سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه مقاله اقای فیرید من بنام:" فرهنگ روسی جدی گرفته نمیشود: در روزنامه اینترنتی": مسکوتایمز ان لاین:" روزانه- از اینکه یک ا مریکائی عاشق فرهنگ روسی است جای بسی خوشوقتی است در اسلام شناخت فرهنگها یک از مهمترین بلکه معظمترین وسیله شناخت خداوند است تمام خصوصیات انسان بالاترین شگفتی را دارااست وبالاترین تاثیر راهم درسرنوشت انسان دارا است براساس حافظه میگویم که حضرت عالی عالیهالسلام فرمودند به این مفهوم که هم ثروتمند شوید وهم زمانی رابرای تفحض در موجودات بخصوص جوامع بشری صرف کنید وفرهنگ ها و وتمدن انها را تحقیق گکنید که بهره های فراوان دارد تمدن امریکائی از لحاظی یک تمدن استثنائی است به یمن ثروت بی حد وتازه کار بودن درست برخلاف جهان عمل میکنند یک فرهنگی است عاشق همه چیز ومیخواهد همه چیز را تجربه کند ولی سطحی برخلاف تمدن های پیر امگیزهای خوداش رامحدود میکند ولی میخواهد عمق زیادی ببخشد وبرای درک فرهنگ های دیگران چون شناختی از فرهنگهای دیگران بصورت واقعی ان ندارد وارکان رانمیشناسد وواصولهای دیدگاه انها به زندگانی وهستی نمیشناسد لاجرم با معیار های خوداش انهارا تبین میکند که عیب هم نیست ومن دوستی فاضل داشتم که فوق لیسانس سیاسی بود وبه هنر بسیار هم علاقمند بود ومیخواست وانگیزهزیادی داشت که دکتری سیاسی اش را درجهت کاربرد ادبیات وهنر در سیاست بگیرد وایشت میفمورد که عاشورا یک تابلو است بیادیک سالن بزرگی را ساخت ویک تابلو از عاشورا به عرض است متر وارتفاع بیست متر کشید یک ثسمت به صورت سور رئالیسی کشید که اتفاقا هنرمندان پرده کش عاشورا سابق این کارا کردهااند یاران امام حسین علیهالسلام همه زیبا وسرها را فرق باز کردند برای شمشیر خوردن وشمیشر بالای سرانها در دست یک نکره غول بیابانی وانها درحالیکه شمشیر درهوا است درحال احتضار هستند ویک قسمت پاپ ارت ویک قسمت دادئیسم وهمین طور ایشان اصطلاحات هنری را ردیف کرد ومقداری هم توضیح میداد- واضافه میکردند که هنر مرز وحدود نمیشناسد- هنر همیشه اربابان زیادی داشته که بالای سر هنرمند بوده است منجمله اربابان سیاسی درحالیکه ایه هنری که میخواهد فرهنگ یک جامعه رابرای ان جامعه سازندهاش توضیح دهد باید دید که ان جامعه با چه دیدی وبا چه اصولی فرهنگ خوداش را بوجود میاورد وبه ان نگاه میکند ایا فرهنگ روسی با اصول امریکائی وبادید پاپ ارت فرهنگ خوداش را بوجود میاورد وسبک ها برای سرگرمی که نیستند سبک ها برای درک بهتر ودرضمن لذت بصری ومعنوی وفهمی بیشتر است وبقول معروف به قیافهاش نمیخوردواین زست واداهای بقول حضرت ایتاللهالعظمی شهید مطهری قرضی وعاریتی است این درست است که اگر یک مبلغ ما درامریکا بالباس وسروضع کشیشی برود تبلیغ کند مسلما اثر بیشتری دارد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برداشت های سطحیوشخصی از مدارکهای سازمان اطلاعاتی وامنیتی امریکا- گرچه ظاهرا برداشت اقای ملکم بایرن": مسئول پروژه روابط ایران –امریکا نشان ان است که بدنبال پیدا کردن یک خط متعدل تراست ومیخواهد طرفین رابه هم نزدیک کند ودر مقدار بسیار اندک اطلاعاتی که اسناد که بسیار انگشت شمارهستند منتشر شده است ولی فومورل بندی انها وفومورل بندی اهداف امریکا در یک سیر بقول انها سرنوشت ساز بخوبی حقایق پشت پرده رانشان میدهد که یکنوع تاکتیک اموی است  وغرب همه جا نشان داده است با زور عقب میرود وبلافاصله تاکتیک خوداش عوض میکند امروزه علت شکت امریکا در ایران نخوت وهژمونی مطلق عرب درایران را مطرح میکنند و قدرت طلبی امامرحمت الله علیه ودست اندازی امام علیه السلام به انطرف خلیج فارس وتحقیر غرب واسرائیل وازبین بردن منافع غرب را درمنطقه میدانند- برخلاف انکه میگویند بسیاری اسناد سابق ایران ریس سازمان سیا نابود کرده است  