سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-  فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها-بخش هفدم-نظریات شخصی است-انسان به نظر میرسد که اول با صنعت خوداش را میشتاسد با قدرتی که درصنعت بکار میبرد پی به استعداد خوداش میبرد وبه همین علت طبیعت که صنعت خداوند است اورا مات ومبهوت میکند ومعجزات هم دراین مورد است ومیخواهد بر طبیعت مسلط شود ومال خوداش شود وکم کم علم پزشکی اورابه خود میاورد که خود را بشناسد واغاز خودشناسی اواست که متوجه نیست با چه موجود بسیار پیچیدهای روبرواست وچقدر باید کوشش کند تا خوداش را یشناسد وارزش انرا درک نمیکند به خصوص قدرت عقل شاید اول به نظربیاید وقت ز یادی روی توحید ویا خصوصیات فقهی نماز کارکند شاید وقت تلف میکند ولی کم کم احساس خاصی به اودست میدهد که باورش برای اوهم عجیب است ومتوجه میشود که نماز حضرت زهرا علیها السلام در جه درجهای است وارتباط ان نماز با علمی که باید داشته باشد درچه پایه ای است- دوران حضرت مسیح علیه السلام به نظ رمیرسد انسان کم کم به خوداش توجه خاصی دارد فصاحت یعنی قالبی از بیان که ایجاد لذت شنوائی میکند را بطه مستقیمی با ساخت روح دارد میتوان گفت رابطه بیشتری با روح دارد تا جسم میتوان گفت قالبی ازماده است که روح رابه لذت میرساند امسان درفالب خاصی شعر توانسته است این لذت را ایجاد کند وچوت این لذت شنوائی را طالب بوده است به فصاحت توجهای عمیق کرده است قران نشان داد که خداوند به ساخت روح وراهای لذت بردن انرا بخوبی میداند وامر بدیهی است چون سازنده اواست قالبهائی که انسان هرگز نمیتوانست بشناسد ومیتواند بینهایت هم باشد واین نشان میدهد که روح چقدر پیچیده است وچقدر سخت است که حتی پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم وعلی علیه السلام هرگز بدنبال تقلید ازان نرفتند بجر انکه نثر مسجع را بوجود اوردند چون هرچند روان محتوا را بیان مکیردند از فصاحت ان کاسته میشد عجیب این جا است که اسناسن با برخورد با پیامبران که شاهد عظمت های زیادی هستند وباید انقلاب راستینی درانها بوجود بیاید ویک دوره با پیامبران بودن که باید واقعا دانشمندانی مشتاق دروادی های علوم الهی برایندهمچنان با بغض ونفرت به پیامبران نگاه میکنند وکوچگترین تحول مثبت درانان بوجود نمیاید چون خر عیسی علیه السلام وهمچنان خر قرانی این نفرت بی سابقه وغیر معمول وان ارامش وسکینه وان اخلاق ملکوتی وان شوق ورعبت های جاودانی پرجذبه یک ایراداساسی دارد که انسان از لذت های دنیائی دور میکند لذت های دنیادی که تعریف خاصی دارد وبقل استادانگلیسی کسی که لذت علم را نمیفمد ربات لذت بدست اوردن است- زیرا تمام حرکاتاش مصنوعی است- این انسان زمانی که دیپلمات میشود با ارامش خدا حافظی میکند مداوم افکارها برای غلبه برمسائل اورا چون گردابهای اقیانوس ها اورا دربر میگیرد ومداوم از حالت خوداش بدر میاید وباید نقش بازی کند ومداو برای خوداش چالش بیخود ایجاد میکند وسارنجام ازخوداش یک دروغگوی بزرگ میسازد واگر خود واقعی اش رانشان دهد نفرت انگیزاست .میابیست ان چهرای راازخود نشان دهد که حداقل طرفدانش میخواهند که تضاد ویرانگری را درخوداش ایجاد کرده است وجالب است که وقتیکه درباره معنویت صبحت میکند صوری است وخود مسخ شده خود را بهترین خود میشناسد وتمام عا لم معنارا قلابی تصور میکند وبا تمام قدرتی که بدست اورده است غبطه افرادی را میخورد که طلا بیشتری بدست اوردند وسعی میکند که راه انها اشکار وپنهانی بخوبی یاد بگیرد وبه ان عمل کند وتصور میکند که کلیه سلولهای مغزاش استفاده کردهاست درحایکه علم نشان میدهد از کمترین سلول های مغزاش استفاده کرده است واگر عمر زیاد ی داشت  به اواع امراض های مغزی وغیر مغزی وروحی دچار میشد که جایکاهاش درتیمارستانها بود بدنبال علم .پیامبران رفتند ان است که مداوم از مرحله به مرحله عالیتری انسان میرود وبه این نتجه میرسد که پیامبران میخواهند از یک انسان خاکی ضعیف یک ابر فرشته بسازند که خاکی هم هست- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99