سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادران سنی عزیز لبنان- چینی ها باروت را کشف کرده بودند وهیچگونه کاربردی جز اتش بازی-نداشت-یک تیکه چوب را که زیران باروت بودقرار میدادند- وروی ان هم یک کاسه اب-باروت را که مشتعل میکردند کاسه اب به سمت بالا میرفت و-وارونه میشد- این امر بسیار شگفت انگیز زمان خوداش بود- درعربستان زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- سودانی ها متخصص اتش بازی واتش خوردن وبا باروت عملیات نشاندادن بودند یک مشعله ای را درست میکند وباروت رادران میرختند واین باروت- مداوم جرقه میزد-که درفارسی –ترق ترق میکرد وبههمین علت هم اسم اش راترقه گذاشتند- انها به مدینه امدند- جماعت زیادی جمع شدند- وجماعت زیادی به دیدن انها رفتند- حضرت رسول اکرم دست خانم عایشه گرفت که ان زمان کوچگ اندام بوددرانتها جمعیت ایشان بردوش خودسوار کرد تا اتش بازی را تماشا کند- این امر نشان دهند- پذیرفتن تفریحات سالم است که انسان به ان نیاز دارد- ولی تفریحات نباید انسان را ازخداوندمنان دور کندبقول امام راحل عزیز رحمت الله علیه حجاب شود هرچه حجاب شود-ارزشی ندارد حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند شیطان مداوم میخواهد به انحای مختلف اتشبازی دربیاورد-تا انسان رااز خداوندمنان ورسالتی که دارد دور کند-مداوم این استعمار اتشبازی رادراورده است- اخرین اش انقلاب های رنگین است ناسیونالیست احزاب مذهبی وفرقه ای است- راست ومیانه وچپ وسکولار ولیبرال- درحالیکه خودشان دراحال افول هستند!! مداوم مردم سرگرم میکنند باامدن اسلام ومبعوث شدن حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بقول شماها –تیار- مشخص –جریانی که استقلال بیاورد وکثرت دورهم جمع کند وغرورهای واقعی بوجود اورد-عربستان برای ملت خوداش چه کرده است برای لبنان کند- زمانی که اسرائیل لبنان را اشغال کرد از عربستات کمک خواسته شد انها به جای انکه به کمک لبنان بیایند- سگ نگهبان اسرائیلی ها وامریکائی ها شدن-دراحادیث معتبر گفته شده است که دراخر زمان به سمت ایران بروید- یعنی ایدولوژی ایرانیان قبول کنید وسعی نکنید که خودرا فریب دهید دریانمدت طولانی که کهلبنان یکی از کشورهای کهن جهان است میابیست درایت وخردومندی بزرگی رااز خودنشان دهد وتصور کند که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یکباردیگر دربیروت مبعوث شده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است جناب اقای ترامپ که خود رادرهسته گفتمان - -جهانی قرار داده – باید متکر این امر شود که گفتمان یکجلسه دوستانه باذ خوردن مشروب وغذای ساده نیست- تا اندکی از استرس خودرا فرونشاند- نیازمند اطلاعات وسیع وتجربه غنی شده ای است- میبایست –ایدولوژی ها وتجربیات کشورها را لحاظ کند به سمت یک سری اصول مشترک حرکت کند- چه بهتر کهاین سمت را به بخش های تخصصی وعمومی وبخش خصوصی وا گذار کند—با سازمان هائی که تخصص کارکردن با اختلاف ارای را دارند که میتوانند به هماهنگی برسند- اساس کار جلوگیری کردن از شایعات واخبارنادرست که بهان رسمیت داده اند- واز نفرت های ساختگی –وسیاسی ساخته تاکتیکی خود داری کننند- وجهان اسلام را بعنوان یک واحد کلی درنظر بگیرنند- واز دخالت دادن داعش ودیگر سازمانهای تروریستی غرب ساخته را مطرح نکنند—وعی نکند که حقایق سترگ اسلامی را رقیق کرده وعناصری دلخواه به ان اضافه کنند- واز خودشیفته شدن به بعضی اهداف وخواسته ها ودیکته کردن انها کهمورد خواست جهانی نیست خودداری کنند- مذهب بعضی جوانان ساده لوحرا که بدنبال سکولار وعدم توجه به قوانین اسلام است را مطرح وتشویق کنند-ومیبایست از شخصیت های بسیارمعتبر علمی مذهبی که شهرت کافی وتخصص لازم رادارند مورد توجه واقع شوند- بخصوص