سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگرشی درباره عقل- انچه از خلقت درک میشود بیشتر قدرت نمائی نا محدود الهی است تا نشان دادن حکمتها وعلوم الهی است زیرا مخلوق بخصوص انسان در استعداد های درخشان خوداش حد وحدودی دارد وانسان جامع حتما دست پروده ای الهی است- بعضی خواستند که اینقدرت مخلوقات را واستعدادانهارادلیل نیاز انها بدانن که چون نیاز راتشخیص دادند کارخانه بدن انرا فراهم کرد- مثلا تغیر رنگ برا ی ا ستتار- وجئاب است پس چرا پروانه استتار نمیکند ایا نیاز ندارد حتی میمون هم نیاز دارد- مسئله مهم وحیاتی انسان موضوع عقل است-در یک تابستان به چند بچه ایرانی از انگلستان به بلژیک رفتیم ودر خوابگاه دانشگاه ازاد بلژیک مستقر شدیم- ریس خوابگاه مارا خواست واطاق بزرگی اشت ویک کتابخانه بسیار بزرگ وروی میزهم کتاب وروزنامه زیادی بود وانگلیسی با تلفظ دقیق داشت از ما پرسید از انگلستان چه خبر گفتیم درچه موضوعی – موضوع رامشخص کرد ومن مطالبی گفتم مات ومبهوت شد- ایشان گفت فکر نکیند که من اهل مطالعه نیستم ومنخواستم بگویم دلیل اش سانسور است جناب امریکا ان زمان یک اصل ساخته بودند که سوسیالیسم درجهان سوم یعنی کمونیست زیرا انها بعدا همپیمان با شوروی میشوند ودرصدد کوبیدن انها بر اماده بو.د که درخاورمیانه عراق بسیار مهم بود بخصوص کردها ومیخواست به این سوسیالیست حالی کند که ارباب کوبیدن ونجات دادن فقط امریکا است وکحاری ازدست شوروی بر نمی ایدودرایرن وعراق هم تاحدودی موفق شد وبیچاره عراقی ها که به غرب میرفتند انهارا جاسوس شوروی قلمداد میکردند وانها دراوائل سوسیالیست بودند وسپس تغیر رنگ میدادند غربی ها بلژیک متهم میکردند که با حماقت کمونیست وسوسیالیست را وارد کنگو کردی خودت راعقب بکش وکار را بدست ما بده وبلژیک تا حدودی مخالفت میکرد- اخیرا مطلع شدم که9چهار کانال تلویزونی بی بی سی مبتذل شدند وچیزی عجیب نیست- زیرا علوم انسانی درغرب نخست در خدمت سیاست است وسپس درخدمت مردم- به تاریخ اسلام سری بزنیم- ائمه هدا که باید از قریش باشند جناب ابوحنیفه که ایرانی تشریف دارد ابومنصور دانقی به حدیث نزدیک تر است-جالب انکه فقه حضرت اسماعیل علیه السلام وفقه حضرت زید علیه السلام با امامان پاک رحمت الله علیهم اجمعین یکی است کوچکترین تضادی وجود ندارد که باعث انشعاب شود- درست مانند کسی که بگوید که من پس از حضرت علی علیه السلام معتقد به سلمان پاک رحمت اله علیه هستم وامام حسن  علیه السلام راقبول ندارم ویک دکانی بسازد اینهارا سیاست بوجود میاورد- خانم استاد انگلیسی میفرمودند چناچه در مسیحیت مطالعه کنید به این نتجه میرسید که بیاددریک تونل تاریک پر پیچ وخم حرکت نکنید تا به یک ذره نور برسید خوب این مشخص است حقایق تحریف شدند پیچیئده ترین علوم هم اینطور نیست اتفاقا مذهعب همیشه بسیار روشن واضح بوده است وبعد ایشان میفرمودند سریک پیچ که کمی نور را میبنید بعد خطررات راهم مبینید من بحثم با کسانی است که دخطرات میبینند ایشان میفرمودند که عاقلانه این است از نقطه بانورعقل کانالی بزنیم ولی مسئله این است که این کانال دین نیست خوب سئوال این است که پس دین بایدجود داشته باشد زیرا درقبل مداوم وجود داشته است به همغان دلیل چون مامقداری در طبیعت کار کردیم وبعضی مشکلات ما حل شد باز به همان سبک عمل میکنیم وبیاد داین حقیقی ولو کمی مشکل باشد پیدا کنیم


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99