که دروغ محض است – زمان دانشجوئی من مداوم رئیس اسنادملی به ما میگفت چرا از اسناد ملی استفاده نمیکنید زمانیئکه من برای تزم میبایست استفاده کنم که استادمشاور من به تهران رفته بود ریس اسناد ملی فرموده بودند دانشجو به هیچ وجهای حق استفاده ندارد- ان جناب استاد درحال مطالعه تاریخی بود که شاید برای فرانسه میکرد ایشان فرمودبودند که ان دانشجو برای من اسناد جمع میکند وگفته بودند نمیشود به شخص ما سند را میدهیم وخود ایشان سندی را خواسته بودند برای کار خوداش گفته ان سند که درباره قاجار بود به شما نمیتوانیم بدهیم درسطح وزرا است ایشان عصبانی میشود که بیرون باید باا لتماس بر میگرداند که شما میتوانیداز ان وزیر باز نشسته درخواست کنید که بیاید ومن سند را به ایشان میدهیم وایشان به ظاهر ما درک نکنیم ایشان یک کپی بگیرد به شما بدهد ایشان قبول نمیکند باز ایشان میخواسته ترک کند که مسلما پرسیده بودند برای چه میخواهید ایشان حتما گفته بودند برای فرانسه مدارکی هم نشان داده بودند ورفته بودند یک کپی گرفته بودند ولای یک کاغذی ویا روزنامه مثلا ساندویج است به ایشان داده بودند وایشان نامه به کتابخانه ملی پاریس مینویسد ودرخواست میکند درفلان موضوع هرچه سند در باره قاجار دارید بدهید ده سند میدهند که ان سند کذائی داخل انها بوده است من زمان نداشتم که مکاتبه کنم وشاید به صلاح من نبود- من درغرب متوجع شدم یک تعمد است راجع به شاهان ایرانی خوب بنویسند وکم هم بنویسند من مدتی در اژانس توریستی کار کردهام بعنوان مثال خانمی که استاد دانشگاه از کشور ارژانتین به شیراز روز اول فرمودند در انجا همهاش ازشاهان شما تعریف شده است وازکارهای خارق العاده محمد رضا پهلوی تعریف شده است ومن میگفتم که من فقط کورش را قبول دارم ومابقیه را جنایت کار میدانم ما با ماشینی به سمت تخت جمشید میرفتیم دربین راه جائی است که منطقه اب باریک است که درته درهای کنار جاده است که ماشینها باسرعت ازبالای گردنه به پائینی میامدند وارد منزل انها میشدند ویا بچه های انها به طرفی که میرفتند ماشین انها را میزد هیچگونه کمکی به انها نمیکردند که انها اان مکان راتعیر دهند یک علت ان این بوده است که توریست ها ازانها عکس میگرنند وخواست عکی بگیرد راننده مخالفت کرد وگفت برای من بد تمام میشد اینمطلب را به انگلیسی حفظ کرده بود ولی ایشان ساکاش رانشان داد که جای مخفی درست کرده بود که عکس را هیچ کس نمیتواند پیدا کند ودرانجا هم فقط داخل البوم خانوادگی خواهد بود راننده ورزشکار بود به من گفت چه کنم دوربین را به زورازاو بگریم واگر مقاومت کرد یک فضل کتک جانانه بزنم واورا به پلیس تحویل دهم نانم در روغن خواهد بود ولی من مخالفت کردم وعکس گرفت اتفاقا یک تانگر چمد نفرانهارا گشته بود وتمام خانهها پارچه سیاه زده بودند واستاندار امده بود وگفت بود این کارهافایدهندارد من تاحدودی کمک میکنم پنچ کیلومتر عقب تر بروید وقبول نکرده بودن وگفته بود هیچگونه امکانات به شما ننمیدهیم وان خانم فکر میکرد ماه محرم است چون همه سیاه پوشیده بودند وخیلی تعجب میکرد وما انجا پیاده شدیم وکسی حاضر به صحبت نبود ومردی گفت هرچه میخواهید من میگویم به استاندار هم گفتهام من دست از جان شسته هستم وعلت انجا بودن گفت اولا سرجاده است وما دزدکی از برق استفاده میکنیم واخرهم مجبور شدن برق بدهند وچون ما بیشتر در کار زراعت دانشکده کشاورزی میکنیم از بعضی امکانات انها بهره میبریم واصلا کارمند دانشکده هستیم ووضع حقوقی ما تا حدودی بهتر از روستائیان است ولی دانشکده از ترس هیج اقدامی برای ما نمیکند- وخانها نشان داد سه بار برای اول مسجد وبعد حسینه ما درست کردیم وبدستوری استانداری خراب کردند که غیر قانونی است وما گفتیم تا پای صدبار نشستهایم وما فقط یک پل میخواهیم که بعد از انقلاب ساخته شد- ادامه دارد

.


