سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله": حدیث سر کار خانم پرفسورعایشه موسی": بخش سوم-مسئله درک وقوه استنباط که امروزه درسطح جهانی بشدت مطرح است وبشدت هم کشورهای پیشرفته روی ان کار میکنند- درارتش که بودم کتب تاکیتک را دراوائل قبل ار قیام پانزده خرداد پنتاگون ترجمه میکرد گرچه از حداقل بیست هزارکتاب مرجع تنها محدودی را ترجمه کرده بودند وازیک کتاب قطسور تکتیک درموردی فقط دو فصل را انهم مختصر ترجمه کرده بودند ولی کتاب بسیار عالی ترجمه شده بود روشن واصح وعلمی بود وبعد کع گفته بودن ایرانیان کتابهای راترجمه کنند حتی به لیسانس زبان دادن که ارتش استخداوم کرده بود علم نظامی یاد نداده بودند وهفتصد اصطلاح نظامی که بیشتر به ایرانیان یادنداده بودند انان راهم به انها یادنداده بودنددرحالیکه کتب جدید بیشاز 14000 اصطلاح داشت وترجمه انان باعث خنده همگان میشد- بیشتر به رمان نزدیک بود تا یک کتاب علمی درمقدمه یکی از کتابهای مرجع نوشته بود به اسانی در ک توجه نکنید ودرک این مطالب بسیار مشکل است وبیادازهروسیله کمک اموزشی بهره بجوئید وتمرینهای زیاد درابعاد مختلف با روشهای مختلف انجام بدهید تا کم کم درک کنید ودر یک امتحانی که از باهوش ترین لیسانس وظیفه جلوی من به انجام اور دند در یک طرح بسیار ساده تاکتیکی مرغ مرده رابه خنده میانداخت وپکربودن درچهره نظامیان بشدت اشکار شده بود واغاز مسائل داشت میشد وازمن خواست شرح دهم وبعدا بچه هاپیش من امدند که ما مسائل رادرک نمیکردیم واحساس وظیفه میکنیم مسئله درجنگ ایجاد نشود وفرد نمیدانست دارد تمام اصول زیر پا میگذارد- درمسئله قران مجید همین مسئله حاکم است درست است قران نور است ولی به بشرطی نور است که اصول انرا رعایت کنید مثال جالبی حضرت استاد شهید عالی مقام علامه ایت الله العظمی مرتضی مطهری دارند که کمی من رابیشتر باز میکنم- ایشان میفرمایدکسی فیلمی را میبیند ولی نمیتواند انرا تفسیر کند وچرا این نتجه بوجود امدوبعضی ممکناست که متوجه نشود که تفسیری میکند براخلاف واقع است درحالیکه کمیدقت میکرد وئکمی هم هوش رابکار میبرد به راحتی بتواند نتجه راتوضیح دهد- همانطور که خانم پرفسور موسی فرمودند هم قران نور است وهم حدیث نور است چون از منبع نور مطلق امده است اولادرهیج علمی یک جمله ملاک نیست یعنی نمیشود هر جمله جدا ازهم مطلق فرلض کرد ومیزان انها از پانرده درصد تجاوز نخواهد همانطور که معنی لغت درجمله باید مشخص شود درباره بوعلی سینا میگویند که ایشان کتاب طب حضرت صادق علیه السلام تجربه میکردند امام علیه السلام برا ی مرضی یک معجون از ده قلم بیان کرده بود ایشان متوجه شد این معجون جواب نمیدهد تک تک انهارا ازمایش کرد به این نتجه رسید که نه تا انها درست است ودردهمی با مشکل ربروشد ویک حدس علمی زد که ممکن است که کلمه بادمجان درقیبله دیگری کدو گفته شود واتفاقا درست حدس زده بودومسئله حل شد ایشان بیان میکنندکه گروهی به همین علت گمرا ه شدند بعنوان مثال ایشان ذکر میکنند که در سوره انعام ایه 113 که درکتاب قران ایشان 114 است قران را کتاب مفصل بیان میکند یعنی به حدیث نیاز نیست این مفصل مال امروز است که معنی مطلق میدهد در زمان صدر اسلام دقیقا چنین معنائی نداشته است وگرنه کسی از پیامبر اکرم صلوالت ه الله علیه واله والسلام درخواست خطبه وبیان احکام وگفتن حدیث نمی کرد وباید ظرفیت معنائی کلمه9 دران زمان درک کرد دراین زمان بعضی ایات به این نحو هستندویا ایه پنج سوره الجاثیه که مال ایشان ایه شش است- |"این ایات قران که برتو به حق تلاوت میکنیم همه ادله قدرت خداوند است وپسبعد از خداوند وایات روشن او دیگربه برهان دیگری میاورند- وای برمردم دروغگوی بدکاربایدظرفیت حدود این کلام شناخته شود- افراد در مثال تصور میکنند به همین راحتی است وچون مثال گویا نیست واصلا غلط است مسئله با بحران ربورب میکند بعنوان مثال بعضی ها قران رامانند خورشید تلقی میکنند وحدیث مانند مانندماه ئسپس بیان میکنند چناچه نور ماه بر خورشیدبتابد چه اثری دارد؟چانچه ماه بین خورشید وانسان قراربگیرد حائل میشود وانسان نور خورشیدهم نمیتواند ببیند- سئوال جالی ایشان مطرح میکند پس نظر شما درباره سنگبارن کردن عمل شنیع لواط چیست چون این حکم درقران نیست وجواب میدهند که لواط حکم رجم ندارد وجزو زنا محسوب میشود وقوانین زنا حاکم است وباز سئول میشود اینهمه نظریات مختلف در باره سنگباران کردن لواط پس چرا بوجود امده است جواب میدهند نظر انسان گاهی به ایات مثبت است وگاهی منفی است وخود جواب خود راداده انددرحالیکه حدیث به مانند اسباب است وبیادیک کره ماه شفاف تلقی شود که نقش عدسی رابازی میکند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99