سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-تاریخ تکرار میشود- زمانی که پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم ندای حق وحقیقت سردادچیزی نگذشت از یهودتا منافق ندای افسانه بودنش را دربوق وکرنا کردند وهرکس این روند راتجربه کرد خود افسانه شد- درغرب دین اهل سنت را به این بهانهکه رهبرهایش انتخابی است پذیرابودند که مااز رهبران انتصابی خیری ندیدیم وماراهم به طفیل اهل سنت نمیپذیرفتند ولی در معمار عظیم الشان بی بدیل قرن مات ماندندچه بگویند اولین بار در المان دانشگاهی ازیک دانشمنداهلسنت که دکتری علوم اسلامی ازدانشگاه بغداد گرفته بود وسپس در المان هم دکتری علوم اسلامی گرفتهبود به او ماموریت دادند که درباره شیعه از هرکس که میخواهد درباره شیعه بر موازینی که دانشمندان المان انرا بپذیرنند تحقیق کند وتدریس کند وایشان ایت الله العظمی مرحوم خوئی رحمت الله علیه را انتخاب کرد وچیزی نگذشت که یک دانشمند عراقی شیعه که باز ایشان دکتری علوم اسلامی از دانشگاه بغداد گرفته بود ودر المان در دانشگاهی هم دکتری علوم اسلامی گرفته بود به ایشان گفتند علوم اسلامی رادربخش اهل تسنن از دانشگاه الازهر بگیر ودرباره شیعه از هرکس که تشخیص میدهی مطابق اصول ما تحقیثق کن وایشان باز مرحوم ایت الله العظمی خوئی را رحمت الله علیه را انتخاب کرد وبرای انکه کار را محکم کند فرمود که من فرمایشات دانشگاه الازهر مستقیم تدریس میکنم وسپس ان مطالب رابهحضرتایالله اعظمی خوئی رحمت الله علیه میدهم ونظر ایشان راهم تدریس میکنم وبلعکس تاا زسه طریق موضوعات اسلامی تدریس شود که جای هیچگونه شک وشبهای باقی نماند غرب که سمبل عقل محض بود در کوچگترین مسائل کارهای علمی سطح بالامیکرد که جای صحبت اش نیست تصور میکرد که امام راحل علیه السلام استخاره میگیرد اعوذ بالله شاه سلطان حسین است وبزودی تق اش درمیاید ولی بر خلاف تصور فهمید خوداش بی فکر است وحتی امروزه اسرائیل اعتراف میکند که مقاومت لبنان بهتر از او در مسائل نبرد وبلکه سیاست کار کرده است امروزه مداوم نقاط ضعف برای مسیحیت گرفته میشود که مثلا ابدارچی جناب پاپ از دزدی های دوستان پاپ مطلع است وپاپ چیزی نمی گوید تا این حد پرده دری عجیب است که سابقه ندارد ومداومملحدین کتاب مینویسند که مذهبییون در اثابت خالق ماورائی هستی مخلوق را نمیتوانند اثابت کنند وبی فکر وبی برنامهای گرچه خود کشی هم در این باره کردهاند درحال افشا شدن است حال میابیست به ریشه زد شما اول مطالب وگف6ته های امام هادی ارواح خلقتی فدای ایشان باد رد کنید وسپس مسخره کنید وگرنه خود به زودی مسخره میشوید وبه افسانه گویان تاریخ خواهید پیوست وتاریخ نمونه های فراوانی دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99