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جنابان دولت فخیمه انگلستان بایدبه این نکته از این ببعد توجه داشته باشند که نمیشود جون فلان کشور افریقائی طغار ماست خوداش را دریکی خیابان های لندن پشت موتور سیکلت گذاشته است وحواسش نیست مداوم از ان کش بروید وبعد به ملت بگوئید که پول ماست را درجای دیگر مصرف کنید وانها هم نصف ان خرج مسکن کنند ونصف انرا خرج قمار کنند وهمینکه صاحب طغار فهمید بگوئید پول ماست نداریم که بدهیم-


ارسال شده در توسط علی

  بسم اله الرحمن الرحیم- اخلاق ورفتار شیطانی- کلمه ": Exorcism": اگزورسیزم": در یونان باستان(Late Latin( exorcismus= :"اگزورسیزموس": به معنای دفع جن از بدن انسان .یا مکانی بوده است که فرد در یک مکان مذهبی قسم یاد میکرده است  که جن و دیگر ارواح شریر در بدن اش جای گرفتهاند که با یک سری برنامهای مذهبی بنام اخراج کردن ": دمونس:" یا دیو وشیطان ویا جن از فردی و یا جا ومکانی که فرد قسم یاد میکرده است که در وجود اش است ویا درمکانی موجود است بایک سری برنامهای مذهبی بیرون میکردند که با یکسری قسم های خاصی انجام میگرفته است- در اوائل دوران مسیحیت محبوبیت بسیار ومقام والائی پیدا کرد که برای نابودی دیو وجن وسپس شیطان بکار میرفت- این برنامه کاملا بسیار کهن است ودرتمام فرهنگها ومذاهب جهان بخشی از اعتقادات انان است- در ادیان ابراهیمی- در یهودیت کهن ود ر منابع کهن غیر مذهبی در زمان حضرت موسی علیه السلام گزارش میدهد که دفع شیطان توسط دارویهای خاص این انها به داروی های قسم معروف بوده است که همراهبا ریشهای درختان سمی میشده است که این دو داروی برویهم تاثرات متقابل میگذاشته اند وبعضی هم از طریق قربانی کردن دفع شیطان میکردند که متذکر شده است این برنامه بیشتر توسط یهودیت شاخه سینیون انجام میگرفته است- اخیرا کتاب ": مینچت یهودا:" که توسط خا خام اقای ": یهودا فتایا:" نوشته شده است- که این کتاب منحصرا درباره": دفع شیطان:" است ومعالجات ایشان با مردمانی که شیطان انها را تصرف کرده است ودیگر موضوعاتی که اندیشه ای یهودیان بوده است ایشان درسال1859-1942 درعراق زندگانی میکرده است که این کتاب اخیرا به زبان انگلیسی ترجمه شده است- دفع شیطان در مسیحیت به صورت بسیار نمایانی درتحت نام حضرت مسیح علیه السلام انجام میشده است ویا بوسیله انجام دادن عبادت انجام میگرفته است- عالبا افرادی که جن زده ویا شیطان زده ویا مسخ شده شیطانی مورد معالحه واقع میشدند که از افراد کلیسا بودند ویا انکه به نیروهای رحمانی خاصی انها را مورد توجه قرار داده است ویا مهارت های خاصی داشتند واز طریق دعا های وعبادات مذهبی- ومنش ها ورفتارهای خاص مذهبی- سمبلها- شمایل ومجسم ها- وتغویذ ها- حرزها وطلسم ها ودیگر وسائل انجام میگرفته است- فرد مزبور میبایست مقدمتا- به مناجات ودعا والتماس از خداوند وبخصوص حضرت مسیح علیه السلام دست بزند وهمراه با ان از فرشتگان مختلف وفرشتگان عرشی استمداد کند که همراه برنامه به فرد یاری برسانند- بعد تنها این عمل برای کسانی که شیطانزده بودند ویا کارهای خلاف میکردند نبود بلکه بعنوان یک معالحه برای کسانیکه احساس میکردند که مقدمات شریر شدن انها دارد فراهم میاید .