سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاهی به رهبران اسلامی مصر-جناب اقای عمر شهید درمقاله در یک مجله پاکستانی صحبت از باز نگری اسلام( اسلام برادران اهل سنت ومسحیت میکندت چون درمقابل ملحد سوسیسی اقای ال ایان دی بوتون وملحد امریکائی اقای بریانکهمطالب جالبی ااز نکات خوبی از مذاهب تعریف کردند که در سکولاریسیم قرن بیست یکم وجود ندارد؟؟ از جمله حفظ هوشیاری همیشگی ولی پیشرفت لازم راهم درجامعه درتمام ابعاد نمیدهد این نکته دقیقا نکتهای است گه پیامبر ارکم صلواتهالله علیه واله والسلم وائمه اطها صواتهالله علیهم اجمعین مداوم به فرق اسلامی غیر شیعی گوش زد میکردند ومتاسفانه امروز درقرن بیست ویکم شاهد ان حقایق هستیم امروزه بخوبی القاعده پاکستان وافغانستان والقاعده سوریه بخوبی نشان از یک تحجر معاویهای وخوارجی است وتمام دشمانان علی علیه السلام به بفور از ان برخوردار هستند وامروز ه در مسائل هسته ای بخوبی روشن میشود که داشتن بمب هیدرژنی درمقابل بمب اسرائیل یک امر عقلائی است همانطور امریکائی درمقابل المان نازی وروس ها درمقابل امریکائی بوجود اوردند ودیگران سوخت اتمی در موشکها ودر زیر درائی هیچ ربطی به بمب اتمی ندارد وحق مسلم ایران است دنیا بر اساس حدس وگمان نمیچرخد ومسلم است بر ادرانمصری اشتباه فاحشی کردند به کمک اخوان المسلین سوری رفتند که در جرگه خوارج است واقایان بیاد دراین عصر وزمان بخوبی بدانند که اسماعلیه صدها بار از شما مترقی تر است وبه همین دلیل در مقابل کفر حربی ایستاد هاست وهرکس باانها باشد ازانها محسوب میشود- شما تاامروزمداوم در بیانات خود اب رفتهاید ونه شعار معلوم است ونه فلسفه سیاسی شما ورقیبی سر سخت برای شما تراشیدهاند که قدرت خوداش رابخوبی نشان داده د راینده اجازه حتی استفاده صلح امیز از اتم به شمانخواهند داد وحتی ساخت اسلحه هایث مدرن راه هم به همین نحو وجامعه بر ضد شما تحریک خواهند کرد ومداوم همنچنان اقای عمر شهید میگوید انها به اهداف خود میثرسند وشما حتی به اهداف ساده وسطحی خود نخواهید رسید لذا بهتر است همچنان که ایشان میفرماید در مذهب خود بازنگر ی واصلاحات لازم رانجام دهید وبرنامه افغانستان وپاکستان وبوجود اوردن منافقین درایران بیاد برای شمادرس لازم راداده باشد امید است که هوشیاری خودر بروز وظهور دهید زمان برای شما اندک است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99