سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله اقای ": طریق الحامد":سر دبیرشرق الوسط عربستان سعودی- ایشان جوان ترین فردی هستند که به این مقام رسیدندایشان در شغل خبرنگارییک فرد بسیار شایسته که مورد تحسین وتائید بادرجه ممتاز شناخته شده بود ودراین رشته مشاغل زیادی راه داشته اند بعناون مثال دستیار سردبیرشرق الوسط –ریس گروه تحریریه شرق الوسط در عربستان ریس بخش شرق الوسط در جده خبر نگار روزنامه المدینه در واشنگتناز سال1998 تا2000 ایشان بعناون کارشناس مهمان ومفسر دربسیاری از رسانه ها درحال حاضر بوده اندمنجمله بی-بی-سی-المان-تی –وی- العربیا-حر-ال-بی-سی- ودر ساختنچهار قسمتیک برنامه تلویزونی زنده درباره تروریسیم واصلاحات در عربستان سعودی بوده ند- ایشان اولین خبرنگاری بودندکه اولین مصاحبه رابا بن لادن انجام دادند ایشان مدرک لیسان را درعلوم خبرنگاری از دانشگاه عبدالعزیز در جده گرفتند ومقدمات دروس برای گرفتن فوق لیسانس رادر دانشگاه جرج واشنگتن امریکا گذارنده اند امروزه مقیم لندن هستند--- عنوان مقاله – ئمصر درراه غلط وحرام ویا در راه درست وصواب-هرکس عکس بزرگترودقیقتر مصر امروزی را نگاه کندبدون درنظر گرفتن موقعیتهای قبلی وهمچنین اتفاقاتی که درحال رخ دادن است که مداوم توسط انتن بعضی رسانها تکرار میشود (منجمله همین روزنامه) بادقتی زیاد وکنجکاوی بالا به اخبار کلیشه ای واخبار انتخابات عمومی مطالعه کند بخوبی درمیابد که مجلس- وگروه رهبری فعلی مصر درحال ازهم جداشدن وطلاق گرفتن هستند وبه نظر میرسد که به نقطه مسیر انحرافی ازجاده اصلی رسیدند واین به اینمعنی است که مصر برسر یک دوراهی استباز گشت به انحطاط ویا پیشرفت به سمت صواب-امروزه- تمامحدسیات واوهامات ورویا ها وتصورات غلط درحال محو ناپدید شدن هستند وهنوز مقدار زیادیازاین قبیل تصورات ورویاهادر مصر وجاهای دیگر وجود دارد( مانند تونس به سمن برنامه های بن علی ایا باز میگردد- روسیه منتظررسیدن قیمت مناسب است- بشار اسد بین دواقلیت )بیشترمورد توجه افرادی هست که نگران صحنه رخ دادهای مصرهستند- معروف ترین که درضمن شفافترین انها که به سادگی قابل دیدن استکه درحال محو شدن است صحبتهایئ مخفی که منجر به قرارداد بین فرماندهان رهبرینیروی هوائی واخوان المسلمین بسته شده بود- رویای دیگرکههرگز اثبات نشده است درباره رژه ملیونی افرادی که توسط فیس بوک وتوتیترسازمان دهی میشوند- در حقیقت یک لیت طولانی از این نوع تصورات ورویاهاوجود داردکه انها در مصر بوجود امدنداز زمانیکه قای حسنی مبارک سقوط کردکه هنوز اثبات نشده است- به هرحال داستان درباره اندکی ازانها نیست اما بلکهاشکار شدن اشتباهاتی که توسط فرد فرد مصریان انجام گرفته است چه توسط انقلابیون رخ دادباشد وچه توسط دیگر احزاب بعمل امده باشد وهچنین شامل مواردی میشودکه درحقیقت این لیست توسط اخوان مسلمین رهبری میشده است- به نظر میرسد که هرمصر یفراموش کرده است که بخش عظیمی از مردمدر میدانتحریر حضور نداشتند ویافقط درسایتهای اینترنتی شرکت میکردند واین بخش از جامعه دارای یک ترس واقعی بعلت حقایق امورزه مصر دارا شدند درحالیکه توجهای به اینده مصر ندارند واین جنگ اعصابدرحال بدتر شدن است وسئوال اساسی انان این است که ایا اق5تصادمصر بطورکلی مضمحل میشود این امر خطرناکی استاما سناریوی ان قابل رخ دادن است ودوم ایامصر یک حکومت مذهبی خواهد داشت که به اینمعنی داست که انها مواجه با دهه هابحرانهای عصبی که نمونه انها را خداوند میداند خواهند شد؟ ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99