یاانکه جامعه تشخیص میداد افرادی دارای این خصوصیات هستند وانها به این طریق مدتی در قرنطینه قرار میدادند که کارهای انان موردمشاهده قرار دهند ومقداری محدودیت برای انها فراهم میاورد- در اسلام – قبل از اسلام این جن زدگی شایع بوده است ویانکه فرد مورد سحر دیگران واقع شده بودند ویا با وسائل سحر برخورد کرده بودند از روشی بنام رقیا انها را معالجه میکردند که از کلمه رقیب بعنوان محافظ بودهاست که تصور میکردند تخریب وضرباتی که بوجود اورده است ترمیم میشود در اسلام از روشهای معالجه یکی شنیدن اذان ودیگری هم خواندن ایتالکرسی بوده است واز ائمه اطهار علیه السلام ادعیه حرزها وتعویذها ونمازها وغیره وارد شده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه ایجاد سازمان":اس . ای اس. اس. ای": سازمان مخقی اطلاعاتی - حفا ظتی دانشجویان انگلستان- اولین اقدام نوشتن –مانیفست- استراتژیک امنیتی- حفاظتی است- که کلیه دانشجویان انگلیسی وغیر انگلیسی را در بر بگیرد –دانشجویان مقیم انگلستان جزو این سازمان مانند وسیله ای دراختایر این سازمان بیادب اشند به معنای دقیق امت دانشجوی را تشکیل بدهند برای حفاظت وامنیت کامل باید ازتمام امکانات جهانی به خوبی استفاده ببرند- بیاد اول دانشجویان وتمام افرادی که مخل امنیت وحفاظت این امت است باید بخوبی کنترول شوند- چه در داخل باشند وچه درخارج باشند مبارزه با رسانهای مزدور وسیبرهای خود فروخته وحملات نا جوانمردانه انان وفریب وتضعیف روحیه از نقشی که میخواهید بعنوان یک رسالت دانشجوئی عمل کنید- مبارزه با ترفندها وسایل پلیس که میتواند مشکلات وبحرانهای وسیع وسریعی را ایجاد کند- مبارزه با عوامل بینالمللی مزدور که با دولت انگلستان همکاری درجهت سرکوب دانشجویان انجام میدهد که سه تای اول بسیار مهم هستند- مسلم است با بحرانهای انگلستان چه عمدی برای تغیرات اساسی اینده سیاسی کشور چه واقعی میتواند با انواع مختلف دراینده – توسعه یافته باشد باید برای حفظ حقوق مشروع خودتان ازتمام علوم وتکنولوژی باید استفاده کرد شرایط اب هوائی میتواند تغیرات فاحش داشته باشد وبا بحران انرژی روبرو شوید – با مبود مالی روبرو شوید وتغیراتی در عقاید دانشجویان بوجود بیاید ویا مخالفین شما تاکتیک های خودشان را تغیر دهند وشمارا بابحرانهای پیچیدهای روبروسازنند که برای شما قابل پیش بینی در شناخت حقه انان ویا پیدا کردن بهترین تاکتیک های دفاعی را بامشکل ربرو کنند- وسرانجام شکل مبارزه باید تغیرات مطلوب خوداش را بگیرد- مسلما دراینده با انها ربرو خواهید شد که باری شما مشکل خواهد شد نظم قبلی وهماهنگی هایلازم را همچنان حفظ کنید- که برای مهار ان نیازمند تمام نیرویهای دانشجوئی هستید بخصوص اساتید والدین راهم باید مجهز کنید تا قدرت لازم را برای مهار کردن شرایط را داشته باشید- تاثیرات عقلانی وروانی واحساسی شما کلید اصلی موفقیت است اتفاده از هوش جمعی ودادن سهم دقیق به هر فردی ئوسازمان یافته میتواند درتشخیص به موقع خطرات وریسکها وبدست اوردن فرصت ها واستفاده مطلوب از فرصت ها وخاموش کردن ترفندهای مخالفین شما در اولین مرحله کلید موفقیت شما خواهد بود شما بیاد جزوات اموزشی های لازم راتهیه کنید ودر اتقا سطح درک استارتژیک- تاکتکی مسائل خودتان را بشدت بالا ببرید واین امر پیشرفت .