سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-یک کتاب بسیار زبیا است بنام "|شرح ماجرا": ازبیانات مشعشع حضرت رهبر دامت افاضاته الشریف- که میتوان درباره هرکدام از قصارهای ایشان مقالات زیادی نوشت- مدت کوتاه ای است یک کتاب به انگلیسی_ درباره "|زندگانی ویلیلم شکسپیر"|توسط اقای هالیدی است که نقدی بر ان کردند دونکته دارد کی زندگانی سرتاسر مبارزه ایشان بخوبی مجسم کرده است ویکی چند سال تاریخ گمشته ایشان را پیدا کرده است- فصلی رانتخاب کردم که خصوصیات خاص ایشان رانوشته است که درست مانند این کتاب ایشان بابزرگان شهر چنین بحث هائی میکرده است بعد من متوجه شدم که علت پذیرش سیدعلیمحمد باب بعنوان نائب امام زمان ویاخود امام زمان علیه السلام این بوده است که یک تاکیک سیاسی که انگلستان ببوفور ازان استفاده میکند برای تغیرات دریک کشور دست نشانده وان این است که سیدعلی محمد میگفتهاست شاه بایدعدالت کند وگرنه کمن بیت روز دیگر من باران نمیفرستم همه میگفتنداین شجاعت مال امازمان سلام الله است وخاشع شدن شاهزاده گان که انها مقام متخصصین امروزی را دارند که شاه متوجه مقام انها نشد واولین این جریان مندرشیراز شاهد هستم چگونه کم رنگ میکنند وامام رحمت الله را بالا اوردند ونباید مختصص درمقابل مختصص قرار بگیرد وخدای نکرده روحانیت معزز زیر سئوال ببرنند واز ان وحدت روحانیت درس بگیرنند کمی دقت کنند مسئله روشن است سه حدیث است از پیاکبر اکرم صلواتهاله علیه واله والسلم شاه کار غیب گوئی است زمانی که ایشان بیان کرده است هیج عقلی قبول نمی کرده است – واین سه حدیث این است که یهودیت ومسحیت درهر سوراخی وارد میشوند ومن اضافه میکنم برنامه ریزی میکنند در کل دنیا وشماهم بدنبال انها وارد سوراخ ها میشود البته منظور این است درقلمروی خودتان وتابع انها میشود- وسوم رهبران وعلما معروف را میشناسند ولی میگویند منکر است ومنکر میشناسند ومیگویند معروف است ورهبران شماها دجال ودروغگو هستند بهترین شما پایین ترین طبقات هستند ویک حدیث دیگر است بیان نمیکنم که فقط نزدیکی های ظهور وضع کمی بهتر میشود من داشتم در لندن از دانشگاه پیاده به خانه میرفتم ومن را ه من از هاید پارک که پارک معروفی میگذشت درخیابان اکسفورد دیدم دونفر که شرقی هستند ونوجوان ازکسی ادرس هاید پارک را میپرسند ومن پیش ایشان رفتم گفتم همراه من بیائید وازانها ملیت شان را سئوال کردم گفتند اهل تونس هستیم در هنرستان درسم میخوانیم وما زبان انگلیسی گرفته بودیم وبه انگلستان امدیم گفتم برای تفریح امدیدگفت برای ماموریتی امدیم ایشان شرح داد که ما دراین هنرستان شانزده دانش اموز ودواستاد خودجوش به ایدلوژی حزب بعث عراق گرویدیم وچون تعداد ما به حد کفایت نرسید سفارت عراق مار اواحد انتخاب نکرد ملی ماجزوات رابدست میاوردیم وبعضی مقالات هم سفارت برای ما میفرستاد وماتوسط اندو استاد مسائل درک میکردیم روزی ریس هنرستان همه راخواست که خانه نروید یک سخنران از عربستان سعودی برای شمامیاید وهمه بیادحضور داشته باشندبخصوص شماها ودستور دادند که احترام زیادی قائل میشویدوحق اعتراض ندارید ایشان گفتم من پرسیدیم ایشان وهابی است گفت بله ایشان وهابی استومن گفتم که ما وهابی راقبولنادریم ایسشان فرمودند اجباری وایشان امدصحبت کرد وانچه دلش میخواست به مازد ومارا کمونیست خطاب کرد- بعد سخنرانی ان دواستاد به ما گفتند که میخواهند زیراب مارا بزنند واین کار انگلستان است وسازمان باید نابود شود وما شش نفر ازان گروه هنوز باهم هستیم ومار فرستادند که از طریق دانشجویان عراقی وکتب انگلیسی حقایق رادرک کنیم من گفتم که معلمین دینی چکار کردند ایشان ساکت بودند وگفتند ما با حکومت درگیر نمیشویم وباز من پرسیدم سفارت عراق چکار کرد وایشان گفت ما چیزی نشنیدیم ومن باز پرسیدم صدام چکار کرد وباز ایشان گفت چیزی مانشنیدیم ومیخواهیم اینجا روی ان تحقیق کنیم وباز من پرسیدم وهابی ها چکار میکردند ایشان شرحداد که مسابقات قران دارند لوح میدهند دوربین میدهند متورسیکلت میدهند وحج دعوت میکنند تا بورس دانشگاه در فرانسه میدهند- زمانی که من درابادان بودم یک روز یک عراقی درخیابان دیدم از کسی به انگلیسی سئوال میکرد ومن پیش اورفتم واز او پرسیدم که نظر شما درباره حزب بعث چیست ایشان گفت من جزو حزب بعث هستم وما بهترین ایدلوژی رادر دنیا حزب بعث میدانیم ومن جریان تونس راگفتم ایشان گفت اولا عراق دو وجب است وامپریالیسم کیلومترها است وما در دنیا تنها هستیم تونس کشور کوچگی است وهم وغم ما این است که شوروی احمق را بعثی کنیم اینها تازمانی که درعراق هستند میپذیرنند ولی هواپیمای انها از عراق که ردمیشود بر میگردند بران خریت سابق ولی ما یک گنگره جهانی د اشتیم از تونس هم امده بودند وصدام فقط نمایندگان تونس رابه کاخ دعوت کرد من پرسیدم که درانگلستان یک ایراد که به صدام میگیرند این است یک فشنگ به فلسطین نداده است ایشان گفت درست است وتبلیغات امپریالستی پشت است صدام پول هنگفتی به فلسطینی ها داده است وگفته است که اسلحه ما قدیمی است وشماهم به تانگ وتوپ وهواپیما نیاز ندارید وباین پول بهترین اسلحه رابخرید ومن دستور دادم به کل سفارتخانه ها مادرجهان که کارشما راتسهیل کنند وما به مرحبا به مغز وفکر ایشان دادهایم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99