سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش دوازدهم – کتاب-عجیبترین دروغ تاریخ-اقایان میفرمایندکه امام زمان علیه السلام نایب وسفیر ندارد وچه خاص وچه عام- نایب داشتن چه خاص وچه عام یک بحث عقلانی است به این معنا هیچ پیامبری وامامی نمیتواند بودن نایب خاص وعام دین خودر ا به مردم برساند مگر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سر اسر عربستان را طی ارض کرد تا دین خودرا به مردم بر ساند ویا بعداز رحلت جانسوز ان عظمت بیان دین وتبلیغ دین دستور داشته بود که متوقف شود حضرت صالح علیه السلام بنابر روایتی بر بیست وپنچ قریه پیامبر بودند وتحقیقات اخیر نشان میدهد که درز مان حضرت موسی علیه السلام یهودیان از مصر تا فلسطین ودرتمام جزایر اطراف پراکنده بودند که بعضی از انها یکسال راه بوده است وسالی به فلسطین میامدند ودوماه میماندند وحضرت عیسی علیه السلام هم باوجودانکه ایشان سفر های نزدیک زیاد میرفتند به همه جا سر نزدند وبعد از ایشان حواریون مذهب ایشان را درجهان پراکنده ساختند—اسلام دینی است که درتمام مسائل وموضوعات دستور دارد وهیچ وموضوعی نیست که حداقل چند دستور ولو کلی نداشته باشد وهدایت باخداوند منان است ونسبی نفرمودند کلی فرمودند یعنی درتمام ابعاد باید انسان هدایت الهی داشته باشد واین معنای احسن خالقین یکمورد اش همین موضوع است ابعاد اش گسترده تر از فرشتگان است-عجیب است شما میفرماید 313 نفر ریسمنطقه ویاشهر هستند واین عدد مشهور است وبه تواتر درشیعه رسیده است وبه احتمال زیاد درکتب تسنن به تواتر رسیده است وبنا بر اجتهاد عالمی عدد 6000 تا ده هزار نفر که درمرحله اول بعد از سیصد وسیزده نفر در مکه به ایشان میپویندند جزوکارمندان دولبت هستند که درعربستان زیر نماینده خاص حالا یکنفر باشد ویاانجاهم 313 نفر باشد دولت ان کشور خواهند بود ومابقیه بخصوص مردان جزو سپاه حضرت هستند که انان درحقیقت نقش اولشان مبلغ بودن است انها درحقیقت سوپر من هستند وهمین سوپرمن بودن انها اعجاز انها هست در ورایت داراد به اشارهاغنها دشمنان زنجیربسته میشوند ودرهای بسته باز میشود وروی صندلی که نشسته هستند در هر طبقه اسمان خراش که خواستند بالا میروند وپنچره باز میشود وهمه مردم اظهار ایمان میکنند وعقل انها وعلم انها حال برای خوش ایند شما بیش از پیامبران ال یهود اظهار میکنند ودر هیچ موضوعی وانمی مانندوباعث بهت واعجاز مردمان میشوند ود ر روایتی دیگر نایب خاص وعام در زمان غیبت امام زمان علیه السلامتا حدودی از این هوش وعدالت عظیم بر خوردارهستند وامام علیه میفرماید من بر هجت بر النها هستم یعنی انان بخوبی من را درک میکنند ومن راهنمای انان هستم  یکی از علما میفرموند در قران خداوندمنان وجل وجلاله الشریف میفرماید- شما بچه های خودتان را نکشید ما انهارا وشمارا روزی میدهیم ایا کسی دیده است روزی از اسمان با سبد برای کسی امده باشد وپس خداوند به نایب خاص وعام نیاز دارد ولی طراح شخص خداوند است ولی ما درک نمیکنیم زیرا پشت پرده را نمیبینیم


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99