پیروزی شما بسیار حیاتی است سیاست روشن ومنطقی- وهشیاری وجنگدنگی مصمم ودفاعی تمام عیار شما وابزار کامل برای ان باعث خواهد شد که حقه ها درهمان مرحله اول از انتشار انفجاری انان جلوگیری بعمل بیاید- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- نگرشی بر تاریخ حضرت پیامبراکرم صلواتهالله علیه واله والسلم- توحید نابی که دران هیچگونه فسادی نیست که تمام انبیا مکرم صلواتهالله علیهم اجمعین همین برنامهرا داشتند اوردند که بعد از ایشان ائمه اطهار علیهم تحیت وسلام پی گیر همین موضوع بودند اگر هیچکس توحید ناب نداشته باشد زمین اهلش را میبلعد واولین رسالت انبیا ایجاد رابطه صحیح وصواب بین بنده وخالق است وسپس پیامبر اکرم دروجه های قانون گذاری واجرای صحیح ان وعدالت وواجرای ان وقوانین تجارت وداد وستد واقتصاد واجرای صحیح ان .فیلسوف وخطیب – واعظ – اصلاح طلب وتبین ایمان وتقوا وقران واعمال عبادی بودند اقدامات پیامبر اکرم از سن بیست وپنج سالگی که با ازدواج شان اغاز شد ایجاد نارضیاتی در جامعه انروزی برای زوج وزوجه شد وازان پس به بعد رفتار پایمبر اکرم یا برای اهل مکه شگفت بود ویا موجب نارضایتی میکرد ویا سخت شیفته ایشان میشدند واز لحاظ اخلاقی عجیب ایشان دلربا بودند وبه همین دلیل ایشان مدتها درانزوا ویا درغار بودند- بعد از بعثت عبادت ایشان نشانهای انکه فقط از خدواند اطاعت میکنند وفقط خداونرا عبادت میکنند بخوبی شناخته میشد که دقیقا ب مطابق دین حنیف حضرت ابراهیم علیه السلام بود عنوان اسلام به معنای تسلیم شدن مطلق استکه هیچکس حتی پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم حق قانون سازی ندارد وحق هیچگونه تحریف وتغیر راهم ندارد- که متاسفانه در همه ادیان حتی اسلام عزیز هم رخ داد پیامبران یک واسطه بیش نیستند وهیچگونه نقشی را که خداوند تعین نکرده باشند دارا نمی باشند همانطور که قران بقول یک خارجی میفرماید یک رگ بیشتر نیست که خون را بودن تغیر به اعضا میرساند ودباره به فلب وارد میکند- مدتی بعد از بعثت عده ا ی از افراد قبائل به نزد ایشان امدند وقبائل دارا ی تعلیمات بسیار خشن ومنحطی بودند دزدی رزق بت فرستاده میدانستند ودر ضمن عامل اقتدار وترساندن دشمنان داخل وخارج بودند که به ان نبرد وچپاول :" غزوه:" میگفتند وبزودی مورد شکنجه وازار افراددقبیله قرار گرفتند پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم صبر ومدارا فرمان دادند که درضمن اخلاق نیکو را تعلیم دهند وچون شکنجه وازار شدیدشد اجازه مهاجرت دادند اساس کار پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم جلب قلوب وایجاد وحدت بین قبائل بود که وجود نداشت ومداوم باهم خصومت داشتند واخرین مکان مهاجرت را مدنیه قراردادند وهشت سال درجنگ بودند ودر اروزی روز وحدت ویک پارچگی قبائل شبه جزیره عرب بسر میبردند که همه باهم درصلح باشند که انرا اصطلاحا امت مینامیدند واین اروز در حج وداع رخ داد اندیشه قبائلی از بین رفت وهرکس خودرا مسلمان میدانست که بر اساس قوانین اسلامی عمل میکند وایات قران نشانههای نورانی از نور مطلق میدانستند- وپیامبر اکرم بالاترین حرمت واحترام را پیدا کردند ومسیحیت قرون وسطی زمانیکه با اسلام مواجهه شد اسلام را منفی دید وسعی کرد از اسلام فاصله بگیرد وتا تاریخ فبل از مدرن هم چنان باقی ماند ودر تاریخ مدرن کمی تغیرات رخ داده است وسعی میشود که همچنان منفی باقی بماند دین اسلام مورد ارزیابی بسیار وسیعی توسط پیروانش ومخالفیناش شده است واز طرف مخالفینش انتقاد هائی انجام گرفته است به نظر حقیر تنها نماینده وافعی ان حضرت پر جلال وپر جمال فقط شیعه راستین میباشد


