فضای تنفسی در دهه 50 ایجاد می شود که آنجا حسینیه ارشاد و سخنرانی های مرحوم شریعتی و شهید مطهری را داریم. فضای دانشگاهها هم مقداری باز می شود و اجازه آن تجمعات را می دهند. باز دوباره فضا بسته می شود و بسیاری از جمله بزرگان فعلی ما در دهه 50 زندانی و تبعید بودند و ایستادگی کردند تا بهمن 57 و بعد دوباره کودتا، دفاع مقدس و تحریم ها، همین طور یک ایستگاه فشار داشتیم و یک ایستگاه ایستادگی و پایداری کردیم. همین طور این وضع الگوبرداری و کرته برداری می شود. این موضوع در محیط نشاط، امید و از خودگذشتگی حاصل شد که این موارد بیشتر در قشر جوان و دانشجو دیده می شود. بسیاری از کسانی که امروز از مسئولین نهادهای انقلاب هستند همان دانشجویان لانه جاسوسی، دانشجویان انجمن اسلامی و فعالین دانشجویی بوده اند. حتی در سال های اخیر که شاهد یک نوع نهضت علمی و رشد دانش هستیم باز احمدی روشن ها و شهریاری ها مواجه می شویم که زاده پس از انقلاب هستند در کانون های دانشجویی، انجمن دانشجویی، بسیج دانشجویی فعال بوده اند. مثال اخیر شهید احمدی روشن از فعالین فرهنگی دانشگاه شریف بوده که وقتی می بیند کشور نیاز دارد از خودش هجرت می کند، ایثار می کند و به مقام شهادت هم نائل می شود. بنابراین این فضاست که خودش یک تبادلی دارد. هم بر این فضا عده ای تاثیر دارند و هم بهره می برند و بیشترین کسانی که نقش ایفا می کند کسانی هستند که آلودگی کمتری ایجادکرده و بیشترین ایثار را داشته اند.

رنجبران: از صحبت های دکتر روح الامینی می توان این نتیجه را گرفت که ویژگی و راهبرد اصلی جنبش دانشجویی مقاومت، پایداری، گذشت، ایثار و ایستادگی است.

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99