سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به چالش برنامه هفت-حتمادر جریان هستید که چندی پیش در امریکا پدر وپسری درکنار خیابان سنگر گرفته بودند به اتومبیلهائی که در انجا پارکرده بودن ویا بوق میزدند تیر اندازی کردند بعد از دستگیر ی انها از جنابان سئوال شد چرا چنین کاری کردید – گفتند فلان فیلم رادیدیم وتحت تاثیر کلام وفلسفه اش قرار گرفتیم – فیلم درباره فردی معلول بوده است که مداوم بیادیک قرصی رابخورد وهشت ساعت بخوابد وتنها دلخوشی ان این بوده است که کنار پنچره بیاید وچلوی خانه مسافتی چمن بوده است ازانجا خیابان ببیند ومداوم ماشینهای بزرگ جلوی پنچرهپارک میکردند ویامداوم بوق میزدند وایشان از خواب میپرد وایشان مداوم پلاکارد مینوشتهاست که لطفا پنچره جلوی من پارک نکنید و بوق نزنید ولی کسی گوشش بدهکار نبوده است وبعد از مطالعات به این نتجه غربی میرسد خودات اقدام کن ووایشان نزدیک خیابان رگبار به ماشینهائی که پارک کرده بودن وبوق میزدند میبندد فیلم بقدری خوب ساخته شده بود هاست که اصلا این معنی راکه فیلم است نمیدهد وحرفهای ارتیست سینما بسیار تاثیرگذار بوده است که این انتقاد بعد مطرح شد که اصلا هدف از ساخت این فیلم چه بوده است ولی این بحث ها درغرب فقط بحث است که بعدا به ان اشاره میکنم - مقدمه دوم – بحث عقل و درک لب دراسلام بحث های ساده نیست وکلماتی مانند تدبیر وغیره اسلام درکلییات اجازه بحث عقل داده است البته درمسائل مادی وفیزیکی چون تجربی است ودرست وغلط ان زود مشخص میشود- عقل ناب میتواند به یکسری نتایج درست برسدوبه معنای غربی توجیه پذیری وسیعی ندارد ظرفیت محدود است بر خلاف معنویت و وحی که توجیه پذیری وسیعی دارد وبه این سادگی ه به نتجه درست رسیده نمیشود حتما امام معصوم میخواهد- مقدمه سوم در غرب ابعاد هنری وفکری جدا از سیستم سیاسی وجهان بینی است وبر اساس قرار داد واصول های شخصی وگروهی است لذا هنر ضربه نمیخورد وبر میگردئ به سلیقه وملاکهای فرد وبر خلاف ان در ایدلوزی ها بخصوص ایدلوژی اسشلامی که حتی مجتهد ممکن است درپله ایستاده است اندکی باحقایق نگراش فرق داشته باشد وبیادفرد مجتهد باشد تا به نگرش اسلامی نزدیک شود وبقول استادمغزز جناب دکتر عباسی فروکاست ندهد- مقدمهچهارم مرحوم مشعود فرزاد به حقیر میفرمودند بقول انگلیسیها یا شما باید برنج خام بخورید که نمیشود ویا بایدانرا بپزید که مقداری سر میرود لذا انقلاب برای این ممکلت لازم است درغرب همه کارها چنین است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99