میبایست به عناصری که امروزه بسیار حاد هستند توجه عمیق وسریعی انجام بگیرد- ومتاسفانه هیچگونه مقاله ای که زشخصبت های برجسته اسلامی درسطح جهانی منتشر نمیشود- میبایست ادیان باهم وایدولوژی هم باهم وبایکدیگر دریک جلسات گفتمان داشته باشند- وهمیشه این درخواستها وجود داشته است –که تقریب افکار واندیشه وها وایده ها امید است-که دراینده- این امر تحقق پیدا کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است جناب اقای ترامپ که خود رادرهسته گفتمان - -جهانی قرار داده – باید متکر این امر شود که گفتمان یکجلسه دوستانه باذ خوردن مشروب وغذای ساده نیست- تا اندکی از استرس خودرا فرونشاند- نیازمند اطلاعات وسیع وتجربه غنی شده ای است- میبایست –ایدولوژی ها وتجربیات کشورها را لحاظ کند به سمت یک سری اصول مشترک حرکت کند- چه بهتر کهاین سمت را به بخش های تخصصی وعمومی وبخش خصوصی وا گذار کند—با سازمان هائی که تخصص کارکردن با اختلاف ارای را دارند که میتوانند به هماهنگی برسند- اساس کار جلوگیری کردن از شایعات واخبارنادرست که بهان رسمیت داده اند- واز نفرت های ساختگی –وسیاسی ساخته تاکتیکی خود داری کننند- وجهان اسلام را بعنوان یک واحد کلی درنظر بگیرنند- واز دخالت دادن داعش ودیگر سازمانهای تروریستی غرب ساخته را مطرح نکنند—وعی نکند که حقایق سترگ اسلامی را رقیق کرده وعناصری دلخواه به ان اضافه کنند- واز خودشیفته شدن به بعضی اهداف وخواسته ها ودیکته کردن انها کهمورد خواست جهانی نیست خودداری کنند- مذهب بعضی جوانان ساده لوحرا که بدنبال سکولار وعدم توجه به قوانین اسلام است را مطرح وتشویق کنند-ومیبایست از شخصیت های بسیارمعتبر علمی مذهبی که شهرت کافی وتخصص لازم رادارند مورد توجه واقع شوند- بخصوص میبایست به عناصری که امروزه بسیار حاد هستند توجه عمیق وسریعی انجام بگیرد- ومتاسفانه هیچگونه مقاله ای که زشخصبت های برجسته اسلامی درسطح جهانی منتشر نمیشود- میبایست ادیان باهم وایدولوژی هم باهم وبایکدیگر دریک جلسات گفتمان داشته باشند- وهمیشه این درخواستها وجود داشته است –که تقریب افکار واندیشه وها وایده ها امید است-که دراینده- این امر تحقق پیدا کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اخبار-شعیان بحرین از محرومیت- و- تبعیض اموزشی- وظلم فرقه ای رنج می برند—موسسه دموکراسی وحقوق بشر خلیج- گزارشی را با عنوان- اموزش های مذهبی ودربحرین- :- محرومیت ها وتبعیض علیه شیعیان- منتشر –و- توجه همگان را به نقض گسترده حقوق اساسی بزرکترینقشر مردمی در کشور بحرین- معطوف کرد—مخالفت مصر-با طرح پیشنهادی ال سعود علیه سوریه—نماینده دائمی مصر در شورای حقوق بشر سازمان ملل-با- طرح پیشنهادی ال سعود –برای سوریه مخالفت کرد-ماهیت این طرح کاملا سیتسی وغیر حقوقی است—و-در ان توازن حداقلی رعایتنشده است-=عالت گستر جهانی-فرانسه از نماز خواندن مسلمانان درخیابان جلوگیری میکند-= ازفرط چاقی دمکراسی درحال ترکیدن هستند-؟؟!!- ابراز- تسلیت شیعیان تحت محاصره کفریا- فوعه به زلزله زدگان ایران—تظاهرات درپاکستان دراعتراض به سکوت دولت در برابر ربودن شدن شیعیان=کارجهال عصز جهالیت-؟؟- کوبیدن داعش باعث فعالیت های منطقه ای بی ثابت کننده توسط ایران- ایران وحزب اللهمیشود امریکا وفرانسه باید اسلحه ثبات دهند را به منطقه بفروشند—جک استراو—وزیر خارجه اسبق انگلیس با انتقاد بی سابقه از عربستان- این کشور را دارای مستبدترین حکومت جهات توصیف کرد- تازه درس های طهران دارد یاد میگیرد-وضع زلزله زده ای ایران بهتر ازیمن است؟؟!!