سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات یک فرهیخته فرانسوی-ایشان متخصص پروژه مدرن سازی زیربنائی صنعتی – اقتصادی درابعاد مختلف ورشتهای مختلف است- سئوال کدام مکتب اقتصادی را شما قبول دارید- ج – درتمام دانشگاه غرب بازار ازاد را بهترین میدانند ولی امروزه سرویس اجتماعی مناسب دادن دادند به همان اندازه مهم است وکمر غرب را این بعد شکسته است درنتجه من به سانترال چپ معتقد هستم- امروزه اقتصادازاتمام بعادانسانی بایدشعله خودرابگیرددیگر مثل پگذشته قابل تفکیک نیست وگرنه مشگلات جهان سوم مانند نیجریه – حبشه وحتی بلوک کمونیست راپبیش میاورد تازه اینها دراوائل کارهستند اگر مناسب با پیشرفت صنعتی پیش نرونندبه بحران هائی مانند غرب باان مواجه خواند شد من معتقد هستم بهترین کشوری که دراین زمینه کار کرده است- کانادا است- س- دلیل چیست؟- به خاطر دوفرهنگ که کاملا پیشرفته شدند ویک فرهنگ باز هستند من شخصا در پروزه اقتصادی از طرف بانک خودانجا کار کردم ومایل هستم بیشتر درمکانی درکاندا زندگانی کنم که فرهنک اینگلیسی بیشتر باشد –ج- چرا برای نتانکه دربعصی موارد اینگلیسی ها بهتر فکر کردند ودربعضی ماوارد فرانسویان امروزه بهترین جای دنیا که تنها شعار نمیدهد وعمل میکند درحقوق بشر کانادا است- س- یعنی فرانسه عقب افتاده است تا حدودی میتوان از دفاعی درباره اسرائیل میکند  به خاطر لابی قوی یهودیان در فرانسه ومخالفتهائی که جناب مرحوم گاردودی داشت این امر نشان میدهد-ج درفرانسه هیچگاه یهود قدرتمند نبوده ونیست ولی حقوق انها محترم است وهمیشه فرانسه طرفدار فلسطین بوده است ولی سیاست پاردوکس درست وانرا هیچگاه اجازه حل شدن نمیدهد چون محور در دست اواست بعنوان مثال نسل من جناب گارودی رحمتالله علیه خوب میشناختند ولی نسل امروز اصلا گاردوی نمیشناسد ونمیخواهد بشناسد وحسیاست نسبت به ایشان ندارد درحالیه درایران حساس نسبت به ایشان حساس هستند شخص شماچقدر نسبت به ایشان حساس هستید؟-ج من نسبت به ایشان وجناب انیشتین که بهترین ایدلوژی جهان که شیعه است وبه شماهم تاکیدمیکنم که کتب فرانسوی دراین وردموردمطالعه قراد دهید- ایا زبان دیگری غیر ازانگلیسی بلدهستید- بله من زبان المانی بلدهستم ودر دانشگاه وین درباره ان زبان مطالعه کردم – س- ایا شما دور گه هستید- تاحدودی اسم من اسم یک شهر المانی است- س- ایاشما میتوانید مقلالات علمی به زبان المانی بنویسید- درزبان اینگلیسی کوچکترین مشکلی ندارم ودر نوشت به زبان المالی بامشکلات ربرو هستم- س- ایاز بان انگلیسی برای شما بهره مادی دارد- ج بله بسیار بیشتر کارمن درکشورهای مختلف است بازبان نگلیسی من صحبت میکنم—س- ایا – ایدلوژی برای شما اهمیتدارد- ج- برای همه است ایا –سانترال- چپ هستید –ج بله دقیقا - دراین کتب شما خالق وجوددارد- -ج- هرکسی امروزه خالق رابرااساس عقل خود قبول دارد ولذا خالق وجه ها وشکل وفرم های مختلف دارد- _ خالق َشما با خالق مسیحیت فرق دارد-ج- مسلما خالق من درگوشه نیست وبه مشکلات جواب پاسخ میدهد- من معتقدهستم خالق راخودم بایدبه ان برسم وانران تعریف کنم نهانکه درکتب مذهبی بدن تجربه وعلم وعقل قول کنم خالقی مشکلات جامعه را درایدولوژی حل نکرده است- من نمی پذریم ونسل امروز هم درفرانسه نمیپذیرد ولی مسیحیت نیچریه ولهستان میپذیرد- س- چراانها- میپذیرنند- ج- بر اساس پایه تفکرات من انها به مشکلاتی برخوردنکردند که درشکل وفرم خداوند تجدید نظر کنند ولی دراینده مانند غرب با مشکلات ربرو خواهند شد ودرخداوند تجدید نظر خواهند کرد- نظر شما درباره جناب دوگل چه بود –مرد بزرگی بود که تاریخ مصرف اش تمام شده بود- ایااحزاب در فرانسه خوب کار میکنند- ج- خیر مداوم کارهای خوب انان کم میشود ودر مشکلات میمیانند- جناب سارکوزی چگونه کار کرد – ج- تقریبا کار شایسته نکرد من فقط |پنچ عدد کار فرعی کوچک خوب از ایشان سراغ دارم- وایشان سعی میکرد بالارفتن قیمت نفت را مشکل اساسی خود بداند- س- شما اموزش .وپرورش و دانشگاه ومراکز تحقیقاتی فرانسه چگونه میبنید-ج نسبتاخوب س-– چرا ممتاز نیست- ج- هر سازمانی فرض کنید دانشگاه سوربون که در روزی نخستین جزو بهترین بود ودر طول مدت خودراباز سازی نکردوپیشرفتاش متوقف شد- دانشگاهائی جدید ساخته میشوند پیشرفته تر هستند ازجمله دانشگاهی من دران تحصیل کردم واین یک قانون کلی است-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99