سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خداوند منان درقران مجیدفرمودند- یکی ازمهمترین کارها شما":انظروا": است یعنی بادقت مدیریت من را درهستی ودرجوامع بشری نظاره کنید- که میتوان حداقل به هشت فاکتور که یک پارچه میشود توجه کرد خلقت وبه عدم بردن- قبض وبسط ومحو وایجاد- تزلزل وثبات وهمانطور علمای اسلامی میفرمایند قدرت بشر کمتر از سرسوزنی درمقابل مدیریت الهی است وفرشتگان ان سر سوزن راهم ندارند- امروزه درست مانندزمان یخبندان که جهانرا فرا گرفت اثبات شده است درجائی اتشفشان میشده است البته در جهان مادی وماورائی ماده هم خداوند دستور انظروا داده استکه عظمت الهی دران انجا درک شودوهمانطور علما میفرمایند هرجا به علم بی اعتنائی شود خداوند انرا به جاید دیگر میبرد تشخیص که جهان در کدام سمت میرود جز با ملاک الهی امکان پذیر نیست در این راه خداوند از فریب استفاده میکند که بخش از ان ضعف فکری انسانهای پر مدعا است که دقیقا باعث عقب گرد وبر گشت بسوی خداوند منان میشود وه9مانطور امام صادق علیه السلام فرمودند تا انسان به دیوار راست وچپ نزد قدر عافیت وتعادل را درک نمیکند- افراطی گری ها است کم کم مسئله تعادل را برجسته میکندچها سال پیش کاخ های انگلستان مرکز ثقل تمدن انگلستان محسوب میشد وسالی بین پنچاه تا هفتادمیلیارد پوند هزینه داشت وامروزه ان تمدن به تاریخ پیوسته است- یهودیگری که انتقالبه اسرائیل داده شد امروزه دروباره درانگلستان احیا شده است بشر همانطور حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند حتی نمیتواتند خاندان وقبیله خود را به وحدت وهدایت کامل برساند چهبرسد که بخواهد ملتی را هدایت و وحدت دهد- تا امروز نشده است وهیچ گاه دیگر هم نخواهد شدوکار خاص الهی است درموردمسئله حضرت هادی علیه السلام بعضی کارشناسان اگاه اولین ایراد به جمهوری اسلامی میگیرند که به جای انکه یک مرکز عظیم وبینادی فرهنگی مذهبی- بازرگانیمرحوم حضرت علامه ایت الله العظمی شیراز صاحب فتوا تنباکو ایجاد شود منع از رفتن زوار ایرانی به دلیل خطر موهوم ورق رابر گردادند- خطر برای کشورهای عربی نیست وحتی برای برادران اهل سنت هم نیست برای ایرانیان وپاکستانی وافراد شیعه انان است که تصور کنند که امام علیه السلام قدرت حفظ خود راندارد چگونه جهانی را اداره میکند درحقیقت تز ودکترین متوکل عباسی شریر بود واز او یک احیای کنند دین وقطب صوفیان ساختند وچیزی نگذشت که امام هادی علیه السلام قدرت الهی خویش را نمودار ساخت- امید است که دراینده از مدیریت الهی بیشتر بهرهگرفته شودانشائالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99