-داعش زندانی های خود را میخوردابن قدامه متوفیسال 620 هجری قمری فتوا داده بود- خوردن گوشت انسان های محارب ومرتد جایز است زیرا این افراد حرمت ندارد وکشتن وخوردن گوشت انان جایز است- طبق کدام ایه وحدیث- این هم نشانه عقلی واستنباط عقلی اقایان است-الجبیر –وزیر امورخارجه عربستان—مدعی شد-که حزب اللهلبنان سعد الحریری نخست وزیر این کشور را مجبور به استعفا کرد- درپیروزی اقای سعد حریری حزب الله هیچگونه نقشی نداشت؟؟!!-مفتیسلفی ازدواج مردها با دخترانشان را ذاحلالکرد—انتقاد دوباره دبیرکل سازمان ملل به جنایات-عربستان- دریمن—دبیر کل ذسازمان ملل با انتقاد- مجددا از جنایات عربستان دریمن گفت- میلیون ها نفر اسیر فاجعه بزرگترین قرن دریمن هستند- مشرک از ایران دستور میگیرد—توئیت- خبرنگار امریکائی- ترامپ دست پادشاه متعصبی را می قشارد که سر از تن افراد جدا میکند - -اما ایران را با وجود بر گزاری اتخاباتی رقابتی غیر دمکراتیک مینامد- پادشا ه عربستان دست راست اقای ترامپ است- درجاهلیت هرکس بیشتر میکشت بیشترمحبوب بود ودختران وزنان زیادی هم شیفته اش-میشدند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحن الرحیم-نظریات شخصی است-زمانی که بقول ان یهودی خداوند منان شصت خودرا از عرش دراز کرد وبرروی کوهی یهودیان وحضرت موسی علیه السلام بر بالای کوه بودند ویهودیان مداوم میخواستند خدارا ببینند- شصت خداوندمنان کوه رافشار داد ومقداری خورد قران میفرمایدبعد-ندا –امد- لن ترانی -ابدا وهرگز منرا نخواهید دید- احتمالا- این ندا -ندای شیطان- بوده است؟؟!! فرض کنید این مطلب یهودی گفته باشد وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- خندیده باشد وحدیث انس بن- مالک به خالدبن ولید وایشان به جناب ابو بکر وایشلن به جناب عمر- وایشان به عثمان وایشان به ابوهریره وایشان به معاویتهبن ابوسفیان گفته باشد ان حدیث را حسن نامیده باشند ایا کاری سخت است ویا اسان است-؟؟ ایا درافغانستان- رجم زنان- باعث ترس کوماندوها از ارتباط بازنان شده است یا نشده است یا انهامستثنی هستند-؟؟ طالبان برای اسان کردن ازدواج چه کرده است-؟ یا شاید انگیزه ازدواج از سرجوانان پرانده است-؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اخیرا متوجه شدم- استادمعزز حضرت حجت الاسلام والمسلمین-جناب محمد علی توکلی رحمت الله علیه برحمت الی رفته اند- هنوز ان صورت ارام ونورانی وان چشمان معصوم ونافذ وکلام شمرده که گوئی باحسرت واندوه بیان میشددرقبل از انقلاب در ذهنمن تداعی میشود ایاشان یک فرهنگی تمام عیاربودند که با مراکز اموزشی درارتباط تنگاتنگی داشتند واز لحاظ اطلاعات وبیان روشن موردتوجه بودند ایشان بعدا تا فوق لیسانس فلسفه درالهیات از دانشگاه تهران طی مسیر کردند- در ختم پدرمن واعظ اصلی بودند با یک دیگاه-فلسفی –تربیتی – اخلاقی که باشدت وحدت وغلظت مثال زدنی همه را تحت تاثیر قرار دادند متاسفانه ماازاین جلسات سرسری میگذریم- برخلاف غرب که حتی جملات افراد خودرا ثبت وظبط میکند وبادقت مطالعه میکنند- امید است که خانواده محترم ومعزز ایشان فرمودهاند- دست نوشتهای ایشان در زمینه های مختلف گردهم اورند وبه چاپ برسانند مقام ایشان عالی عا است امیداست که خداوندمقام ایشان رامتعالی فرماید ودرمحضر عظمت های الهی انشااله ازفیوضات ان کهکشهان های هستی بهرمند شوند انشاالله-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—میفرماید- انسان ظلم را درک میکند ومتنفر هستند- ولی عدالت را نمیشناسد؟؟ ویک تصور رویائی دارند-که-عدالت انهارا به همه جا میرساند!!- هیچ- فقه پا درهوا است- ربطی به دنیا ندارد- این فقه عاما استبداد است ؟؟!! ودرضمن میفرماید فرقی بین حضرت ایت روحانی ویک دانشمند دیگر نیست وروحانیت نمیتواند درتمام ابعاد حضور داشته باشد؟؟