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- نگرشی بر تاریخ حضرت پیامبراکرم صلواتهالله علیه واله والسلم- توحید نابی که دران هیچگونه فسادی نیست که تمام انبیا مکرم صلواتهالله علیهم اجمعین همین برنامهرا داشتند اوردند که بعد از ایشان ائمه اطهار علیهم تحیت وسلام پی گیر همین موضوع بودند اگر هیچکس توحید ناب نداشته باشد زمین اهلش را میبلعد واولین رسالت انبیا ایجاد رابطه صحیح وصواب بین بنده وخالق است وسپس پیامبر اکرم دروجه های قانون گذاری واجرای صحیح ان وعدالت وواجرای ان وقوانین تجارت وداد وستد واقتصاد واجرای صحیح ان .فیلسوف وخطیب – واعظ – اصلاح طلب وتبین ایمان وتقوا وقران واعمال عبادی بودند اقدامات پیامبر اکرم از سن بیست وپنج سالگی که با ازدواج شان اغاز شد ایجاد نارضیاتی در جامعه انروزی برای زوج وزوجه شد وازان پس به بعد رفتار پایمبر اکرم یا برای اهل مکه شگفت بود ویا موجب نارضایتی میکرد ویا سخت شیفته ایشان میشدند واز لحاظ اخلاقی عجیب ایشان دلربا بودند وبه همین دلیل ایشان مدتها درانزوا ویا درغار بودند- بعد از بعثت عبادت ایشان نشانهای انکه فقط از خدواند اطاعت میکنند وفقط خداونرا عبادت میکنند بخوبی شناخته میشد که دقیقا ب مطابق دین حنیف حضرت ابراهیم علیه السلام بود عنوان اسلام به معنای تسلیم شدن مطلق استکه هیچکس حتی پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم حق قانون سازی ندارد وحق هیچگونه تحریف وتغیر راهم ندارد- که متاسفانه در همه ادیان حتی اسلام عزیز هم رخ داد پیامبران یک واسطه بیش نیستند وهیچگونه نقشی را که خداوند تعین نکرده باشند دارا نمی باشند همانطور که قران بقول یک خارجی میفرماید یک رگ بیشتر نیست که خون را بودن تغیر به اعضا میرساند ودباره به فلب وارد میکند- مدتی بعد از بعثت عده ا ی از افراد قبائل به نزد ایشان امدند وقبائل دارا ی تعلیمات بسیار خشن ومنحطی بودند دزدی رزق بت فرستاده میدانستند ودر ضمن عامل اقتدار وترساندن دشمنان داخل وخارج بودند که به ان نبرد وچپاول :" غزوه:" میگفتند وبزودی مورد شکنجه وازار افراددقبیله قرار گرفتند پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم صبر ومدارا فرمان دادند که درضمن اخلاق نیکو را تعلیم دهند وچون شکنجه وازار شدیدشد اجازه مهاجرت دادند اساس کار پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم جلب قلوب وایجاد وحدت بین قبائل بود که وجود نداشت ومداوم باهم خصومت داشتند واخرین مکان مهاجرت را مدنیه قراردادند وهشت سال درجنگ بودند ودر اروزی روز وحدت ویک پارچگی قبائل شبه جزیره عرب بسر میبردند که همه باهم درصلح باشند که انرا اصطلاحا امت مینامیدند واین اروز در حج وداع رخ داد اندیشه قبائلی از بین رفت وهرکس خودرا مسلمان میدانست که بر اساس قوانین اسلامی عمل میکند وایات قران نشانههای نورانی از نور مطلق میدانستند- وپیامبر اکرم بالاترین حرمت واحترام را پیدا کردند ومسیحیت قرون وسطی زمانیکه با اسلام مواجهه شد اسلام را منفی دید وسعی کرد از اسلام فاصله بگیرد وتا تاریخ فبل از مدرن هم چنان باقی ماند ودر تاریخ مدرن کمی تغیرات رخ داده است وسعی میشود که همچنان منفی باقی بماند دین اسلام مورد ارزیابی بسیار وسیعی توسط پیروانش ومخالفیناش شده است واز طرف مخالفینش انتقاد هائی انجام گرفته است به نظر حقیر تنها نماینده وافعی ان حضرت پر جلال وپر جمال فقط شیعه راستین میباشد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0