- برای روشن قضایا چند مقدمه لاز م است—اول از همه- احکام اسلامی- از سه منبع تغذیه میکند—منبع اول –حکم اولیه است—حکم اولیه- حکمی است یاوحی بصورت قران ویا حدیث- مستقیما انرا حل وفصل کند- درطول تاریخ فقه تواستند از یک حکم اولیه قبلا تاپانزده حکم استنباطی درست بدست اورند که امروز رکورد بیست وپنج تا است وجمع احادیث وایات قران به دمراتب بیشتر مسائل راحل وفصل میکند- استنباط حکم اولیه است- دوم حکم است این حکم متعلق است به امام زمان علیه السلام هرگا مجتهدی به فرماید حکم یعنی دستور امام زمان علیه السلام است همه مراجع باید پیروی کنند—درباره حضرت امام راحل علیه است- بعضی یک بار وبعضی ها دوباره ایشان فرمودند-حکم—یک مورد-ان را من شخصا قبول دارم- این است امام راحل علیه السلام درجواب جناب اقای دکتر مرحوم مهندس بازرگان رحمت الله علیه فرمودند- بای حکومت شما مانع ساخته میشود ولی برای اسلام مانع ساخته نمیشود—این حرف یک مجتهد نیست- برای علی هلیه السلام مانع ساختند برای امام حسن علیه السلام مانع ساختند – برای امام حسین علیه السلام مانع ساختند- برای امارضا علیه السلام –مانع ساختند- کسی که نمیتواتد اینده را تشخیص دهد-بله –امکان دارد که برای حکومت اسلامی مانع درست کنند- درجائی امام راحل رحمت الله علیه میفرماید- ما امروز شرایط حکومت کردن را داریم وزمانی که مانع شد مانند امام حسین علیه السلام کنارمیرویم خود این مطلب اسلام را چند قدمی جلو می اورد- این حرف یک مجتهد است- سوم حکم ثانوی درست یعنی حکم دوم- این حکم دوقسمت است- یک زمانی حکم اول قابل پیاده شدن نیست تمام احکام اولیه به راحتی قابل پیاده شدن است ولی براساس عادت که کمی مشکل میشود بایدارام ارام- جلو برود- زمانی که برای حکم اولیه مانع ایجاد شد مثلا نماز بخواند کشته میشود-شرع مقدس راه نجات به عقل اوسپارده است- ولی سعی نکند خداوندمنانرا گول بزند- زمانی مانع برطرف شد به حکم اولیه مراجعه – مسئله دیگر ان است که دران حال سه راه حکم اولیه دارد حضرت رسول اکرم صلوالته الله- شخصی به یمن فرستاد وایشان گفتند کن درحل مسائل چگونه عمل کنم- حضرت فرمودند اگر حدیث را میدانی ویا ایه قران رامیدانی ازانها استفاده کن ایشان گفت شاید-سه حدیث به نظرمن اید از شاهکار های پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند سه تا قرعه یعنی تیر- روی یک بنویس عمل کن وروی یک تیربنویس عمل نکن- وروی تیرسوم هیچ چیزی نویس- وان سه تیر زیربالش بگذار برای حدیث اولیک تیراز زیربالش بیرون اور اگر خنثی بودن اور بود یا نبایست عمل شود- تیر دیگربیرون اور یعنی دوباره سه تیر باشد وبهانج رسیدی عمل کن-خداوندمنان تور را راهنمائی میکند ولی لگر حدیث نبود براساس عقل عمل کن واگر چند مورد عقلانی پیدا شد همین کار بکن- بعدا حکم الهی برای انها ارسال میشود-درغرب به همین رسیدند- مثلا درجنگ سه تانظر است- بههمین طریق میگویند عمل کنید وبعضی موارد ازیک سرباز کنید کدام بهتر است ویافرد دیگری- میگوید به نظرمن این راحل اسان تراست یابیشتردوست داریم به ان عمل کنید-حتی فردی که نظامی نیست- فیلم پلیسی ساختند انها درسه مورد به تساوی رسیدند کی ازانها تلفنی را شانسی گرفت یک دختر خانم پشت تلفتن از او سئوال کرد ایشان یکی را انتخاب کرد اتفاقا خوب ازدرامد احتمال است که دراین مورد امامزمان علیه السلام-کمک کند—دوم حکم ثانویه است- اصلا ما حکمی ودستوری نداریم- مثلاازانفال پولی به کسی ببخشیم- یامثلا-سم به درخت بزنیم نه نزنیم- درانجا عقلای متعهد ومتخصص شیعی مذهب ملاک است اما دو شریط دارد- شریط قبلی این بود بااحکام تایده شده اسلام درتضادنباشد- شرط اخیر این است که با احکام تائیده وروح اسلامی نزدیکتر باشد ویابتوان دستکاری کرد که نزدیکتر شود- لذا امام راحل علیه السلام میفرماید اسلام یعنمی اسلام ناب لنگی ندارد واز تمام فرق بالا تر است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0